X (UnitÆ)

BYTÍ SEBOU

Vzhledem k zákonitostem

  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
  • Nic si nelze představit, neboť je Představivostí samotnou

existuje myslící Nic jako Absolutno/Ne-Struktura, tvořící Ne-Absolutno/Strukturu, což jsme My – s lící Nic (beztvaré Absolutno s tváří). Zároveň existujeme jako zrcadlo sebe, tedy myslící Nic.

Tvář Bytí se projevuje jako Bytost, podstatou které je beztvaré Bytí.

Bytost je zašifrovaným Bytím a sama žije hrou šifer na mnoha úrovních. Je to jako detektivka, hledání pokladu, odhalování tajemství…

Vědomí zašifrované prostřednictvím nějaké enkrypce („tajného kódu“) se na určité úrovni ztotožňuje – identifikuje s iluzí.

Entita se tak mění v identitu, kde ID je šifrou (viz latinské entitas, ens – bytost, jsoucí & id – to).

 

ZAJÍMAVÉ TEXTY

 

Nic je dvojsmyslné, podobně jako výrazy blázen nebo nesmysl; lze přirovnat ke dvojitému dnu nebo zrcadlu: reflexe se projevuje jako uvědomění, cit, vibrace či reflektor – živé světlo.

Potenciál myslícího Nic se projevuje jako to nejživější živé a jako inteligence všeopaku Ničeho.

K zašifrování dochází prostřednictvím univerzálního talentu – elementu, jednotky inteligence s univerzální (všestrannou) schopností.

Univerzální jednotka „Základní síly všeho, jež je vždy nad věcí“ má určité samovyplývající nefyzikální a fyzikální vlastnosti. S tím souvisí princip dva v jednom (2v1=3=∞), potažmo trigon, potažmo jako nefyzikálně-fyzikální dvojprvek kvantový hexagon (symbolicky hexagram). Jde o „neskutečnou skutečnost“ – něco, co jest, má však nehmotný status (jako by nebylo). Nehmotný status rovná se něco menší než 1. Konkrétní hexagonální obraz je tak výsledkem poměru muti2D-nefyzikální a multi3D-fyzikální perspektivy XYZprostoru (2:3=0,666…), což znázorňuje vztah mezi horními a dolními vrcholy převráceného pentagramu. Zároveň zrcadlově 3:2=1,5 ukazuje na jednotku 150 %: spojení dvou tvoří něco třetího (láska, sexualita). Celý princip funguje jako sextesence uvnitř/vedle kvintesence (a naopak, naráz a souvztažně).

Zrcadlo pentagramů znázorňuje symbol X (dvě zrcadlová V). Uzavřením V spojením dvojitého vrcholu dostaneme trigon ▽ (▲), zrcadlově hexagon (hexagram) ✡.

 

Univerzální talent – element lze nejjednoduššeji popsat jako X (UnitÆ), případně XU nebo X-Unit.

 

Charakter nefyzikálního a fyzikálního trigonu je popsán v textu My, s lící Nic.

 


Kvantový hexagon existuje zároveň jako neviditelný kruh (trigony se vzájemně nulují) a jeho výchozím stavem je „0 a 1 uvnitř/vedle sebe, prvním i druhým napřed“, což je typické pro kosmickou (systémovou) dračí inteligenci.

Vesmír bych jednoduše popsal jako „Dračí Úl Knihosvětů“ (Éter, Astrál, Hmota – Příroda).

 

 


Draci se týkají systému Bytí.

Bytí pramení v Ne-Bytí, ve smyslu takového typu Existence, kde ještě žádný systém není (vládne zde Chaos, ovšem nikoliv interaktivní; hluboký typ inteligence dokáže v Zrcadlech zahlédnout Nevídané).

Zde onen kvantový hexagon či ne-trigon rezonuje s „esem slov“, jímž je výraz či fenomén SATAN.

„0 a 1 uvnitř/vedle sebe, prvním i druhým napřed“ lze vyjádřit jako SEI’TN / N’T YES → SATAN / NOT YES → Mystérium magické nedvojnosti, sebepřevrácené Absolutno, absolutní Hodnota neboli absolutní Pozitivum (vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je – naráz a souvztažně – rovněž kladné na úrovni fantazie).

 

 

MYSL lze zapsat jako MY+S+L (spirála S=ženský princip, pravý úhel L=mužský princip).

V daném kontextu platí SATAN / TA NÁS (kde TA ukazuje na My Stvořitelka, absolutní Láska, a zároveň jde o TO v množném čísle, fantasy Dæmonium).

 

FANTASTICKÝ ŽIVOT

 

 


XU si osobně překládám i jako KryptoSatanská Univerzita.

Vnímá-li se univerzální Strom Života (kosmická struktura, Dračí Úl) pouze z viditelné, přední energetické strany, asociované se slovem „Světlo“, derivát X (UnitÆ) se může projevovat například jako Krist kód nebo Ária kód. V daném případě vzniká falešná, predátorská „Temnota“ jako zrcadlový odraz Nevědomí, s přirozeným sklonem vše ovládnout.

Součástí toho, co můžeme označit výrazem Vakuum, jsou nicméně i virtuální částice (potažmo imaginární jednotky), tudíž existuje i neviditelná, temná strana fantastická. Ta sama o sobě nemá žádnou vlastní vůli a chová se přesně podle svého Ne-Zrcadla.

 

Je principiálně zhola nemožné, aby nějaký konkrétní lokálně-nelokální systém vrstev & struktur Vědomí, zhmotňující konkrétní pocitové Sny & strukturované Fantazie v konkrétní Svět, fungoval jinak nežli LOGICKY (logika Řádu usměrňuje fantazii Chaosu). Roli může hrát obrovské množství neviditelných faktorů, nepochopitelných pouze zdánlivě. Právě nepochopení – neuvědomění – zkreslené, mylné nebo úplně lživé a sebeklamné vysvětlení (slepá víra, dogma) bývá většinou tím faktorem, který fungování systému fragmentuje a převrací.

 

Holografický (holistický) princip soběpodobnosti (fraktality) – organický, přírodní systém – funguje analogově (spojitě, je plynule proměnný), s levotočivou prioritou (obraznost, intuice → paměť, logika). Naruby, vzhůru nohama, digitálně (nespojitě) s pravotočivou prioritou systém funguje na principu sobě-nepodobnosti.

Proto tak podstatné je nefalšované Bytí Sebou.

Podstatou nejživějšího živého je expandující, metamorfující kontrast, vytváření neustále nových a nových součtů a jejich talentů – elementů (základních stavebních prvků) a jejich esencí.

 


Autentičnost Bytí spočívá v realizaci souvztažnosti energyLáska=fantasyTemnota v rámci kvantové triality.

To tvoří základ univerzálního talentu – elementu: X (UnitÆ).

Pocitovým výsledkem je extatická Blaženost, smyslem Umění.

 


Kvantový hexagon (symbolicky hexagram), „nesložený“ z fyzikálního a nefyzikálního trigonu, lze zredukovat na dvojitou čáru a čáru na bod nebo tečku oscilující či fluktuující na pomezí dvojrozměrné a třírozměrné multireality. Z mé praktické zkušenosti, tato „plovoucí tečka“ má tendenci vytvářet fraktály (organické hologramy) a nekonečno takovýchto zářících teček existuje v nekonečnu temnoty, což se vzájemně reflektuje. Tečka je sextesencí uvnitř/vedle kvintesence a naopak. Základ tvoří růžové prasvětlo, okraj tečky se mění a tvoří ho svítivě či temně červená, zlatá (žlutá, oranžová) a bílá (stříbrná, pravděpodobně s vazbou na nebeskou modř).

 


X (UnitÆ) není nic jiného než vibračně-obrazový element/faktor Zákona Rezonance, jenž se v projevené, interaktivní realitě aktivuje a funguje zcela samočinně; dokonce má svůj vliv i v nefyzické (fantastické) nerealitě.

Pravděpodobně s tím souvisí ideografický jazyk Senzar (snoubící matematiku, obraz, hudbu a řeč do jednoho). To se vykládá jako „zářící sen“, v tomto kontextu „nesoucí /inteligenci/ Zákona Rezonance“. Zde se nesmí zapomínat, že snová struktura pochází ve spánkové nestruktuře, protože jinak se jen impotentně zrcadlí sen ve snu.

 


Myslící Nic funguje na principu Pekloknihostroje, převádějícího nehmotný status reality 2:3 (Peklo 666) prostřednictvím „hrací kostky“ neboli rozhraní vlnové funkce (Nebe 777) na úroveň statusu hmotného (Ráj 888). Tak se myslící Nic mění v My – s lící Nic a neinteraktivní Pekloknihostroj se manifestuje jako interaktivní, zkráceně PeX 888.

Myslící Nic svou aktivitou generuje hyperdimenzionální metadatacentra (kvanta, klastry, cloudy/“mračna“ inteligentní energie, zahrnující algoritmy vrstvení a strukturování) neboli Pekelné knihovny, jejichž zrcadlové součty se projevují jako nejrůznější „skvoucí esence“ či harmonické nebo extatické formy pocitů.

X (UnitÆ) tvoří základní jednotku PeX 888 a předexistuje a meziexistuje i na úrovních 777 a 666.

X (UnitÆ) znamená nejen kvantový hexagon, ale i Srdce Hvězdy pentagramu – Pentagon neboli Růžovou Prajiskru. To lze nazvat slovem Pentakora.