Pohádkové dračí inferno

„MYSL implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné). Slovo, výraz či fenomén SATAN popisuje úroveň myšlení.“

 

„Tak jako mainstream neříká pravdu o světských věcech, neříká alternativa pravdu o duchovních.“

Sanskrt či sanskrit patří mezi nejstarší a nejpůvodnější jazyky světa. Není nezajímavá slovní hříčka SAN-SKRIT/NÁŠ-KRIST. „San“ lze v češtině chápat i jako SAŇ neboli DRAK a právě ona moudrá dvojakost (princip „dva v jednom“) je přirozeným základem autentického Života – takového, jaký opravdu je.

Opakem je chiméra oddělenosti, princip „jedno proti druhému“.

 

Už samo Absolutno (absolutní hodnota) je sebepřevrácené: vše kladné je kladné na úrovni energie (hmatatelno) a vše záporné je kladné na úrovni fantazie (nehmatatelno).

Sanskrt či sanskrit, v originálu sanskrtam, znamená „dokonale složený“.

 

Pozn.: čeština vykazuje jedinečné dešifrovací schopnosti (číst – čest; čítat slova i čísla; český – chess key, 64 polí rovná se 64 kodonů DNA).

 

Mimořádnou živost či hodnotovou vibraci mají následující výrazy, ve kterých rezonuje slovo SATAN:

 • SATya → pravda, autentický
 • SATtva → esence, podstata, duch, duše, první
 • ANanda → štěstí
 • ANanta → nekonečno
 • SAnaTANa → věčný

 

Slovo, výraz či fenomén SATAN znamená

 • průzračná autenticita
 • neutrální, kosmická, duchovní energie
 • mystérium magické nedvojnosti
 • fantastický Stín sebe sama
 • živá, hadí síla (páteřní napojení)
 • živá síla imaginace
 • synonymum spojení mezi energetickým a fantastickým rozměrem Života
 • vyrovnávač nepoměru mezi Absolutnem a Ne/Absolutnem, Ne/Strukturou a Strukturou, Bytím a Bytostí
 • schopnost inteligentně komunikovat vlastní názory a pocity
 • schopnost naplňovat pravou vůli
 • synonymum spojení mezi Vědomím Jedince a Podvědomím Přírody/Vesmíru
 • synonymum spojení mezi Bytím a Nebytím
 • umění ŽÍT
 • zřídlo Magie — zřídlo Chaosu

 

 

SATAN „paradoxně“ vyjadřuje i archetyp Zla, nicméně jde o nehmotné fantasy Zlo, které nemá žádný vlastní zdroj života, takže reálně se může projevit pouze jako sloučený dvojprvek. Absolutní nereálné „-“ reflektuje absolutní reálné „+“ (Lásku, Opravdovost → Soběpodobnost), výsledkem je extatické Štěstí (Blaženost) a fantastická TemnoHRA (např. Umění) v jednom. Reflektuje-li Soběnepodobnost, výsledkem je reálné působení něčeho zlého, životu nepřátelského (zvůle, zlomyslnost, choromyslnost, násilí) – toto však není satanizmus.

 

LŽISATANIZMUS

Snad o ničem jiném neexistuje v tomto světě tolik nevědomosti, nepravd, pomluv, lží, dezinterpretací a dezinformací jako o satanizmu. Fenomén SATAN je v první řadě zaměňován s kultem SATURNA (nikoliv v astrologickém smyslu); zatímco SAT lze ztotožňovat s pravdou/autenticitou/podstatou, URN znamená anglicky mj. urna nebo popelnice. Jedná se o kult smrti ve smyslu smrti autentického Já (jelikož organizace systému realitních polí funguje na principu Soběpodobnosti, silám v pozadí jde o Soběnepodobnost). Saturnizmus je úplným opakem satanizmu; „Stínová vláda světa“ (Kabala, Deep State, Incunabula…), židovská elita, Ilumináti, zednářské či jezuitské řády apod., to vše „zasvěcená“ veřejnost totálně mylně pokládá za satanizmus.

 

Co ale říká o satanizmu kupříkladu čelní představitel Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy?

 

„Na rozdíl od tzv. teistického satanismu, který je Církví Satanovou odmítán jako křesťanská hereze, neuctívá LaVeyův satanismus bytost jménem Satan, ale používá toto jméno jako symbol pro niterné lidské touhy. V současnosti se jedná o nejrozšířenější větev náboženských směrů souhrnně označovaných jako satanismus.“LaVeyův satanismus

 

NAVAZUJÍCÍ SOUVISLOSTI

 

CITACE ZE SATANSKÉHO DEVATERA

 • Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!
 • Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!
 • Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku vyplýtvanou na nevděčníky!
 • Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry!

 

DOPORUČENÉ

 

„(satanismus) Chápe SATANA jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů, které přispívají k rozvoji civilizace, ducha revolty, která vede ke svobodě jednotlivce.

(…) Tvrdí, že nikoli slepé přesvědčení, ale pochybování je to, co přináší duševní svobodu.

(…) Omylem mnoha lidí je představa, že satanista podporuje a šíří zlo a anarchii. Neuvědomují si, nebo si mnohdy ani nechtějí uvědomit, že satanský protest není namířen proti společnosti, nýbrž proti hlouposti, pokrytectví a přetvářce, která je v lidech po několika staletích křesťanské nadvlády zakořeněna. Satanista ovšem není jen pouhým kritikem současné společnosti. Předkládá totiž vlastní řešení společenských problémů. Řešení, ke kterým dospěl na základě svých úvah a pozorování.

(…) Nejvíce satanismu i sami sobě ovšem škodí ti, kteří uvěřili křesťanskému blouznění, že satanismus je zlo. Tito zakomplexovaní chudáčci si ve své pitomé naivitě často myslí, že když budou páchat „zlo“, budou pod jeho ochranou. Zcela mylně se domnívají, že si tím nakloní na svoji stranu démony či dokonce samotného SATANA. Faktem ovšem je, že tito křesťanští satanisté jsou skutečné podstatě satanismu nepředstavitelně vzdálení.

(…) Pokud je satanismus zlo, tak proč se vedly a i dnes stále ještě vedou války ve jménu Boha či Krista anebo Alláha a žádná se nikdy nevedla ve jménu Satana?“66 otázek a odpovědí

 

„Satan je slovo, stejně jako bůh je jenom slovo. Satan je ale slovo hezčí, které vystihuje absolutně všechno. Kromě toho je to symbol energie, vesmíru, symbol nonkonformismu a odporu, je nepřítel všeho nudnýho, žalobce všeho zastaralýho a nasáklýho společenskou přetvářkou. To je pro mě Satan. A všechno ostatní je blbost.“Malé děti nepožírám

 

„I láska umí být peklem a i peklo umí milovat.“Sandro Dragoj – triumfální umělec infernalismu

 

I tam, kde čekáte největší temnotu, může být světlo jasnější než slunce… Ale i záře odlesku diamantu může skrývat ty nejčernější stíny.“ – Marcus DeCastello

 

JAK POZNAT FALEŠNÝ „SATANIZMUS“

 • Satanismus & hledat „Vyhlášení Církve Satanovy“ či „rozpoznávání podvodníků“

 

MATERIÁLY

 

Slovo, výraz či fenomén SATAN označuje nekonečné PraJá, což je Já a NeJá v jednom.

Pozn.: označovat znamená popisovat, pojmenovávat, ukazovat; neznamená to, že to tím JE. Něco jiného je realita nehmotného textu a něco jiného vibrující, interagující skutečnost.

Já znamená sebe si vědomé Vědomí: sebereflexe (odtud reflektor, živé Světlo), zpětná vazba prožitku, Cit, Uvědomění; samotný fakt existence Života vždy nějak souvisí s Láskou (přitažlivost, soupatřičnost), která však není pouhou emocí (gravitační faktor), ale je i Vůlí (projekční faktor).

NeJá znamená jednak My (MnohoJá), jednak představu Já (faktor TemnoHRY) a jednak inteligenci typu Svět (neosobní, kolektivní vědomí).

 

Kromě toho, SATAN ve smyslu Primordiálního Nebytí-Bytí-Všebytosti (Mnohobytosti) má charakter Stvořitelky (JE jakousi záhadnou Prastvořitelkou): viz přesmyčka TA NÁS (tedy My).

Další zajímavosti (anglická výslovnost SATAN je sei·tn):

 • SAINT=Láska, Moc (Svaté)
 • f/ANTAS/y=Fantazie (F=klíč, Y=spojení)
 • SAY 10 (SAY TEN)=Knihovna jedniček a nul (Helix)
 • N’T YES (Not Yes, Satan pozpátku)=Absolutno=Mystérium magické nedvojnosti → smysl a vlastnosti Života lze odvodit pouze odtud (zde pramení nefalšovaná SVOBODA), všechno ostatní je práce s energiemi a strukturami
 • STÍN=St.In (svaté uvnitř) & AA=dvě esa s hodnotou 1 nebo 11 (bin. 11=dec. 3, bin. 111=dec. 7, 3x7x37=prostor & pohyb & obojí=777=Absolutno)

 

Prastvořitelka je Láskou/Absolutnem (status Existence, „+“) a Fantasy/Dæmoniem (status Neexistence, „-„) v jednom, což se dohromady projevuje jako Srdce-Zřídlo-Lůno (energetické pole) a jako Drak (architekt systému realitních polí). Energetický základ tvoří tenzor nultého řádu neboli skalár (Láska/R, kde R=rozměrnost), tenzorový potenciál neboli potenciál všemožnosti má charakter Fantasy/Dæmonia a tenzor in/verzně funguje jako Síť Života (RozNet) – systém realitních polí (Praknihovna).

 

Mimochodem… Skalární pole a tenzorový potenciál v jednom tvoří skalárně-vlnové pole (kompozici), což symbolizuje znak Q.

 

Mnoho klíčových souvislostí obsahuje text PEC 1/0: Stříbrný oheň hvězd….

Dračí inteligence se archetypálně pojí se stříbrnou barvou, což je průzračná a černá v jednom.

 

Moudrost („dva v jednom“) → Stříbro → Argentum (Ar=C=XxX, Gen/Neg, T, Um)

Chiméra („jedno proti druhému“) → Rtuť → Hydrargyrum (Hydra=“hadí obluda s devíti dračími hlavami“)

 

Skalární podstata Prastvořitelky neboli Praduše či Pramen Života se archetypálně pojí s barvou růžovou, což je běloskvoucí a ohnivě rudá (temněčervená) v jednom.

Vztah mezi Lůnem (Srdcem-Zřídlem) a Sítí Života (Praknihovnou) se projevuje jako Dračí Úl (Lůno=Úl/On=Drak).

 

Konkrétně, z mé perspektivy, s tím souvisí jména jako Žeruhmyz nebo Zelfosfóra.

 

Fenomén SATAN jako zřídlo Magie je známý jako Černý Plamen, který můžete vidět na videu Totengeflüster – The Faceless Divine (jde o symfonický black metal).

 

Doporučit lze práci s energetickým – fantastickým ohnivým Mečem (bílým, zlatým, stříbrným), kterých si lze také představit potřebný počet.

 

Prastvořitelka (potažmo lokální Vesmíry/Stvořitelky) tvoří Jin-Jangový Dvojplamen Matka Bohyně & Otec Bůh.

LŽISATAN je zfalšovaný fenomén SATAN, z hlediska odděleného Otce Boha jako falešného středobodu. Ve vesmírech, kde je dvojplamen rozštěpený, vzniká egregor Bůh Stvořitel, a na principu silové a tvarové rezonance se tyto egregory slučují v egregor falešného Vše-Stvořitele. Spousta lidí/bytostí podvědomě či nevědomě věří v tento egregor „Prvotní Zdroj“ (pod mnoha a mnoha jmény, pojetími či součástmi).

Pozn.: princip silové a tvarové rezonance je všeobecně platný a funguje reálně s nehmotným statusem a je to jako když perspektivnější knihovna pohlcuje tu přežitou, přičemž některé části zůstávají (některé trvají věčně), jiné zanikají a neustále vzniká něco nového.

 

Jelikož na Počátku neexistuje žádná paměť a vše je spojité, původní systém je přednostně levotočivý (představivost-cit/pravá hemisféra → paměť-logika/levá hemisféra) a analogový – živelný, DIV/OKÝ.

Převrácený systém je pravotočivý a digitální – „posvátný“, DISK/RÉTNÍ. Může eventuálně fungovat pouze jako podřízený subsystém, jinak to vede k biorobotizaci a transhumanizmu (čemuž dělá zpětnou vazbu falešné duchovno).

 

Téměř veškerá tzv. ezoterika a duchovno jsou v podstatě jen pozérství a maškaráda.

 

Autentickou životní filozofii osobně vnímám jako draxatanizmus (dračí satanizmus).

 

Základní trik všeho spočívá v jednom, které však lze chápat dvojace: Existenci řídí Zákony neexistence.