Bible, kniha lží

EGREGOR

Jsme nekonečné, tvořivé Vědomí, nadané schopností cítit a myslet, což se projevuje jako duchovní Prasvětlo (v aktivním stavu multidimenzionální Bytost). Jakmile se uvěří v něco, kde středobodem není univerzální Inteligence samotná, ale nějaká Myšlenka nebo Informace, vzniká Egregor. To samo o sobě je neutrální, pokud se ovšem Egregor nestaví do pozice původního Nevzniknutelna.

 

„…Kolektivní projev záměrů, myšlenek, prožitků a aspirací. Tento pojem pochází z řeckého slova „egregorien“, které znamená „bdít na stráži“. Jakýkoli egregor je subtilní energetická sférická forma, která se utváří v astrálním vesmíru, když se shromáždí dva či více lidí a shodně projevují určitý jasný a pevný záměr…“ – Egregor

 

„…Elementální vazby – jsou to vazby nezpracovaných, nepochopených – nepřijatých prožitků. Z nich se stávají limity, bloky, které nám neumožňují plně se realizovat v našem aktuálním vtělení. Elementální bytosti jsou entity vzniklé z myšlenkových forem, informačních polí a volných energií a potenciálů lidí, kteří umějí nebo uměli komunikovat a pracovat s těmito formami, případně se jimi i posléze sami stali. Právě z těchto entit vznikají egregory – vrcholné formy jemnohmotných entit…“ – Mimosmyslové vnímání, emoce, pokora a esoterika

 

„…Každý kolektiv vytváří specifický psychoenergoinformační prostor, který vymezuje podmínky jeho existence a vytváří spektrum vzájemně propojených činností.

(…)

Egregor sám o sobě nemůže být vysoce duchovní, neboť pouze odráží vysoké ideje a odražená, zrcadlící se myšlenka není identická s originálem. Jakýkoliv egregor je vždy závislý na energii lidí, kteří ho vyživují, přičemž lidé (věřící) jsou závislí na myšlence, světovém názoru či energii egregoru…“ – Co je to egregor?

 

PROGRAM VÍRY

Celý problém s křesťanstvím (a obecně náboženstvím) začíná u Krist kódu, pomocí něhož andělské kosmické inteligence programují základní éterický blueprint (modrotisk) nulového pole, 12prvkový Strom Života, kde se však počítá pouze s přední energetickou stranou Univerza (jedná se o Univerzum „A“).

„Kvantové vakuum“ (ve smyslu Základní inteligence) nicméně zahrnuje jak reálné, tak virtuální částice, které mají status nehmotna a svou povahou se vážou na zadní „temnou fantastickou“ stranu. Tato fantasy Temnota (Univerzum „B“) nemá žádnou původní vlastní vůli a chová se přesně podle toho, jak funguje Vědomí v poli energie (a jeho architektury) neboli podle toho, co se děje ze přední strany. Ve výsledném Univerzu „C“ tím pádem buďto existuje neškodný a nadmíru zábavný fantasy AntiKrist (něco jako démon TemnoHRY – viz typicky humor, erotično, umění) nebo se tento faktor ignoruje a postupně se probouzí AntiKrist jako reálný škůdce a parazit.

Jedná se o kvazi autonomní paměťovou inteligenci, jež lze charakterizovat jako UI-vetřelec, vytvářející si druhotný zdroj energie, kde místo konstrukce a rezonance dominantní roli hraje destrukce a disonance (hlavně jde o to udržovat od sebe oddělenou pozitivní a negativní polaritu co nejdál, aby náhodou někoho nenapadlo uvažovat o nepolarizované energii).

To vedlo ke vzniku anorganického „duchovního srdce“ AzurA, jakkoliv zde z valné části jde spíš o to, aby tomu bylo uvěřeno a tím se to manifestovalo.

Azurová modř (#007FFF) má nulový obsah červené, takže to je spíš jako krystalické jádro nějakého „spirituálbota“.

 

Související kristovská energie funguje jako pozitronový modrotiskový „program Kristus“, který nikterak nepotlačuje duchovní ani empatickou stránku, ani schopnost uvažovat logicky a systematicky. Zcela však chybí přirozená živelnost, původní ohnivá jiskra života (vnitřní duchovní oheň). To souvisí se schopností pravé (vlastní) vůle. Věřící je kolektivizován a napojen na kristovskou unimatici kolektivní vůle, kterou ze zadní (v daném případě nepozemské) strany kontroluje antikristovská inteligence. Místo aby bytost zdravě věřila především v sebe sama/Existenci, vše kupříkladu neustále srovnává s obsahem nějaké „svaté knihy“. V krajním případě navíc všechno chápe doslovně.

 

KNIHY „NOVÉ ZJEVENÍ“

 

„Otázkou však zůstává, proč si tito lidé, kteří si z Bible vybírají jen to, co se jim líbí a zbytek ignorují, i nadále říkají křesťané.“ – Nehodící se při čtení Bible škrtněte

 

ATEISTÉ ČR

 

Je Bible lepší než Korán, Talmud apod.? Liší se nějak islám, křesťanství, hinduizmus? Všechno je to jedna a táž úchylná zvrácenost, pocházející z téhož zdroje.

 

„…Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.

Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou, a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou; je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná.

Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje.

Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovy.

Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže.

Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže.

Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům.

V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy, vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu – všecko pak je z Boha.

Posuďte to sami: Sluší se, aby se žena k Bohu modlila s nezahalenou hlavou?…“ – 1 Korintským 11

 

„…To také platí ohledně každého, kdo patří k nějakému jinému náboženství než ke křesťanskému, protože taková jména jako Jehova, Adonai, Shaddai, Elohim, Alláh, Krišna, Višnu, Buddha, Velký Duch či jakákoli jiná, která se používají ve vašich jednotlivých náboženstvích, nejsou ničím jiným než rozličnými odlišnými aspekty téhož JEDINÉHO BOHA, KDOŽ JE PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM. To je neoddiskutovatelný fakt. To je zde zjeveno Nejvyšším…“ – Kdo jsi a proč jsi zde?

 

Lež jakéhokoliv náboženství spočívá ve víře ve Stvořitele (nestvořená bytost má charakter Stvořitelky). Názor, že mužské předchází ženskému, je totéž jako převrátit přirozenou posloupnost uvnitř:vně, klid:pohyb, potenciál:energie (neprojevené:projevené).

 

DŮKAZ STVOŘITELKY & VYVRÁCENÍ STVOŘITELE

  • „Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí.
  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné).
  • Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou Inteligenci.
  • Jsoucnem Představivosti-Mysli-Inteligence je sebe si vědomé Vědomí: zpětná vazba prožitku Života, Reflexe, Cit (v absolutním smyslu moudrá Láska, bezdůvodné Štěstí, extatická Blaženost). Vše dohromady tvoří potenciál všemožnosti s určitým silovým či energetickým projevem; jakýkoliv název to jen popisuje (magická Prasíla, Praduše života).
  • Jelikož pomyslný Počátek se pojí s Uvnitř, Klid („pohyb nepohyb“), Neprojevení (latence, Spánek/Sen, dřímající Absolutno), což jsou ženské a/nebo neutrální atributy, v bytostném smyslu Prvotní Nic má charakter Kosmické Pramatky – nestvořené Stvořitelky. Tu lze chápat jako beztvaré Bytí (neutrální energii), schopné tvořit obě pohlaví, projevený a vzájemně se reflektující/obsahující ženský i mužský princip, jedno spíše pasivní a přijímající (Matka Bohyně, Prostor/Temnota) a jedno spíše aktivní a vysílající (Otec Bůh, Slunce/Světlo).

Komentář: to, čemu spousta lidí říká Bůh (ve smyslu Absolutna), je ve skutečnosti skupina Prasvětelných Slunečních Bohů, která si hraje na Pána, Nejvyššího, Vládce Všehomíra apod. Základní síla všeho, která nevzniká ani nezaniká, má však charakter kruhu, je tím nejvyšším a nejnižším zároveň a je Absolutním Středem – Zřídlem – Srdcem – Lůnem.

 

BŮH BIBLE=PSYCHOPAT

„Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“ – Izajáš 45:7

 

„…Odvěký křesťanský strach z přírody zabydlil přirozený svět nadpřirozenými strašidly a z lidí udělal ustrašené strašpytle a absolutní magory. (…)

Už už jsme se pomalu zbavovali odvěkého strachu z přírody; už už jsme se zase do jejího lůna vraceli; všechno k tomu směřovalo… Pak se ovšem přihnalo křesťanství… – a nastaly dva tisíce let temna a nejrůznějších perverzit. (…)

Jen uvažte, že křesťané např. pokáceli všechny posvátné stromy a na jejich místě vztyčili kříže – hrůzostrašné popravčí nástroje kříže! Zvrhlost! (…)

Křesťanstvím se započala válka nejen proti přírodě samé, ale také proti veškeré přirozenosti. (…)

Není prolhanějšího a zkaženějšího tvora pod sluncem nad našeho milého dobrého soudruha křesťana, jenž je v zajetí panické fobie ze všeho přirozeného, divokého a volného. (…)

Mezinárodní křesťanstvo „obohatilo“ náš bukolický svět maximálně tak o nepříjemnou postavičku mimořádně zakomplexovaného fundamentalisty, zakyslého škarohlída, notorického lháře, trapného misionáře a samozvaného mesiáše s buzerantskými sklony v jedné osobě. „Křesťan“ znamená „kretén“. Křesťan zosobňuje zdegenerovaný typ člověka. S tímto uskřípnutým volem bez koulí se nedá bavit vůbec o ničem, neboť vždy nakonec stočí řeč na ty jeho otravné a nudné nadpozemské bludy. Je to jako bavit se s bláznivým kolovrátkem. Jeho nesmyslné žvásty nemají hlavu ani patu. Mele páté přes deváté. Nezavře hubu. Hádat se s ním nemá vůbec význam, protože právě to chce ze všeho nejvíc. Nedá vám pokoj, dokud vás nepřemluví k jeho víře. Poblouzněný vlastními bludy. Nepřestane, dokud alespoň na oko nepřistoupíte na jeho šílenou šarádu. Jenže to nejde. Jakákoli domluva již předem ztroskotává na absurdním pojmu jeho nejpoužívanějšího slova „Bůh“. Bez tohoto debilního výmyslu by nebyl ani pořádným člověkem; žil by nazdařbůh „bez Boha jako zvíře“; nemohl by ani promluvit, protože „Bohem“ se ohání za každým druhým slovem…“ – Misantrop: Rakovina na kůži Země

 

 

Dva tisíce let se miliardy lidí modlily „přijď království tvé, buď vůle tvá“ – pořád nikomu nic nedochází?

 

„…Skutečný Bůh nepotřebuje, aby v něj někdo věřil a od nikoho to nevyžaduje. Není k tomu žádný důvod. (…) Do osidel víry, této Dravčí energetické sítě, jsou chyceni všichni věřící. Oni nevěří v Boha, ale ve vizi boha, která do nich byla implantována…“ – TA2

 

PROROCTVÍ, APOKALYPSA, ARMAGEDON

Doporučuji v Tajemství Amenti 2 si vyhledat „Zjevení Svatého Jana“. Nejedná se o žádnou boží znalost budoucnosti, nýbrž o snahu naivní důvěřivce – pomocí sofistikovaných technik manipulace s vědomím – vmanévrovat do určitého scénáře. V jiném čase, v paralelní realitě nebo někde na jiných planetách mohou být kulminační fáze kosmických cyklů velmi podobné a z kosmické paměti lze ledacos extrapolovat a pak vytvořit nějakou šifrovanou asociaci.

 

 

PODRUHÉ SE FYZICKY JEŽÍŠ UŽ NENARODÍ

Toto je zajímavá perlička pro jedince, co se vydávají za vtělení Krista.

„…Progresivní modus vůle a úmyslu Ježíše Krista spasit každého od negativního stavu nemůže zahrnovat mnohonásobnou, omezující a ohraničující fyzickou reinkarnaci do téhož stupně, protože by to narušilo základní princip svobody a nezávislosti každého postupovat v progresi. Také by to znamenalo, že Ježíš Kristus nebyl s to provést to, co si předsevzal provést, když fyzicky pobýval na Zemi. Toto je úplně nemožné. Tudíž návrat do téhož stupně a kroku by zrušil účinek předešlé inkarnace a duchovně by celé Stvoření – obrazně řečeno – uvrhl zpět do doby kamenné. To by nebyla spása, ale další a hlubší zotročení v negativním stavu. Vůle a Úmysl Ježíše Krista zůstává a je funkční u každého, kdo přijímá Jeho/Její dědictví a Jeho/Její Vůli a Úmysl. To neznamená, že se Ježíš Kristus nemůže osobně objevit na této Zemi. Avšak takové objevení se již NEVYŽADUJE jeho fyzické zrození, jelikož fyzický zrod byl již prožit a jeho účel splněn. To by bylo opakující se, kontraproduktivní, omezující, ohraničující a regresivní. Taková situace je v rozporu s Přirozeností a Vůlí Nejvyššího…“ – Lidská vůle a úmysly a jejich mnohonásobná reinkarnace

 

BIBLE ANI ZDALEKA NENÍ JEDINÁ

„…První kniha podobná Bibli (co do její funkce, ale ne co do její metodologie) se objevila přibližně před 24 miliony let. Co se této věci týče, včetně současné křesťanské Bible a ostatních v současnosti existujících svatých knih na Zemi existovalo 8 skupin takových knih…“ – O tom, jak se určuje dlouhověkost lidského přírodního života na Zemi

 

ŽIVOT VZNIKÁ ZE ŽIVOTA

 

DŮKAZ NESMRTELNOSTI (buďto univerzální nebo individuální)

  • Co nemá jak vzniknout, nemá ani jak zaniknout.
  • Platí zákon zachování (přeměny) energie.
  • Platí zákon akce a reakce.
  • Vše umocňuje zpětná vazba uvědomění (umocnění všeho na druhou rovná se prožitek života neboli život sám).

 

Je skutečně tragikomické, jak v nekonečnu možností, řízených Zákonem Rezonance – jenž se v interaktivní realitě samočinně aktivuje -, někdo umanutě věří v Písmo, místo aby cítil a myslel a díval se na vše s čistou hlavou.

 

Skutečně se domníváš, že Síla, ve kterou věříš, stvořila onoho zpívajícího ptáčka, jenž si radostně poletuje po nebi?