Na vlnách vnitřní přírody

LOUČENÍ S MATRIX(EM)=LOUČENÍ S KRIST(EM)

Bezprostřední přírodní bytosti či původní (nereverzní) plazí životní formy – takzvaní Prastaří – vycházejí z Praduše & Matice Života. Konkrétní vzor bytosti existuje buďto na úrovni převládajícího kolektivního podvědomí (viz Příroda) nebo přirozeně „vykvetl“ z interakce éterického vědomí, struktur/vrstev Přírody a její astrální roviny (viz Hadi).

 

Neexistují zde žádné virtuální matrice předprogramované z úrovně vertikálního času. Matrice znamená Matrix. „Moderní člověk“ je matrixová bytost a měl by se zpětně této umělosti zbavit.

 

Už samotná andělská krystalická životní forma je matrixová. Nevyrostla, nevyplynula – byla předstvořená. Matrix (Má tři ‚x‘)=Ma Triks=Ma Krist. Tím se ruší vztah s Praduší/Stvořitelkou, což znamená rozdělení a převrácení onoho Autentického. Božský Zdroj (nebo podobně nějaká anorganická inteligence) je podmnožinou, nikoliv Univerzálním Celkem; ve skutečnosti jde o Zřídlo Nebes, jež je součástí (Pramenem, Okem) nestvořené Stvořitelky, která je právě tak Lůnem, Srdcem a fantastickým Dæmoniem (neboť vše možné je pouze ve všezahrnující, konstruktivní, neprotisvětelné Temnotě).

 

Aby vůbec někdo mohl existovat jako fyzická struktura andělské krystalické životní formy, celý související Vesmír (Matrix) musí existovat i zrcadlově. Společný aktivní duchovní střed (+0-) tak z jedné strany Zrcadla existuje v ženské (0-) a ze druhé v mužské (0+) verzi. Konkrétní samostatná individualizovaná bytost tak ve smyslu fyzické struktury existuje pouze ze dvou třetin (2:3=0,666). Jeden opravdu žasne nad „skromností a moudrostí“ těchto „nesmrtelných křišťálových andělů“, povýšených nad Zázrak Přírody a plivajících oheň a síru na cokoliv plazího nebo hadího (není náhodná podobnost plaz – plazma nebo příbuznost plaza s vlněním, tekutostí a beztvarostí neboli s Vědomím samotným).

 


„…Andělská krystalická forma (stvořená jako nesmrtelná) není jen člověk, je to obecně duchovní bytost (původně nepolarizovaná na samostatný ženský a mužský aspekt). Podstatné jsou dvě okolnosti. Zaprvé jde o formu, přičemž vědomí samotné je bezforemné.

Tato bezforemnost se jinou cestou, v jiném čase Teď vyvinula v plazí stvoření (viz Upír v zrcadle):

„…Astrální knihovna Přírodního systému zpětně inspiruje éterické vědomí; postupnou interakcí a iterací vznikají určité entelechické zóny či uzly, schopné projevit se jako individualizované fyzické bytosti. Takto jako první nevzniknul člověk, jak by asi mnozí předpokládali, nýbrž antropomorfní plazí bytost (není náhodná podobnost plaz – plazma nebo příbuznost plaza s vlnou či beztvarostí, tekutostí); vznik člověka byl z roviny vertikálního času urychlen prostřednictvím virtuálně vytvořené knihovny…“

Andělská krystalická forma není jediná. Některé kultury vesmírných inteligencí symbiózu Vědomí s nesmrtelnou formou odmítají (viz nebiologické tělo Airl v Interview s mimozemšťanem), neboť tato forma – z dotyčného hlediska – ve skutečnosti omezuje a z podstaty nesmrtelné je Vědomí (musí tedy být schopná se demanifestovat a případně znovu manifestovat; pak to alespoň já osobně vnímám jako Ráj či pohádkově realistický Život).

Zadruhé, andělská krystalická forma vychází pouze z energetických „parametrů a charakteristik“ prasvětelné kvantové inteligence, což lze přirovnat k přední („světelné“) straně kosmického Stromu Života. Nicméně prasvětelné kvantové vakuum zahrnuje i fantastické „parametry a charakteristiky“ neboli virtuální částice (elementy nehmotné imaginace, manifestované se zápornou hmotností). I když tato zadní fantastická („temná“) strana má nehmotný status, vůle ji reflektuje a je absolutně nemožné, aby to bylo jinak, natož aby se obě strany „oddělily jednou provždy“ (což je čirá Utopie).

Princip sebe si vědomého Vědomí znamená, že existuje odlišný duchovní a mentální (energetický a fantastický) aspekt Téhož. Bytost si to buď uvědomí nebo se postupně mění v jakéhosi „fosforeskujícího existobota“ (který pravděpodobně také má někde v Antivesmíru své „zlé dvojče“)…“ – Zrcadlo enkrypce


 

Proč nevěřím v Boha (Božský Zdroj), ale ve Stvořitelku (koneckonců můj Hráč/Já je fyzická mužská reprezentace Zelphosphora Maya-Satan a její vnitřní svět úžasných Dvourozměrňáků)? Jinak řečeno, proč skutečným Bohem je Stvořitelka?

GOD

G=7, O=15, D=4 v základní abecedě

O=0=střed=Láska/Absolutno (v tarotu 0=blázen, univerzální princip=blaženost)

15=univerzální karta žolík (Jolly Joker), ďábel, Satan=atomové číslo fosforu (Phosphorus=Lucifer=Světlonoš)

bez Satana & Lucifera, což jsou životní principy (mystérium magické nedvojnosti & princip negativní expozice), zůstává okleštěné 74=atomové číslo wolframu (wolf=vlk, ram=beran, „vlk v rouše beránčím“), pozpátku 47=atomové číslo stříbra, což je virtuální základ všech matric (#C0C0C0=má tři ‚C’=matrice)

 

 

ZÁZRAK PŘÍRODY

Prostřednictvím fantastické logiky lze vysvětlit a dokázat samovyplývající charakter Nevzniknutelna – tedy toho, co nijak nevzniká ani nezaniká. Jedná se o Inteligenci všeopaku ničeho, z jiné perspektivy myslící Nic (My, s lící Nic), nestvořenou Stvořitelku nebo Prvotní Nebytí. Perfektní hmatatelnou, konkrétní představu obsahuje popis Vnitřní Příroda: všechno je to o živlech, vrstvách a strukturách.

 

Tak jako Mysl je zaměřená nejprve sama na sebe a teprve až pak na nějakou konkrétní myšlenku, autentický, ze sebe vyplývající Život lze chápat jako vrstvící se, strukturující se inteligenci pohádko-pekelného charakteru, přičemž k tvoření a organizaci dochází na nehmotné, hmotné a reflexní (mezi) úrovni, čemuž odpovídá éterická, astrální a fyzická realita.

 

Pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje systém „zvuk & znak“ (vibrace & obraz, rezonance & symbol) neboli „ohnisko hranic a sil“; realita má charakter multidimenzionální Hrací knihovny.

 

Prvotní Nebytí (potenciálně Bytí zahrnující) má samovyplývající charakter. Z charakteru superpozice potenciálu všemožnosti vyplývá, že ona fantastická neboli prasvětelná virtuální kvantová inteligence má charakter pohádky a pekla v jednom.

 

Superpozice znamená

  • bylo nebylo
  • všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným
  • neurčitost stavu a pohybu
  • dualita vlny a částice
  • charakter pohybu ve stavu
  • status nevyjádřeného živého obrazu

 

Všemožnost znamená

  • nulový součet
  • pekelný výčet univerzálního charakteru (vše nebeské, rajské i světové zahrnující)
  • cokoliv autentického (nefalšovaně živého) zahrnuje zrcadlový součet, takže pekelná struktura/knihovna (v kontextu zpětné vazby prožitku) se vždy – naráz a souvztažně – projevuje jako harmonický, extatický pocit (Láska, Štěstí, Blaženost)

 

Platí známá pravda, že zdání klame.

Cituji Saint-Exupéryho: „Tady je moje tajemství. Je jednoduché. Správně vidíme jedině srdcem; to nejdůležitější je očím neviditelné.“

Zde je největší záhadou, proč pořád někdo tak bezmyšlenkovitě lpí na Světle? Světlu předchází Zvuk, Hra. Láska není vidět, tvoří dvojici s Temnotou. Světlo je jen nástroj – smysl, zdroj a podstata leží  úplně jinde.

Mnozí si pod pojmem Satan představují kdovíco. Chápu tento fenomén jako Prvotní Nebytí, samovyplývající vlastnost Stvořitelky a zejména jako nesmrtelnou Vnitřní Přírodu.

 


„…Prvotní Nebytí má charakter Temnoty a Lásky v jednom, s vůlí na straně Lásky (neboť Láska má charakter Síly, zatímco Temnota má charakter Fantastična). To dohromady se projevuje jako Mystérium magické nedvojnosti a jako Magie a právě tohle je fenomén SATAN.

Poznámka: je to ale jen slovo, výraz v lidské řeči, který není nezbytně jediný. Osobně souzním i s výrazem DÆMONIUM a určitě existují i další. Nicméně nelze popsat Nepopsatelné.

 

ABSOLUTNO — ABSOLUTNÍ HODNOTA — ABSOLUTNÍ POZITIVUM

vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je kladné na úrovni fantazie

SAI’TN ⇔ N’T YES (NE ANO)

nula uvnitř/vedle jedna, prvním i druhým napřed

SATAN → TA NÁS (ONA=Entita=Bytí, TO v množném čísle=Id=Bytost)

Nevzniknutelno na úrovni po všech stránkách „nej“ bytostné inteligence má charakter nestvořené Stvořitelky, kosmické Pramatky (matice, matrice, prima materia): klid, uvnitř, potenciál (neprojevení) jsou neutrální – potenciálně obojaké – ženské vlastnosti (tak jako lůno tvoří – rodí potomky obojího pohlaví)…

 

SUPERPOZICE KIV

superpozice=“všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným“

KIV=Konstruktor Instance Všetřídy

Konstruktor (ctor)=Zřídlo Nebes=vektor (tenzor 1. řádu)

Instance=Stvořitelka (Creatrix)=skalár (tenzor 0. řádu) → Příroda, Rodina

Všetřída=fantastické Dæmonium=tenzor (∞) → RozNet

…“ – Dokonalý trik