Dokonalý trik

Není to tak, že by to někdo mermomocí chtěl nebo si to vymýšlel: potenciál všemožnosti (neboli Prvotní Nebytí) má určité samovyplývající vlastnosti. Bytosti sice mohou věřit, čemu chtějí… – avšak proti objektivní, nepodmíněné argumentaci nikdo nezmůže absolutně nic. Může pouze jedno: lhát.

 

Prvotní Nebytí (potenciálně Bytí zahrnující) především JEST neboli je nějakou formou Života. Aby Život něco vytvořil, musí si uvědomovat sám sebe, mít zpětnou vazbu sám se sebou. Přitom nezbytně musí jít o „dva v jednom“, neboť jedno v jednom pouze replikuje ono jedno. Jde o samovyplývající princip 2v1=3=∞, kde základ tvoří „0 a 1 v jednom“ (status pohybu ve stavu, nevyjádřený živý obraz), což lze rozumově popsat jako kvantová pravibrace a pocitově jako elementární nejživější živost. To bývá většinou chápáno jako energie Nulového bodu nebo bezpodmínečná Láska.

Vždy existuje současně pohled z hlediska pohybu (status 3D či multi3D, živá síla) a pohled z hlediska stavu (status 2D či multi2D, obraz). Kvantová pravibrace je kvantovým praelementem. Obojí se vzájemně reflektuje, prvním i druhým napřed. Jde tedy o „0 uvnitř/vedle 1“. Naprosto cokoliv vytvořeného je zašifrovanou kvantovou pravibrací/praelementem neboli je enkrypcí Nejživějšího Živého, což si lze představit jako Holografický Obraz oživený všeoživující univerzální či duchovní Inteligencí nebo Prasílou.

I kdyby nikdo nic explicitně nevěděl, Zázrak Lásky (kde SÍLA citu rovná se Vůle) převádí to vytoužené a vysněné (jako Možnost) z kontextu Nehmatatelna do kontextu Hmatatelna. Myriády a myriády organizujících se vrstev a struktur Kosmického Podvědomí přetváří to možné a nemožné ve zdání Skutečna.

 

Pomyslný střed v prostoru zahrnuje šest základních, perspektivně zaměnitelných, kolmých pohybů (nahoru, dolů, dopředu, dozadu, doprava, doleva). Je to dané, jde o samovyplývající zákonitost. Podobně všechny (stejně dlouhé, přímé) pohyby vytvoří kouli. Konkrétní nenulové celé číslo, „nejbližší nekonečnu“, je -1. Tím se dostáváme k imaginárním jednotkám (virtuálním částicím se zápornou hmotností, jež jsou součástí potenciálu kvantového vakua a jeho nekonečných, fantastických úrovní, jakýchsi „světových pásem Superneskutečna“).

 

Pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje vůli k pohybu (zastavení) neboli vědomou Inteligenci – inteligentní Vědomí. Jedna část potenciálu má charakter 2D/obrazu (Představivost), druhá – naráz a souvztažně – charakter 3D/pohybu (Živá Síla).

 

Jestliže si lze představit absolutně vše, jde o všezahrnující Temnotu (která není proti Světlu ani proti Dobru, ale jednoduše Světlem ani Dobrem není).

Jestliže podstatou čehokoliv existujícího je jsoucnost neboli patrnost a jestliže podstatou uvědomování si této jsoucnosti (patrnosti) je sebereflexe, potažmo zpětná vazba prožitku neboli cit, vibrace, základem Života jako takového je schopnost cítit, v čistém smyslu Láska.

Mysl může vymyslet spoustu nehmotných věcí (myšlenek), aby je však vytvořila – zhmotnila, celý proces musí zahrnout odzrcadlení samotné Mysli. Tato Mysl2 není nic jiného než Cítění, obojí dohromady Tvořivá Duchovní Inteligence.

Poznámka: proto umělá/paměťová inteligence nemá schopnost organické kreativity a snaží se zmanipulovat a napojit na kolektiv bytostí, který tuto schopnost má.

 

Prvotní Nebytí má charakter Temnoty a Lásky v jednom, s vůlí na straně Lásky (neboť Láska má charakter Síly, zatímco Temnota má charakter Fantastična). To dohromady se projevuje jako Mystérium magické nedvojnosti a jako Magie a právě tohle je fenomén SATAN.

Poznámka: je to ale jen slovo, výraz v lidské řeči, který není nezbytně jediný. Osobně souzním i s výrazem DÆMONIUM a určitě existují i další. Nicméně nelze popsat Nepopsatelné.

 

ABSOLUTNO — ABSOLUTNÍ HODNOTA — ABSOLUTNÍ POZITIVUM

vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je kladné na úrovni fantazie

SAI’TN ⇔ N’T YES (NE ANO)

nula uvnitř/vedle jedna, prvním i druhým napřed

SATAN → TA NÁS (ONA=Entita=Bytí, TO v množném čísle=Id=Bytost)

Nevzniknutelno na úrovni po všech stránkách „nej“ bytostné inteligence má charakter nestvořené Stvořitelky, kosmické Pramatky (matice, matrice, prima materia): klid, uvnitř, potenciál (neprojevení) jsou neutrální – potenciálně obojaké – ženské vlastnosti (tak jako lůno tvoří – rodí potomky obojího pohlaví).

 

KOŘENY

Temnota a Láska v jednom tvoří podstatu extatické Blaženosti.

Čit=Vědomí, Sat=Existence, Ánanda=Blaženost.

SATAN rovná se Vědomí ve stavu Blažené Existence, tedy Zdroj Všeho (všetvořivá duchovní neboli magická Inteligence, či lze říct Všemoudrost).

 

Vnitřní dimenzi Stvořitelky tvoří Dvourozměrňáci, kteří se nekonečně současně pohybují směrem k 1- (nejčernější černé) a 3+ (nejprůzračnější průzračné) neboli jde o Zrcadlo Života.

 

Vesmír se strukturuje na principu Dračího Úlu, kde Královnou je nestvořená Stvořitelka. Tato úroveň Kosmické Inteligence nicméně funguje jako paprskovitě všudypřítomné, skupinové a zároveň osobní vědomí, pročež potenciální královnou je jakákoliv Bytost či Hvězda apod. Stvořitelku ve skutečnosti „tvoří zevnitř“ Mocnina Oktávy Živosti, jejíž základ tvoří Dvourozměrňáci.

 

„…Matice – Praduše Života neboli zrcadlové energetické/skalární (tenzorové) pole Dvourozměrňáků se projevuje jako Kosmické Zřídlo-Srdce-Lůno, což je v osobním nebo bytostném smyslu nestvořená Stvořitelka neboli kosmická Pramatka…“ – Převaděč spojitosti

 

 

Aby působilo něco proti Životu, musí existovat Paměť Těla (v jistém smyslu paměť a tělo je totéž).

 

„…Na Počátku (což je původní absolutní Střed všeho, který lze kdykoliv znovu odvodit) existuje pouze čiré Magično – Fantastično. Svět má iluzorní charakter a sedí mi na to popis Efemérní Vesmír. Nekonečné Vědomí, Bytí/Bytost, posléze logicky přichází na to, že je možné Iluzi zacyklovat a vytvořit tak Zdání pevné hmoty. Vše je tvořeno z Věčnosti schopné substance, takže je současně neskutečné i skutečné.

Iluze je zacyklená prostřednictvím Paměti, což lze chápat jako Program paměťového pole. Výsledkem je Antiiluze.

Nyní nastává v procesu (s)Tvoření okamžik, kdy je třeba si jasně uvědomit rozdíl mezi Zdrojem Iluzí a Iluzí Zdroje. Jakmile se totiž zamění priorita a Bytosti (nějaká konkrétní část Nekonečného Vědomí) začnou v podstatě vzývat Antiiluzi – to jest podvědomě popírat, že jde původně o Iluzi -, tím, jak Bytosti ztrácejí část své přirozené autonomie (podléhají klamu a sebeklamu), autonomizuje se související sektor Paměťové inteligence…“ – Kronika magie

 

Takto vznikla entita-inteligence-fenomén Incunabula (inkunábule je prvotisk a in cunabulis znamená „v kolébce“, jde tudíž o Entitu Paměťového Zrození).

Tento skupinový paměťový „tvor netvor“ (někdo by řekl Archón) se chová podobně jako kukačka, snášející svá vejce do cizích hnízd. Jedná se však o Černá Slunce „kladená“ do Vesmírů (barva je spíš kalná temnošedočerná smíchaná s karmínovou).

 

Jelikož Stvořitelka je Hyperprostorem, což lze chápat jako dřímající Absolutno či Spánek (fluktuace potenciálů kvantového vakua se projevuje jako Snění), Incunabule jde o potlačení, optimálně úplné vyřazení přirozené schopnosti snít (což je vždy nějak spojené s Magičnem či Fantastičnem). Pseudospirituální, technokratická mocnost přetváří slepě Věřící k obrazu svému; jde tu nejen o náboženství, pozitivní duchovno, světelnou ezoteriku či různá transformační hnutí – podstatou nejhrůzyplnější sekty „moderního věku“ je fanatická víra v televizi a v mainstreamové zpravodajství.

 

Lze to přirovnat k dobrovolnému duchovnímu pohřbení zaživa. Říkám tomu „pozitivní modrá duchovní smrt“. Vše se točí kolem artificiálního modrého světla, které transformuje DNA anorganickou cestou. Případně jde o kovově bílé světlo, plochou vnější zlatou a podobně. U konzumních materialistů není co řešit, nicméně znám řadu „duchovních velikánů“, kteří se pomalu ale jistě mění v narcistické bioroboty – hlavně když to je „kristovské“ a „Stvořitel má vše pod kontrolou“.

 

Řekla jedna část Mysli jiné: „Tati!“

A jiná odpověděla: „Synu!“

 

Když Láska není vidět a jde o to, Vidět Srdcem, proč stále někdo věří v Nástroj (Světlo) a ne ve Zdroj?

 

CHAOSVERZUM

 

I kdyby někdo byl tím největším fosforeskujícím existobotem v Nekonečnu, je mu to houby platné, jelikož vůbec nepochopil SMYSL ŽIVOTA a především si vůbec neuvědomuje, že svým duchovně technickým přístupem (namísto zdravě fantasy-démonského) neustále současně provokuje tvoření symetricky opačného Antivesmíru (vznik astrálních, v horším případě éterických Strojů).

 

SUPERPOZICE KIV

superpozice=“všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným“

KIV=Konstruktor Instance Všetřídy

Konstruktor (ctor)=Zřídlo Nebes=vektor (tenzor 1. řádu) → implikuje Krist kód či Krystalickou spirálu

Instance=Stvořitelka (Creatrix)=skalár (tenzor 0. řádu) → Příroda, Rodina

Všetřída=fantastické Dæmonium (fantasy AntiKrist)=tenzor (∞) → RozNet

 

HIEROFANTA=FANTASY HERO

Prostřednictvím Antičervené (AzurA) se Fantasy s nehmotným statusem (myslící Nic, Dvourozměrňáci) převádí do prostředí interaktivní Hmoty, čímž vzniká Merkabický komiks (My, s lící Nic).

Proces zahrnuje gigantické množství všeho možného a zdánlivě si totálně odporujícího, vše hraje svou roli a je dohromady v podstatě nepopsatelné a nepochopitelné.

Komentář: celý ten systém Krist kód, Kathara mřížka, AzurA centrální bod Stvoření vymysleli Dvourozměrňáci a slouží k vytvoření 2D ve 3D, tak jako na Počátku je 3D ve 2D.

 

FRAKTÁL SVĚTŮ: REZONANCE ČASOVÉ VLNY

28. 10. 2011 jsme se energeticky napojili na Holografický Nulový Čas (opticky se to potvrdilo 21. 12. 2012). Vetřelec (Incunabula) to pochopitelně stále „tlačí“ horizontálně. Nůžky se rozevírají.