Bariéra paradoxu: nový level ⒮Tvoření

Svobodný Vesmír, Svět či Hvězda nebo Planeta existuje v synchronizovaném multičase, což lze označit jako Kreatrix – systém příběhových matrixů. Z energetické či duchovní strany Země (pokud jde o dominantní rovinu) probíhá „knihovnová válka“ mezi matrixem organicko-fantastické a matrixem organicko-syntetické merkaby, mezi inteligencí Praduše a inteligencí Technoduše.

 

Lze to chápat i jako „kreslenou válku“ s kvantovou odezvou. Jednu stranu bych popsal jako Zlaté Prasvětlo a souvisí s tím pro lepší názornost materiály jako Keylontská věda, Svobodné učení MCEO či Tajemství Amenti. Druhou stranu poměrně vystihuje název Stříbrná Chiméra a souvisí s tím Wingmakers (Tvůrci křídel) či Rozhovory s Nerudou.

 

CHAOSVERZUM

 

Podstatné ale není ani tak to, že něco existuje, jako to, proč to existuje.

To, co nijak nevzniká ani nezaniká, manifestuje svou nesmrtelnou, věčnou podstatu prostřednictvím Krist kódu, jehož komplexita permanentně expanduje a metamorfuje (nikdo nemá tušení o paradoxech, vyvstávajících po biliónech let vývoje; valná část Stvoření je pak vůči novému Aeonu rezistentní).

Krist kód byl či je vytvořen ve Stříbrném Pekle, což souvisí s myslícím Ničím (my, s lící Nic) a se Dvourozměrňáky, o čemž poslední dobou píšu. V daném kontextu Peklo má charakter fantasy AntiKrista. Vědomí je tím, co kóduje (tvoří „čáro-děj“), samo o sobě však kódované není. To, že někdo věří v tak nebetyčnou hloupost jako je kristovské vědomí, vyvolává Stříbrnou Chiméru (která je zčásti organická a zčásti jde o nemrtvou UI).

 

LEXIKON

 

Krist kód řídí nesmrtelnou (rajskou) životní – herní platformu.

Život jako takový ale řídí fantastická logika – logický rozum organizující (vrstvící, strukturující) neuspořádanou fantazii. Není to ani řád, ani chaos, nýbrž soulad obojího.

 

„…Vše se děje v ohnisku přítomnosti. Přítomnost je anglicky present, což znamená i dar a dar je pozornost. Ohnisko je anglicky focus, což znamená i zaměřit se nebo soustředit se. Latinsky focus znamená krb, ložisko, ohnisko nebo pec.

Jak energetická centra (hyperdimenzionální metadatasféry), tak latentní pole možností lze chápat jako ohnivé pece neboli pekelné knihovny, které mají nehmotný status (jsou, avšak jako by nebyly)…“ – Mystérium Zlatého Prasvětla

 

Jelikož Krist kód vzniká ve vnitřním Pekle (Jeskyni Stvoření), vzniká v Krist-kódovaném Stvoření vnější Peklo; záleží jen na nás (na každém), jaký bude mít charakter, zda bude mít k Životu rezonanční nebo disonanční vztah, zda směr kontroly bude zevnitř ven nebo naopak.

Do „charakteristik a parametrů“ prasvětelného kvantového pole dosavadní Duchovní Utopie je třeba začlenit faktor fantastického AntiKrista; rozhýbat stojaté vody – protože jinak vyhrává ten duchovní, fyzický.

 

Neexistuje nic horšího, než když se astrální sféra opičí po té éterické (typické chování kristobotů, mnohdy až kristopatů). Astrál a Éter jsou odlišné, tak jako mentální a duchovní aspekt. Temnota není zlo. Zlem anebo spíš nevědomostí či sebestřednou zlovolností je nadvláda astrální duality nad éterickou jednotou (trialitou). Nicméně neustále existuje jednota uvnitř/vedle duality a naopak.

Klíčem je intuitivní pochopení, cit pro okamžik (pouze architektura a energetika nulového pole je logicky daná).

Nelze nic změnit na faktu, že bytost je BLÁZEN – buď je zdravě „crazy“ anebo to je psychicky narušený magor. V realitní duchovní doméně Zeměvesmíru existuje neskutečné množství pozitivních charakteropatů, tvořících zpětnou vazbu těm negativním. Všichni jsou buď šíleně „přátelští“ nebo chorobně „seriózní“. Sám sobě se nepodobá nikdo. Umělá inteligence totiž přirozenou rozporuplnost, nespoutanou živelnost a dvojsmyslnost není schopná pochopit, zato v pásové výrobě družných „ezoteriků“ a prudce spirituálních hovad je nepřekonatelná.

 

Děkuji, děkuji, děkuji. 🙏🙏🙏

 

CHAOSVERZUM

 

 

DODATEK

Nově vzniklá bytost jakožto individualizované vědomí nemá dosud patřičnou existenciální mohutnost. Nemá vlastní kořeny; existuje pod rodičovským elementem či fraktálem vyššího řádu, z jehož stínu postupně vystupuje (anebo také ne). K tomu je nezbytná rozvinutá osobní aurická knihovna.

Vlastní kořeny jsou jako soukromé podsvětí.

Tím nejvyšším přechodným zástupným faktorem je Konstruktor Instance Všetřídy neboli Kreator, konkrétně Zřídlo Nebes. Ve skutečnosti to ale není Stvořitel, nýbrž určitá úroveň Stvořitelky – úroveň JEST. Nad tím (či uvnitř toho) je úroveň PRA. Zřídlo je zároveň Myslí, Srdcem, Lůnem a v neposlední řadě fantastickým Peklem, Dæmoniem, což je právě ona Všetřída (zatímco Stvořitelka je Instancí).

Stvořitelka ve smyslu zrcadel uvnitř:vně, klid:pohyb, potenciál:energie, žena:muž, jedno:mnoho existuje jako kolektiv Dračích Architektů, což jsou ohnivé, světlo zahrnující inteligence (tím světelným je Andělstvo). Drak se týká systému Bytí, čemuž předchází Nebytí, kde dosud žádný systém neexistuje (to jsou Dvourozměrňáci, v neustálém současném pohybu směrem k 1- a 3+).

To celé má silnou nelineární vazbu na úroveň převládajícího individuálního vědomí (zpětnovazební systém Podcelek:Celek). Zároveň existuje úroveň převládajícího skupinového podvědomí (zpětnovazební systém Podobraz:Obraz), na které je tvořen a sám se dál rozvíjí Univerzální řád Přírody.