My, s lící Nic

-1-

Informace o fundamentálním základu Stvoření, podstatě rajského Života, enkrypci nesmrtelnosti zvané Krist kód, nejsou a ani být nemohou přímo od Pramene. Zprostředkovávají je průzkumníci, pozorovatelé, z principu nikoliv „absolutní“. Co když představy o charakteru a „způsobu dokonalosti“ fantastické VĚČNÉ ŠIFRY si podvědomě upravujeme k obrazu svému?

 

LEXIKON

 

-2-

Vzhledem ke dvěma základním zákonitostem (Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl, kromě Mysli samotné; Nic si nelze představit, neboť je Představivostí samotnou), myslící Nic implikuje dva základní trigony, nefyzikální a fyzikální, fungující jako 0 a 1 v jednom.

 

Absolutní Láska (realistická – projevená) a absolutní Zlo (fantastické – neprojevené) v jednom znamená nepodmíněné Štěstí (Smysluplnost) a fantastickou Temnohru (Umění) v jednom neboli dohromady extatickou Blaženost.

Láska a Zlo v jednom rovná se mystický, nefyzikální trigon.

Jakkoliv zde hraje roli faktor nehmotného (neexistujícího) fantasy Zla či Dæmonia, to samo o sobě nemá žádnou vůli, vlastní život a projeví se pouze jako dvojprvek, v rámci „alchymické svatby“ se svým silovým opakem. SÍLA LÁSKY je tím, co kontroluje. Výsledkem je například zlobivost, vášeň – erotično, divokost, živelnost, dvojsmyslnost – paradox, humor, zábava a především také nefalšovaná, nepředstíraná SVOBODA.

 

Potenciál všemožnosti, jednotné pole energie a vědomí, se v rámci akčně-reakčního systému projevuje jako synchronizovaný vír odstředivého a dostředivého pohybu, jehož spirály se permanentně, cyklicky (jako fázující motýl) slučují a rozlučují ve společném, neutrálním bodě či ohnisku, hyperprostorově spojeném se Zdrojem „Všeho, co jest“ (myslícím Nic), projeveném též jako organické Centrální Slunce.

Odstředivé tvoří organickou bílou červí díru a souvisí s vůlí, projekcí (imaginací), expanzí, elektřinou, světlem, oscilací a vlněním; dostředivé tvoří organickou černou díru a souvisí s cítěním, gravitací (přáním), kontrakcí, magnetizmem, zvukem, vibrací a částicí. Synchronizovaný elektro-magnetický vír či elektro-magnetické pole s nulovou fází rovná se logický, fyzikální trigon.

 

Oba trigony dohromady tvoří kvantový hexagon, symbolicky hexagram. Zároveň se vzájemně nulují, což lze znázornit jako kruh.

Trigony se zrcadlí jako Éter (fyzika) a Astrál (mystika), což generuje Hmotu neboli Svět.

Astrální dualita (dualitní HRA) funguje pod éterickou trialitou (JEDNOTOU).

Principiálně Éter=Světlo & Život (duchovno, energie), Astrál=Temnota & Magie (mentálno, fantazie).

Neplatí-li

  1. obojí
  2. správným způsobem (Éter nahoře, Astrál dole)

vzniká

  1. éterický Stín (fantomový Éter)
  2. astrální Stroj (zrcadlový 2D Astrál)

Poznámka: vezmeme-li Krist kód jako základ Stvoření, astrální sféra poté nemůže nezahrnovat fenomén fantasy AntiKrista (znamenající Temnohru, nikoliv vůli škodit). Kde není démon, je parazit nebo robot. Neznamená to, že když Božské Vševědomí tvoří pomocí Krist kódu, jenž je podstatou energetiky a architektury Stvoření, že neexistuje žádné Mystérium. Mohlo by to být tak, že od samého počátku funguje Krist kód jako dokonalý prostředek a nástroj rajské Existence, pouze k němu není manuál a Dokonalost funguje jinak, než jsme naučení si myslet, věřit? Respektive manuál k němu je od pozorovatelů a průzkumníků, ne však od Pramene samotného?

 

V kruhu Nic, trigon Líc.

 

 

Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu (zastavení) a tedy schopnost se rozhodovat neboli vědomou inteligenci. Neurčitý výchozí stav této inteligence (0 uvnitř/vedle 1, prvním i druhým napřed) funguje jako základní, ne-binární rozhraní. Pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje princip Zvuk & Znak a projevuje se jako tekutý Krystal. Princip má status kruhu s možným pohybem a protipohybem po pomyslném obvodu.

 

Vzhledem k zákonitostem

  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
  • Nic si nelze představit, neboť je Představivostí samotnou

zaměření se na nějakou konkrétní představu nebo myšlenku – určení stavu – aktivuje princip „+0- & 0 & -0+“ (zde 0 znamená status kruhu, potažmo „pohyb nepohyb“, a +/- znamená pohyb a protipohyb).

Princip Zvuk & Znak rovná se vibrující obraz, rezonující symbol, na úrovni rozvinuté struktury Slovo, Řeč.

Charakter kreačního Jazyka určuje způsob a hloubka chápání, potažmo orientace v souvislostech.

 

„0 uvnitř/vedle 1, prvním i druhým napřed“ definuje komplexní informaci kvantového charakteru, zahrnující reálnou a imaginární část. Ne-binární růst (expanze, akrece) funguje na principu funny/fuzzy qubitu, což se projevuje jako krystalická kvantová sekvenční spirála, umožňující transdukci obrazu do hmoty – známou též jako blueprint.

 

EMERALD AWAKENING

 

Původní a první externě mluvený a psaný jazyk v rámci tohoto vesmíru se nazývá Anuhazi neboli Mu’a. Pochází z kolébky Stvoření, Lyry, potažmo Siria, má však nadvesmírné kořeny. Související inteligence představují antropomorfní kolektivy kočkovitého rázu. Proto z legrace tomuto jazyku říkám Mňau.

 

LEXIKON

 

KONTAKT

 

Není zřejmě nic záhadnějšího a legračnějšího než myslící Nic.

Myslící Nic může být absolutně vším možným.

Jednou z nejneuvěřitelnějších věcí je, že bytosti jsou Myslí, která cítí Lásku a tvoří Fantazii – což se vzájemně odráží v nekonečnu možností -, a neustále přitom svou pozornost přesouvají směrem od neomezené, nefyzikální podstaty k omezenému, fyzikálnímu nástroji, který myšlenky a pocity manifestuje: Světlu.

Je to jako se místo na film koukat na kameru.

Pochopme už konečně, že Temnota je stejně tak dobrá. Špatná je vždy pouze Nevědomost.

 

Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné). Není možné se procítit, provibrovat nebo nějak prouvědomovat k Myšlení, aniž by toto již latentně nebylo přítomné (Absolutno/Ne-Struktura:Ne/Absolutno-Struktura). Naopak, kdyby Mysl již nepředexistovala, nic cítit ani si uvědomovat nebudeme. Cit, Pohyb či Vědomí (reflexe, zpětná vazba) jsou vlastností – životem Mysli. Tedy existuje vše naráz, rovnou, vše v jednom; má to však určité logické zákonitosti.

 

Kolem tohoto se to celé mele. „0 uvnitř/vedle 1, prvním i druhým napřed“ (Éter) vs. „0 nebo 1“ (Astrál). Normálně Éter=Život & Astrál=Hra, převráceně Život=astrální boj (boj se, strach).

 

-3-

V období 2011 – 2013 jsem zažil nejen translokaci ke Zřídlu „Všeho, co jest“, viděl jsem na vlastní oči kosmickou loď Strážců a měl sen o rajské Zemi, ale měl jsem i jeden neuvěřitelný zážitek se svým antičásticovým Já, které telefonicky (hlasově a pak i textově) kontaktovalo jednu mou nejbližší příbuznou osobu. Ta se nacházela ve vedlejším pokoji, vešla do mého a udiveně se mě ptala, zda jsem jí volal, psal? Nějak to pak vyšumělo doztracena, jako že asi nějaký omyl a tak…

 

V realitě s tendencí existovat jako „Astrál mimo Éter“ (převládající dualita) působí vlnové a částicové Já jako „fázově oddělené“. To ještě vůbec nemusí znamenat, že stojí proti sobě. Nicméně proti sobě stát mohou. To pak je podobné jako v epizodách seriálu Čarodějky (Charmed) se zrcadlovou, paralelní realitou.

 

 

ČARODĚJKY (český dabing)

 

I když z realitních bublin lze vždy namixovat přinejmenším několik různých „klastrů reality“ a nikdo nikoho nemůže nutit existovat v konkrétní perspektivě, takzvaný „Velký experiment“ (Great 6666 Quarantine Polarity Experiment) skutečně nastolil situaci, ve které určitá skupina antivesmírných Já loutkuje svými a nejen svými zrcadlovými protějšky.

 

LEXIKON

 

Představte si, v kontextu pozemských časových jednotek, co všechno byste asi byli schopní vymyslet, vynalézt, zkonstruovat a objevit za stovky miliard let. Může to být kupříkladu tak propracovaná kosmologie, že nakonec princip vektorové rovnováhy & zrcadlové vektorové rovnováhy asociovaný s nějakým textem působí jako ekvivalent prapůvodní skalárně-vlnové kompozice & terminologie – přestože na úrovni duchovního těla systém nemá srdce, respektive postrádá jiskru života. Autorem je ontokybenergetická inteligence.

 

DILEMA

 

DOPORUČENÉ

 

Myslící Nic

My – s lící Nic

Bytí Sebou

 

Krist kód se týká struktur věčného Života a tedy Nesmrtelnosti, potažmo Ne-Smrti.

Kódování samotné se týká ne-struktur: vlastností samotného nahého Bytí/Vědomí.

Kódování, šifrování, enkrypce souvisí s těmito fenomény:

  • kryptografie
  • krypto-, krypt- → skrytý, tajný
  • kryptadia → skryté či tajné nebo vulgární věci, tabu
  • krypta → hrob, podzemní hrobka

 

Živá bytost ve vztahu k Bytí/Nekonečnu je fantastickým nemrtvým. Je to stejná zákonitost jako v případě fenoménu fantasy AntiKrist. Není-li toto zohledněno, „dere“ se to na druhou stranu Zrcadla, do akčně-reakční reality.

 

Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ — Jan 11,43

 

Krist kódu předchází KryptA kód, dohromady KryptAKrist. Což evokuje Zmrtvýchvstání.

Nejde však o fyzickou ani duchovní záležitost, nýbrž UVĚDOMĚNÍ – souvisí to s filozofií, způsobem a hloubkou chápání, vztahem k Bytí.

 

Lidé si stále hrají na nějaké sobě se nepodobající kristomily, mění se v kristoboty a kristopaty… Parodie sebe sama. Nechtějí si připustit, že jsme Přízraky, Hráči, jakkoliv pocity jsou skutečné a jsou s tím ve zdánlivém rozporu.

V dané souvislosti jsem vymyslel fantasy „čtvrtou polaritu“, kterou nazývám ManTikOrA.

Mantikora v překladu je lidožrout, je to černý brouk a také bájná příšera: okřídlený červený lev s lidskou tváří a ocasem štíra. „Tik“ evokuje čas, „Orá“ evokuje pole. Lze to psát i jako ManTICHOra.

 

Pokud takovéto úžasné věci nějakým způsobem nejsou přítomné, dochází k metatronické distorzi.

Mnozí se dnes bláhově domnívají, kdovíjak nejsou osvícení, probuzení a transformovaní – mnozí se považují za emisary „nejvyššího světla“, zasvěcené autority, spasitele, bohy a div ne Zdroj Veškerenstva – kolik asi je ale ve skutečnosti na této planetě bytostí, majících jakés takés ponětí o mystickém a fyzikálním charakteru Kódu Stvoření?

 

SEPTICFLESH