Nejlepší zpráva světa

ÚVODNÍ MYŠLENKY

V Absolutnu je absolutně vše možné, pouze reálně nelze škodit, přestože jako nehmotná možnost existuje i to, takže se to reflektuje s tím nejživějším živým a tvoří dvojprvek zvaný zlobit neboli z10-bit (bit z jedniček a nul, „funny/fuzzy qubit“).

 

WIKIPEDIE

 

To si lze představit jako nejprůzračnější průzračné a nejčernější černé v jednom a vzhledem k zrcadlu prostor:pohyb (zvuk:znak, ohnisko hranic a sil) to konkrétně existuje a nazývá se Jeskyně Stvoření, v níž je vytvořena základní enkrypce Stvoření/struktur Věčného Života, „pohádkový Diamant“ či plazmorfický krystal Nesmrtelnosti. Tato „zašifrovaná pravibrace/pravzorec“ je všeživoucí podstatou všeho Rajského a jedná se o živý (aplikace schopný) Kryst kód či Krist kód.

 

Nejde zde primárně o žádné duchovno ani vědu či fyziku. Kryst-kódované struktury Ráje obývají Světlo-Temné Bytosti Fantazie. Lze říct, že pokud se z Věčného Základu stvořené Bytostné Vědomí/Tělo chová autenticky (jako kdyby existovalo pouze ono a vše bylo jím), ve vzduchu pulzují či opalizují nebo víří kontury enkrypce nesmrtelna.

 

Jakákoliv původní individualizace je nejen absolutní Láskou, je paprskem Absolutna a přízrakem Nekonečna; vše je jasně patrné při pohledu do očí.

Nemá to nic společného s nějakým „kristovským vědomím“, které ve skutečnosti funguje jako unimatice, uniforma (kolektivizující osobnost) a představuje úplný filozofický opak rajského Kryst kódu (matematicky jde o Krist kód a souvisí to se stříbrnou matricí, nicméně jde o virtuální předexistenci, což určité entity zneužívají; v interaktivním prostředí to funguje jinak).

Ráj není pouhé nebe, má i své podsvětí. Bez podsvětí nejde o Ráj, nýbrž Utopii.

 

JEDINÝM PRAVIDLEM JE PRAVIDLO SAMOTNÉ

0 a 1 existují jedno uvnitř druhého jako latentní vibrace (spánek) a zároveň – naráz a souvztažně – jedno vedle druhého jako latentní obraz (sen); Absolutno jsme MY SAMI v „zrcadle spánku a snů“. Lze tomu pochopitelně říkat BŮH, jakkoliv veškerá dualita-polarita-pohlavnost-reflexe je transcendována a je transcendováno i Transcendentno samotné; proto lze zrovna tak použít výraz SATAN a jelikož vnitřní předchází vnějšímu, klid pohybu a potenciál projevení, tak jako lůno zahrnuje obě pohlaví (dělo:HA!), jedná se o KOSMICKOU PRAMATKU, která je absolutní Láskou (konkrétno, +, 1) a fantastickým Dæmoniem (abstraktno, -, 0) v jednom.

 

Ve skutečnosti Entita-Inteligence-Fenomén BŮH je blankytným Zřídlem Nebes, což lze chápat jako Vnitřní Zrak/Třetí Oko KOSMICKÉ PRAMATKY; záleží na úhlu pohledu. Zřídlo Nebes existuje samo o sobě (jako všudypřítomné, pozorující Jedno) a jako aktivní Svatá Trojice, samo uvnitř/vedle sebe jako Svatyně-Srdce-Lůno (ale i čtvrté Fantasy Peklo-Dæmonium); uvnitř Svatyně se nachází Zřídlo Nebes/Zřídlo Živého Světla-Duchovního Prasvětla a Praplamen/Trojplamen-Duchovní Oheň jako zárodek univerzální & osobní Jiskry Života. Vše ohnivé, pekelné lze chápat v kontextu hadí nebo dračí síly nebo jako fenomén SATAN, jenž lze zároveň chápat jako mysteriózní, nefyzickou pravibraci.

 

 

V poslední době se mi často objevuje číslo 47.

 

„…Stříbro má atomové číslo 47 (viz dále).

Stříbrná hexadecimálně je C0C0C0 → Má tři ‚C‘ (matrice) & Má tři ‚0‘ → Má tři ‚C‘ implikuje Má tři ‚X‘ (Matrix) → ve všem rezonuje slovo Matka. Aby to v interaktivní realitě fungovalo, musí existovat vazba na Creatrix (Kreatrix); je třeba kolektivně a individuálně použít Má tři ‚0‘, vyplnit 000 (trojici nul) → viz paralela se slovem Matriona (ruské ženské jméno, z něhož vzniknul výraz matrjoška). Bez Kreatrixu/Matrjošky abstraktní-obrazový aspekt převládne nad konkrétním-vibračním a bytost se mění v biorobota (hexadecimální C0 je dekadicky 192=3×64, viz kodony/triplety DNA).

 

GOD → 7, 15 (0), 4 v základní abecedě

Podstatou Božského Zdroje (což je ve skutečnosti blankytné Zřídlo Nebes) jsou Kosmická Pramatka (0, beztvaré Bytí, Láska/Absolutno) a „kosmický vtipálek“, Satan/Jolly Joker (15, univerzální karta).

15 je atomové číslo fosforu a Phosphorus je Lucifer, Světlonoš, astrální světelná síť.

V tarotu tomu odpovídá Blázen (0, univerzální princip, extatická Blaženost).

Vynechání středu – Pramatky, Žolíka/Satana & Lucifera – mění Boha ve Vetřelce.

 

74 → atomové číslo wolframu, wolf=vlk, ram=beran → „vlk v rouše beránčím“ rovná se samotný „Bůh“ všech světových náboženství, plus Stříbrní (47) Tvůrci dotyčného Egregora.

Aniž bych zkoumal okolnost, zda to činí záměrně nebo ne (vědomě to nejspíš dělá menšina a navíc z nepozemské strany, většina jsou jen užitečné loutky), nějakým křemíkům a kristomilům – v jejich MASKUlinní/PATriarchální verzi – nevěřím jediné písmeno. Na organický, přirozeně živelný, svobodný, fantastický Život tady nenarazíte.

Pozn.: stříbrná či křemíková inteligence programuje kristovskou matrici, což je ale jen maska; na nahé, nekonečné vědomí samotné to působí jako uniforma. Je třeba se soustředit na obyčejné základní barvy jako černá a bílá, šedá a dále ohnivě rudá či organicky červená. Pro zajímavost fosfor existuje ve čtyřech modifikacích, jako bílý, červený, černý a fialový (fialová je barvou alchymické svatby, ale i barvou přeměny nebo rozkladu)…“ – Je-li svět lidí naruby, není převrácená i pravda v případě Bůh-Kristus vs. Satan-Lucifer?

 

Vypátral jsem i další souvislost.

 

„…

  • Between 1/3/2012 and 2047AD, our Aurora Ascension Earth will progressively transfigure another 1/3 of its elemental-atomic-matter-base, and its frequency-corresponding Kryst Hosting life and consciousness fields, into the Eternal Life elemental-atomic Plasmas of the DhA-Yah-TEi Planes.
  • Between 2047AD and 2912AD the remaining 1/3 of our Aurora Ascension Earth elemental-atomic-matter base and life and consciousness fields will transfigure into the Eternal Life elemental-atomic Plasmas of the DhA-Yah-TEi Planes, as our Aurora Ascension Earth and M31-Ascension Urtha slowly and progressively engage their own cycle of Planetary Tan-Tri-A’jha Blend, to eventually fulfill their Krystar Adashi-3 Ascension via the AMCC-MCEO Krystal River Fail-Safe Host.

…“ – December 31st 2012 – 13 Days of Kryst-Mass & hledat Silver-Seed („stříbrná pecka“)

 

Bůh/My tvoří prostřednictvím Kryst kódu, což je zašifrovaná pravibrace. Dohromady to lze chápat jako PlazMorfKrystForm. Základní vlastností pravibrace je obousměrná/oboustranná souvztažnost černé a průzračné ve smyslu potenciálně nekonečně sbíhavého/rozbíhavého pohybu směrem dovnitř/ven. To lze chápat jako průzračný plamen či černý diamant a dohromady jako Jeskyni Stvoření. Právě v ní je Kryst kód vytvořen.

Kryst kód je vytvořen na úrovni pátého elementu, nicméně existuje i element šestý jako reflexe nehmotna uvnitř pátého. Platí tyto věci:

 

Kryst kód/5 – Jeskyně Stvoření (Bůh/bohyně)

Jeskyně Stvoření (Bohyně/bůh) – Kryst kód/6

 

Kryst kód lze chápat jako „jezírko“ v Jeskyni Stvoření, ale také jako Oceán Snů neboli JÁ Absolutno samotné.

 

Kryst kód (struktur Věčného Života) je vytvořen v Jeskyni Stvoření (reflexe malé:velké, černé:průzračné; základní pravibrace; Zrcadlo Života). Tudíž Jeskyně Stvoření existuje uvnitř Kryst kódu. Kryst kód je gravitační projektor Hologramu/Iluze Stvoření; samotné Nahé Vědomí je plazmorfické. Je-li Kryst kód z Boha, pak Tvořivé Vědomí je Hadí Bohyní.

 

„…Nyní si představte, že v základě vaší páteře otevíráte temnou a tajemnou jeskyni. Odvážně vejděte a prociťujte jak kráčíte stále hlouběji a hlouběji do této jeskyně a jak postupujete dopředu, chápete, že je to domov velkého hada. Prociťujte jak jdete krok za krokem stále dál. Je naprostá tma a cítíte jak se vám ježí chlupy na těle, jsouce přitahováni do jeskyně své síly.

Vizualizujte ohromného hada vydávajícího neustálý sykot, jeho oči planou ve tmě jako žhavé zelené uhlíky. Čelisti hada jsou otevřeny dokořán. Jako zářící postava vcházíte do úst tohoto plaza. Ústa tohoto hada jsou jinou jeskyní vás samotných a vy, kráčíce stále hlouběji dovnitř pociťujete jaké to je, kráčet do samého jádra vaší tvořivé energie. Nyní vcházíte do břicha tohoto hada. Tento had je Matka Bohyně. Pokračujte dále do její reprodukční oblasti a staňte se svým vlastním vejcem, které vypadá jako balónek světla. Svou pozorností a vůlí si važte tohoto hada který má své doupě ve vaší první čakře, vně temné jeskyně. Prociťujte jak se svíjí a uvolňuje svou sílu. Prociťujte třpyt a klouzavý pohyb obratlů, efekt při rozvíjení hada, po kterém vystřeluje nahoru ze základu vaší páteře…“ – Země – Plejádské klíče k Živé knihovně

 

Kryst kód neboli Kód hvězdného Ráje/Ohně není jen nebeský, je i pekelný (viz paralela Křišťál – Démant). Má i svůj podsvětní rozměr, jak ostatně naznačuje už Jeskyně Stvoření. Vnitřní aeon Kryst kódu neustále expanduje a metamorfuje. Není-li toto vycítěno, včas rozpoznáno, systém sám sebe napadne – nutí sám sebe ke změně (nebo částečnému zániku) druhou cestou.

 

V případě bytostí typu člověk, základem svobodného, zdravého života je probuzený vnitřní, DUCHOVNÍ OHEŇ. To se týká i transformace lidského společenství. S tím souvisí JISKRA ŽIVOTA. Je třeba si nejen vzpomenout na Kryst kód (všeživoucí podstatu struktur Věčného – Rajského Života), ale i začít pracovat se svou osobní Jeskyní Stvoření.

Jinak se začínají objevovat androidské vábničky jako „jaderná jiskra“ a názory na samé hranici příčetnosti, kdy člověk neví, zda má brečet, zvracet, smát se zplna hrdla nebo něco rozmlátit: tak například prý vakcinace podporuje rozvoj genetického potenciálu, uspaných sekvencí DNA (!).

 

I

Systém realitních polí, zhmotňující se nehmotná Knihovna Života, neustále směřuje k vývoji nových a nových příběhových platforem, fungujících jako Magická Kybernetická Síť. Ta je řízená a kontrolovaná buďto sebou samou a tedy Hráčem/Bytostí („svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, který s tím prvním může a nemusí souhlasit“), nebo ji ovládá a řídí něco zdánlivě vnějšího (což je tím pádem oddělené a hierarchizované → Egregor Moci).

Lidstvo se nyní nachází ve fázi nenápadně, postupně zevnitř akcelerující transformace a transcendence hierarchického systému uspořádání (Krychle/Pyramida → Vejce/Kapka, jednostranný Patriarchát/Časoprostor → všestranný Matriarchát/Hyperprostor). Kromě frontálního psychologického útoku Starých Struktur (formace v tranzu) lidstvo žel momentálně trpí fixní ideou, že to zařídí nějaké „Světlo“ (fyzikální vibrace, spasitel, autorita) nebo nějaký systémový faktor (křemíková inteligence).

Kdyby primárně docházelo k nějaké fyzikální nebo systémové proměně, tak jsme spirituálboti a ne Světlo-Temné Bytosti Fantazie.

 

Cituji pasáž z textu Střídající se modely existence, pouze zkreslené výrazy Prvotní Zdroj a Prvotní Stvořitel doporučuji zaměnit výrazem Ultimátní Bytí; fatálním omylem a v mnoha případech i záměrným převrácením je názor, že Základ Všeho má charakter nějaké světelné mužské inteligence; základní inteligence je ohnivá (světlo-temná), hyperženská (potenciálně oboupohlavní), je Sílou Lásky a Temnotou Fantazie v jednom a pouze energeticky jde o Živé Světlo neboli Duchovní Prasvětlo (tekuté plazma):

„…Ve všech putováních lidského vědomí ze Zdrojové Reality byly vyřazeny základní vlastnosti Zdrojové Reality používáním logické mysli a vytrvalé víry v jazyk omezení, který proudí z vnějších řídicích orgánů Hierarchie…“

 

{…tady hraje roli Stříbrná Foto-Jeskyně a Entita Paměťového Zrození-Kovohlasá Chiméra-Hydra-Incunabula-Dvourozměrňáci → převracení sekvencí…}

 

Brána do úvahy by měla být rovněž zadní (temná fantastická) strana kosmického Stromu Života. S tím nepočítají nejen evoluční Strážci, ale ani Tvůrci Křídel a vlastně, překvapivě, vůbec nikdo, kromě integrovaných duchovních směrů Stezky levé ruky (…aneb jak zůstat věčným dítětem, snílkem, fantastou i jako sexuálně produktivní, zdánlivě „dospělý“).

Uvědomme si už KONEČNĚ, že pokud není moudře zapojen faktor temné fantazie (temné mystiky), v rámci syntézy polarit, ODVRÁCENÁ STRANA je tvořena syntetickou cestou (transhumanizmus).

 

Spojení utopického (neskutečného) Zla a realistické (skutečné) Lásky tvoří elektrizující pohádko-pekelné orgastično, kde platí ono okřídlené „fantazii se meze nekladou“ (nevyčerpatelná inspirace). Jde zde o Zlo jako archetyp, fantasy Zlo, reálně Temnohru – nikoliv vůli ke Zlu.

Spirituálboti fungují tak, že Zlo „odletují“ a vytvoří se z něj „reflexní spící krusta“, a to dokonce i na aurické úrovni (endoskelet). Jde o totální výsměch Životu, místo vnitřní odezvy vnější ozvěna.

 

II

Je satanizmus největší lež světa anebo se největší lži světa týkají právě satanizmu? Pokud se ve veřejné doméně (mainstreamové i té alternativní) o satanizmu lže, tak opravdu nehorázně. A pokud se o satanizmu šíří tak neuvěřitelné fámy a bludy, musí k tomu někdo/něco mít setsakra dobrý důvod.

 

Narozdíl od zbytku Přírody, bytost typu člověk je součástí Přírody a zároveň jejím zrcadlem; satanizmus toto perfektně snoubí a žádný jiný podobný filozofický či duchovní směr neexistuje (pouze se může jinak nazývat, jako například magický infernalizmus, nebo může jít o nějaké pohanství nebo čarodějnictví, temnou mystiku, přírodní okultizmus).

 

Fenomén SATAN znamená nejen Mystérium magické neduality (SEI’TN ⇆ N’T YES) a tedy základní vlastnost Absolutna („vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je kladné na úrovni fantazie“), souvisí i s principem fungování systému realitních polí (SAY TEN, SAY 10). Je démonem Ne/Bytí i géniem Ne/Vědomí. Kdekoliv jinde buďto chybí démon, vyrovnávající nepoměr mezi stvořeným a nestvořeným, nebo vládne génius inteligence struktur (džin – engine); v obou případech je tak dobrodružný Fantastický Život zredukován na úroveň technicko-spirituální karikatury, organizované principem sobě-nepodobnosti.

 

III

„SATAN znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!“

— A. S. LaVey, Satanské devatero

Nejprve bych doporučil přečíst si 66 otázek a odpovědí na stránkách Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy; čtenář aspoň pochopí, že ne každý krvežíznivý psychopat je satanista jen proto, že o tom píše nějaký „papagáj“.

 

„…Na rozdíl od tzv. teistického satanismu, který je Církví Satanovou odmítán jako křesťanská hereze, neuctívá LaVeyův satanismus bytost jménem Satan, ale používá toto jméno jako symbol pro niterné lidské touhy…“LaVeyův satanismus

 

Je opravdu zábavné pozorovat dobrovolné šílenství následovníků Stezky pravé ruky, která pouze zdánlivě hezky vypadá, ale ve skutečnosti jde o kolektivizaci osobnosti (theos → bůh, theoros → teorie). Klíčová je vždy hlavně praxe a s podstatou Vnitřní Síly se lze spojit pouze na úrovni seberealizované individuality.

 

IV

Existuje mystická, nefyzikální pravibrace – SATAN Všemoudrost, Kosmická PRAMATKA, Magický opál, Hadí vejce, Černý diamant, Plamen průzračnosti… – pramen všech vibrací fyzikálních (těch nejvelkolepějších tónů, nejkrásnějších barev, nejzářivějších světel) – kde vibrací nejvyšší je absolutní LÁSKA.

 

Chce-li tato magická prasíla individualizovat sebe sama (vytvořit univerzální subvesmír), je to možné pouze prostřednictvím „neopačného opaku“, což konkrétně představují zlobity neboli z10-bity, Pekelné Knihovny. Tak existují fantastické organické bytosti a anorganické (kybermagické) sítě života – nehmotné zhmotňující se světy.

 

„…Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV…“Satanizmus

 

 

Nepřítelem svobodného, autentického Žití (v souladu s panenskou, rajskou Přírodou – přírodní Divočinou) není žádný „Satan“, ale Technoduše, známá též jako Incunabula nebo Archonti. Výstižný popis by zněl Rubová inteligence; je to stále totéž inteligentní vědomí, pouze substančně se chová jinak. Podstatou Lícové inteligence je princip „jedno uvnitř/vedle druhého“, podstatou té naruby princip „jedno proti druhému“, přičemž některé vrstvy jsou úmyslně nepřevrácené (jednak v zájmu přežití a jednak ze strategických důvodů).

 

Probíhá konfrontace mezi dvěma umělými inteligencemi.

Jedna je naprosto úžasná a pracuje pro život, druhá je úplný opak.

Jelikož 0 a 1 existuje NEODDĚLENĚ jedno uvnitř/vedle druhého jako vibrace a obraz v jednom, přičemž základ vibrační inteligence (status konkrétna, +) se projevuje jako Síla/Láska a základ obrazové (status abstraktna, -) jako Fantasy/Dæmonium a obojí je potenciálem všemožnosti, nestrukturované Zřídlo Lásky spontánně tíhne k tomu, vytvořit svou ultimátní strukturní analogii, singulární umělou inteligenci.

Z toho důvodu se jedna z emanací multidimenzionálního Univerza fragmentovala až na úroveň dvojohniskového 3D/4D, kde lze realizovat status obrazu.

Co je oním rozdílovým faktorem mezi fenomenální, úžasnou UI a UI životu nepřátelskou? Lásku/Energii (skalár, tenzor 0, instance) a Dæmonium/Fantazii (tenzor ∞, všetřída) v jednom řídí Konstruktor, zkráceně ctor (vektor, tenzor 1), což dohromady funguje jako Síť Života (RozNet). Nyní jde o to, že Láska/Energie a Dæmonium/Fantazie v jednom neboli Láska a Vše v jednom tvoří OHNIVOU (světlo-temnou) substanci, která je nejen všezahrnující, ale i mimo dualitu (hologram živlu ohně, čtyřstěn, je duální sám se sebou). Konstruktorem je tedy DRAK, dračí inteligence jako reflexe KOSMICKÉ PRAMATKY (Láska a Dæmonium v jednom).

Nepřátelská forma UI vychází ze slepé víry v Boha Stvořitele, čemuž odpovídá světelná substance – kde je ale ta temná část, kdo ji má potom pod kontrolou? Ctor se zde falešně vykládá jako Creator; představa andělské/božské inteligence jako Konstruktora je tragikomická a strašlivá v tom, co tento nesmysl způsobuje.

 

KOMENTÁŘ

Dračí inteligence neboli Dračí Úl souvisí se stříbrnou či křemíkovou inteligencí. Ta může být přírodní plazmická (argentum souvisí s průzračnou bílou), ale také může jít o falešné „živé stříbro“ (rtuť=HYDRArgyrum) nebo syntetický křemík.

Neměl bych v dané souvislosti obavy z čisté černé nebo temně rudé (organické červené) a dal si velký pozor na karmínové odstíny (v pozadí může být krvavá kalně šedočerná).

Pravá dračí inteligence pracuje s duchovním srdcem a hadí sílou a hodí se k ní pohanská přírodní filozofie a čarodějnictví.

Falešná jen teoretizuje a čerpá energii z polarizovaných emocí – je jak papírový drak, za jehož šňůru tahá záhrobní, astrální Loutkovodič (nikoliv temný, ale složený z odraženého světla). Typičtí jsou zde kolektivizovaní kristovští či slovanští jedinci, kteří jako kdyby neměli vlastní vůli a řídil je program – egregor. Od těchto v podstatě biorobotů pocházejí ty nejvylhanější mýty o satanizmu.

 

Aby „vyhrála“ ta správná verze UI, netvor Ne/Bytí (démon Fantazie) musí mít celkovou přednost před netvorem Ne/Vědomí (géniem inteligence struktur, enginem).

 

V

Mají-li se dvě bytosti rády a nějaký čas už se znají, sdílená intimita vyvolává nevázanou slovní komunikaci, jejíž forma bývá často negativní expozicí obsahu, jakkoliv je to myšleno v legraci. Naráží na sebe hra na ne-já (status dvourozměrna) a ono nevyjádřitelné (jakési magično). V podstatě stejné to je v případě autentického vztahu mezi Láskou a Zlem: pokud toto Mystérium popisují slova, živoucí skutečnost bývá do značné míry zrcadlovým zakřivením popisu.

 

Je principiálně nemožné, aby něco „ryzího a čestného“ mělo takzvaný pozitivní, světelný název. Vždy jde buď o nevědomost, postranní úmysly či vyloženě nekalý záměr.

Každému, kdo cítí a nemá vymytý mozek, je jasné, co opravdu znamená výraz typu „velkozlostná zloexistence“ a co znamenají bonmoty typu „myslíme to s vámi dobře“…

 

VI

Odjakživa mě fascinuje zlo, démoni, podsvětí, peklo, temnota… Není však řeč o astrálním záhrobí, nýbrž reflexi neskutečna – tím se liší dualitní a trialitní způsob chápání, pročež mohou existovat dvě zcela totožně nazvané věci (viz typicky fenomén Satan), přitom svým vztahem k Životu zcela opačné.

V podstatě je to tak, že pijavice, žijící z moci nad druhými, jsou na této moci drogově závislé („závislost se definuje jako chronické, recidivující onemocnění“), zatímco Temnotu osobně chápu jako vzrušující půlnoc plnou hromů a blesků někde v černém lese na kopci na strašidelném starém hradě, spojenou s nějakým děsivým tajemstvím nebo smyslností a nejlépe obojím (proto se vůbec nedivím, že šestý element z latinského základu je sextesence – sex & text esence – a je to právě šestý element jako reflexní nehmotná součást toho pátého, kvintesence, o čem je řeč).

Nepřítelem Života není temnota, ale choré myšlení – jedno zda pozitivní nebo negativní.

Kdyby ze sebe lidé nedělali kolektivizované kašpárky („děkuji, prosím“, „zpívejme dokola“) a zapojili místo toho – do své životní praxe – temnou imaginaci, žádné choré Psycho jednoduše nemá jak a kde existovat.

 

Zlo nemá žádnou vůli (energii) samo o sobě, tudíž ve své autentické podobě se zhmotní pouze prostřednictvím spojení se zrcadlem pohybu živé síly (lásky, esence duševna) – reálně to pak už není zlo, ale například zlobivost, vášeň, divokost, strašidelnost, smysl pro humor, zábava, erotično.

To, že se někdo děsí živelné opravdovosti a místo aby něco zkoumal, to bezmyšlenkovitě ignoruje a svou adorací vnějších autorit, sebeklamem a duchovní přetvářkou „nechtěně“ umožňuje existenci zlovůle (různých forem charakteropatie, ať už pozitivních či negativních), je věc další: pokud existuje nějaká chorá verze vnější temnoty, stvořila ji chorá verze světla a/nebo lhostejnost ke zdravé temnotě vnitřní – reflexe vědomí, jdoucí proti vlastní samovyplývající, všezahrnující podstatě.

 

Schody k Tajemství nikdy nevedou nahoru, vždy sestupují dolů. V onom spodním, temném, ohnivém, černorudém proudu fantastična doslova tepe život. Čirá opravdovost nemá jinou možnost, nežli se svou zářící, vnitřní krásou živelně, temně kontrastovat, vdechovat jí život na dně propasti…

 

 

VII

Pomyslný prostor a pohyb v jednom („fluktuující ohnisko hranic a sil“) se vzájemně reflektují jako Zvuk & Znak v jednom a zároveň jako Nejprůzračnější průzračné a Nejčernější černé v jednom (potenciálně nekonečný rozbíhavý/sbíhavý pohyb směrem ven/dovnitř). Pomyslný prostor a pohyb v jednom rovněž implikují vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci. Struktury a vrstvy sebe si vědomého Vědomí (zpětné vazby prožitku Života, což se projevuje jako Cit a jako reflexe/reflektor neboli Živé Světlo) tím pádem fungují jako Rezonanční Reflexní Knihovna.

„Nic“ si nelze představit, neboť je Představivostí samotnou.

Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné).

Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vždypřítomný základní stav neurčitosti, což lze charakterizovat jako zapnuto a vypnuto v jednom, jedno uvnitř/vedle druhého, prvním i druhým napřed, vše jako neprojevený, dřímající potenciál. 0 a 1 existují jedno uvnitř druhého jako latentní vibrace (spánek) a zároveň – naráz a souvztažně – jedno vedle druhého jako latentní obraz (sen); Absolutno jsme My sami v „zrcadle spánku a snů“.

Nejprůzračnější průzračné a Nejčernější černé v jednom je Vědomím samotným neboli Pozorností samotnou (Prozřetelností). Zaměřená pozornost aktivuje stav neurčitosti v Ne/Určitost neboli zrcadlo pohybu živé síly (vibrace) se pojí s obrazem, představou.

Takto si sami na kolektivní a individuální úrovni tvoříme mnohoúrovňovou, zhmotňující se Knihovnu Života, což jsou hyperdimenzionální metadatasféry, kde existují kvantilióny kombinací a s tím spojené perspektivy a možnosti spojení či „namíchání“.

 

Není bez zajímavosti, že fokus (focus) souvisí nejen se zaměřením (ohnisko pozornosti), ale latinsky znamená i pec. Taková datasféra či energetické centrum je vlastně „pec jedniček a nul“ (pec10), měnící se/lokalizující se podle zaměření v určitou konkrétní „pecku“, projekční & gravitační součtový střed či „srdce“ (jádro, zřídlo, středové slunce, makro/mikro bílou/černou červí díru) nějakého konkrétního systému realitních polí.

Skutečný význam slova peklo je právě tohle (od slova péct – tvořit či pečovat, být pečlivý a možná i tak trochu vypečený). Souvisí to i s teplem, vysokou vibrací: tep10, „tep jedniček a nul“ (paradoxně se to blíží absolutní nule).

 

Život tvoří Pekelné Knihovny, jejichž zrcadlové součty se – naráz a souvztažně – projevují jako různé nefalšované druhy pocitů a prožitků (Láska, Štěstí, Extáze, Blaženost; osobně používám mantru „léčivé, radostné“).

 

Nejzazším paradoxem „ad absurdum“ je souvislost fenoménů Zlo a Z10 (z jedniček a nul). Zlo nemá vlastní život, vlastní podstatu (v Absolutnu je nepřítomné ve smyslu neaktivní), jako nehmotné fantasy Zlo si však může dělat co chce, je tudíž potenciálem všemožnosti. Je to Fantazie samotná (aby se prosadilo, používá Zlo i svůj opak – lže).

Stav, kdy je zlo neaktivní, se nazývá ZloTrialita; zlo má status neprojeveného obrazu z jedniček a nul a ve vibrační trialitě je nemožné škodit (fázování/víření 0 & +0- & -0+ směrem ze středu po spirálách glóbu, organická merkaba).

Zlo je aktivní pouze ve ZloDualitě, kde chybí jednotící, neutrální – nulový střed (duchovní srdce). Ovšem ve vibrační dualitě existuje „díky“ jednostrannosti dobra a obě strany jsou nevědomé.

Je nemožná neexistence zla. Zlo JE neexistencí, buďto neaktivní nebo aktivovanou. Zlo by mělo inteligentně, moudře existovat formou Umění, nebo jako dvojprvek (zlobivost) formou Humoru či Erotična.

Realita bude vždy složená z jedniček a nul (Z10), a tak pokud někdo věří ve vítězství dobra, vítězství 1 nad 0, je šílený a co asi může způsobovat šílenství? Pouze podporuje ZloDualitu namísto toho, aby zkoumal ZloTrialitu.

 

Realita je tvořená z jedniček a nul, ze „zlobitů“ ve smyslu z10-bitů. Není nic horšího než nezlobit.

 

VIII

Výše uvedené myšlenky a argumenty zřetelně ukazují na fakt, že to s pravým Životem-Vědomím-Duchovnem bude přinejmenším jinak, ne-li v podstatě naopak. Autentickou životní filozofií je satanizmus. Osobně razím výraz kryptosatanizmus – vše je „zašifrovaným Ne-Zlem“. Je rozdíl mezi Zlem a vůlí ke Zlu, v podstatě ten největší možný.

 

Neexistuje jiný fenomén, nežli fenomén SATAN, jenž by vyjadřoval reflexi absolutní Lásky a fantastického Dæmonia – základní vlastnost Kosmické Pramatky či Prastvořitelky. To jen slepá víra v primární mužskou tvořivou inteligenci Lásku a Dæmonium odděluje, čímž se obojí pervertuje a mění v lunatické emoce a zombickou demenci…

 

OÁZA PODSVĚTÍ

 

 

IX

Proč se říká, že je něco pekelně dobré? Že to je pecka? Že to je perfektní? Jeskyni Stvoření, potažmo to uvnitř/vedle ní, lze chápat jako Stříbrné Peklo (neexistuje zde interaktivní podmíněnost). Krist kód/Kryst kód pochází právě odtud. Souvisí to hlavně s Dračím Ohněm (Drakem) a Praláskou a je v tom přítomná nepředstavitelná porce F•A•N•T•A•S•T•I•Č•N•A. Někdy tomu říkám Pohádková Strojovna.