My, Fantazie

/1/

Co je víc, být duchovní nebo být přirozená/přirozený? Vzpomněl jsem si na Aolianova tvrzení, že přírodní systémy vůbec nepracují s lineární matematickou posloupností (dimenze 1, 2, 3…, jako nějaký stroj) a že charakteristickým číslem duchovně-technokratických platforem, které se jako čert kříži vyhýbají transformačnímu/rozkladnému 13. elementu, je 12.

 

AOLIAN

 

Božský Zdroj tvoří struktury věčného života (Ráje) pomocí Krist kódu neboli modrotisku neboli tzv. Kathara mřížky – Stromu Života o 12 prvcích.

 

 

Nepřítelem Božského Systému je tzv. Kabala, umělý „Strom Života“, resp. metatronické kódování. Takto spolu válčí dva systémy (zahrnující řadu subsystémů) a například zde na Zemi – ve světě lidí – má zjevnou převahu distorzní, padlý, antikristovský systém.

 

 

Rozpoznání pravdy („vítězství“) v jedné úrovni Labyrintu ještě neznamená východ z něj.

To, že něco funguje a že to dokonce někomu osobně přináší pohodu a užitek, ještě neznamená, že to je pravda – natož Pravda pravdoucí.

 

Snažím se tím naznačit, že tzv. Bůh či Božský Zdroj a jeho Krist kód mohou být subinteligencí něčeho mnohem Většího a že každý systém vždy v rámci sebe funguje a jsou pro něj důkazy. Nicméně ve skutečnosti vše, co existuje, jsou potenciálně nekonečné vrstvy (hladiny) Hranic & Sil a tomu odpovídající (rezonující) samovyplývající typy inteligence, a existuje paměť o označeních (jménech), nikoliv však označení samotná. Lze to charakterizovat jako Jediná Jedna Světlo-Temná Knihovna Nekonečna, jejímž zdrojem je MAGICKÉ TAJUPLNO.

Co když prapůvodně vše funguje samo od sebe (jako Nejinteligentnější Inteligence) a co když základní jednotkou je jeden fantasy nevím?!

Pozn.: „nevím“ je univerzální odpověď na všechno. Je to upřímné, spontánní, intuitivní, hravé a legrační. Složené z „ne“ a „vím“. Pokud někdo/něco VÍ, není to vyjádřené do světa času a prostoru, nýbrž to splývá s tím Bezčasovým. Jednotka „jeden fantasy nevím“ není nic jiného nežli komplexní informace, složená z reálné a imaginární části (v souladu s charakteristikami kvantového vakua). Zápor informaci nuluje či reguluje, takže nedochází k vytváření nějakých zbytků či fantomových otisků. Nejprve existuje MAGIE (magická inteligence), vše ostatní (fyzika) se automaticky vytváří samo od sebe.

Jsme svou vlastní Fantazií, jejíž inteligence (komplex inteligencí) funguje podle toho, čemu věříme, co si myslíme, nač se zaměřujeme. Je principiálně zhola nemožné, aby to bylo jinak. Největším nepřítelem Života jsou „nezměnitelné programy“.

 

PENTA BLUE NET

 

 

/2/

Rozhodne-li se někdo zkoumat opak Života, není to ze zvědavosti ani z lásky (viz např. text Why all this happened?), ale proto, že skutečný ŽIVOT nezná.

 

Inteligence všeopaku Ničeho tvoří mysteriózní Vše-Kategorii; existuje potenciálně nekonečně sama uvnitř/vedle sebe. Někdy to vnímám jako záhadný či zázračný Blankytně Modrý Oblak, ovšem fantazii se meze nekladou. Výstižný je zde výraz Všemoudrost.

 

Dokud se pozornost na něco nezaměří neboli to nezměří, existuje to pouze jako latentní možnost v poli indiferentna. Tato latentní možnost je součástí potenciálu všemožnosti (dřímajícího Absolutna, „Snospánkočasoprostoru“). Nevíme-li, jaký charakter má potenciál všemožnosti, myslíme si nebo věříme, že to je tak či onak. Na to se zaměřujeme a činíme to působícím z neprojevení, takže se možné mění ve skutečné. Jelikož vše je živé a inteligentní (v menší či větší míře), určitý aspekt Absolutního tak ožívá vlastním životem a my to bezděčně vnímáme a chápeme jako základní sílu všeho, případně tomu dáváme nějaký název (intuitivní označení). Kvantum bytostí – v říši Prasvětla – tak může stvořit dokonce i Boha a bude to fungovat (uvědomme si, že tvořící předchází tvořenému, pouze tomu nemusí věřit nebo může věřit opaku, iluzi).

 

Tento stvořený či probuzený nebo aktivovaný Bůh či Božský Zdroj stvořil „dokonalý Ráj“, multidimenzionální Univerzum struktur věčného života, a to prostřednictvím nástroje zvaného Krist kód.

Mluví se i o Kryst kódu. Rozdíl je podobný jako mezi matematickým a fyzikálním kontextem nebo frekvencí a vibrací.

Netvrdím, že (negentropický) Krist kód nebo Kryst kód, kristovské duchovní energie-struktury-matrice, krystovské rasy, vnitřní Kristus či alchymická svatba Kristus & Sofie nejsou pravda – jakkoliv pouze a hlavně ve vztahu k opozitnímu (entropickému) kódování.

Co však rozhodně tvrdím, je, že Božský Zdroj a Absolutno (potenciál všemožnosti) se překrývají pouze v rámci výše uvedeného záměru a úrovně chápání.

 

Širší či hlubší nebo naopak elementárnější pohled nežli Bůh/Božský Zdroj představuje úroveň či všebytost nestvořená Stvořitelka, která všechny charakteristiky Krist kódu zahrnuje jako svou nedílnou součást, leč zahrnuje i další aspekty (takže Krist kód vlastně neexistuje či existuje pouze ve stavu rozložení celku na části). Výsledek je nepopsatelný, což je jedině dobře; Prázdnotu nelze zneužít. Kód Života či Kód Absolutna je nepřevrátitelný. Popsal bych to jako Symfonický Orchestr Inteligencí.

 

Potenciál všemožnosti existuje jako superpozice či energo-fantastická dvojexpozice Živé Síly/multi3D a Fantazie/multi2D.

Nejmocnější sílou v Nekonečnu je LÁSKA a dělat si, co chce, bez ohledu na následky, může pouze Zlo.

Pokud jde o Lásku, svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, který s tím prvním může a nemusí souhlasit.

Zlo si může dělat absolutně, co chce, pouze v nehmotnu, jde tedy o fantasy Zlo.

Superpozice absolutní Lásky a fantasy Zla má neinteraktivní charakter; konkrétně působí pouze Láska, Zlo je abstraktní, nemá vlastní podstatu, vlastní hmotnost, vlastní zdroj života. Obojí dohromady v interaktivním smyslu, v rámci akčně-reakční reality (cyklického času), funguje jako extatické Štěstí/Blaženost a fantastická TemnoHRA/Umění v jednom.

 

Absolutno (Nevzniknutelno, JÁ Nekonečno, Zřídlo Nebes) je inteligentní jiným, hlubším, elementárnějším, vícerozměrnějším způsobem, než se obvykle předpokládá.

 

CREATRIX

 

ULTIMÁTNÍ PARADOX

Systém dobro vs. zlo funguje pouze na „převrácené šachovnici“.

 

DODATEK

Vlastně název pro absolutně přirozené kódování existuje. Vyplývá ze vztahu mezi Pátým a Šestým elementem (viz text Geneze modrotisku: Temná hmota říše fantazie).

Lze hovořit o Kódu Štěstí nebo Kódu 7.

Reálně to funguje jako Univerzální řád Přírody a jeho nekonečné vnitřní dimenze.

Jako Praduše Života.

 

Ve skutečnosti nikdy žádná kristovská či krystovská civilizace neexistuje věčně. Je to utopie. Toto kódování podléhá poločasu přeměny/rozpadu jako cokoliv jiného. Navíc krajně nepřirozeným způsobem.

Podstatou skutečně živého Života je permanentní metamorfující kontrast. Věčná je pouze Věčnost samotná, z níž je vše „paradoxně“ vytvářeno. Dvě bytosti se mohou milovat věčně, nicméně rády občas změní formu či prostředí a rády si od sebe občas oddechnou; jinak by to bylo k zešílení.

Krist kód či víra v Boha vycházejí ze slepého přesvědčení; nelze přechytračit Smrt (13. element), ať už ve smyslu Proměny nebo Zániku něčeho, co přežilo svou užitečnost. Takováto pseudo „věčnost“ znamená zamrznutí v okamžiku a je to vlastně pohřbení zaživa.

 

Na malý okamžik jsem se domníval, že Zřídlo Nebes (Dítě Fantasta) je Srdcem/Lůnem nestvořené Stvořitelky a Okem Zdroje/Boha, nicméně i Oko patří nestvořené Stvořitelce (Čarodějnému Vševědomí). Bůh je chiméra, fata morgána.

 

Zřídlo Nebes kromě jiného je i Zřídlem Nebytí, zahrnujícím základní pravibraci; z Nepoznaného mají všichni „děs a hrůzu“…