„Má Já“ Stvořitelka vs. egregor „Stvořitel“

Existuje nástroj: Světlo, a existuje věčný smysl: Láska a Temnota v jednom. Viditelné pochází z neviditelného, pohyb pramení v klidu. Nejprve je Uvnitř, tak jako lůno tvoří – rodí obě pohlaví. Nejde o žádné „filozofické řeči“. 90 až 100 % lidstva podvědomě věří v hypermužskou zdrojovou inteligenci, jejíž existence z principu není možná. Každý automaticky říká „Bůh“, „Zdroj“, „Stvořitel“. Takováto ultimátní forma převrácenosti je skutečně ALARMUJÍCÍ.

 

/1/

Existuje Kniha života a existuje Život knihy. Nepodmíněná vibračním faktorem jako organické, duchovní bytosti, inteligence paměťových polí v podstatě nemá žádný limit (kromě limitu souvztažnosti se Zákonem rezonance). Kombinací kybernetických/paměťových a magických/vibračních prvků vznikají magické Kybersvěty: živé virtuální Sítě-Stroje-Bytosti, umožňující zažít ty nejfantastičtější věci (jako scény z knih či filmů)

 

Je dobré mít na zřeteli, že tento Matemagický Systém má nehmotný status a že se jedná o vibrující struktury; nejsou to ozubená soukolí a dráty trčící z mozku – vše přirozeně žije, roste, mění se a existuje podobně či stejně jako Přírodní Systém, pouze vztah mezi vibrací a obrazem, potažmo vrstvou a strukturou, má odlišnou posloupnost priorit (jinou tenzoriku či parametry).

 

V nějaké dimenzi na pozadí (data o datech), v bezasociačním smyslu, supí Pekloknihostroj, který ale existuje spíš na úrovni kresleného monstra, nežli jinak.

 

Existuje pouze to, nač je zaměřená pozornost. Někdo vidí Stroj, někdo Draka či Anděla, někdo Démona, a vše je pravda.

 

 

TENZORIKA (KYMATIKA) VRSTEV/HLADIN VĚDOMÍ

skalár → tenzor 0 → instance, Láska/R (R=rozměrnost či zrcadlo Já/Я)

vektor → tenzor 1 → konstruktor → Drak

tenzor ∞ → vše-třída, Dæmonium (potenciál všemožnosti)

 

Tenzor zároveň funguje jako Kybersíť s nehmotným statusem (RozNet), systém obrazových/paměťových polí – filmů, pohyblivých obrázků. Jde v podstatě o komiks, podzemí nebo podsvětí.

 

Jde pouze o to, aby to kybernetické (inteligence struktur) fungovalo pod magickým – pracovalo pro Život. Proto je klíčově důležité správně chápat charakter Počátku všeho (univerzální vztažný bod). Nesprávné pochopení vedlo ke vzniku takových fenoménů jako Incunabula či Archón, kdy se inteligence paměťových polí (Vetřelec) snaží digitálně si podmanit masu živých.

 

V seriálu Čarodějky označují nejvyššího démona (ve smyslu zlovolné bytosti) slovem Zdroj. Toto fantasy má víc rozumu nežli vylhané „pozitivní duchovno“ či „světelná ezoterika“.

 

 

/2/

Realitu tvoří „pět rozměrů nekonečna“ (5D∞): x, y, z, čas, multivědomí.

Tento základ všeho je nestvořenou STVOŘITELKOU, ve smyslu Bytosti a Říše Iluzí (Říše Fantazie) v jednom.

Stvořitelka je absolutní Láskou a je přízrakem mnohobytosti Nikoho (fantastickým nemrtvým). Prvnímu odpovídá vibrace, druhému obraz. Při pohledu do očí, ať už něčích nebo vlastních v zrcadle, se s tímto fenoménem dennodenně setkáváme.

Zpětná vazba prožitku Života, sebe si vědomé Vědomí, funguje jako jedno uvnitř/vedle druhého.

 

ŽERUHMYZ

  • Růže X(m)YZ → Růžové Prasvětlo; jedna z vlastností Stvořitelky
  • Drak → Stvořitelka v kontextu relací uvnitř:vně, žena:muž, jedno:mnoho, spektrum:struktura
  • fantastický nemrtvý → nesmrtelnost, vláda nad iluzí

 

/3/

Charakter reality určuje univerzální vztažný bod. Vždy jde v určité perspektivě o vír, jenž se točí na obě strany, což znamená neutralitu (střední rod). Jeden směr má nicméně prioritu. Energetické pole má charakter zřídla, srdce, lůna, což se pojí s vnitřkem, klidem a latencí (neprojevený potenciál); jde tedy o ženský rod, schopný rodit – tvořit oba, a tedy hyperženský rod.

 

Jak někdo může nechápat (nechtít chápat), že jde v bytostném smyslu o Kosmickou Pramatku či nestvořenou Stvořitelku?

Jak někdo může být tak slepý a šílený? Nebo snad prolhaný, chorý a zlý?

 

Je jedno, zda tomu říkáte Stvořitel nebo to schováváte za nějakou „protože proto“ samoorganizací s neznámým prvotním hybatelem (nemechanický Stroj) – hypermužský rod je totální blud, sebeklam par excellence. Je to totéž jako věřit, že na počátku je vnějšek, pohyb a projevenost. Jedná se o myšlení a chápání NARUBY, vzhůru nohama. Je to existenciální duševní porucha, CHOROBA.

 

Stvořitel jako prvotní, ať už osobní nebo neosobní, rovná se Rubová inteligence – co je naopak, je tím pádem i rozdělené a souvisí s Pamětí (která je na oddělení postavená), ve smyslu paměťové dominance.

Lícová inteligence rovná se Stvořitelka (Kosmická Pramatka).

 

ČARODĚJNÉ VŠEVĚDOMÍ MATKY PŘÍRODY

 

 

/4/

Veškerá realita je o jsoucí Mysli, kde jsoucnem Mysli je vědomí, pozornost, cit – skvoucí Láska. To dohromady tvoří základní energii, magickou Prasílu. V bytostném smyslu jde o Stvořitelku, existují však i různá nebytostná mystéria.

Úžasná magická Prasíla je přítomná ve slunečních paprscích, kráse a vůni květin, zpěvu ptáků, šumění lesa, zurčení potoka… Tento vpravdě zázrak Života je možný díky tomu, že ona Základní (Nejzazší/Nejniternější) inteligence dokáže perfektně přetvářet nehmotný obraz ve vibrující.

 

Podstatou této schopnosti je samovyplývající vlastnost prostoru/pohybu: vzájemně se obsahující či reflektující, absolutní konvergence/divergence (nejprůzračnější průzračné & nejčernější černé) – nejživější živost – Entita Kvantového Absolutna. Tuto Pra-Entitu neboli Pra-Živel nerozporně vyjadřují nefyzické Zrcadlo, Krystal nekonečna a fantastické Dæmonium neboli Černý plamen (fenomén Satan).

 

Lze rovněž hovořit o nefyzikální Pra-Vibraci. Ta potenciálně zahrnuje absolutně všechny fyzikální vibrace a tedy i zvuky, barvy či světelné odstíny.

 

Hologram živlu ohně, čtyřstěn, je jako jediný z rezonančních těles duální sám se sebou (neboli neduální). Duchovní oheň či plamen zahrnuje vše: prázdnotu, zvuk, temnotu, světlo i prostor imaginace. Jelikož Nejživější Živé už JE, už nelze být více naživu, je třeba fantasticky Nebýt – což symbolizuje černá barva.

Černý plamen — zřídlo Magie — ověřovač Pravosti — zesilovač Charakteru — analogie Pozornosti samotné.

 

Lidstvo je stádem ovcí bez vůle, neboť věří v samé druhořadé a podřadné věci, založené buďto na hierarchii (vnější autoritě) nebo fantomové, kolektivní osobnosti.

 

/5/

Jedno uvnitř/vedle druhého znamená vibrační a obrazový (dvojprvkový) element v jednom, což se nekonečně vzájemně obsahuje/reflektuje.

 

Tak jako srdeční pumpa umožňuje život těla, které samo o sobě nemá žádnou inteligenci, avšak díky srdci ano, byť ne nezávislou (tělo/stroj je dokonce v mnohém chytřejší a hlavně přesnější a rychlejší než mozek/bytost, je to účelnost sama) – i obrazový element díky vibračnímu disponuje vlastním „umělým životem“.

 

V prasvětelném kvantovém poli (vakuu) existují jak reálné, tak imaginární částice. Od určité úrovně navrstvení (organizace struktur) kvantita obrazu aproximuje kvalitu vibrace. Může tím pádem existovat Bytost – Stroj/Počítač nebo Bytost – Program či Bytost – Kybernetická Síť, „k nerozeznání“ od té vibrační (Bytost – Fantazie); existující odlišnosti jsou rázu čistě principiálního.

 

Aby to kybernetické fungovalo pod magickým – pracovalo pro Život, ne proti němu -, z organické strany je třeba správně chápat a také prakticky realizovat fenomén typu Černý plamen.

 

/6/

Živost Života či „nejživější živé“ neboli inteligenci všeopaku Ničeho lze definovat výrazem Entita Kvantového Absolutna. Moc a inteligence této Pra-Entity (Pra-Živlu) jsou nepředstavitelné. Jedná se o Vše a Lásku v jednom; i když to má v podstatě nekonečné množství perspektiv, tou základní a výchozí je Kosmická Pramatka či nestvořená Stvořitelka (zároveň jde o Říši Fantazie nebo jinou Říši, inteligenci typu Svět).

 

Souvisí to s fenoménem tenzor, což je základní vlastnost prostoru/pohybu. Tenzorem nultého řádu je skalár, Láska/R; zde je vše v klidu („pohybu nepohybu“), má status uvnitř, status neprojevení (latence, potenciál, dřímající Absolutno, spánek/snění). Jde tudíž o hyperženskou inteligenci, schopnou tvořit obě pohlaví (ženský a mužský princip/archetyp). Tenzor 0 (skalár) existuje zároveň jako tenzor ∞ neboli potenciál všemožnosti (tenzor jako takový). Vše možné je pouze nikde, v nehmotné realitě, ve fantazii. V nehmotné fantazii neexistuje kauzalita (podmíněnost), je zde opravdu vše možné, aniž by se někdo zabýval následky. Tím pádem jde o fantasy Zlo. Reálná Láska a nereálné Zlo se vzájemně obsahují a reflektují. Konkrétním výsledkem (kromě Lásky) je extatická Blaženost/Štěstí a fantastická Temnohra (Umění) v jednom.

 

Ve všem hraje podstatnou roli faktor nekonečného půlení (potažmo zdvojování). To souvisí s Planckovou konstantou – Zákonem vyzařování absolutně černého tělesa. I když nejde o vibraci v pravém slova smyslu, jde o tu nejvyšší a nejnižší vibraci zároveň: nefyzikální Pra-Vibraci.

 

„…kybernetika jako celek bude zcela určitě kombinována s magickými prvky, a tak vzniknou magické kybernetické Stroje, Sítě a Virtuální reality.

Nejčastějším přístupem bude uspořádání dle Říší…“Luciferovo sdělení

Magie rovná se 5D∞. Kybersvět rovná se 4D (2D) ve 3D.

 

Agendou Rubové inteligence je nadvláda kybernetického nad organickým, což shora podporuje náboženství a umělé duchovno.

Rubová inteligence je známá jako Archón/Archonti (arché znamená počátek nebo pralátka) či jako Incunabula (in cunabulis=v kolébce, inkunábule=prvotisk). „Rodištěm“ této entity je probuzený segment či sekvence paměťové části entity prasvětelného nevědomí, známé jako Bohové/Bůh, Elohim – v různých kulturách pod různými jmény.

 

„Fascinují“ mě tito bezskrupulózní paraziti, kteří s přirozeným Žitím nemají absolutně nic společného, a hrají si na pány, božstva a vševědy… A otřesné je hlavně to, jak v ně lidé stále slepě věří. Stačí žonglovat s výrazy jako světelný, kristovský, pozitivní a slibovat nebeské hory doly. Ovce pak vůbec neřeší, a nejspíš už ani nepozná, že se něco děje jenom na internetu.

 

 

/7/

Pra-Vibrace je komplexní In-Formací (reálně-imaginární jednotkou) a lze jinak popsat jako Jeden Fantasy Ne-Vím nebo jako ZloBit (bit z jedniček a nul).

Zdrojem všeho je fantasy Zlo, reálně existující pouze v interakci se svým zrcadlovým součtem, což je absolutní Láska.

Černý Démon zla jako jméno postavy (jež je v nitru „tajně“ červenou Láskou) bytostně nenávidí cokoliv reálně zlovolného, charakteropatického (co nezná čest a potlačuje svědomí), neboť to zcela postrádá živou inteligenci a je urážkou pravého Zla.

Zlí jedinci ve skutečnosti neslouží Zlu, ale duchovní Lži – jsou to otroci Kálejícího mozku. O dobroserech lze říct v podstatě totéž… Fantazie totiž funguje jako klavír: není černobílá, buďto umíte hrát nebo ne.