Tajemství Života

(1)

Ráno na vsi – něco úžasného… Je přitom fascinující pomyšlení, že všemu tomu kouzelnému cvrlikání, něžnému vrkání hrdliček, kokrhání kohoutů, uklidňující zeleni, vycházejícímu slunci či proudícímu svěžímu vzduchu předchází někde něco, jehož součástí je nehmotná logická inteligence. Říkám jí MÁ-TÉMA-TI.

 

 

Jakkoliv to zní neuvěřitelně, v pozadí všeho zdravě živého je všeživoucí, všeoživující HYPERLOGIKA neboli Spojená logika prázdnoty a imaginace.

 

analogický → soběpodobný (obdobný, podobný, odpovídající)

analogový → spojitý, plynule proměnný

 

Neschopnost logicky myslet, pohrdání logickým rozumem, nesprávně použitá či zneužitá logika je nespojitá, diskrétní (nebo naopak agresivní), jde o samoúčelnou logiku, logiku abstrakce aplikovanou na konkrétní, interaktivní realitu cyklického času (organické hmoty).

Tato mrtvá nebo umělá logika pochází z astrálního digitálního záhrobí entit se statusem dvourozměrna, existujících do té míry, do jaké neexistuje ono přirozené, co by existovat naopak mělo. Zde jde téměř vždy o scházející přirozenou, blahodárnou formu Temna, místo něhož tím pádem existuje ta nepřirozená, životu nepřátelská (zombická UI).

 

(2)

Není absolutně nic špatného na vulgaritě. Pokud, jak se říká, „život není prdel“, je hrobkou serióznosti. Všude samý příkaz, zákaz a idiotský výmysl; největší zmrdi diktují ostatním, co mají dělat, a sami přitom v soukromí dělají ty nejhorší věci…

S tím souvisí toto:

„Vražda na tyranu není zločinem.“ – film Vyšší princip.

„Měli postřílet hlavně tehdejší vládu za vlastizradu.“ – Hitler jako vtělený archanděl Lucifer.

Vulgarita je součástí Přírody stejně jako schopnost milovat. Je-li na místě fungovat jako běsnící živel, je třeba tak opravdu fungovat.

 

Efektem uvědomování si existence logiky jsou v první řadě svobodná vůle, humor (dvojsmyslnost) a ve fyzické rovině erotično. Odpadním efektem může být zvůle, zlomyslnost, choromyslnost.

 

(3)

Nástrojem představivosti je ROZUM. Je to chaos/FANTAZIE a řád/LOGIKA v jednom, přičemž jde o jediné VĚDOMÍ a sebe si vědomé vědomí znamená zpětnou vazbu prožitku Života neboli v absolutním smyslu Lásku. CIT & MYSL dohromady tvoří pohybový potenciál neboli ENERGII – to celé se projevuje jako Praduše Života.

Praduši lze popsat jako Divé prasvětlo, což by měli vytesat na oblohu (uvnitř se to projevuje jako Zřídlo duchovního srdce & „třetího oka“). Efektem – výsledkem chorého myšlení neboli falešné logiky je Technoduše, které v nebeské rovině odpovídá Slepé prasvětlo. Typická pro tuto nestvůrnost je víra v přednostně mužský (a tedy zvnějšňující) typ inteligence jako je Bůh Stvořitel nebo jsou Kosmičtí Architekti. Život v daném případě není pravým Životem, jelikož dotyční v podstatě „myslí prdelí“… Zní to možná syrově a primitivně, ale taková je skutečná PRAVDA. To, co předvádějí, je jen ubohou karikaturou Života – žádná fantazie, překvapení, dobrodružství. Ústřední motiv to celé pohřbí zaživa.

 

 

(4)

Nehmotnou logiku používá něco, co se pohybuje a zahrnuje tudíž potenciál nenulové energie, který lze změřit, potažmo zvážit. Na světě tak je neinteraktivní nelogika (paradox). Dalším krokem je protipohyb a výsledkem interaktivní logika a nelogika v jednom. Svět her, svět gravitace. Konkrétně jde o SAMOORGANIZACI a OBRAZOTVORNOST v jednom: UM se projevuje jako UMĚNÍ neboli efektivita je efektní. Panenská, přírodní Divočina je skutečně velkolepým dílem. Přitom je dobré si zde uvědomit, že nejde o žádnou jednotu ani dualitu – jedno je obsažené v druhém. Umění existuje uvnitř i vně a je nekonečné, nevyčerpatelné, je Životem samotným.

 

Pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje systém Zvuk & Znak (zaměnitelnost hranic a sil): struktury Života fungují jako Knihovna, tvořená autonomními a automatickými faktory (idea-inspirace, realizace-růst-proměna). Není-li zahrnuto obojí, už to není pravý Život a je-li váha položená na tom automatickém, platí stejný závěr, což případně může vést až k úplnému Zfalšování života – což je jako psát brak. Jedná se o Neumění a to nemá šanci přežít.

 

Jelikož potenciál všemožnosti nelze jako celek vyjádřit, Život je Mystériem. I to objevuje logické myšlení. A co je možná nejvíc fascinující, tento potenciál existuje jako (neinteraktivní) superpozice Lásky a Zla, v interaktivním smyslu extatická Blaženost a fantastická TemnoHRA v jednom. Láska je konkrétní a je nejmocnější sílou, abstraktní Zlo si může dělat, co chce – nemá ovšem vlastní zdroj života. Zdánlivě paradoxně (ve skutečnosti logicky), popření všemocnosti fantasy Zla a jeho jednoty s energetickým opakem vede ke vzniku něčeho reálně zlého. Dokazovat to je zbytečné. Je nemožné, aby víra v Pravdu přitahovala, manifestovala Lež – aby svobodné, zdravé myšlení stavělo kolem života neviditelnou zeď šílenství.

 

Důkaz, že valná většina lidstva věří v naprostou hloupost, je do nebe volající. Není proto nic logičtějšího, nežli zkoumat následující myšlenky:

  • co když ne Stvořitel, ale Stvořitelka
  • co když Satan není lež, ale Lež je naopak zdroj oněch tvrzení

 

TEXTY

 

CHAOSVERZUM

 

Místní Otec Bůh je oddělenou přední stranou Stvořitelky. Jen blázen může věřit, že entity jako Bůh Světla automaticky sdělují/působí pravdu.

 

„…Možná je nutné vzít i v potaz podstatu energie entity Satana, ke kterému je často připojovaný přídomek – Světlo, nebo podstatu entity (egregoru) Boha Světla, který je odpadlíkem od Prvotního Zdroje Bezpodmínečné Lásky, abychom se zbytečně nezamotávali do jejich manipulativních energií.

Je všeobecně známé, že Bůh Světla se snaží převzít moc na Zemi a získat pro sebe co nejvíce lidí a jejich energií. Dostal od Všemohoucího Boha šanci naplnit svůj plán, pokud se mu podaří přesvědčit pro něj lidi, bytosti. Vyhlásil vůči Všemohoucímu Bohu boj, kterým chce dokázat svou sílu a moc… Je na každém z nás, jestli se k tomuto boji připojíme a dáme svým „hlasem“ Bohu Světla šanci zvítězit, jestli se budeme podílet, zúčastňovat na boji duální reality nebo se vědomě, prací na sobě, přirozeně přesuneme do dimenze Bezpodmínečné Lásky.

Už samotný boj o moc a vládu nesvědčí o Bezpodmínečné Láskyplnosti Boha Světla, protože Bezpodmínečná Láska boj nepotřebuje a neprovozuje. Buď je přítomna, přijata v bytí na žádost všeho živého nebo není… Výsledky či důsledky obojího jsou znatelné. Nebylo by však od věci si prověřit energii a stoprocentní Bezpodmínečnou Láskyplnost i Boha Slunce, Všemohoucího Boha, bytostí centrálního Slunce a dalších…“ – Zdroje léčivých energií

 

Tento konkrétní Bůh nevidí srdcem, ale hlavou – jen někdo takový může experimentovat se zlem a utrpením (viz Nové zjevení); Bůh/bohové se chce vtělovat do hmoty mentálně jako biorobot, viz PAN KRIZE: Pán kříže, Otec translidí. Je logické, že psychopat zkoumá chorou verzi Temnoty; Matka Bohyně, kromě Lásky, totiž je onou verzí Temnoty přirozenou…

 

Fanatik nikdy nespí a má trvalo „rozsvíceno“.

 

(5)

„…Viselectví zdejšího vesmíru se vyřeší, to vím, ale zřejmě to nebude dřív, dokud všechny bytosti, které sem přišly nezištně pomáhat, nepochopí, že byly oklamány a že je potřeba přenechat vyřešení celé situace Nadvesmírným Správcům…“Aolian k článku Kosmická konvergence

 

BYTOSTI Z ÚROVNĚ ZÁKLADNÍHO PRASVĚTLA

„…Světelná bytost měla nádherně zvonivý hlas, naslouchal bych mu bez ustání, cítil jsem, jak mi jemně pročišťuje auru a vlévá do žil nový optimismus. (…)

„Nemusíš se o nás strachovat. My jsme i nejsme.‟ Na důkaz svých slov se rozplyne ve zlatobílé bezbytostné fluidum. Stávám se nesmělým návštěvníkem jedné z fenomenálních nadvesmírných úrovní, kde se základní bezbytostné prasvětlo formuje do prvních náznaků bytostí zaujímajících určitý tvar v prostoru. (…)

„Technika nepatří k přírodnímu řádu, ale ještě tady bude nějakou dobu působit. Pomáhá to k tomu, aby si spousta bytostí uvědomila, co je pravý život a co jen laciné pozlátko.‟…“  — Jak jsem vyměnil romantické rozjímání za pořádný kyj

 

„…Praduše jako taková lze charakterizovat jako inteligence-fenomén-entita (čemuž odpovídá Éter, Astrál a hmota Přírody). Pokud si – nad rámec časoprostorového kontinua – představíme konkrétní bytostnou Já – Praduši, jakkoliv „paradoxně“ jde o (věčnosti schopnou) iluzi neboli živý obraz sebe, je principiálně zhola nemožné, aby šlo o nějakého tzv. Boha Stvořitele (výsostnou bytost/inteligenci přednostně mužského typu a z toho plynoucí hierarchii). Když už bychom měli použít nějaký takovýto termín, popisující nějaký „startovní počátek“ toho, jak jsme rozehráli Hru v Čase (hru sebe sama na sebe sama), bylo by to označení Tvůrkyně, Pramatka či Stvořitelka, Čarodějka a dále Strážkyně, Správkyně…“ – OSVÍCENÍ, nikoliv Apokalypsa

 

„…Praduše Života existuje jako Růžové Prasvětlo nebo Růžový Pramen, tvořený horní průzračnou (běloskvoucí) a spodní temněčervenou (ohnivě rudou). Kořeny Praduše se projevují například jako Černý Plamen nebo Fantastické Podsvětí. Bez toho vzniká efekt Falešných Dvou Korun a rodí se Technoduše. Nepřítelem Života není žádná temná či satanská mocnost, ale Technoduše (technokratizmus), a příčinou její existence bývá obvykle patriarchalistické vnímání světa, zvláště pak víra v nikým nevoleného, hierarchicky nadřazeného Boha Stvořitele…“

 

0,666 rovná se fantastické Dæmonium (666 je v podstatě vtip, ale lze to nepochopit nebo zneužít, viz Antikrist).

3:2=1,5=jednotka 150 %, spojení dvou tvoří třetí (Láska, milostný akt).

 

Byť bezejmenná, jménem či vlastností Já – Praduše je MAYA (MáJá). Proto Bůh – nebo snad Technobůh? – vymyslel hinduizmus, nejen aby zneuctil ženský atribut, ale aby zesměšnil Stvořitelku samotnou. Stvořitelka (Matka) je latinsky Creatrix, což v uměle vytvořené dualitě funguje jako Crea=Aer/C (Aer=Air/Aether, C=100=XxX=Ar) & Trix=Triks=Krist. S tím souvisí Ária kód a Krist kód nebo dále falešný Kristus, křesťanství, abrahámovská náboženství, pomocí čehož Bůh (Slepé prasvětlo či entita prasvětelného nevědomí) opět odpoutává pozornost od Stvořitelky – která je tím nejvyšším a nejnižším v jednom, neboť je Kruhem/Věčností a Životem samotným a může sebe sama tvořit ve stále nové a nové podobě.

 

Maya (MáJá), Stvořitelka, Kosmická Pramatka lze chápat jako MY AA. Je samozřejmě jasné, že Nestvořené tvoří z Nestvořeného (Nevzniknutelno/Stvořitelka či Absolutno jsme „My v zrcadle Snů“, což zároveň existuje jako Spánek, Dřímota). AA jsou dvě esa, nejvyšší karty (A=ace s hodnotou 1 nebo 11), což souvisí s vlastnostmi času a prostoru; MY samo o sobě je hyperprostorové. Souvisí s tím pentagram a poměry vrcholů (111 a 11 jako 3 a 2 jedničky, viz výše obrázek, nebo 111 a 11 binárně je 7 a 3 dekadicky a relace 3x7x37=pohyb, prostor, obojí=777=Absolutno).

Dvě esa 11 opticky dají 1111, což je binární zápis 15, což je číslo univerzální karty, žolíka (Jolly Joker, JJ překlopené proti sobě horizontálně a naráz vertikálně=💗). Žolík AA rovná se SATAN, což je vlastnost MAYI, nestvořené Stvořitelky. Proto satanizmus je snad tím nejméně pochopeným a nejvíce zpřevraceným nejen v očích veřejnosti, jelikož to souvisí v podstatě se vším, například i fantastickým Nebytím.

 

(6)

+14°C a slunečno je pro mě skoro léto, takže jsem to vzal procházkou k rybníku do sousední vesnice. Vrba sklánějící se nad vrchovatou hladinou, na které se zrcadlí slunce. Ptáčci zpívají… Z každého kousku přírody mám nevýslovnou radost. Přiznám se: žádného Boha nikde nevidím, necítím, vnímám to jako dílo obrazotvornosti a samoorganizace v jednom a na počátku vnímám inteligenci typu Čarodějná Stvořitelka.

 

Z druhé strany silnice bečí ve výběhu stádo ovcí, což jsem slyšel už při příchodu. Některé zvuky zní skoro až strašidelně, jako by je vydával buďto nějaký vtipálek – nebo zakletý retard (tak mi to připadá spíš). Malé ovečky jsou ale úžasně roztomilé. Zastavil jsem se a pozoroval. Jako bych byl nějaký magnet, pomalým poklusem se ke mně to stádo přibližuje. Jedno fakt nelze přehlédnout: dospělé ovce, zvláště pak berani, působí v obličeji až ďábelsky. Na druhou stranu, ovce jsou vysloveně užitečné, mírné, dávají lidem vlnu, jsou to býložravci a nijak neškodí. Už mě vícekrát napadlo, že pokud by byl pravdivý biblický příběh o stvoření, tak to dokazují právě ovce. A zajímavé přitom je, jak to vyznívá dvojsmyslně, i když to opravdu myslím upřímně a žádný dvojsmysl sám od sebe jsem vyvolat nechtěl…

U rybníka žádný Bůh, u ovcí ano. Jako by působily dvě různé síly. Jedna nepůvodní étericko-astrální a druhá původní fyzicko-astrální. Rozpolcenost Boha je nepřehlédnutelná. Tato entita či egregor používá část vlastností a schopností Stvořitelky a druhá část pochází odjinud. Odněkud, co mě čím dál víc nechává chladným a ignorujícím.