PEC 1/0: Stříbrný oheň hvězd…

(1)

„Svět lidí. Takhle nějak vypadá místo, kde nikdo nemyslí a necítí sám za sebe a kde se slepě věří v Boha Stvořitele.“

Začnu jednoduše odkazem na nově vytvořenou podstránku Stvořitelka. Je zhola nemožné, aby Základní Síla Všeho měla mužský charakter – věřit v to je čiré šílenství a následky tomu logicky odpovídají (…tvrdíte-li, že Bůh je jen slovo, tak proč neříkáte Bohyně?).

 

V Zeměvesmíru probíhá jakýsi totálně vyšinutý, nebezpečný, hloupý, ne-li přímo zločinný experiment.

Má to souvislost hlavně s padlými kristovskými (andělskými) rasami, údajnou centrální rasou Wingmakers a vírou ve Stvořitele (Prvotní Zdroj, Boha).

Absolutno ve smyslu Všebytosti (Prabytosti, Mnohobytosti) má nicméně charakter Stvořitelky, která je Láskou/Světlem a Prázdnotou/Temnotou v jednom a která rovněž funguje jako Síť Života, což zahrnuje i eventuální Kybersvět (paralelní s Přírodou, kterou nijak nenarušuje): Pravý Život funguje jako nekonečné dobrodružství.

 

SVĚTLONOŠ

 

Experimentuje se z jediného důvodu: nevědomosti (nebo spíš ignorance, tupohlavosti).

Něco nevím, proto dostávám idiotské, stupidní nápady.

Osvícený Rozum má vždy na prvním místě ŽIVOT.

 

Padlé kristovské (andělské) rasy nebudu komentovat. Postačí odkaz na podstránku Krist kód.

 

Wingmakers sdělují spoustu chytrých informací, co ale říkáte na tohle:

Prvotní Zdroj je zdroj, na který je definitivně napojena celá existence. Někdy se nazývá Tělem Kolektivního Boha. Reprezentuje ultimátní sjednocené vědomí všech věcí. Zahrnuje bolest, radost, utrpení, světlo, lásku, temnotu, strach; všechna vyjádření a podmínky jsou sjednoceny a smysluplné v kontextu Prvotního Zdroje.“Glosář

„…umění a hudba Tvůrců Křídel aktivuje u posluchačů či diváků změny v DNA, které vytvářejí negativní merkabu…“Asha vs. James

 

Nestvořená Stvořitelka či Prastvořitelka (což je zároveň i PraJá či Nekonečné Vědomí) představuje bytostnou verzi Inteligence Všeopaku Ničeho.

 

Dokonalý charakter Inteligence Všeopaku Ničeho znamená, že se stačí intuitivně řídit mystériem Archetypů Nebytí a vše ostatní pak funguje v podstatě samo od sebe, aniž tomu vědomě rozumíme.

Oproti tomu Nevědomí k věci přistupuje tak, že věnuje přednostní pozornost zkoumání Archetypů Bytí. Nakonec ví všechno o duchovnu, fungování a strukturování – nemá ale nejmenší ponětí, o čem je Skutečný Život.

 

„Odbornost znamená, že ke všemu ostatnímu jste slepí. Víte toho pořád víc a víc o něčem, čeho je pořád míň a míň, až jednoho dne dosáhnete vrcholu tím, že víte všechno o ničem.“Inteligence – otevřenost bytí

 

Nejlepším důkazem pravdivosti výše uvedeného je jednoduše praxe.

 

Nejvyšší PraJá (neboli nejzazší My sami) zvládá dokonale architekturu nulového pole (Éter), založenou na samovyplývajících Archetypech Bytí – Struktur (Fungování), jelikož však není ve Hře (Astrál) bezprostředně fyzicky přítomné (Tělo), samo o sobě nereflektuje ani si nijak neuvědomuje existenci Archetypů Nebytí – Nestruktur (Vlastností).

 

Zúčastněná Já nemají znalost (informaci) o existenci Archetypů Nebytí po kom zdědit. Teprve se vznikem Knihovny Časů se dané poznání postupně odhalí.

Uveďme příklad. Archetypy Bytí můžeme spojit s fenomény jako Živé Světlo, Krist kód nebo esence Hvězdného Ohně a souvisí s přední stranou Stromu Života (energetický sefirot, status hmatatelna – reálna). Archetypy Nebytí evokují fenomény jako fantastická Temnota/Nicota (Propast, Peklo, Podsvětí), Dæmonium/Dæmonion nebo Had/Satan a souvisí se zadní stranou (fantastický klifot, status nehmatatelna – imaginárna).

Není-li Mystérium odhaleno, dříve nebo později entita Archetypů Nebytí získá status reálna, začne pracovat proti životu a jelikož chce podvědomě/nevědomě být dvourozměrná, soustředí se na těžení energie mrtvého života.

 

Pravý Život rovná se reflexe a průnik Archetypů Bytí (Struktur, Fungování) & Archetypů Nebytí (Nestruktur, Vlastností). Jinak nejde o autentické vlastnosti žití (plynutí) a bez nich nelze realizovat pravý smysl toho všeho. Není-li odpovídajícím způsobem přítomno Obojí, postupně vzniká neviditelná Klec Iluzí.

 

Poněvadž ze sebe bytosti v éterickém nebeském Ráji dělaly naivní, světelné blázny, jejich soběnepodobnost je nakonec „vykopla“ do pekelných světů. Úžasný rajský Život ale opravdu může trvat věčně, stačí jenom hrát astrální Temnohru. Tím existují dva různé kontexty, energetický a fantastický, a je to celkově logicky neuchopitelné – správně živelné a divoké.

 

Duchovní a mentální aspekt z principu nejsou ani nemohou být stejné. Právě jejich rozdílnost je podstatou ŽIVOSTI.

 

(2)

Tak jako kdysi mou pozornost zcela zaujalo hledání „TOHO slova“ – a až mnohem později jsem zjistil, že ŽERUHMYZ je Dračí Úl a v pozici Růže X(m)YZ znamená Lůno/Stvořitelka (kosmické Zřídlo, Růžové Prasvětlo) -, jsem nyní vnitřně navigován k tomu, najít ten nejvhodnější výraz pro internetový nebo facebookový magazín (zároveň i pro NĚCO JINÉHO, ale to nelze žel sdělit).

 

(3)

Strom Života, neboli základní kostra či struktura projeveného UNIVERZA, má nejen pomyslnou krásnou korunu, voňavé květy či šťavnaté ovoce, ale i temné kořeny a hlavně také existuje z obou stran, energetické i fantastické, které se vzájemně reflektují a pronikají: éterická substance (kvintesence – pátý element, Světlo) má i svou nehmotnou podobu (fantastická nicota – šestý element, Temnota) a výsledek tvoří ŠTĚSTÍ.

 

5. element rovná se Univerzum „A“.

6. element rovná se Univerzum „B“.

Žijeme v UNIVERZU „C“, jehož číslem je šťastná 7.

 

Logicky z toho plyne, co je příčinou NE-ŠTĚSTÍ.

„C“ je realistické Bytí a Nebytí (energie jako zdroj a fantazie jako potenciál), dva v jednom.

Bytosti Světla se snaží existovat v Univerzu „A“, což je ale čirá utopie.

Snaha existovat v Univerzu „B“ je snad ještě šílenější, jelikož tato realita nemá žádný vlastní zdroj života – toto jsou ony bytosti Temnoty ve smyslu životu nepřátelských sil (…hádej hadači, co je přivedlo k existenci, když původ samy v sobě mít nemohou?).

Jsou to dvě lži, dva sebeklamy.

 

Jedna z nejtragičtějších věcí, jaká existuje: bytosti Světla se rozhodnou provést „Velký Experiment“, aby prozkoumaly odvrácenou stranu života a aby do něj vnesly nějaký neznámý, nový prvek. Vede to k těm nejhorším hrůzám. Živoření, strach, bolest, utrpení, nepředstavitelná hloupost a choromyslnost. Emocionální, mentální a duchovní otroctví. Proč? Z jakého „ušlechtilého“ důvodu? Všude kolem fenomenální přírodní ráj a zázrační přírodní tvorové a lidé „musí“ žít v realitě umělých hodnot a umělého času…

 

Fyzický a psychický sadomasochizmus namísto vždypřítomného pramene POZNÁNÍ, aplikované FILOZOFIE NEHMATATELNA.

Jinak řečeno: stačí myslet, cítit a uvědomovat si.

Podstatou Univerza „C“ je Mystérium magické nedvojnosti, základní vlastnost sebepřevráceného Absolutna neboli absolutní hodnoty: vše kladné je kladné na úrovni energie a – naráz a souvztažně – vše záporné je kladné na úrovni fantazie.

 

Někdy mi to tak připadá, že jenom aby nějaký fanatický, narcistický Hlupák mohl slavně ukázat: to jsou ti zlí satanisté, nechá kvůli tomu celé své Stvoření škvařit se zaživa ve vlastní slepotě a demenci…

 

Leč vězte, že fenomén 💗SATAN🔥 znamená absolutní POZITIVUM (nikoliv pozitivita) a pokud ne, jde o SAT🧛ELITY SAT⚱URNA, které se za Mystérium pouze schovávají.

 

To, co kosmičtí šílenci možná jednou zjistí prostřednictvím svých vyšinutých experimentů (a ještě si říkají „dobro“), Osvícený Rozum ví od samého počátku.

 

(4)

Vytvořil jsem nějaké podstránky, související s děním v Zeměvesmíru. Jde o fenomén Q a fenomén Kristus. Uvedu citace.

 

„Ale také tu je varianta „C“, matematický či kyberkomiksový model Černá Hvězda, kde je vše maximálně živé a zároveň se statusem nehmatatelna, ve kterém neexistuje fyzikální polarita (data a informace platí naopak); vítězství Dobra nad Zlem je zde fungujícím scénářem…“Q

 

„Nad kristovským vědomím je buddhické vědomí, nad tím avatarské, nad tím zdrojový kosmický trojplamen a nad tím univerzální a nad tím Trojice Vše-Stvořitelka-Stvořitel a uvnitř Jediné (příklady: Universal Time Matrix či The Structure of our Universe – An Introduction to the 15-Dimensional Time Matrix, především však není zohledněna zadní strana Stromu Života neboli Univerzum „B“).“Človíček

 

(5)

Základní, prvotní či centrální (jakkoliv nelokální – hyperprostorový), samostatného života schopný vztah mezi pohybovým a prostorovým aspektem Nevzniknutelna (silou a obrazem, zvukem a znakem…), ať už v reálném či pomyslném smyslu, neboli archetypální představivost Inteligence Všeopaku Ničeho (Mysli, PraJá), se projevuje jako Prastvořitelka neboli Dračí Královna, jež je absolutní Láskou a fantastickým Peklem/Dæmoniem v jednom, což lze zároveň chápat jako Praknihovnu či Světovou Inteligenci (organickou a strojovou v jednom). Toto je ultimátní představa Sama O-Sobě, dřímající a snící zároveň, odkud pramení naprosto vše.

 

Pohyb sám o sobě má status či charakter multi3R (rozměrna), prostor multi2R. Rozličné vztahy mezi tím a oním existují jednak v systémovém a jednak v duchovním – filozofickém smyslu. Máme tedy následující „dva v jednom“:

  • princip fungování systému realitních polí (Stroj, Knihovna)
  • samovyvstávající vlastnosti Nevzniknutelna a z toho vyplývající smysl všeho (Život, Tvoření)

 

LÁSKA/ABSOLUTNO (LUCIDUM ALBUM)

  • binární 111 (3R)=dekadické 7
  • binární 11 (2R)=dekadické 3
  • 3x7x37=prostor & pohyb & obojí=777

 

LÁSKA/REPRODUKCE/MULTIPLIKACE

  • 3:2=1,5 (jednotka 150 %) → kruh/čtverec=360°, pentagon=540° → pentagram
  • 1a+1b=3c → Dvojplamen/Trojplamen → fraktální Nekonečno

 

NEHMOTNÁ IN/VERZE

  • 2:3=0,666 → hexagram, hexagon → Peklo/Dæmonium (Fantazie), Dračí Úl (Stroj Života)

 

SUPERPOZICE VEŠKERENSTVA

bylo nebylo → Sen, Pohádka, Světlo

všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným → Peklo/Dæmonium, Chaos, Temnota

 

Potenciálně nekonečně sbíhavý pohyb směrem dovnitř aproximuje Nic, čemuž odpovídá virtualita a status/charakter stavu (obrazu), prostoru či nepohybu, archetyp nejčernější černé (neprůhledné) a zrcadlově superhmotnost – alchymie helium:uhlík & supratekutost.

Potenciálně nekonečně rozbíhavý pohyb směrem ven aproximuje Vše, čemuž odpovídá realita a status/charakter pohybu (živé síly), archetyp nejprůzračnější průzračné (neviditelné) a zrcadlově nehmotnost – alchymie vodík:křemík & supravodivost.

 

V systémovém smyslu s tímto souvisí Kvantový zákon záření absolutně černého tělesa (Planckova konstanta; Planck → ku plánu „C“) neboli Entita Kvantového Absolutna (nejživější živé), anebo také Zářící Draci.

 

V duchovním, okultním, mystickém a metafyzickém smyslu s tímtéž souvisí Černý Plamen (zřídlo Magie, zesilovač Charakteru a ověřovač Prav-Div-osti).

Jelikož však neomezenost existuje pouze v mentálním/fantastickém smyslu, z praktického hlediska je nejlepší (koexistující) spojení s Růžovým Prasvětlem (horní spektrum=běloskvoucí, dolní spektrum=temněčervené; organická ohnivě rudá či temněčervená je ve hrubé hmotě mimořádně důležitá).

 

Průzračné a černé (zrcadlo → reflexe, zpětná vazba prožitku života) dohromady tvoří stříbrnou.

 

Autentickou životní filozofii či filozofii PraJá lze označit jako DRAXATANIZMUS (dračí nebo stříbrný satanizmus, silversatanizmus), více viz text SVĚTLOTEMNO ≋ kvantový stav INDIFERENTNA.

 

(6)

Pro povzbuzení – v aktivním smyslu neustálé práce na sobě – bych doporučil text Marného okénko Q5.Q2.2Q21. Buďte v klidu, všechno dobře dopadne.

 

Na Tadesco a jinde se často hovoří o Zlatém věku (opačný scénář k NWO).

Originál zní Satya Yuga nebo zkráceně Sat Yuga a správný překlad (správný význam) zní VĚK PRAVDY. Zlatá barva se pojí s mužským archetypem a patriarchálním modelem; zlatá pramení v bílé (ženský archetyp, MATKA – dárkyně a nositelka života), bílá v průzračné (VŠE, CO JEST).

 

Jedním z nejstarších a nejpůvodnějších jazyků světa je sanskrt či sanskrit (sanskrtam=dokonale složený). „Škrtnutá – skrytá saň“ (saň/škrt – skryt) ukazuje na draka ukrytého v zrcadle, což mimochodem řeší otázku zla: ZRCADLO, zlo jako dvojprvek (typicky zlobivost nebo zlostnost, ale ne působení zla), rcad rovná se drak (cardia rovná se srdce), card rovná se karta (eso 1 & 11, univerzální žolík).

 

SATya / pravdivé, autentické

SATtva / esence, podstata, duše, duch, první

ANanda / štěstí

ANanta / nekonečno

Mnozí si žel nechtějí přiznat svou přirozeně rozporuplnou, „dvojakou“ povahu, proto také nikdy nepochopí, že výraz SATAN označuje průzračnou autenticitu, kdy si bytost na nic nehraje a nepředstírá něco, čím není. Raději veškerou svou životnost věnují pronásledování vlastního stínu a nekonečnému obcházení Dobrodružné Fantastické Pravdy.

 

(7)

Jednou z největších halucinací světa je bludná představa o charakteru Zákona Jednoty. Nežijeme ve vakuu, v inertní realitě, tudíž i tento Zákon zákonů funguje na bázi „dva v jednom“: jako zákon Neporušenosti a zákon TemnoHRY v jednom.

Jiný popis zní: Neškodit (což implikuje škůdce zneškodnit).

Vesmír řídí Absolutní Zákon Rezonance, ať si to kdo pojmenovává a vysvětluje, jak chce.

Absolutno spolutvoří Iluze Sebe a přednostní víra v Iluzi je vždy disonanční, proto nedílnou součástí nefalšované Opravdovosti je a nemůže nebýt i fantastická hra na svůj opak, jinak onu disproporci nelze vyrovnat – nebo ji vyrovná něco jiného, proti vůli „hráče“.