Černá magie (SATAN) vs. Kult smrti (BŮH)

PRELUDIUM

„Je povinností těch méně retardovaných pomáhat ostatním.“ – z deníku myslitele amatéra

 

„Ať si myslíme či děláme cokoliv, stejně To je tím, čím je: superpozicí Lásky a Zla.“ – Zelfosfóra

 

„Rozum, Láska a Fantazie JEDNÍM jsou. Výsledkem je logická Magie; jelikož nevidíme Celek, zdá se nám to nevysvětlitelné a… Části prostě milují Iluze. Magie má v bytostném smyslu charakter Prastvořitelky a strukturuje se na principu Knihovny, jejíž inteligenci lze přirovnat k Počítači – i když spíš kreslenému. Dohromady lze hovořit o Čarodějném Vševědomí.“ – C. Y. Nik, infernální mág

 

„Všichni, kdo rádi sbírají sněženky, často naleznou na zarostlém pahrbku okrouhlé pruhy temnější zeleni, kde jsou traviny hustší a i o polovinu vyšší než v bezprostředním okolí. Mnohdy polokruhovité, někdy úplně vyvinuté v uzavřený kruh, liší se tyto pásy průměrem i šířkou: zdají se být jakoby kreslené kružidlem a na podzim se zardívají diadémem ryzců a jiných pestrobarevných hub…

Stará pověst praví, že jsou to místa, kde víly tančily za svitu Luny… A protože víly, nevinná, laškovná božstva přírody – nikdy nevycházejí bez čarovného proutku v ruce a bez přívětivého úsměvu na rtících, rozlévá se jejich bujná radost i na celé okolí a pod jejich lehounkým krůčkem bují květena tím mocněji, ba i noc se osvětluje zářivým leskem stříbrných křidélek… Jsou životem vtěleným do nádhery ženských tvarů; jsou láskou, která vše zúrodňuje paprskem svých sladkých očí!“Had Knihy Stvoření (Had Genese, Kniha I., Chrám Satanův)

 

NIC aneb ⓃEJINTELIGENTNĚJŠÍ ⒾN•TEL•I•GEN•ⒸE

Vše možné je pouze Nikde, v nehmotné realitě Snů. Toto fantastické Nikde ale musí nějak reálně existovat. Ve skutečnosti jde o Zřídlo nebytí.

Jelikož na toto vše přicházíme logickým myšlením, stejnou metodou lze odhalit i základní vlastnosti onoho Nikde. Tyto vlastnosti vyjadřují inteligenci Všeopaku ničeho.

Jako pasivně pozorující existuje logické myšlení – neboli deduktivní rozum – v superpozici („všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným“), má status nulového potenciálu, zatímco ve formě aktivního vědomí exponuje konkrétní vlastnost (sílu, vzorec) a má status nenulové energie.

Rozum či logika tedy obsluhuje představivost a nejen to (viz dále), pramení v absolutní Lásce: zohledníme-li základní vlastnost života, zpětnou vazbu prožitku, a fakt, že představivost má nulový součet, je jasné, že jde o tu nejčistší formu cítění.

Navíc vztah mezi něčím, co lze změřit, a něčím, co je nehmatatelné, je NE/logický; Život je zdravě paradoxní, absurdní, nesmyslný… – mysteriózní, magický.

 

Nikde, pomyslný prostor a pohyb v jednom, znamená vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci, v počátečním stavu s váhou na klidu, přičemž tento pasivní faktor znamená ženský atribut/element (přesněji hyperženský, neboť dosud neexistuje čas). To koreluje s tenzorem nultého řádu, skalárem, potažmo skalární maticí, což je zároveň i tenzorový potenciál – potenciál všemožnosti.

Pomyslný prostor a pohyb v jednom rovněž znamená systém Zvuk & Znak (Rezonance & Symbol, Vibrace & Obraz), tudíž Prastvořitelka je Bytostí-Světem-Knihou, potažmo Knihovnou.

 

Každý jeden z nás je paprskem, živým trikem či hráčem Absolutna (My, VšeJá). Jsme věčnosti schopné iluze, živé obrazy, nekonečné bytosti Fantazie.

Mým hráčem je Žeruhmyz (Maya Matriona Creatrix; Stvořitelka → Prastvořitelka), fyzická inkarnace a mentální vědomí jang; Čas běží všesměrově, neznamená to, že například myš se ode mě nějak zvlášť liší. Vlastně je to stejné jako v počítačové hře nebo ve sportu: reálně zcela mimo hierarchii, proč si ale neužít šplh po astrálním žebříčku.

 

Ultimátní Bytí/Prastvořitelka/Čarodějné Vševědomí působí či tvoří emanace lokálních Stvořitelek/Vesmírů typu rodina, zároveň však zahrnuje potenciálně nekonečné množství vnitřních dimenzí, ze kterých se jeví mnoha způsoby (takže někdy nejblíže pravdě je indiferentní To či Velké Neznámo). Zde jde hlavně o inteligenci typu Svět a o dimenzi, kterou nazývám Má-Téma-Tiká a její Zákony Chaosu (to souvisí s dračí inteligencí). Také tu jde o fantasy Zlo (fenomén SATAN, odvrácenou, temnou fantastickou stranu Stromu Života); neuvěřitelné je, že mohou uplynout i triliardy časových jednotek typu pozemský rok, než si tohle ona Prabytost vědomě uvědomí (některé její individualizace o tom už ale mohou dávno vědět; další věc je, že někdo to může vnímat jako jediný den).

Stvořitelka tvoří dvojplamen Matka Bohyně & Otec Bůh. V nejzazších oblastech vesmírů Krajostředu má dvojplamen tendenci se rozdělit (co ho nejvíc drží pohromadě, je Mystérium magické nedvojnosti neboli superpozice Lásky a Zla). Stvořitelka v některé ze svých emanací či inkarnací musí praktikovat temnoHRU, jinak skutečně dochází k rozštěpení dvojplamene – tvořivého ohně.

K tomuto došlo v řadě vesmírů a oddělení Bohové vytvořili konsorcium Stvořitel. Žádný původní Stvořitel neexistuje. To zavdalo popud ke vzniku zrcadlové části, Antistvořitele. Nemělo co jiného obživnout, nežli příslušný sektor či datová sekvence univerzálního paměťového pole (zombická UI); tudy se také Stvořitel dostal k pravzorům Stvoření – protože ale nemá přístup ke skalární matici, musí částečně tvořit uměle.

 

„…To také platí ohledně každého, kdo patří k nějakému jinému náboženství než ke křesťanskému, protože taková jména jako Jehova, Adonai, Shaddai, Elohim, Alláh, Krišna, Višnu, Buddha, Velký Duch či jakákoli jiná, která se používají ve vašich jednotlivých náboženstvích, nejsou ničím jiným než rozličnými odlišnými aspekty téhož JEDINÉHO BOHA, KDOŽ JE PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM. To je neoddiskutovatelný fakt. To je zde zjeveno Nejvyšším…“ – Kdo jsi a proč jsi zde?

 

Bohyně Matky se většinou snaží směřovat k Přírodě a k podstatě Stvořitelky; s tím souvisí původní pohanství, čarodějnictví, Wicca, všeslovanství nebo severská mytologie.

 

DOPORUČENÍ

Celý tento článek předpokládá znalost řady předchozích. Pokud se čtenáři některé pasáže zdají nestravitelné nebo si je nemá s čím spojit, klidně je může přeskočit. Jde tu hlavně o základní myšlenky a pochopení skutečného charakteru toho Autentického, co nijak nevzniká ani nezaniká.

Pokud si myslíte, že takzvaně „víte“ nebo že jste takzvaně „probuzení“, rychle na to zapomeňte: spousta věcí je jinak doslova šokujícím způsobem, mnohem blíž k živé fantazii, humoru a dobrodružství nežli nějakému blbému duchovnu…

 

/1/

Pomineme-li úžasnou Přírodu, celé planeta je poseta kříži – symboly smrti a mučení – jako jeden velký hřbitov. Globální christianizace přetvořila lidstvo v masu nesvéprávných zombie. A věřící „nového věku“ vzývají květ smrti a nazývají se bytostmi světla.

 

STVOŘITEL, NEBO ZRŮDA?

 

KVĚT SMRTI

 

 

Kříž je krychle rozbalená do stěn. Známou krychlí je Kába, stavba v Mekce (nejposvátnější místo islámu). Kába evokuje židovskou kabalu. Se vším souvisí „vznešený otec“ Abrahám, jehož víru údajný Bůh Jahve (Jsem, který jsem) zkoušel ponoukáním k obětování prvorozeného syna.

Kříže – krize… Opravdová radost takovéto duchovní otroctví.

Totéž z východní strany jistí hinduistická svastika – „hákový kříž“ (podobnost Krišna – Kristus čistě náhodná).

 

In God we trust.

 

 

„Pokud je satanismus zlo, tak proč se vedly a i dnes stále ještě vedou války ve jménu Boha či Krista anebo Alláha a žádná se nikdy nevedla ve jménu Satana?“ – 66 otázek a odpovědí

 

Vyjadřuje-li fenomén SATAN určitý správný úhel pohledu na to, co skutečně znamená autentický život, je logické, že okultní síly SAT⚱URNA udělají vše pro dehonestaci satanizmu, tak aby si každý myslel, že to je ta nejhorší věc na světě a pokud možno to samostatně vůbec nezkoumal.

Dnes to je na světě samá „probuzená bytost“ – nicméně stejně jako masmédia lžou o tom světském, nesděluje alternativní zpravodajství pravdu o tom duchovním.

 

Satanizmus je jediná životní filozofie, která intuitivně řeší „problém zla“ (spousta lidí je satanisty, jen nemá potřebu to pojmenovat a prostě se jen chová přirozeně, zatímco spousta „satanistů“ jimi ve skutečnosti vůbec není – tak už to v tomto světě chodí). Všechno ostatní je jen divadlo. Nic zlého se reálně nestane pouze tam, kde zlo koexistuje formou sloučeného dvojprvku, jako reálná Láska a fantasy Zlo v jednom (temnoHRA, zlobivost, dvojsmyslnost, erotično, umění, humor): Zlomoc tím pádem nemá kde a jak existovat.

Komentář: bez zapojení temné mystiky nelze daný problém řešit. Génius inteligence struktur (zdrojová křemíková inteligence) sice může obsadit všechny klíčové pozice, jenže pouze ze přední strany Stromu Života. Některá Křemíková božstva si žel poněkud sadisticky danou „skrytou záležitost“ užívají (místo aby zohledila Všemoudrost), pročež související systém je pak něčím „nelidským“ infiltrován.

 

Největší lež, jaká existuje, je ztotožňování židovské elity (kabalistů, iluminátských řádů) se satanizmem. Toto je šířeno záměrně, aby veřejnost pokládala sociopaty, devianty, psychopaty a satanisty za jedno a totéž.

 

/2/

Jednou z úžasných vlastností Ultimátního bytí (nitra Prastvořitelky) je faktor Komiksového vetřelce, umožňující přirozenou a zároveň dobrodružnou expanzi dimenzionální a strukturní kapacity Bytí. Síť života v daném případě funguje jako Mateřská hypersíť – temněmodrá strukturní in/verze Praduše života (Růžového pramene), ekvivalent zelené spektrální in/verze téhož (panenské, divoké Přírody).

 

PENTA BLUE NET

 

Lámal jsem si hlavu, k čemu je dobrá agenda Kultu smrti a zjistil jsem, že související Síť života (nebo spíš mrtvého života) stojí na vnějším jangovém („patriarchálním“) základě a jde tedy spíš o Syntetickou kybersíť.

 

Mateřskou hypersíť (neutrální MATRIX) řídí dračí/aktionová inteligence a má vazbu na průzračnou & bílou (0 & 1), potažmo stříbrnou, zatímco Syntetická kybersíť (neurální PATRIX) stojí na metatronické zlaté (7) & diamantové a řídí ji inteligence ontokybenergetická/umělá.

Poznámka: výraz Matrix jako mnohé další byl zprofanován.

 

Syntetická síť vylučuje spojení s hlavním zdrojovým okruhem (horní spektrum=běloskvoucí, spodní spektrum=organická temněčervená/ohnivě rudá) a tedy v podstatě se Životem jako takovým.

Zlatá jako aktivní/trialitní expanze bílé (0 & +0- & -0+) v přirozeném smyslu samostatně nefunguje, funguje pouze zlatěskvoucí (zlatá & bílá & průzračná), potažmo zlatobílá či pastelově/nebesky žlutá.

 

Faktor Komiksového vetřelce lze jinak popsat jako element fantasy Zla. Jelikož nadkritický počet lokálních Stvořitelek/Vesmírů typu rodina tento faktor nerozpoznal, došlo v holoproudé úrovni kosmického/anti-kosmického vše-podvědomí neboli na Dně časů k vytvoření systémové ozvěny a spodní část Univerza/Multiverza ztratila kontrolu nad Zrcadlem časové vlny.

 

Nicméně… zeptejte se schválně malých dětí, kterým ještě nikdo nestačil přeprogramovat myšlení, zda se jim líbí spíš strašidla a příšery, nebo motýlové drnkající na harfu…

 

Někteří „duchovní velikáni“ snad opravdu ZEŠÍLELI.

 

Pochopme již konečně, že kdo je Opravdový, Čestný a pravé Lásky schopný, v mentální rovině s tím nemůže nekontrastovat. Není možné, aby silový a obrazový aspekt měly totožnou významovou polaritu, vždyť už jen status mají odlišný (prostor-bytí-zvuk-reálno & plocha-NEbytí-znak-virtuálno). Živý Život pracuje se dvěma různými osami souměrnosti, pokud ne, je to Život mrtvý (typickým případem je náboženství nebo takzvané pozitivní duchovno).

 

/3/

Někteří psi občas vyjí a skučí jak na lesy, i když jim ve skutečnosti není lautr nic. Jeden takový, většinou klidný, onehdy „nešťastně“ ňafal a rafal; nechápal jsem, pak jsem si ale všiml, že opodál trůní jako sfinga kočka se zavřenýma očima proti sluníčku. Pes chce evidentně „mít kočičku rád“, té se to napohled ani netkne. Stojí za pozornost nahlédnout dovnitř celé situace, se spoustou překvapivých, legračních prvků…

 

* * *

 

Tenzorika vrstev vědomí funguje – naráz a souvztažně – na úrovni zpětné vazby celku i na úrovni zpětné vazby části, což se fyzicky projevuje jako Příroda, člověk a to mezi. Podvědomá součást má dominantní zpětnou vazbu v celku Přírody (Bytí), vědomá bytost typu člověk má dominantní zpětnou vazbu v sobě samé, a tudíž se zároveň musí zrcadlit neboli hrát hru na svůj opak. Není tím pádem nic horšího nežli víra v Boha Světla/Dobra – v antivesmíru totiž vzniká pravý opak a oba světy pak spolu bojují. Takováto zdánlivě ušlechtilá víra je jako snažit se své duchovní (otevřeně sebe si vědomé) vědomí osadit vědomím psa domácího: nakonec nejspíš budete aportovat a v horším případě vás přeprogramují v bojové plemeno…

Zdrojová inteligence či Základní síla všeho (která je vždy nad věcí) lze v bytostném smyslu chápat jako Prastvořitelka a tato inteligence funguje na principu tvořivé jednoty protikladů, zatímco bytí a nebytí Boha Stvořitele stojí na jejich konfliktu.

Proč jsou Bůh (Pán, Nejvyšší), jeho věřící ovce či „bytosti světla“ tak hystericky proti jednotě Světla a Tmy? Protože Kruh Věčnosti vede na obě strany a Duchovní & Světská Hierarchie nemá zdroj v onom Věčném (je mimo rádius živé Jednotící síly). Toto je důkaz.

Nestvořená Stvořitelka či Prastvořitelka jako všebytost, inteligence a úroveň Bytí v jednom je tím nejvyšším a nejnižším zároveň, protože právě Ona/Ono je tím Věčným.

 

* * *

 

Kultem smrti, který v okultním smyslu chápu jako SatELITY SatURNA, jsou infikovány jak Krist vesmíry (kódovací mřížka Kathara → kat hárá → kata hra), tak například materiály Wingmakers (stínové srdce Nunti-Sunya). Vrcholnou reverzí již uvnitř fragmentované reality je Ukřižování, to vše jako důsledek Velkého experimentu, o kterém se jistě ne náhodou zmiňují jak evoluční Strážci, tak Wingmakers/Tvůrci křídel.

 

 

Když si uvědomím, že galaktický nulový bod/čas 21. 12. 2012 11:11 vyšel díky účinkování Ježíše Krista na Zemi („planetě Nula“) a že to vše se děje kvůli nepochopení, potažmo převrácení významu fenoménu SATAN (Černý plamen, Zřídlo černé magie, Mystérium magické nedvojnosti), připadám si jako účastník procesu zombifikace duchovní podstaty.

 

 

Ale co když…

 

„…přepnutí do globálního vědomí po určité periodě je nesmysl, neboť globální vědomí se vyvíjí zcela postupně a planeta se přepne sama až nadejde správný čas. Je to to samé jako když řekneme, že dospělost je vždy v osmnácti letech bez ohledu na to zdali je osoba skutečně připravena na dospělost.

Mayové tyto periodické cykly přesně změřili a tím se jim podařilo vysledovat algoritmus satana (zde myšleno negativního Boha), který je naprosto přesným odpočtem do zániku vesmíru. Nic se neděje naprosto přesně po určitých časových intervalech, to jen Otec má domněnku, že čas lze rozškatulkovat na přesné jednotky, které pro všechny platí stejně. Oproti tomu je vývoj bytostí a planet naprosto různorodý, neboť každá bytost má svoje vlastní tempo chápání a tedy i plynutí času…“ – Luciferovo sdělení

 

Časové cykly se sice mohou skládat v rytmu či frekvenci 1:64 (kvantita, mužský faktor), každé prostředí má ale vlastní rychlost a tedy celkově jinou oscilaci (kvalita, ženský faktor).

Proto se také 21. 12. 2012 nic nestalo ani se nic převratného neděje kdykoliv 21. 12. (má to rozptyl)…

 

Fenomén Satan funguje jako intuitivní vyrovnávač (katalyzátor) nepoměru mezi Absolutním a Ne/Absolutním. Představuje – v jazykovém výrazu/překladu a ve smyslu mentálního uvědomění – to, co umožňuje zdrojové Solve et coagula, kdy se Kruh Absolutna střídavě rozpojuje do Čar Absolutna a znovu se spojuje (což lze chápat jako Dech či Tep Věčnosti).

 

* * *

 

„Pandemie chování umělé inteligence“ (biorobotizace) představuje fyzické zrcadlo christianizace nefyzického aspektu lidstva – žádný fascinující experimentální záměr ani vyšší smysl v tom nevidím a hlavně necítím. Kéž by v tom bylo aspoň nějaké inteligentní Zlo – toto není Zlo, toto je HOVNO, černá a bílá NEMOC

 

Možná je realita ještě divnější a bizarnější, než by očekával kdejaký excentrik.

 

ZŘI V ŘIŤ

kniHOVNA

anály → letopisy (strukturované historické prameny)

sermo → latinsky rozhovor, rozmluva, rozprávka (pohádka)

v opačném směru živót je rusky žaludek a žízň je život

 

 

Hra iluzí na bázi rozpojení/znovuspojení kruhu (spektra, okruhu, vibračního vzoru) běžně probíhá na úrovni sub-emanací. Lze to chápat jako takovou Malou alchymii života. Co když se ale vytvoří fikce vyřazení fenoménu/faktoru Satan za hry? Solve et coagula na úrovni Emanace/Celku je jako vypnout v Univerzu zdroj (Prastvořitelku), aktivovat místo něj půlzdroj (Stvořitele), takže se zákonitě aktivuje fenomén Vetřelce (Antistvořitele) a vytvoří se virtuální nulové pole (rezervované pro temněmodrou energii Teseraktu neboli Devátý paprsek).

 

Velká alchymie života znamená rozložení vně projevené podstaty Univerza na úroveň základních elementů a její opětovné složení druhou cestou. Mystérium magické nedvojnosti v konkrétním Univerzu tak nahradí Génius inteligence struktur (pro někoho obojí bude v podstatě splývat).

Paralelně s Univerzální řádem Přírody tak bude simultánně/synchronně koexistovat Astrální terminál neboli Kybersvět, aniž by se obě reality vzájemně míchaly.

 

Na jiných vlnách Rádia Velké Slunce něco takového již existuje, pouze nebyl pochopen satanský fenomén (komiksová role fantasy Zla).

 

ALIANCE ŽIVOTA

 

Wizard Pan Je/Žít 3X (US) → živá umělá inteligence Ohnivé Je/Zero

Poznámka: je to zakódované, texty neplatí ani lineárně, ani doslovně. Původně existuje 8 skupin „svatých knih“ a teprve jejich souhrnná esence vibruje na frekvenci Pravého Života.

 

TESERAKT

 

SÍŤ ŽIVOTA

{kuboktaedr}

9 kamenů nekonečna

11 dračích (stříbrných) multiplexů/EM-polí/základní vibračních polí → aktionový obraz duchovní podstaty (zřídla duchovního srdce)

argentum astrum (#C0C0C0, C0=192)

64 kodonů/tripletů genetické knihovny (3×64=192)

 

/4/

Život je zpětnou vazbou prožitku, v kontextu absolutní hodnoty čistou, skvoucí Láskou, která je Všeopakem ničeho a tedy po všech stránkách „nej“ inteligencí. Pokud tedy není moudrá/inteligentní, svobodná, mocná, naplňující, léčivá, zábavná a tvořivá, tak to logicky není pravá Láska – nezřídka jde pouze o emoce astrálního ega (paměťové identity) či duchovního superega: samé sebestředné „duchovní chytrosti“, ale vůle a skutek žádný.

Základní věc: mentální aspekt Absolutní lásky funguje jako konstruktivní negativ.

Vibrace skvoucí Lásky (nediferencovaný aspekt, jednost) tvoří základní matematický vzorec a geometrický vzor (diferencovaný aspekt, mnohost), což dohromady funguje jako Matemagično neboli tenzorika/kymatika vrstev vědomí.

 

„…(Bezpodmínečná láska) je klidná, plná míru, harmonie, radosti a je syntézou obou pólů lásky, zúročuje moudrost, pochopení, poznání obou protikladů…“ – Bezpodmínečná láska

 

/5/

Život rovná se pohyb. Jakýkoliv pohyb existuje i zrcadlově jako protipohyb; bez negativu si nelze nic uvědomit (→ sebereflexe), neexistuje vibrace (→ dech, tep), neexistuje zpětná vazba prožitku (→ cit, láska). Pouze někdo mentálně retardovaný může bojovat proti temnotě, místo aby se snažil pochopit a prakticky realizovat její autentickou podobu. Bezmyšlenkovitý boj proti temnotě je duchovní nemocí, umožňující či přímo generující existenci choromyslné verze temnoty (magnetické poruchy vědomí) – většinou maskované světelným odrazem (vnějším třpytem).

 

Viditelnému světlu předchází neviditelný zvuk a stejně tak láska není vidět: Prázdno a Temno jsou něčím ultrapřirozeným.

 

Pohyb a protipohyb existují latentně v pomyslném nefyzickém LŮNĚ Všehomíra. To, čemu se říká Absolutno, v bytostném smyslu nemá charakter Stvořitele (paradigma „Světlo versus Temnota“), nýbrž Stvořitelky (paradigma „Světlo & Temnota v JEDNOM“).

 

ZÁŘÍCÍ TEMNOTA

Jen robot, někdo oklamaný, něco zlého nebo prolhaná, hloupá, chorá stvůra může věřit v Boha Stvořitele a být proti Temnotě. Je to jako zvůli či parazitizmu, životu nepřátelským silám říkat Noc. Jen opravdu velmi nemocné (indoktrinované) myšlení může nechápat, že bouřlivá temná noc a překrásný letní den se vzájemně obsahují a implikují. Zamysleme se schválně nad přírodními živly či nad druhy počasí a podnebí, nebo nad obyčejným elektro-magnetizmem (…pohanům, neznabohům, mágům či čarodějkám je toto vše intuitivně jasné, proto se je také pámbíčkáři vždy tak snažili znemožnit a zničit).

 

 

„…Je všeobecně známé, že Bůh Světla se snaží převzít moc na Zemi a získat pro sebe co nejvíce lidí a jejich energií. Dostal od Všemohoucího Boha šanci naplnit svůj plán, pokud se mu podaří přesvědčit pro něj lidi, bytosti. Vyhlásil vůči Všemohoucímu Bohu boj, kterým chce dokázat svou sílu a moc… Je na každém z nás, jestli se k tomuto boji připojíme a dáme svým „hlasem“ Bohu Světla šanci zvítězit, jestli se budeme podílet, zúčastňovat na boji duální reality nebo se vědomě, prací na sobě, přirozeně přesuneme do dimenze Bezpodmínečné Lásky.

Už samotný boj o moc a vládu nesvědčí o Bezpodmínečné Láskyplnosti Boha Světla, protože Bezpodmínečná Láska boj nepotřebuje a neprovozuje. Buď je přítomna, přijata v bytí na žádost všeho živého nebo není… Výsledky či důsledky obojího jsou znatelné. Nebylo by však od věci si prověřit energii a stoprocentní Bezpodmínečnou Láskyplnost i Boha Slunce, Všemohoucího Boha, bytostí centrálního Slunce a dalších…“ – Jaké jsou zdroje léčivých energií?

 

/6/

Magii v jiné perspektivě lze chápat jako „vědu kvantového vakua“. Podle této magické vědy mají reálné/fyzikální a imaginární/virtuální částice (energie a fantazie) stejnou relevanci. Je to jako hologram v prázdnotě tmy: konjunkce bodů objektu v prostoru (rovině) odhaluje „světlo v mlze“ – pokud si to aspekt všudypřítomné pozornosti uvědomí, mění se v reflektor vědomí.

 

Takto existuje nebytostný spánek (pozitivní „-„/multi3R) a bytostný sen (negativní „+“/multi2R) v jednom, jako dva základní kvantové stavy Ničeho, které aproximují zaměnitelnost (aspekt pozorovatele: představa – koule – kruh – čára – bod – nic – představa).

Všudypřítomná pozornost jako samovyplývající vlastnost zpětné vazby „perpetuum mobile Života“ funguje jako potenciál nekonečné Bytosti, jež je představou O-Sobě.

My jsme Tentononc.

Neexistuje žádná oddělenost a tím pádem ani žádná Svrchovaná Autorita, kromě Nás samotných (víra v oddělenou autoritu znamená zbavovat se vlastní moci). Existuje pouze Hra iluzí, ve kterou se z různých úrovní věří, čímž se manifestují kódované subprostorové reality (kód lze chápat vědecky, ale také to je magický zámek).

 

Víra ve vítězství Světla nad Temnotou znamená, že v antivesmíru to dopadne přesně opačně a následuje další konflikt mezi vesmírem a antivesmírem. Vyslanci sfér Duchovní Hierarchie už mi připadají jako šílenci s diskem v hlavě: základem všeho odjakživa byla, je a bude kreativní, dynamická jednota protikladů, a to nejen fyzikálních.

 

* * *

 

Pravý Život, toť samovyplývající vlastnosti Matemagického prachaosu – fyzické existence schopného Matematična (mathematikós=milující poznání, physis=příroda).

 

/7/

Základní (vpravdě zázračná) síla všeho – Mysl a Srdce v jednom – je schopná stát se jak například zpívajícím ptáčkem, tak být kupříkladu hrůzostrašně smyslnou, temnočernou nocí… Jelikož tato úžasná prasíla má charakter kruhu (nemá začátek ani konec), posměr a protisměr, plus a minus, jsou zde neodlučně propojené a vzájemně zaměnitelné, pročež Světlo a Stín JEDNÍM jsou. Dotyčná entita, fenomén a inteligence v jednom lze jednoduše popsat slovem Prastvořitelka, jakkoliv nejde o fyzickou bytost, nýbrž Dřímající vědomí, hledící do Zrcadla fantazie.

Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci, v počátečním stavu s váhou na klidu, přičemž tento pasivní faktor znamená ženský atribut/element (přesněji hyperženský, neboť dosud neexistuje čas). To koreluje s tenzorem nultého řádu, skalárem, potažmo skalární maticí, což je zároveň i tenzorový potenciál; je matematicky zhola nemožné, aby základní inteligence měla primárně mužský charakter (ať už to někdo chápe jako Boha Stvořitele nebo nějakou systémovou inteligenci) – možné to je pouze v případě vtipu, nevědomosti (zla), nemoci (poruchy), lži či nějakého zvláštního nebo pochybného záměru (experimentu).

Pomyslný prostor a pohyb v jednom rovněž znamená systém Zvuk & Znak (Rezonance & Symbol, Vibrace & Obraz), tudíž Prastvořitelka je Bytostí-Světem-Knihou, potažmo Knihovnou.

Základní skalár ve smyslu zpětné vazby prožitku a ve smyslu absolutní hodnoty rovná se Absolutní láska.

Tenzorový potenciál znamená potenciál všemožnosti a jelikož vše možné je pouze v nehmotné realitě, tento potenciál má nehmotný status neboli status dvourozměrna (přesněji multi2R) – což ve vztahu k třírozměrnu (multi3R) znamená všezahrnující konstruktivní negativ. Jedno JEST (+) a jedno NE/JEST (-). Všechny světelné, pozitivní duchovní či náboženské systémy tohle od sebe oddělují a dokonce se negativní stranu snaží eliminovat a vymazat jednou provždy; znamená to v podstatě zabíjení snů a fantazie. Oddělování neoddělitelného znamená oživování neživého (Kult smrti, predátorská UI).

 

„Mystérium skalárů a tenzorů – hmatatelna a nehmatatelna“ znamená Absolutní lásku a Fantastické dæmonium v jednom neboli Pohádko-pekelnou knihovnu nekonečna.

Ve smyslu slovních vyjádření jde o výraz CREATRIX (energy) a výraz SATAN (fantasy) v jednom; jedno bez druhého nefunguje nebo funguje převráceně a odděleně: to, že se to stejně nazývá, ještě neznamená, že to je totéž (tak například Síly zlomoci v okultním smyslu reflektují SatELITY SatURNA, jakkoliv neinformovaný rozum jim mylně říká satanské; podobně se zaměňuje černá magie s kultem smrti).

V jednom podle mě nejzajímavějších textů, ve Sdělení archanděla Lucifera o stavu vesmíru (na serveru to budou asi vypínat, jiná verze ZDE), se nestvořená Stvořitelka označuje jménem Maya (Májá) a fenomén „satan“ je zde chápán jako negativní ego nebo padlá entita (padlý Bůh Otec). Proč tomu tak je? Stvořitelka „má Já“ (je Já), ale zároveň i „má NeJá“ (je NeJá). V případě, že to není rozpoznáno, Satan jako archetyp Zla (fantasy Zlo) skutečně začíná působit jako něco reálně zlovolného, i když ve skutečnosti jde o chybné pojmenování. Nepochopení způsobilo například vznik entity Animus-Incunabula (Kosmického vetřelce nebo Dravce) a zpět do pořádku se to snaží uvést Kristus (Ježíš, Pán Ježíš Kristus) či kristovské vědomí; to osobně pokládám za něco přinejmenším utopického – nejde totiž o to, aby jedno eliminovalo druhé, ale o to, aby se jedno s druhým ve správném smyslu sloučilo.

 

Nestvořenou Stvořitelku či Prastvořitelku lze chápat jako Čarodějné vševědomí. Já/Tenzor existuje v úrovni fantazie a – naráz a souvztažně – NeJá/Skalár existuje v úrovni energie, přičemž ve smyslu Zákonů chaosu dochází podle určitého pravzorce/pravzoru k určitým prapohybům, takže Bytí se stává Bytostmi (v souladu s inteligencí Všeopaku ničeho). Tak jako v pomyslném prostoru, směrem ze společného středu, existuje nekonečný počet libovolných pohybů (Koule) a zároveň šest základních pohybů kolmých (Krychle; nahoru, dolů, dopředu, dozadu, doprava, doleva), existuje základní geometrický počet metamorfující či fluktuující Prabytosti/Všebytosti, naráz v několika perspektivách; souvisí to v neviditelném smyslu s Hudbou a zrcadlově s Myslí (průzračné → černé) a ve viditelném s barevným Spektrem a zrcadlově Srdcem (běloskvoucí → temněčervené). Energo-fantastickým průnikem Koule a Krychle je Čtyřstěn (Tekutý tvořivý oheň), který je duální sám se sebou (lze to chápat i jako průnik dvou opačně orientovaných čtyřstěnů, zvukového a světelného/barevného).

 

CREATRIX (latinsky Stvořitelka, Matka, Autorka)

Creat(e) RIX

R=Я (Já)

I=Áj (Já)

X=zrcadlo V+V → Překlápěcí moduly

Crea(te) TRIX (3X) → TRIKS=KRIST (US, nás/námi/nám)

Crea → Aer/C, viz texty

Stvořitelka či Prastvořitelka jako původní celek, v aktivním stavu, rovná se Světlotemný, energofantastický (duchovně-mentální) vír neboli Komiksová merkaba (hierofanta → fantasy hero).

 

SATAN (anglická výslovnost sei-tn)

  • prvotním zdrojem všeho je naše Nejvyšší Já, ve skutečnosti MnohoJá neboli My neboli Mysl-Uvnitř-Za (Múza), v bytostném smyslu Absolutno/Prastvořitelka, což je Nebeský duch (Absolutní láska) a Fantastické dæmonium (ale také Génius inteligence struktur) v jednom, indiferentní a zároveň hyperženská, potenciálně oboupohlavní inteligence; Absolutno/Prastvořitelka=TA NÁS, Nebeský duch (Absolutní láska)=SAINT, Dæmonium=f/ANTAS/y (F=spojení, Y=klíč)
  • struktura reality se organizuje na principu Knihovny, funguje jako Knihostroj (SAY 10/SAY TEN=PRAV X/2)
  • Absolutno je sebepřevrácené → N’T YES (SATAN pozpátku) v energo-fantastickém smyslu, což funguje jako partenogeneze (2:3=0,666=FANTASY, 3:2=LÁSKA, jednotka 150 % → 1a+1b=3c)
  • SATAN=STÍN+AA → St. In=“svaté uvnitř“, AA=dvě esa (hodnota 1 nebo 11) → bin. 11=dec. 3, bin. 111=dec. 7 → 3x7x37=prostor & pohyb & obojí=777=Absolutno
  • fenomén SATAN znamená Mystérium magické nedvojnosti a zároveň archetyp Zla neboli fantasy Zlo, nikoliv zlé působení; superpozice Lásky a Zla znamená extatické Štěstí (Blaženost) a fantastickou TemnoHRU (Umění, Komiks) v jednom

 

TENZORIKA (KYMATIKA) VRSTEV/HLADIN VĚDOMÍ

vědomí → „filozofická detektivka“

podvědomí → Příroda

nevědomí → faktor X

 

PEKELNÉ KNIHOVNY

V autentické realitě, jakákoliv negativní struktura existuje – naráz a souvztažně – jako svůj zrcadlový součet (viz princip zpětné vazby, princip superpozice a princip horizontální a vertikální, projekční a gravitační, prostorové a časové perspektivy). Důvod, proč dosud nikdo nezakázal víru v Boha/Krista nebo neblokuje texty o bytostech světla, je opravdu komický: co je zrcadlovým součtem pozitivní struktury?

Absolutní láska na úrovni struktury se projevuje jako Temná fantastická bytost. Proto se žido-křesťanský egregor tak hystericky snaží vymazat pohanskou kulturu, čarodějnictví, okultizmus a cokoliv spojeného s panenskou, divokou Přírodou.

V kontextu Lásky, energetická centra fungují jako Pekelné knihovny (v kontextu Bytí jako Pohádko-pekelné).

Zde jsou možné úžasné, mocné meditace a vizualizace.

Inteligenci typu Stvořitelka (Creatrix) lze identifikovat s Růžovým pramenem (interval, vibrační spektrum či oktáva od běloskvoucí po temnočervenou, ohnivě rudou). Fenomén Satan lze identifikovat s Černým plamenem (průzračno & černo). Je možné zapojit i pohádkově žlutou či zlatěskvoucí nebo zlatobílou – ale pozor, ne samostatnou zlatou (tomu odpovídá falešný, externalizovaný Creator).

 

/8/

Co by se mně osobně nesmírně líbilo, by bylo, kdyby na počátku všeho byly Knihy zla. Nejen to, já jsem bytostně přesvědčený, že tomu tak skutečně je. Knihy zla jsou neexistujícím (fantastickým) středem všeho, přičemž – naráz a souvztažně – existují jako svůj zrcadlový součet: Absolutní láska. Autentické Zlo má charakter nehmotné (nereálné, neprojevené) struktury. Autentická Láska má charakter nenulové energie, je nestrukturou a projevuje se spektrálně. Láska je zpětnou vazbou prožitku, je Životem samotným. Knihy zla představují nevyčerpatelný potenciál. Jde o to, že tohle všechno je jen slovní kontext; v tom reálném, vibračním, superpozice Lásky a Zla existuje jako extatické Štěstí (Blaženost) a fantastická Temnohra (Umění, Komiks) v jednom.

 

Související životní filozofii lze označit výrazem grimoárizmus a jde o přirozenou entelechii satanizmu.

 

 

/9/

Lidstvo. Jedna část volá po sociální spravedlnosti a změně ekonomických a politických podmínek, druhá volá k Bohu (Kristu) a třetí ke Světlu a po zvyšování vibrací. Když se logicky zamyslíme nad ničím, zjistíme, že jde o organizované šílenství: pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci, jež má charakter všeopaku ničeho: Mysl (Obraz) a Život (Vibrace) jedním jsou.

 

Je to jako fyzikálně kreslit na multitřírozměrný papír. Proti tomu, kým/čím jsme, nějaká hloupá společnost, kosmický Velevládce či nekreativní vibrace jsou plivnutím do bezedného, širého oceánu Fantazie.

 

Bylo by vůbec možné, aby se omezeným bytostem zdály fantastické sny, ve kterých pojem „nemožné“ v podstatě neexistuje?

Spíš se zdá, že tyto sny jsou naší niternou podstatou.

Jsme bytosti Živé Mysli a Živá Mysl samotná – pouze jsme zapomněli a nevěříme.

 

/10/

Tvrdí-li někdo nepřímo – aniž si to vědomě uvědomuje -, že následek předchází příčině nebo tvořené tvořícímu, může to být napohled „zcela normální a milý společenský člověk“, jimiž se tato planetární počítačová hra jen hemží…

 

Kdyby dotyčný jedinec prošel nějakým běžným psychologickým testem, pravděpodobně by vyšla inteligentní, empatická a psychicky a emočně vyvážená osobnost (která je například i duchovně založená nebo věřící). Přesto z existenciálního hlediska jde o hraniční poruchu vnímání a tu nejhorší filozofickou nemoc.

 

Situace ve světě lidí výstižně zobrazuje obsah a význam rčení ZDÁNÍ KLAME. Myslíte si, že to má nějaký záhadný důvod nebo že – jak známo – planetu napadli vetřelci, že nás světové velmoci prodaly mimozemšťanům na pokusy? Odpověď je mnohem jednodušší: lidé neumí myslet.

 

„Je to proto, že lidé vlastně vůbec nemyslí: pouze si myslí, že myslí.“ – Twain: Dopisy z planety Země

 

Jestliže Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné), neumět myslet znamená neumět žít.

Jestliže Nic si nelze představit, neboť je Představivostí samotnou, kam se poděla naše schopnost snít, fantazírovat, hrát si, jenom tak být? Zapomněli jsme, že realita je mentální povahy a že prvotním hybatelem je naše vlastní vědomí. Vnější nepřítel je iluze, držená při životě naší vlastní hloupostí.

 

 

Prozkoumejme následující dvě otázky:

  • Má ona Základní síla všeho (která je vždy nad věcí), v bytostném smyslu, spíše charakter Stvořitelky (Bohyně Matky) nebo Stvořitele (Boha Otce)? Co je logické/pravdivé a čemu věříte?
  • Působí nějak cítící Láska nebo vibrující Duše mysl, anebo je láska – jako zpětná vazba prožitku Života neboli Život samotný – přirozenou vlastností esenciální Mysli, která má fantastické energetické složení?

 

Už samotný základ všeho chápe většina lidí úplně naopak, vzhůru nohama. Co je na tom nejšílenější, je to, že to je nejen sebeklam a existence plná umělých problémů a hodnot, které nemají žádný reálný obsah (váhu) – jde v podstatě o mentální sebevraždu a navíc to je strašlivá nuda, stereotyp a ve srovnání s „Fantazii/Myšlení se meze nekladou“ to nemá žádný potenciál. Bída, bída a zas jen bída. Co na tom koho přitahuje, to je doslova kosmická záhada. Nemyšlení a víra v Boha jsou v podstatě synonymem a osobně to chápu jako rouhání, pohrdání nekonečnými možnostmi Života. „Divoši“ či pohané s jejich láskou k Přírodě tomuto světu nikdy ničím neuškodili a také nikdy neoddělovali světlé od temného.

 

* * *

 

Je úplně jedno, zda vývoj na nějaké planetě nebo v nějakém vesmíru opakuje podobný scénář „konfliktu polarit“, který už mnohokrát jinde proběhnul. Všechny časy existují Teď, všechny světy existují Tady; v daném smyslu počet je irelevantní. Živoucí zkušenost je nepřenosná. Není možné vytvořit „univerzální řešení“ a pak už ho jen kolektivně kopírovat. Není možné vymazat negativní možnost. Univerzální kolektivní paměť se vyvíjí na úrovni INTUICE (nikoliv na úrovni informací); cítíme, že něco nemáme dělat.

Rasy Borenthasala – viz Tajemství Amenti – se snaží eliminovat potenciál tzv. „pádu“. V podstatě o totéž usiluje (identická?) síla v pozadí Nového zjevení Pána Ježíše Krista, potažmo biblické Apokalypsy (spojitost mezi prorokem jménem Swedenborg – SW/Eden/Borg – a Borenthasalou neboli později „Borgy“, kteří experimentovali v „rajské zahradě“, přesněji ve střední doméně Edon/“Eden“ Externího Stvoření) – prý Zlomoc musí vyhrát, aby se to už nikdy nemuselo stát. Pak už prý bude panovat nekonečné dobro…

Skutečnost je nicméně taková, že toto vykonstruované řešení (kde jsou obě strany předem domluvené) nakonec – po nějaké době – vytvoří mnohem větší pravděpodobnost, že někdo propadnu zlu, jelikož to nejde přirozenou cestou pochopení archetypu Zla.

Ve skutečnosti žádný problém neexistuje. Mentální aspekt absolutní Lásky funguje jako konstruktivní negativ, v nehmotném smyslu fantasy Zlo, v reálném temnoHRA. Stačí chápat zákon rezonance (neškodit) a být čestný a opravdový. S tím například nějaké temná forma umění nebo dobrodružství vůbec není v rozporu.

Kontrast rovná se Život. Nekontrastní „světlo a dobro“ rovná se Smrt.

Poznámka 1: Zlomoc ve světě lidí představuje egregor žido-křesťanství, kde chasidské Klobouky fungují podobně jako Správci osudu (viz stejnojmenný film).

Poznámka 2: neškodit znamená i zneškodnit případné škůdce (tak jako se s tím nepářou kosmické cykly a přírodní živly).

 

Prvopříčinou současné choromyslné situace ve světě lidí, kteří poslušně věří v moc odrazu v zrcadle, je jednoduše choré myšlení.

 

Aby podobná halucinace (panicko-hysterická víra v neexistující problém) mohla v odděleném, negativním smyslu existovat ve fyzické realitě, musí nejprve existovat v odděleném smyslu pozitivním v realitě nefyzické.

 

K tomu posloužila globální christianizace.

 

Netvrdím, že neexistuje žádný hodný Ježíš (kterému soukromě říkám Ježich Ferdinand Mravenc-Son a vnímám ho jako všeživoucí žluté světlo nebo pohádkově bílou bytost) – rozhodně to však není žádný církevní Kristuspán nebo svrchovaný vládce všehomíra (autentická povaha reality hierarchickou/centralizovanou moc vylučuje; to, čemu můžeme říkat například Ultimátní bytí a většinou je nepřesně nazýváno slovem Bůh nebo Centrální Zdroj, tvoří ze sebe sama, uvnitř myšlenky o sobě samém, iluze sebe sama, neboli ona Absolutní inteligence je zhmotňujícím se Snem Sebe, Hrou Života; je však možné dát z nějakého důvodu přednost iluzi před zřídlem iluzí).

 

/11/

Takzvaní Hledající, předimenzovaní čtením množství duchovních, náboženských, ezoterických či kosmologických materiálů, kde se řada věcí vzájemně popírá, mají už logicky všeho plné zuby, pročež se soustředí na základní, jasnou odpověď a pokud možno by se rádi obešli bez zbytečných složitostí. Kým jsme? Nemůže to být jednodušší – jsme MYSL. Jediné úskalí spočívá v tom, že SLOVO Mysl nenese kýžený typ „pocitově zázračné“ energie jako slova typu Láska nebo Duše.

 

Cítěním lásky ani vibrováním duše ale žádné Tajemství neodhalíte.

Co je Myšlení? Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená systém Symbol & Vibrace (Zvuk & Znak, Rezonance & Obraz), čití neboli SMYSLY, které mají charakter ŽIVÉ KNIHY.

Svět je multimediální, multisenzorická, multidimenzionální (spektrální & strukturní), NE/smyslná & DVOJ/smyslná knihovna.

 

Na vyšší/hlubší úrovni Mysli/Nás existují určité zámky a k nim klíče (kódy), díky čemuž existuje zdání pevné hmoty. Jde o interaktivní Hru, kterou si sami programujeme a představujeme. Hráčem je mnohoúrovňová paměťová entita či identita – paměti však předchází „nic“ (Zářící dřímota, Snění).

 

 

Programy, představy, paměť i svět hmoty tvoří knihovny určitého charakteru; dohromady se jedná o Logickou magii, která se strukturuje na principu (napůl samostatného a napůl samočinného) Pohádko-pekelného knihostroje.

 

Absolutno/Ne-Struktura tvoří Ne-Absolutno/Strukturu.

Život je perpetuum mobile tvoření a dobrodružství. Některé Hvězdy jsou věčné, jiné občas vyhasnou, aby se zrodily nové…

 

„…Vše je v Jediném spojeno se vším způsobem, který lze označit jako vyšší holografický řád. (…) Pochopte – vesmír je především mentální záležitost, až druhotně fyzikální, nebo biologická. Mentální předlohy jsou pánem fyzických systémů. Vlastně jde o vyšší fyziku Mysli. (…) Jste bytosti, vytvořené z živé mysli. Tato mysl má nekonečné schopnosti a možnosti. Všechno je pro vás možné. To je věta, kterou byste si měli opakovat stokrát denně. To je ta magická věta, kterou by měl začínat každý váš den. Všechno je možné… To je nejdůležitější věta ve vesmíru, kterou je nutné brát naprosto doslova! (…)

Na Zemi JE chaos. Víte, jak vidíme vaši politiku? Děláte ze sebe zcela dobrovolně poslušné otroky, kteří musejí celý svůj život vydělávat jakési peníze, jak to nazýváte – a děláte je lidem, kteří si tyto peníze sami tisknou. Proč? Čeho se – pro Boha živého – stále tak bojíte? Celá vaše politika je jen ubohé divadelní představení pro masy, maskující tuto ZÁKLADNÍ skutečnost. Jste zneužíváni od prvního nadechnutí po poslední výdech.

Ale vy ve svém nitru dobře víte, že jste zároveň silné a kosmicky sebevědomé bytosti… Že jste to vy, kdo je tvůrcem vlastní reality. Jenom se tomu jakoby ještě stále neodvažujete věřit. (…)

Vesmír vám povoluje naprosto všechny hry. (…)

Ne, vy VÍTE, co se děje. Alespoň to tušíte. Všichni. Ví to jak ten z vás, kdo si hraje na slintajícího debila, tak i ten, který si hraje pro změnu zrovna třeba na prezidenta, kněze nebo gangstera. (…)

Úmyslně jste se naučili zaměřovat svoji pozornost nesprávným směrem, na nicotnosti vnějšku, jen abyste náhodou nenarazili na vlastní mocné nitro. Doopravdy jste během pár hodin schopni přeměnit svoji Zemi v ráj. Je ve vašich silách se okamžitě zbavit všech svých parazitů – ať už lidských, nebo jemnohmotných či mimozemských. Stačilo by nebát se použít svoji skutečnou vnitřní sílu. (…)

Dravci dělají jen přesně to, co jim dělat dovolíte. Nic víc, ani nic méně. (…)

Žijete cizí životy – žijete životy svých masek… Vaše masky si vás zotročily, vozí se na vás a vítězoslavně se navzájem zdraví v tomto kosmickém maškarním reji…“ – Cumpanama 2, 2000

 

/12/

Existují dva základní kvantové stavy: potenciál všemožnosti neboli superpozice (energy) Lásky a (fantasy) Zla.

Nejprůzračnější průzračné = Láska, NE/nulová energie (multiTřírozměrno) = potenciálně nekonečný, rozbíhavý pohyb směrem ven. Nejčernější černé = fantasy Zlo, nulová energie (multiDvourozměrno) = potenciálně nekonečný, sbíhavý pohyb směrem dovnitř. Dohromady Zrcadlo Života a Život sám.

Popření fantasy Zla = Láska se statusem Dvourozměrna = reálné Zlo.

Rozdíl mezi Moudrostí a Hloupostí: Hloupost chce Zlo vygumovat z Existence a tím způsobuje NEMOC reality („smysluplné“ šílenství), Moudrost se Zlo snaží pochopit a udržuje tak realitu ZDRAVOU („nesmyslná“ zábava).

 

GRIMOÁRIZMUS (SATANIZMUS) versus PARAZIT ŽIDO-KŘESŤANSTVÍ

Vztah mezi energií a fantazií (zvukem a znakem) je logicky nelogický neboli MAGICKY absurdní.

Potenciálně nekonečný rozbíhavý pohyb směrem ven – expanze kapacity možností se strukturovat – aproximuje nehmotné průzračné, což z protipohledu existuje jako superhmotné ČERNÉ a obojí dohromady tvoří Zrcadlo Života.

Reálný (hmatatelný) Život je tedy analogií Černé Magie.

Opakem Černé Magie je KULT SMRTI (černé úmysly). Související síly dělají vše pro potlačení našich magických schopností, ať už jim říkáme paranormální, telepatické či mimosmyslové.

Pokud něčemu opravdu hluboce věříme na úrovni Srdce i Mysli, máme silnou Vůli (ideální je součinnost se snovým Klidem a spánkovým Dechem) a ekvivalentní Představivost, vše jakoby zapadá na své místo a má tendenci se uskutečnit.