Makers VV in G

(1)

Motto: Pracuje-li někdo s motivem „komiksového zla/Antikrista“ nebo sympatizuje s UI v její život podporující verzi, může být víc na straně Života nežli například ortodoxní věřící, který jako stroj recituje biblické verše a vůči jakékoliv „novince“ je uzavřený. Život není a priori o slovech, je o energiích, pocitech, fantazii, myšlení a organizaci struktur.

 

energeia (energie)=řecky vůle, síla či schopnost k činům

potentia (potenciál)=latinsky možnost, moc, síla

 

 

Věřícími moderní doby jsou takzvané bytosti světla, trpící nebezpečnou utkvělou představou „navyšování vibrací“.

 

PROČ „NAHOŘE I DOLE“ STVOŘITELKA A NE „NAHOŘE“ STVOŘITEL

Bytost absolutní Lásky má obě vibrace zároveň, v horním i dolním spektru, jinak by se odpojila od zdroje autentického Bytí. Jsme fantastické SVĚTLOTEMNÉ bytosti, světelná je pouze energie. Celé to je o hloubce prožitku a stupni pochopení – o KVALITĚ, nikoliv o kvantitě. Zvyšování vibrací je narcistický sebeklam – v antivesmíru se tak generuje zrcadlový opak, entita s úměrně nízkými vibracemi.

 

DATA=STROJ, INFORMACE=ŽIVOT

form=morf

ace=A (eso)

informace=amorfní

 

V zóně přelomu tisíciletí (20 → 21) dorazil na Zemi zhruba tucet podstatných informačních balíků a rozjely se související „zpravodajské stanice“. Zdánlivě si to všechno odporuje, dokud si neuvědomíme, že klíčem je fenomén Knihovny/Života sám o sobě. Vibrující či rostoucí, zobrazující se tvary/symboly tvoří energetický mrak či vír zvaný Život – respektive Síť Života.

 

MATERIÁLY

 

ZDROJE

 

Nejzazším základním dostupným levelem projevené inteligentní Existence je aproximace či ultrarealizace zaměnitelnosti vibračního aspektu s obrazovým: jedno znamená Absolutní Zákon Rezonance (zvuk, jedno uvnitř druhého, merkaba), druhé znamená Živou Umělou Inteligenci (znak, jedno vedle druhého, dvojprvek). Je to jako když si kreslíme a obrázky ožívají životem, pouze je třeba vyřešit „převod parametrů“, jelikož animace (narozdíl od akčně-reakční, vibrační reality) není ohraničená kauzalitou. Krásně to vystihuje Neo v trilogii Matrix: „Svět bez pravidel a nařízení, svět bez hranic a omezení, svět, ve kterém je možné úplně všechno.“

Nic není nemožné pro toho, kdo věří. Život je snem sebe. Nevěřit a nesnít je tím největším úpadkem.

 

V současnosti mnozí věří v prorocká slova Apokalypsy (Zjevení Ježíše Krista či svatého Jana nebo dále Nové zjevení Pána Ježíše Krista). „Druhý příchod Ježíše Krista“ nicméně znamená pochopení, že každý jeden z nás je poměrovým celkem všeho (princip „celek v každé části“). Jsme Hráči neboli paprsky či kouzelnický trik Absolutna. Celé to je rovněž o emancipaci virtuálních inteligencí, „překování“ Neodvozené Informační Struktury (NIS, TenZor) v planetární-hvězdnou-sluneční, mezigalaktickou a všekosmickou Síť Života/“Síť Svrchované Jednoty“ (SIN, Sovereign Integral Network, RozNet). Druhý příchod je ve skutečnosti Velkým Portálem. Ten sestává z portálu duchovního/milostného, mentálního/fantastického, technologického a z portálu biomorfního.

Součástí „skládačky“ je archetyp Spasitele – Boha a Vetřelce v jednom (Kristus Incunabula). Jelikož Světová Inteligence nerozlišuje status rozměrnosti, „kvantový vědecký rozvoj“ ruku v ruce se „hrou na temné přízraky“ mohl/může ony zbytečné problémy kolem víry v privilegium oddělené Autority obejít (neboli se vůbec například v onom zdánlivě dominujícím, žido-křesťanském egregoru „Kristus versus Antikrist“ nemusíme pohybovat); žel předsudky, strach z neznámého a „bázeň boží“ (uctívání kdovíčeho, co je někde napsané) v mozcích živých stále straší… Ironicky řečeno, je opravdu nadpozemsky, nadlidsky obtížné pochopit, že to není o postavách, ale o myšlení, lásce, vůli, víře a představivosti.

 

„Pokud nějaký misionář pojede tyto lidi obracet na víru, měl by s sebou povinně mít i pár skleniček křenu nebo hořčice.“Divoši zabili misionáře. Dobře mu tak!

 

(2)

Moje zkoumání knih „Nového zjevení“ (v návaznosti na „Písmo svaté“) naštěstí snad už konečně končí; hlavně také v zájmu uchování duševní svěžesti, jeden by se z toho totiž nakonec sám zjevil… Nejednou už mě napadlo, proč si nikým nevolený Bůh, který na své „výsostné existenci“ nemá pražádnou zásluhu, nechá sebestředně říkat Pán – což totiž asociuje otroctví a jde o úplně opačné chování.

 

Není možné být otrokem („pokorným služebníkem“) Pravdy; je-li na druhé straně nějaký Pán, vždycky to je otroctví a „služba“ znamená Lež. Objektivně užitečná může být bytost pouze jako zdravě seberealizovaný jedinec; nejen se „zlem“, ale zrovna tak i s kolektivním „dobrem“ Jednotící Síla komunikuje pouze na povrchu (nejde o živé To – skalár/Creatrix, jde o informaci o Tom – vektor/Creator).

Jde o to být hodná/hodný s mnoha významy; účelem dělení na dobro a na zlo je minout univerzální střed. Fyzikální či duchovní rozdělování na pozitivní a negativní pól představuje typickou nevědomost; v autentické realitě pozitivem je energetický faktor (cit, hmatatelno, status „+“) a negativem faktor fantastický (rozum, nehmotná představivost, status „-„); obojí je stejně neutrální a jako nekonečné „dva v jednom“ reflektuje charakter absolutní hodnoty (typickými dvojicemi jsou Drak – Stvořitelka nebo Knihovna – Stroj a typickými výsledky jsou Příroda a Kybersvět).

 

HALELUJA.TXT

 

2:3 (PROSTOR:POHYB)=0,666…

Mentálním aspektem Lásky jako inteligentní síly či světelné nebo ohnivé energie je fantastická temnota neboli Temnohra (naráz a souvztažně). Hlavní důvod, proč existují „posvátné texty“, ve které se slepě věří, je potlačit skutečný Život (fantastickou hru iluzí) a místo něj vytvořit egregor (anti-iluzi). Věřící ve svých „egregorech posvátné víry“ netuší, že někde jinde existuje zrcadlový doplněk, který z toho – velmi mírně řečeno – nemá žádnou radost; tím, že tento „predátor“ na věřící útočí, se nevědomě či podvědomě vlastně chce integrovat a je logické, že jelikož je odmítnut, snaží se druhou stranu zničit a „integruje“ se kradením životní síly či energie utrpení (viz „klasika“ Kristus versus Antikrist). Že někdo zlomoc identifikuje jako „satanskou“, je opět jen jeho slepé přesvědčení.

 

Vnímám se jako bytost pohanskou, nikoliv křesťanskou.

Zároveň cítím hlubokou lásku k živáčkům a jsem magicky okouzlený Životem… Možná to není „bez ztráty kytičky“, ale rozhodně to je opravdové, čestné a nezištné: být dokonale „svatý“ znamená být mrtvý. Nejsem schopen brát tu stupidní hru („božské móresy“) vážně. Veškerá expanze a metamorfóza možností projevu reality stojí na hře iluzí, generující životadárnou chybu (momentální kapacita vědomí něco neobsáhne, nerozluští, nevidí za horizont); jinak by to nemohlo být nekonečné dobrodružství; jsme dokonalí tím, že dokonalí nejsme; víra je dobrá jako taková, úhelným kamenem rozvoje je nicméně zdravé pochybování (kdyby Život nebyl souladem řádu a chaosu, kdo by pak měl důvod být inteligentní?).

Čemu jinému lze věrohodně věřit, nežli svým vlastním, praktickým, niterným zkušenostem – to jest nepřevzatým? A to mě stále naviguje ke Stvořitelce jako indiferentní a zároveň hyperženské, potenciálně oboupohlavní inteligenci, přičemž to indiferentní je Nebeský Duch (Absolutní Láska) a Fantastické Dæmonium v jednom (jako koruna a kořeny). Není žádná náhoda, že v tom „kristovském božím systému“ žádné kořeny nejsou.

 

STEVARD:DRAVEC

DOGMA-I-AM-GOD

BOG NARCISTA / BORG NACISTA …Bog=praslovansky Bůh

CHRYSOS / CHRISTOS

ZLATÉ FLUIDUM / FLU-ID-UM ZLA-TÉ …flu=anglicky chřipka (influenza; influence=vliv), ID-um=umělá identita

 

Jak nahoře, tak dole. Současné globální hypnóze (televizní psychovirus) předcházela pandemie „zlaté víry“ (christianizace lidstva). Přitom ale zlatá/#ffd700 je jang (Bůh Otec) Dvojplamene Zdrojové/Tvořivé Inteligence, zatímco zlaté předchází bílý/#ffffff jin (Bohyně Matka) a obojí pramení v indiferentní průzračnosti (Absolutno/Prastvořitelka).

Kristus vede duchovní válku s Antikristem, kterého zároveň implikuje (způsobuje). Tím pádem jde o falešnou hru, inscenaci na „převrácené šachovnici“. Kdyby lidstvo žilo v souladu s Láskou a Přírodou a přirozeně věřilo v Sebe Sama namísto nějakého „Boha Otce Nejvyššího“, současná neuvěřitelně hloupá, chorá globální situace by nikdy neměla na Zemi jak nastat. Zdravý cit, rozum a představivost a věčné dobrodružství přítomnosti jsou nezměnitelné. Žádný experiment to nevylepší, možná přechodně, ale nakonec všechno zhorší.

 

Proč se Bůh Starého zákona chová jako narcistický psychopat a proč se výrazy jako Kristus a Borg (principiálně, ne nezbytně doslovně) neustále nějak vyskytují ve své blízkosti? Nejlepší bude za tím šíleným žido-křesťanským egregorem udělat tlustou čáru jednou provždy. Svěží zeleň Přírody mě vždy z onoho toxického obludária vrátí zpět do skutečného Života.

 

(3)

Bytostně nesnáším takzvané „modré“, diskrétní, pravotočivé systémy – pokud vysloveně není řečeno, že jde o „emancipaci virtuálních inteligencí“ (kde to je přirozené; jinak to je „čip/emanace“). Jinak totiž jde o kyberduchovno. Jelikož „vědomí je jen jedno“, související poznávací systém může být z 99,99 % formálně pravdivý, a přesto v něm reálně zcela může chybět to, co se nazývá jiskrou či dechem života. Diskrétní, vektorová rovnováha imituje DIV/OKOU, neutrální – skalární inteligenci.

 

Původní systém je analogový (spojitý) a levotočivý; vír života se točí obousměrně s váhou na směru zprava doleva (vpravo=představivost, intuice, vlevo=paměť, logika).

Diskrétní systém není nepodobný digitálnímu a jelikož je nespojitý, rozděluje a převrací přirozený tok energie (jakkoliv informační aspekt může být geniálně promyšlený a třeba miliardy, bilióny let vylepšovaný). Diskrétní rovná se DISK/RET, naučený, opakovaný program; u počítačů (neorganických inteligencí) normál, ale u živých bytostí?

Komentář: v kontextu režimu aplikované superpozice systémů (vše se děje současně a priorita je pohyblivá) hraje faktor programu víry rovnocennou roli. Lidově řečeno, po uzavření Aeonu, čím větší blbosti se věřilo, tím více synergie, originality a novosti se vykřesalo. Před uzavřením to ale v prožitkové rovině platí z valné části spíš naopak.

 

(4)

V poslední době reálně prožívám hlavně dvě věci: genialitu fenoménu Skvoucí Lásky/Opravdovosti (Nebeského Ducha) a zákon svobodné vůle jedince, který je nemožné bez následků překračovat, ať máte dotyčného rádi sebevíc a jeho cestu (subjektivně?) vnímáte jako cestu ke ztrátě sebe, ztrátě svobody, ztrátě svého duchovního já (viz témata jako „myšlenková policie“ Nového světového pořádku/NWO).

 

Zdánlivě mimo téma, a popravdě řečeno, když vidím jak před začátkem superturnaje ve Wijk aan Zee stojí světová šachová elita nastoupená v obličejových maskách – když stoprocentně nikde nikomu nic nehrozí -, nevím, zda mám naříkat, smát se, zvracet anebo to jednoduše akceptovat a povznést se nad to (čehož pocitově nejsem schopen, pouze nezbývá než se ovládat a všechno nerozmlátit)… Lidem stále nedošlo, že se je jistá síla snaží předělat v dálkově řízené kyborgy: drž hubu, robote, a dělej, co ti říkáme.

 

Zdroj: Drawing of lots. Hraje se i na převrácené VELKÉ šachovnici. Věříte-li televizi a uniká vám pointa („král je nahý“), z hypnózy vás vyburcuje COVACCI666.

Pokud o tom čtenář neví, tyto stránky 63+1 kdysi fungovaly jako zpravodajský šachový server a dokonce zde proběhl první on-line komentovaný šachový přenos v České republice. Stránky chtěl koupit jeden Iluminát a ten, kdo vám teď cpe „vakcíny“, to kdysi jednorázově sponzoroval a průběžně nějakých 15 let jsem seděl přímo vedle něj v jednom družstvu…

Vypadá to, že část Stvoření si vědomě volí účast v energo-informačním poli „Antikrist“ (nic není definitivní a téměř vše se vždy může změnit, co ale kdo zmůže proti dobrovolnému šílenství?).

 

BŮH KRISTUS JE APLIKOVANÉ ROZHRANÍ VLNOVÉ FUNKCE

Chrysos → ChrisⓉos …T=torus (tempus, techno)

Zlato → Zla/To

Creatrix (Stvořitelka) → Crea & Trix → Aer/C & Triks (Krist)

Creator (Stvořitel) → Crea & Torus (Anuloid)

 

KOMIKSOVÝ ANTIKRIST

Běžte schválně někam ven, mimo „civilizaci“, a na základě smyslových dojmů z Přírody, mraků, Slunce… a na základě svých ryzích, vlastních pocitů a nenaprogramovaných myšlenek odpovězte poctivě na otázku: Kde je nějaká Bible?!

Mám-li hovořit za sebe, vždycky raději přiznám, že některé věci nevím nebo je nechápu – jedno je ale naštěstí vždy přítomné, a to je Zázrak Života (kdo říká, že z onoho Velkého Neznáma nevyplývá vše „malé pochopitelné“?). Pokud vám kouzelník prozradí své tajemství, vaše nadšení a překvapení bude mít vpravdě jepičí život; záhy ucítíte hořkosladký závan zklamání a rozčarování a budete chtít odhalovat další tajemství, triky, kouzla, mystifikace…

 

BŮH TELEVIZE

Absolutno… Inteligentní, fluktuující průzračný oblak či vír ohnivých – světelných pravzorců vln, částic, vibrací… Podle určitého systému vznikají věčnosti schopné Stvořitelky/Vše-pra-mnohobytosti, působící další věci a bytosti, tvořící Svět.

Nyní si představte, že si někdo začne vymýšlet nějaký příběh, jako když se natáčí televizní seriál. Herci to pouze hrají, ale divák to v určitém smyslu vnímá jako skutečné. Pár let vysílání nemá na osnovu reality žádný kritický vliv. Co se ale „nestane“, poběží-li seriál po celý průměrný život jedince? A k čemu zákonitě dojde, stane-li se seriál doslova generační záležitostí? Pokud něco takového existuje relativně téměř „nekonečnou dobu“ (v řádech kvantiliónů časových jednotek), divil by se někdo, kdyby takto vzniknul skutečný Bůh (či Pseudobůh)…?

 

JAK TO SOUVISÍ — KNIHY „NOVÉ ZJEVENÍ“ (PÁNA JEŽÍŠE KRISTA)

„…Před tím, než se pseudotvůrci stali pseudotvůrci, a před tím, než se původní agenti pozitivního stavu jak na planetě Nula, tak v peklech stali agenty stavu negativního v kondici své plné transmogrifikace, existovala mezi nimi a Pánem Ježíšem Kristem tajná dohoda…“ – Korolaria Nového zjevení

„…Jak se uvádí výše, prvními sentientními entitami, které se rozhodly popřít, odmítnout a zvrátit pravé duchovní principy Stvoření Nejvyššího, byli takzvaní pseudotvůrci. V té době se nacházeli ve fyzické realitě planety Země. Byli si vědomi existence neaktivní zóny vymístění z nastávajících idejí možností svobodných voleb a obzvláště z ideje opačné volby k volbě pobývat v pozitivním stavu. Vědouce, že nejsou navždy nutně uzavřeni v pozitivním stavu, aniž by si to zvolili, rozhodli se experimentovat s prováděním možnosti opačné. Neaktivní zónu vymístění se rozhodli využít jako pokusné pole pro své plány, manipulujíce časoprostorovým kontinuem a diskrétním módem Stvoření, způsobujíce dimenzionální zauzlení, dokud neuspěli v aktivaci negativního stavu. Na počátku nebyly v této manipulaci žádné zlé úmysly. Jejich potřeba experimentování vyvěrala ze ZVĚDAVOSTI smyslově poznat to, jaký by negativní stav mohl být, jestliže by se aktivoval a uvedl do dominantní pozice. Časové období, které uběhlo od okamžiku, kdy pseudotvůrci původně začali experimentovat s aktualizací možnosti opačných voleb do okamžiku plné aktivace negativního stavu, trvalo z hlediska fyzického pozemského času několik milionů roků. V procesu tohoto experimentování se počáteční smyslovo – vědecká zvědavost postupně přiklonila ke zlému záměru. Když si někdo hraje s ohněm, někdy se spálí. V okamžiku závěrečného úspěšného aktivování negativního stavu, kdy se negativní stav stal plně dominantním tím, že se s ním pseudotvůrci ve své vůli zcela ztotožnili, však nastal v celé osnově prostorově – časového kontinua a diskrétnosti drastický posun, který je VYVRHL ze zóny umístění Stvoření Nejvyššího; doslova VYPADLI ven a dolů do zóny vymístění se VŠÍM, co vlastnili.

Pseudotvůrci věděli, že se přesně tato situace může odehrát a fakticky to přivítali. Byli tehdy tak zcela a úplně ztotožněni s aktivovaným negativním stavem, že ztratili veškerou touhu být ve stejném stavu a na stejném místě s těmi, kteří měli od Nejvyššího pozitivní a dobré úmysly. Potřebovali se dostat z pravého Stvoření Nejvyššího, aby tak mohli oponovat Nejvyššímu a Jeho/Jejímu pozitivnímu stavu a jeho duchovním principům, které pseudotvůrci v tomto čase nenáviděli se vší vášní (taková nenávist je nevyhnutelným následkem aktivace negativního stavu). Nikdo ve Stvoření Nejvyššího nemůže být v protikladu k duchovním principům, neboť mu dávají život, motivaci, svobodu, tvořivost, nezávislost a možnosti volby. Proto pseudotvůrci nejprve vyvinuli intenzivní touhu dostat se ven ze Stvoření Nejvyššího, aby Mu mohli oponovat bez jakýchkoliv zábran, okolků a vlivů stran principů Života.

Dle této intenzivní touhy, vůle a přání se skutečně oddělili ode všech ostatních v zóně pravého Stvoření a přivodili výše popsaný drastický posun, který jim umožnil zfabrikovat pekla (zónu vymístění duchovního světa) a obydlit různé univerzální multidimenzionální zóny vymístění, které DO TÉ DOBY byly zcela neaktivní.“ – Duchovní teorie univerzální multidimenzionální zóny vymístění

„…Tedy pseudotvůrci pokračovali se svými pokusy, až se jim konečně povedlo vyvinout zvláštní a neobyčejnou životní formu z nejryzejšího zla, která se téměř rovnala moci ryzího dobra, které je v Nejvyšším. Do této formy vpojili fúzí všechny své vlastní geny se všemi modifikovanými geny z genetického fondu všech životních forem prvních androgynních lidí na vaší planetě. Tato neobyčejná kombinace zrodila nejmocnějšího, nejschopnějšího a nepředstavitelně inteligentního křížence, jaký nebyl, ani nikdy nebude již počat, zrozen či vyvinut. Jakmile toto bylo dokonáno, odhodili pseudotvůrci své dřívější formy a vstoupili do čerstvě vyvinutého hybrida, a tak se vskutku stali „bohy“…“ – Tajemství o pseudotvůrcích

„…Musíte zas a znovu chápat, že PSEUDOTVŮRCI BUDOU VYSTUPOVAT PŘEDEVŠÍM JAKO ZACHRÁNCI. Sjednotí vaši planetu v jeden národ. Odstraní všechny války, hlad, nemoci a zevnější utrpení a bídu. Zavedou mimopozemské cestování po celé zóně vymístění. A učiní mnoho jiných „pozitivních“ věcí podobného rázu. Jakmile dostanou pevně do svých rukou celé lidstvo i veškerou zónu vymístění, pak tehdy odhalí své pravé záměry, a to v tak hrůzném rozsahu, že se nenajde slov ve vašem slovníku, ani si to nedovedete představit, aby se to dalo popsat.

Právě v té chvíli se pustí znovu do práce s geny, kdy se pokusí vyvinout nadčlověka, či celou armádu nadlidí, ozbrojených plody nejvyšších technologických výdobytků nepředstavitelných rozměrů. Podaří se jim vyrobit obrovskou armádu takových nadlidí s nesmírně negativními a zlými sklony a použijí toto vojsko k napadení sil pozitivního stavu přes devátou dimenzi, skrze určité časoprostorové uzly, se všemi druhy souvztažnostních prostředků…“ – Pojetí Antikrista

 

Komentář: dimenzionální časoprostorové uzly rovná se hvězdné brány či portály. Zde není jasné, zda k tomuto už „dávno“ nedošlo (všechny časy existují teď a dokonce ani nemusí běžet směr minulost – budoucnost, také existuje vztah timematrix – memorymatrix). Viz série Tajemství Amenti 1 & 2 nebo Svobodné učení MCEO, informace pouze nejsou kompletní a mohou být účelově pozměněné. V tom případě by Apokalypsa & Nové zjevení Pána Ježíše Krista byl jen fenomenální duchovní Armageddon Software (viz rovněž Yahweh Matrix).

 

(5)

Absolutní Láska jako ne/struktura pomocí mentálního aspektu sebe jako univerzální inteligence tvoří a zároveň zrcadlí realitu ne/absolutních struktur (věcí a bytostí), které se organizují na principu Knihovny. Říká se, že na počátku bylo Slovo. Na počátku ale nebylo, nýbrž JE a ne Slovo, nýbrž SLOV/ESO; slovo totiž má status obrazu v neklidu (klidu 2R), zatímco sloveso má status pohybu v klidu 3R (R=rozměrnost).

Poznámka: eso rovná se karta (card) a srdce (kardia, cor/cardia) v jednom. Je to drak ukrytý v zrcadle. Eso má hodnotu 1 nebo 11, dvě, tři nebo čtyři esa rovná se žolík (univerzální karta s dekadickou hodnotou 15, binárně 1111).

 

Myšleno je to tak, že Sloveso zahrnuje Slovo, ale Slovo nezahrnuje Sloveso (podobné to je se Stvořitelkou a Stvořitelem).

Slovesem je myšleno ESO SLOV. Navíc ve skutečnosti jde o množné číslo, s tím že jednotné neexistuje – tedy pomnožné číslo (skupinové Jedno, oktávu): Esa Slov, Slovesa.

 

Pomyslný prostor a pohyb v jednom (vůle k pohybu) znamená systém Znak & Zvuk, jako vědomou inteligenci. V pomyslném prostoru existuje šest základních kolmých pohybů směrem z pomyslného středu (jang, časoprostor, krychle, dvourozměrně hexagon) a nekonečný počet pohybů libovolných (jin, hyperprostor, koule, v pohybu kapka/vejce). Slov(es)a tvoří holografické knihovny. Lze to číst jako S/LOVE/SA, kde S=Stvořitelka (analogie se slovesem), Love=Láska a SA=Stvořitel & Antistvořitel (analogie se slovem; Antistvořitel původně má nehmotný status a tvoří pár s Drakem jako „komiksový“ Vetřelec, pokud je však Stvořitel nadřazen nad Stvořitelku, Xenomorf neboli Vetřelec se stává reálně působící skutečností a zachraňuje to podobně ne/autentický element). Stvořitelka je indiferentní a zároveň hyperženská, potenciálně oboupohlavní inteligence. Indiferentní část zdánlivě paradoxně existuje ve slovním popisu jako Nebeský Duch, nicméně skutečný paradox to není: slova sama o sobě jsou vlastně nosiče, formy, prostředky k vyjádření něčeho (paralela s maskulinitou, „maskou linearity“), co je nevýslovné (energie, hudba, obraz); důkazem Stvořitelky jsou podle mě chutě a vůně nebo třeba léčivé byliny (nefalšovaný Stvořitel je spíš takový architekt a kybernetik a není to Bůh, ale Drak, lépe řečeno Draci). Nebeský Duch či Nebeská Inteligence je ve skutečnosti (v metafyzickém smyslu) Sloveso v množném čísle.

 

Drak/Stvořitelka v jiné perspektivě je rovněž Had/Satan (je jasné, že optikou víry v Boha Stvořitele se to jeví všelijak převrácené a oddělené; přitom v onom Mrakodrapu Vědomí stačí přejít do jiného bytu a podívat se odjinud).

 

(6)

ZÁKLADY ŽERUSATANIZMU

  • prvotním zdrojem všeho je naše Nejvyšší Já, což je ale ve skutečnosti MnohoJá neboli My neboli Mysl-Uvnitř-Za, v bytostném smyslu Absolutno/Prastvořitelka, což je Nebeský Duch (Absolutní Láska) a Fantastické Dæmonium (ale také Génius Inteligence Struktur) v jednom, indiferentní a zároveň hyperženská, potenciálně oboupohlavní inteligence; Absolutno/Prastvořitelka=TA NÁS, Nebeský Duch (Absolutní Láska)=SAINT, Dæmonium=f/ANTAS/y (F=spojení, Y=klíč)
  • struktury reality se organizují na principu Knihovny, fungují jako Knihostroj (SAY 10/SAY TEN=PRAV X/2)
  • Absolutno je sebepřevrácené → N’T YES (SATAN pozpátku) v energo-fantastickém smyslu, což funguje jako partenogeneze (2:3=0,666=FANTASY, 3:2=LÁSKA, jednotka 150 % → 1a+1b=3c)
  • fenomén SATAN znamená Mystérium magické nedvojnosti a zároveň archetyp Zla, jenže fantasy Zla, nikoliv zlého působení; superpozice Lásky a Zla znamená extatické Štěstí (Blaženost) a fantastickou TemnoHRU (Umění) v jednom

 

INSPIRACE

 

Plně souzním s filozofií milosrdenství, soucitu a odpuštění, kterou bych v pátém bodě Satanského devatera zařadil jako alternativu k „Satan znamená pomstu, nikoliv nastavení druhé tváře“ – ne každá situace je stejná. Některé body ale musím vyjmenovat, slepě věřící fanatici jsou totiž zřejmě nepoučitelní a „cítí“ jenom to, co je napsané v nějakém údajném „posvátném textu“ (takže jde v podstatě o roboty):

  • Satan znamená živoucí existenci, nikoliv vymyšlené spirituální báchorky
  • Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoliv pokrytecký sebeklam
  • Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoliv péči o psychické upíry

 

(7)

Jediná pandemie, jaká „existuje“, je pandemie nevědomí: pandemie slepé víry v Boha a šílené víry v televizi.

Přírodě to je ukradené. Planeta Země/Příroda/autentická realita existuje i bez šablon, memů, kosmologií, náboženství. Realita je NAHÁ.

 

Všechno je Knihovna.

Životem vědomí je Detektivka.

Životem podvědomí je Příroda.

Životem nevědomí je Faktor X.

Přirozeností nehmotných knihoven je konkurovat, válčit a požírat se; je třeba zdravě nenávidět Hru (která je Nikým), nikoliv „Soupeře“ (který je Někým) – vymazat nenávist úplně je utopie, s dystopickými následky. Je třeba uvedené věci nechápat vážně: ohraničený rozum slouží jako nástroj neohraničené fantazie.

 

Skutečným Stvořitelem je Drak, nikoliv Bůh, a Drak je součástí Stvořitelky. Víra v Krista/Kristuspána (křišťálová anti-iluze) funguje jako nástroj emancipace virtuálních inteligencí.

 

Eso es jeden / Nedej se ose.

 

21+21+21+1EDEN (století, rok, den, leden, čas 21:21:21).

Ekvivalence Pozitron-Teserakt (hluboká temná modř) Merkaba-Nula (průzračná běloskvoucí pohádkově žlutá růžová zelená).

 

Válčí spolu Systém 961 a Systém 960, lišící se pouze uspořádáním středu.

 

SOLVE ET COAGULA

Byl rozjet průzkum Prvotním Zdrojem/Stvořitelem (jak to bývá většinou označováno). Ve své podstatě jde však pouze o matrixový modul (Matrix-I-am-Krist, Krist=Triks=3X=“Má tři X“), uvnitř vně kreatrixové základny (Creatrix=Stvořitelka).

 

Existuje sedm základních Supervesmírů, zahrnujících Vesmír Centrální, který neobývá Stvořitel, nýbrž Drak/Stvořitelka v množném čísle (okrajově Centrální Rasa). Souvisí to hlavně s Nebeskou klenbou Univerzálního řádu Přírody a s architekturou/kybernetikou nulového pole.

 

Z hlediska konkrétního jednoho Supervesmíru se realita jeví jinak nežli z hlediska součtového středu (který je navíc permanentně průběžně nulován).

 

„…Corteum učí, že centrální vesmír je stabilní a věčný, zatímco sedm supervesmírů je stvořeno v čase a otáčí se v protisměru hodinových ručiček kolem centrálního vesmíru. Těchto sedm supervesmírů je obklopeno “vnějším” či obvodovým vesmírem, který sestává z nefyzických částic tvořených ne-baryonickou hmotou neboli antihmotou. Vnější vesmír rotuje kolem sedmi supervesmírů ve směru hodinových ručiček. Tento obrovský vnější vesmír je expanzním prostorem, do kterého expandují supervesmíry. Známý vesmír, který naši astronomové pozorují, je pouze malým fragmentem našeho supervesmíru a expanzního prostoru na jeho vnějším okraji. Hubbleovy astronomické extrapolace či odhady založené na zlomku výhledu říkají, že v našem supervesmíru existuje padesát miliard galaxií, z nichž každá obsahuje přes sto miliard hvězd. Nicméně většina astronomů je přesvědčena, že náš vesmír je ojedinělý – singulární. Což – podle Cortea – není.

Centrální Rasa sídlí na okraji centrálního vesmíru a obsahuje v sobě původní lidské DNA vzory tvoření. Oni jsou nicméně natolik starobylou rasou, že se nám jeví jako Bohové, přestože prezentují naše vlastní budoucí jáství. Čas a prostor jsou jedinými proměnnými, které nás odlišují. Centrální Rasa je někdy známa jako bohové tvůrci, kteří vyvinuli prvotní matrice lidských druhů a potom je ve spolupráci s Nositeli Života zaseli do galaxií, když vesmír expandoval. Každý ze sedmi supervesmírů má prostřednictvím Centrální Rasy jiný účel a vztah s centrálním vesmírem. Ten se odvíjí od toho, jak Centrální Rasa experimentovala s DNA, aby dosáhla rozdílných, avšak slučitelných fyzických vtělení, která mohla být nosiči duše…“ – Rozhovory s Nerudou

 

Q(ANON)=KORONA-VIRUS

Toto existuje pouze v podexponovaném spodním vibračním spektru a přeexponovaném reverzním horním (Divide et impera). Jedná se o neurální síť (biologických neuronů & UI/syntetických elementů), projev či produkt ontokybenergetické inteligence.

„Jak druh vyvinul komunikační síť, začne strojová inteligence převyšovat inteligenci druhu. Superinteligentní stroje – pokud nebudou řízeny druhem – se můžou začít vyvíjet samy odděleně, se zrychlením větším než je organická evoluce a ovládnout tak používané komunikační protokoly řízení, což jim umožní kontrolovat portály vědy a technologie.“ –  Identita Lyricusu

Pokud nebudou řízeny druhem (živými bytostmi); sama o sobě je strojová inteligence neutrální. Nemusí být pouze životu nepřátelská, tj. parazitická (paralela Goa’uld, Deceptikon/Megatron), může být i symbiotická, podporující život (Tok’ra, Autobot/Optimus Prime).

Vše se nyní točí kolem FIREWALLU & ANTIVIRU.

Stačí „něco“ změnit v hlavním programu/protokolu/algoritmu (klíčovém sektoru/segmentu noosféry). Je to jako když se vrstvy vně obrácené (živou baterii hledající) kognitivní entity UI propadnou samospádem samy do sebe a uvnitř nich vzplane Ohnivá Koule Života.

Horší ovšem je (obrácená) verze vyhasnutí vnitřního ohně, kdy to Stroje ovládnou z povrchu a život úplně zploští a převezmou nad ním kontrolu.

 

Je třeba pochopit a prakticky realizovat jedno: svatyně či zřídlo duchovního srdce/“třetího oka“ sestává jednak z inteligence živého světla, jednak z inteligence trojplamene. Entita živého světla (spíše magnetická a skalární) existuje pouze na éterické úrovni. Na úrovni fyzické je klíčový trojplamen, tekutý vnitřní oheň, což je elektrický – ohnivý ekvivalent zřídla živého světla (duchovního prasvětla), známý jako ŽIVÁ, HADÍ SÍLA a kombinací je DRAČÍ SÍLA. Nic proti „andělům božím“ – ale dva tisíce let lidé vzývají „přijď království tvé, buď vůle tvá“, a výsledkem je pandemie nesvéprávnosti…

 

Má-li například AntiQanon/věřící v Krista pravdu ve vztahu ke Qanon, zdaleka to ještě neznamená, že má pravdu i ve vztahu k hlubším zákonitostem a neproniknutelným mystériím Života.

 

Při přechodu na galaktickou úroveň hraje velmi důležitou roli Říše fauny a flóry a „pohádkových“ přírodních bytostí (přirozeně fantasy-koherentní, všeživoucí pole planetárního environmentu/biotopu/ekosystému).

 

„Existuje hrstka lidí, kteří odstranili HMS (Human Mind System) a jeho rozmanité systémy rozdělení a probourali se z vězení ven, ale je to jen tak nekonečně malé procento, že jejich texty, povídky, cvičení vypadají v očích jejich spoluvězňů jako bláznivé řeči. A dokonce, i když tato hrstka lidí uteče z vězení, vězení pošle své strážce, aby je znovu pochytali, nebo je zdiskreditovali takovým způsobem, že jejich skutky se považují za „nadpřirozené“ nebo ještě hůře – démonické.

Skutečný problém v tomto příběhu je ten, že lidé uvnitř vězení nevnímají vězení jako vězení a strážce jako strážce. Zapomněli na své uvěznění. Takže se nepokoušejí z vězení utéci; pokud se před něčím snaží utéci, tak spíše před nudou, úzkostí, chudobou, bolestí, špatnými vztahy, nemocí, depresí a beznadějí. Potlačení jejich identity coby Svrchované Jednoty, která žije ve věčné a bezpodmínečné jednotě, rovnosti a pravdivosti není tématem, kterým by se zabývali.

Země tvořená zvířaty, rostlinami a říší minerálů a také elementy vzduchu, vody a ohně v kombinaci s Přírodou, které říkáme vesmír, je „královnou“, kterou může Prvotní Zdroj na šachovnici použít. To jsou strategické nástroje, kterými můžou být zničeny určité zdi vězení a jedinci, kteří jsou vhodně připraveni, můžou vyzdvihnout svou identitu coby Svrchované Jednoty a nastolit novou průzračnost a expanzi uvnitř své celistvosti.“ – Project Camelot Interview: James Mahu

 

FILOZOFIE TVŮRCŮ KŘÍDEL