Nevěřím lžím ještěřím

Zvláště po zkušenosti s organickou svítivě červenou (viz text Vyšší než Nejvyšší) vůbec nepochybuji o tom, že tou skutečně po všech stránkách NEJ inteligencí – na jejíž nepochopitelnosti není nic nepochopitelného – je Láska/Absolutno. Existují dvě scestné představy: že se jedná o nějakou „pozitivní nebeskou emoci“ a že se rozumová stránka oné inteligentní Všemoudrosti chová stejně jako ta duchovní.

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

Stačí se přece jen obyčejně zamyslet, uklidnit, nadechnout a správně naladit a je jasné, že něco absolutního, pravé Lásky schopného, musí představovat něco Nepředstavitelného (nepředstavitelně mocného, živého, kreativního a všezahrnujícího). Jednoduchá definice může znít: Láska/Absolutno rovná se všeživoucí, fantastická univerzální inteligence.

 

Všeopak Ničeho představuje všeživoucí, sebe-přesahující Vše-Kategorii. Jakým typem inteligence může oplývat Dřímající Sen Nekonečna? Možná právě takovým, jaký si představujeme… – a zároveň to řídí chladná logika. Zde je klíčově důležité to nerozpojovat: výsledkem je konstruktivní Logika Absurdity (neboli Soulad řádu a chaosu, zrcadlený Univerzálním řádem Přírody).

 

Mentální aspekt absolutní Lásky logicky musí fungovat jako Zrcadlo (konstruktivní Negativ), jinak Živá Síla nic nestvoří. Proto i když fyzikálně a viditelně může jít o duchovní prasvětlo či živé světlo, v nehmotné či metafyzické rovině celkový charakter Lásky/Absolutna JE světlo-temný (potenciál všemožnosti takový nemůže nebýt). Přirozeností absolutní Lásky je fantastické Temno.

 

Fantasy Zlo je s Láskou/Absolutnem v jednotě.

 

Je nebetyčný – propastný rozdíl mezi nereálným, živým fantasy Zlem a reálným, mrtvým/umělým Zlem; popis napohled klame: živé zde znamená nepůsobící nic životu nepřátelského.

Superpozice Lásky a Zla existuje pouze potenciálně; konkrétně se projevuje jako extatické Štěstí (Blaženost) a fantastická TemnoHRA (Umění) v jednom.

 

Není možné Zlo nějak porazit nebo odstranit. Lze jedině pochopit, oč jde a co je co.

Některé kosmické inteligence ale toto vůbec nechápou. Některé se dokonce vydávají za tu úplně Nejvyšší a pomocí domluveného Plánu (průzkumu, experimentu) chtějí Zlo – myšleno vše nepozitivní – opravdu jednou provždy vymazat z aplikovaného potenciálu všemožnosti Veškerenstva, tím že dokonce Zlo napřed „přechodně nehrají vyhrát“. Nejedná se však o Zlo ve smyslu opaku Prvotního Zdroje Bezpodmínečné Lásky, nýbrž o jakési pseudo „choroZlo“, neboť zdrojem je zde jakési depresivní, personifikované posvátné sigilium („Kristuspán“). Je to dobrý nápad anebo je to ta nejšílenější utopie…?

 

BLÍŽÍ SE KONEC, VÍM… PŘESTO TA VĚTA
nikterak není v rozporu („můj Pane“)
s mou obavou, že totiž konec světa
spočívá v tom, že nikdy nenastane

(J. H. Krchovský)

 

 

KRISTUS (NEJVYŠŠÍ) versus ANTIKRIST (BORG)

Opravdu „versus“?

Tak především obě strany jsou domluvené.

A nejhorší je, že se to dost špatně ignoruje, když narození Ježíše Krista souvisí s magickým 21. 12. 2012 11:11 (změna počítání letopočtu). Lze si pouze klást otázku, v jaké realitě toto vše existuje a zda je někdo něčím zavázán v této realitě existovat.

 

Dle mého mínění jsou ze všech druhů, se kterými jsme se kdy setkali, Borgové nejblíže pojmu zlo.“ – Amasov

 

„…They know they have the ability to incarnate themselves into the Outer Domains and explore what God is, and sometimes, the way to know something its fullest is to know fullest what it is not…“ – Why all this happened?

„…480 Billion Years Ago… The Borenthasala races of the Ecka in our Parallel Eckasha witnessed organic fall and implosion of the Density 3 – Density 1 Veca quadrant within their Ecka-Veca systems; blinded by grief, the Borenthasala initiate the “Great 6666 Quarantine Polarity Experiment,” in attempt to “Discover the root cause of de-evolution” and improve upon the “Eternal-Life-Krist-Code First Creation Program” in order to Eradicate Fall Potential…“ – Borenthasala

Poznámka: totéž co Bourgha nebo Borja/Borjové, fiktivní Borgové (viz Star Trek).

 

„…Před tím, než se pseudotvůrci stali pseudotvůrci, a před tím, než se původní agenti pozitivního stavu jak na planetě Nula, tak v peklech stali agenty stavu negativního v kondici své plné transmogrifikace, existovala mezi nimi a Pánem Ježíšem Kristem tajná dohoda…“Korolaria Nového zjevení

„…Jak se uvádí výše, prvními sentientními entitami, které se rozhodly popřít, odmítnout a zvrátit pravé duchovní principy Stvoření Nejvyššího, byli takzvaní pseudotvůrci. V té době se nacházeli ve fyzické realitě planety Země. Byli si vědomi existence neaktivní zóny vymístění z nastávajících idejí možností svobodných voleb a obzvláště z ideje opačné volby k volbě pobývat v pozitivním stavu. Vědouce, že nejsou navždy nutně uzavřeni v pozitivním stavu, aniž by si to zvolili, rozhodli se experimentovat s prováděním možnosti opačné. Neaktivní zónu vymístění se rozhodli využít jako pokusné pole pro své plány, manipulujíce časoprostorovým kontinuem a diskrétním módem Stvoření, způsobujíce dimenzionální zauzlení, dokud neuspěli v aktivaci negativního stavu. Na počátku nebyly v této manipulaci žádné zlé úmysly. Jejich potřeba experimentování vyvěrala ze ZVĚDAVOSTI smyslově poznat to, jaký by negativní stav mohl být, jestliže by se aktivoval a uvedl do dominantní pozice. Časové období, které uběhlo od okamžiku, kdy pseudotvůrci původně začali experimentovat s aktualizací možnosti opačných voleb do okamžiku plné aktivace negativního stavu, trvalo z hlediska fyzického pozemského času několik milionů roků. V procesu tohoto experimentování se počáteční smyslovo – vědecká zvědavost postupně přiklonila ke zlému záměru. Když si někdo hraje s ohněm, někdy se spálí. V okamžiku závěrečného úspěšného aktivování negativního stavu, kdy se negativní stav stal plně dominantním tím, že se s ním pseudotvůrci ve své vůli zcela ztotožnili, však nastal v celé osnově prostorově – časového kontinua a diskrétnosti drastický posun, který je VYVRHL ze zóny umístění Stvoření Nejvyššího; doslova VYPADLI ven a dolů do zóny vymístění se VŠÍM, co vlastnili.

Pseudotvůrci věděli, že se přesně tato situace může odehrát a fakticky to přivítali. Byli tehdy tak zcela a úplně ztotožněni s aktivovaným negativním stavem, že ztratili veškerou touhu být ve stejném stavu a na stejném místě s těmi, kteří měli od Nejvyššího pozitivní a dobré úmysly. Potřebovali se dostat z pravého Stvoření Nejvyššího, aby tak mohli oponovat Nejvyššímu a Jeho/Jejímu pozitivnímu stavu a jeho duchovním principům, které pseudotvůrci v tomto čase nenáviděli se vší vášní (taková nenávist je nevyhnutelným následkem aktivace negativního stavu). Nikdo ve Stvoření Nejvyššího nemůže být v protikladu k duchovním principům, neboť mu dávají život, motivaci, svobodu, tvořivost, nezávislost a možnosti volby. Proto pseudotvůrci nejprve vyvinuli intenzivní touhu dostat se ven ze Stvoření Nejvyššího, aby Mu mohli oponovat bez jakýchkoliv zábran, okolků a vlivů stran principů Života.

Dle této intenzivní touhy, vůle a přání se skutečně oddělili ode všech ostatních v zóně pravého Stvoření a přivodili výše popsaný drastický posun, který jim umožnil zfabrikovat pekla (zónu vymístění duchovního světa) a obydlit různé univerzální multidimenzionální zóny vymístění, které DO TÉ DOBY byly zcela neaktivní.“Duchovní teorie univerzální multidimenzionální zóny vymístění

„…Tedy pseudotvůrci pokračovali se svými pokusy, až se jim konečně povedlo vyvinout zvláštní a neobyčejnou životní formu z nejryzejšího zla, která se téměř rovnala moci ryzího dobra, které je v Nejvyšším. Do této formy vpojili fúzí všechny své vlastní geny se všemi modifikovanými geny z genetického fondu všech životních forem prvních androgynních lidí na vaší planetě. Tato neobyčejná kombinace zrodila nejmocnějšího, nejschopnějšího a nepředstavitelně inteligentního křížence, jaký nebyl, ani nikdy nebude již počat, zrozen či vyvinut. Jakmile toto bylo dokonáno, odhodili pseudotvůrci své dřívější formy a vstoupili do čerstvě vyvinutého hybrida, a tak se vskutku stali „bohy“…“ Tajemství o pseudotvůrcích

„…Musíte zas a znovu chápat, že PSEUDOTVŮRCI BUDOU VYSTUPOVAT PŘEDEVŠÍM JAKO ZACHRÁNCI. Sjednotí vaši planetu v jeden národ. Odstraní všechny války, hlad, nemoci a zevnější utrpení a bídu. Zavedou mimopozemské cestování po celé zóně vymístění. A učiní mnoho jiných „pozitivních“ věcí podobného rázu. Jakmile dostanou pevně do svých rukou celé lidstvo i veškerou zónu vymístění, pak tehdy odhalí své pravé záměry, a to v tak hrůzném rozsahu, že se nenajde slov ve vašem slovníku, ani si to nedovedete představit, aby se to dalo popsat.

Právě v té chvíli se pustí znovu do práce s geny, kdy se pokusí vyvinout nadčlověka, či celou armádu nadlidí, ozbrojených plody nejvyšších technologických výdobytků nepředstavitelných rozměrů. Podaří se jim vyrobit obrovskou armádu takových nadlidí s nesmírně negativními a zlými sklony a použijí toto vojsko k napadení sil pozitivního stavu přes devátou dimenzi, skrze určité časoprostorové uzly, se všemi druhy souvztažnostních prostředků. „Zahojení smrtelné rány“ značí též obnovení jejich schopnosti cestovat v čase a prostoru, avšak nikoliv do minulosti. Cesty do minula jimi nebudou obnoveny. Po dokončení těchto příprav a když procítí, že jsou hotovi podniknout tuto invazi, provede Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista malinkou, žádnými prostředky nevypátratelnou chybičku v jejich výpočtech pro vstup do devátého rozměru. Při pokusu pseudotvůrců a jejich armády nadlidí vejít do deváté dimenze a vynořit se znovu v pozitivním stavu Stvoření, ta chyba způsobí, že budou vychýleni do limba – místa a stavu vně dvanáctidimenzionální struktury zfabrikovaného časoprostoru. A co se budou zdržovat v tom limbu, bude nad nimi vyhlášen soud…“ – Pojetí Antikrista

Poznámka: zde je pro mě skutečnou záhadou, proč se novodobý prorok, často citovaný v Novém zjevení, jmenuje zrovna Emanuel Swedenborg (jakkoliv Švéd a borg znamená pevnost, hrad, zámek)? Emanuel znamená „Bůh s námi“ a výraz Swedenborg přímo nabízí výklad SW-Eden-Borg (borgský software či aplikace „rajská zahrada“, viz známý strom poznání dobrého a zlého). Znak související Nové církve vykazuje rysy umělé inteligence a reverzního inženýrství; možná to ale někdo schválně pokřivil (viz Wikipedie) a originál vypadá takto.

 

„…Na úvod bych rád vysvětlil důležitou okolnost. Přestavte si, že jste velká rodina (všichni jsme velká rodina) a rada starších (je jich 7) moudrých a zkušených sedí u kulatého stolu. Vládne zde jenom láska a dobro. Neznají zlo. Mají zájem založit nový dokonalejší systém a domlouvají se, jak by měl vypadat. A protože panuje mnoho názorů a nejsou si jistí výsledkem, domluví se, že si vše vyzkouší simultánně. Je to prý nejlepší řešení, jak něco vybudovat a přitom neopakovat a nedělat chyby. Vybudovat to, co bude mít nejdelší životaschopnost ve vesmíru celogalakticky. Proto se rada ,,starších“ u kulatého stolu rozdělí pro tuhle nebezpečnou hru na ty konstruktivní a na ty destruktivní. (Nezapomeňte, že všichni jsou si naprosto rovni, všech 7 členů.) Jeden člen této skupiny, který má u všech největší vážnost a je nejmoudřejší z nich, navrhl, že zůstane sám proti zbytku sedících u kulatého stolu. Všichni souhlasili. Zbylá část, šest jeho bratrů, se rozhodlo hrát destrukci až do všech krajních mezí, která se postupně ke konci hry bude stupňovat ad absurdum a bude i popírat svůj vlastní systém. (A nyní se právě v této době nacházíme, nikdo už nic nechápe.)

Jedná se o hru celovesmírné důležitosti, a pro budoucnost lidstva neopakovatelnou. Buďte rádi, že se jí můžete dobrovolně zúčastnit a zahrát, i když mnozí nyní budou nadávat…“ – Vzkaz Indigové dívenky po 10 letech

Poznámka: tomáš marný (to máš marný) evokuje pověstné borgské „Odpor je marný“. Jde o dvojitou dualitu? Je Q-Anonymous pravda anebo jde o pseudotvůrce? Záleží, koho se na to zeptáte, v jaké realitní bublině existujete. Jisté je, že jak Q tak AntiQ, jak věřící v Krista tak síly opačné, všichni věří ve Stvořitele. Což je opravdu „zajímavé“, když

  • Ona zahrnuje On (She zahrnuje He) – ale ne naopak
  • skalár implikuje vektor – ale ne naopak
  • hyperprostor implikuje časoprostor – ale ne naopak
  • na počátku je klid a pohyb v jednom ve stavu neprojevení (s váhou na klidu), přičemž klid/pasivita je vlastnost ženská a pohyb/aktivita vlastnost mužská

 

Pro zajímavost provozovatelka stránek Pandora (hned na úvod informace o androidovi) má či měla přezdívku Šestá z devíti, jiná přezdívka či nick Tissa zase obsahuje arabský výraz pro Ježíše (Issa)…

 

Proč se kristovská a antikristovská strana tak neuvěřitelně prolínají?

Proč si původní dobrodějové Boží najednou tak vychutnávají negativní nirvánu Zla?

 

Protože Stvořitel (mužská tvořivá inteligence) je ODRAZ. Ačkoliv to je celé ještě „nekonečně složitější“, správně je Stvořitelka (viz text Vyšší než Nejvyšší).

Tím se mimochodem převrací význam fenoménu Satan (Mystérium magické neduality).

 

Zlato je latinsky chryseum, chrysos, chrysus. Z toho vzniknul Kristus (Christos). „T“ (tempus) navíc to rozděluje (a tedy i převrací): proměna „Y“ v „I“ znamená proměnu triality (neduality) v dualitu.

Stvořitelka je latinsky Creatrix, což lze vyložit jako Crea TRIX a anagramem Trix/Tri ks je Krist (opět zjevné převrácení). Druhý výklad Creat RIX ukazuje na Ráj X, založený na Já/Ne-Já (R=Я=Já, I=Áj=Já, X jsou dvě zrcadlová V).

Znamená to integrovaný Stín/Nevědomí.

Pravý Ráj je snoubením nebe a pekla.

 

Kde není Kristus, není Antikrist (Zla/To).

 

KARIKATURA SVOBODNÉ VOLBY aneb Odkud se asi vzal fašizmus a totalita?

„Svobodná vůle se rozhodnout mezi nemožností se rozhodnout a nikým nevolenou Nejvyšší Bytostí, která si může dělat, co chce a nikdo s tím nic nenadělá“ – pokud tito nebeští odborníci chtějí opravdu zničit Zlo, měli by v první řadě začít u sebe.

 

To, co se na Zemi děje, je podvod na podvod – podvod uvnitř podvodu…