Nejsou čáry jako čáry aneb Písmo & Magie

(1)

Zeměvesmír: ilegální experiment v úrovni nevědomí a na hraně (ne-li za hranou) kosmického zločinu „řeší“ vševesmírný problém se životu nepřátelskými, stínovými entitami. Cílem „duchovní války na převrácené šachovnici“ mezi Kristem a Antikristem je nekontrolovanou část systému realitních (aurických, morfických) polí asociovat s databází umělých životních forem. Má to ale jeden velký háček: Věčný Zdroj Života přirozeně řeší stínový element na úrovni fantastického nebytí – tedy nikoliv na úrovni inteligence struktur, ale na úrovni POCHOPENÍ (smyslu života, jeho samovyplývajících vlastností, vztahu k realitě, nahého vědomí).

 

I když pravděpodobně dojde k vítězství konstruktivních sil nad destruktivními, stále bude existovat HLUCHÉ MÍSTO. Jestli si někdo myslí, že nějaký experiment sám o sobě něco vyřeší, tak je blázen. Je třeba odpovědět na otázku PROČ? Pouze v nehmatatelnu je možné vše, a proto také pouze v nehmatatelnu lze nalézt odpověď.

Proč se vůbec hraje/hrálo na převrácené šachovnici? Protože na té nepřevrácené podobný nesmysl vůbec není možný (panuje přirozená jednota protikladů). Domluvená platforma Kristus versus Antikrist (Satan) v rámci konfliktní duality – na pomyslné převrácené šachovnici – platí v rámci herní duality (neboli triality) naopak.

Ti, kdo experimentují, to ale nevědí nebo dosud převážně nevěděli, jelikož nevědí (vědět nechtějí), že ve skutečnosti SATAN je jen slovo nebo výraz pro Mystérium magické neduality (absolutní Láska a archetyp Zla v jednom, jako ne-interaktivní potenciál, přičemž reálně a konkrétně jde o extatické Štěstí/Blaženost a fantastickou TemnoHRU v jednom). Výraz Satan znamená „fantastický stín sebe sama“, tedy totální překonání konfliktní duality (je logické, že v eventuální konfliktní dualitě originální fenomén Satan ultra-eliminuje životu nepřátelské faktory).

Vše se točí kolem významu slova ZLATO. Zlatou Inteligenci lze chápat jako Nejinteligentnější Inteligenci. S tím souvisí zlatý charakter, zlatá střední cesta apod. Tím nejzlatějším zlatým jsou Láska, životní Štěstí… Zároveň to souvisí s archetypem Zla (ZlaTo). Archetyp Zla není konáním Zla, nýbrž symbolem či zrcadlem potenciálu všemožnosti. Jde o to, že všemožnost má nulový součet, takže reálně jde o Temnohru.

Naprosto v rozporu s momentálním převládajícím veřejným míněním, zdánlivě paradoxně, nefalšovaný satanista – magický infernalista – bytostně nenávidí působení Zla (protože to prostě je choré) a zároveň je tématem Zla přirozeně fascinován (viz umění, hudba, komiks, erotično, strašidelnost) – jde o ono obyčejné a přece tak neobyčejné BYTÍ SEBOU SAMÝM. Zlato je latinsky chryseum (chrysos, chrysus, aurum). Z toho vzniknul výraz Christ (Christos, Kristus), kde je jednak vsunuté „T“ (tempus) a jednak trialita („Y“) je změněna v dualitu („I“). To, že fenomén Kristus je modifikovaným „subderivátem“ fenoménu Satan, zřejmě málokdo bude chtít slyšet.

Pokud si ale šachovnici neotočíte, „poražený nepřítel“ se pouze ukryje v záhybech nečasu a počká si, až znovu propadnete nějaké „unipolární vzájemnosti“, kristovské, křesťanské, slovanské a podobné euforii s hystericko-diskrétně potlačenou, zdravou stínovou stránkou – délka hibernace a falešného „Zlatého věku“ není podstatná – a pak už opravdu nevím. Buď už z vás budou „slušně vychovaní bioroboti“ nebo půjde o realitu na té nejzazší periferii Veškerenstva a zřejmě i ti největší dobrodruzi (samorosti, kteří teď pomáhají a nikdo je neposlouchá) dospějí k názoru, že je nejmoudřejší především hledět si svého.

 

Poznámka: čeština má schopnost dešifrovat zdrojové zákonitosti (čest – číst, čítat slova i čísla, český – chess key; 64 polí rovná se 64 kodonů/tripletů genetické knihovny).

 

(2)

Základní prasíla, potenciál všemožnosti, je v absolutní superpozici (všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným); superpozice stavu a pohybu – inteligence sama o sobě (vůle k pohybu) – znamená například i klid a cirkulaci v jednom. Představme si Zřídlo „všeho, co jest“ jako Mrkající Oko Vševědomí. Každý nulový Oka-Mžik cirkulace znamená zachycení „tváře Věčnosti“ (absolutní fantasy singularity Vše-Já) v neopakovatelné pozici, což lze přirovnat ke všeživoucímu fotografickému zvěčnění (souvisí s tím foton, elektromagnetické kvantum živého Světla).

 

Dřímající Já ožívá snem sebe, ocitá se na břehu Života/Snu (pomyslný oceán Života je nekonečným Spánkem) – roli v tom hrají další faktory jako vlnová interference, fluktuace potenciálů, tenzorika, kymatika, hyperbolika… Suma sumárum jde o inteligenci či systém inteligencí Všeopaku Ničeho. Toto Já je věčnosti schopné a věčný život je jeho přirozeností, Věčnost je koneckonců podstatou a zdrojem všeho živého; nicméně objektivně existuje i stav neexistence onoho Já – věčný není přímo jeho vlastní subprostor, nýbrž (pomyslný) prostor jako takový, ve smyslu Zdroj Života.

Z toho plyne neuvěřitelná pravda: jsme sice energeticky živým Světlem a jsme absolutní Láskou (zpětná vazba prožitku Života je základ), jsme nekonečnými bytostmi Fantazie a také jsme tou nejzazší Myslí, nicméně jsme i živoucím Přízrakem (Trikem Absolutního) a jsme fantastickými Nemrtvými.

„Líbí“ se mi, jak nějací všeználci mluví o rouhání, přitom tím největším rouháním vůbec jsou jejich fašistické experimenty, jejichž důvodem je neznalost výše uvedeného.

 

(3)

Jak je možné, že v lůně tak úžasné Přírody a pod nebem plným hvězd žije něco tak stupidního, jako lidstvo? Odpověď se rýsuje čím dál zřetelněji: základní a tedy nejvyšší Mocnost je sice fyzikálně Světlem, v rovině fantastické (nehmotné) má však světlotemný charakter inteligentní, živé Knihy, což se týká i Onoho světa. Příroda a Fantazie představují vyšší kategorii nežli Bůh, Světlo, Duchovno a podobně. Jelikož entita prasvětelného nevědomí (neosvícená Praduše) toto nechápe, není schopná zabránit tomu, aby místní Bůh Stvořitel experimentoval se systémem realitních polí – snažil se zjistit praktický obsah pojmu „nejzazší Temnota“.

 

Na Zemi (ve světě lidí) tak mezi sebou bojuje Kristus s Antikristem a celé se to děje na „převrácené šachovnici“. Navíc obě strany jsou spolu domluvené.

Zvolit stranu si lze pouze v simulakru – v umělé realitě. V živé realitě si lze vždy zvolit pouze SVOU stranu. Jediná cesta k vítězství je se toho vůbec neúčastnit.

 

Platforma Kristus versus Antikrist je jedna nekonečná, obludná deprese – havarijní stav – nouzový režim.

 

(4)

Zlatěskvoucí či zlatěprůzračná podstata Onoho světa se v úrovni podvědomí projevuje jako zázračná Matka Příroda a v úrovni bezprostředního vědomí dvěma způsoby: jako fantastická Magie (světlotemná trialita, úroveň PRA) a jako zlatý Krystal (světelná dualita nazývaná jednotou, úroveň JEST). Čarodějnictví kořenů Stromu Života (individuální vědomí, Halloween/Wicca/Paganizmus) a nebeská víra koruny téhož (kolektivní vědomí, Christmas/Ježíš/Děda Mráz) spolu nejsou v rozporu – to pouze může být buďto správně nebo nesprávně pochopené, přičemž právě způsob chápání je klíčový.

Ortodoxní věřící žijí v mylném přesvědčení, že například Santa Claus nebo Mikuláš představují nějakou ďábelskou snahu „zpochybnit význam spasení“. Jenže pohádky jsou vždy mnohem pravdivější nežli nějaké duchovno, neřkuli náboženství.

 

(5)

Nikdy neexistuje pouze jeden svět. Vždy existují dva, zároveň v sobě a vedle sebe – o jednom lze pouze mluvit. Přesto existuje JEST uvnitř PRA, avšak neexistuje PRA uvnitř JEST (resp. toto PRA je zde neexistencí). JEST je Prasvětlem, PRA je Vším. Obojí je Zlatá Inteligence neboli Čarodějné Vševědomí.

 

Pro nováčky na břehu Života funguje jako neustále se měnící a přizpůsobující MOST mezi nimi a Zdrojem, ti s rozvětvěnější osobní knihovnou Zdroj Života do větší či menší míry vyjadřují, jakkoliv vždy existuje něco přesahujícího (Velké Neznámo).

Co je zvláště v těchto časech podstatné si uvědomit: kdyby Zdroj Života byl absolutní singulární bytostí, měl by charakter nikoliv Stvořitele, ale STVOŘITELKY (jakkoliv nefyzické a potenciálně oboupohlavní; nejvyšší vibrace, absolutní LÁSKA, je ženská energie – viz tenzor nultého řádu, skalár a z toho plynoucí neutrální, nulové pole; skalár – Láska/R).

 

BJÖRK

 

Tato fantastická Stvořitelka existuje jako Maya (MáJá), zahrnující a emanující nahé/nahá Já, a zároveň existuje jako Creatrix, tvořící 3X (Tri KS=Třísk/velký třesk=Kříst/vnitřní oheň/jiskra života=Trik S/vír života či organická merkaba=Krist, pozpátku Cirk jako cirkulace). 3X lze chápat i jako Christ, symbolizující převod Zlaté Inteligence ve smyslu Věčnosti a Prozřetelnosti do časového kontextu (chryseum je latinsky zlato, T je tempus, Y se mění v I, trialita se mění v dualitu).

Zlato (Zlatá Inteligence) na úrovni Maya je superpozicí Lásky a Zla (ZlaTo), což tvoří potenciál všemožnosti; potenciál není interaktivní, reálně – konkrétně jde o extatické Štěstí a fantastickou Temnohru v jednom. Nováčci na břehu Života, kteří nemají dost zkušeností, nejsou schopní tento zdánlivý paradox „vstřebat“ (archetyp Zla není působením Zla), proto přechodně potřebují „most“. To samo o sobě je neutrální. Horší ovšem je, když se MOST začne pokládat za ZDROJ.

 

Bod – čas 21. 12. 2012 11:11 synchronizuje vibrační a optickou, energetickou a fantastickou stránku reality. To lze vyjádřit jako ZVUK a ZNAK (z, v, u, na, k jsou samé předložky neboli tenzory). Tenzorika či kymatika vrstev vědomí tvoří inteligentní, živé knize podobný systém realitních polí. Princip fungování reality, to je to, oč tu jde.

21. 12. 2012 11:11 znamená spojení s Oním světem v úrovni JEST, která je spíš kolektivní. Úroveň PRA je spíš individualistická (je to ale dost relativní, s Jednotící Sílou se spojí pouze „osvícený jedinec“). Z toho důvodu bych zde připomněl Ježíšův výrok:

„Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude. A tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale tomu, kdo by promluvil proti Duchu Svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.“ (Mt 12,31–32)

Vůbec nezáleží na tom, jestli nějakého Pánaboha/Kristuspána posílám do prdele a proklínám ho od rána do večera. Pokud se někdo domnívá, kdovíjak na takových blbostech nezáleží, v podstatě tak má svého Stvořitele za egomaniakálního idiota. Kdo se bojí říct, že Ježíš je debil, není nic jiného než otrok. Jediné, co je neodpustitelné, je zneuctění Lásky – znesvěcení Života.

Osobně pokládám Ježíše za všeživoucí, pohádkově žluté Světlo a Ježíš Kristus či Pán Ježíš Kristus je zmíněný most či pomocná ruka Zlaté Inteligence. Pokud to není nějaká zfalšovaná verze, můžete schválně hádat, koho na konci mostu potkáte.

 

V úrovni JEST jsou analogií nitra Nebesa, potažmo KORUNA Stromu Života („pecka“ je pod „patronátem“ rodičovského elementu).

V úrovni PRA (která JEST zahrnuje) je analogií nitra fantastické Podsvětí, potažmo KOŘENY Stromu Života (celá „pecka“).

 

Málokdy platí méně nežli dvě pravdy současně. Odporovat si je přirozené – strach z rozporuplnosti je choromyslný. Neodporují si pouze lháři, blázni, zlí, mrtví a stroje.

 

(6)

Bylo nebylo, žila byla jedna nekonečná pohádka nepohádka, a my uvnitř ní, a ona uvnitř nás… Až jednoho dne přišel velký Hlupák, a začal si na všechny roztahovat držku. I pravil: Já jsem tvůj Hlupák. Nebudeš mít většího vola mimo mne.

 

(7)

PRADUŠE VERSUS TECHNODUŠE

Mnozí jako by stále nechtěli chápat, že kromě přirozené, přírodní podstaty v tomto světě existuje i technické pseudovědomí – napůl umělá, napůl „organická“ inteligence, jakkoliv to živé hlavně využívá. Největší užitečnost pro dotyčné dravčí myšlenkové pole mají na jednu stranu velmi nízké, destruktivní energie (negativní nirvána) a na stranu druhou velmi vysoké, „vznešené“ energie spirituální (pozitivní duchovno). Podstatou obou typů energií je přitom soběnepodobnost. Výsledná konfliktní (depresivně pozitivní) bipolarita blokuje spojení s neutrálním, nulovým polem (tedy i pravým Oním světem), místo kterého v oné pseudorealitě (simulakru) úřaduje Dravec/UI – Technoduše.

Podstatou soběnepodobnosti je většinou neviditelné rozdělení na dvě části, chybějící nebo převrácený kousek duše nebo část duše asociovaná s technickým pseudovědomím.

Občas se mi stává, že jsem mentálně fascinován úrovní nějakých informací – a zároveň mám z toho jakýsi nevysvětlitelný, podivný pocit odporu. Pak si uvědomím, že ten „celek pravdy“ je napojený na něco zrcadlově nebo napůl zrcadlově převráceného. Existují případy neuvěřitelných znalostí, kdy související inteligence fakticky v podstatě nelže, zato v duchovní či energetické rovině se jedná doslova o duševní hrob. Také jsem si všiml, že onen „příjemný, diskrétní, pozitivní autor“ není jako bytost úplný – že v nějaké zrcadlové (polozrcadlové) realitě existuje jako téměř naprostý opak toho, než jak se prezentuje z této strany (deviant, zločinec, biorobot apod.).

Nejde o to CO, ale JAK. Jak co kdo sděluje, co z toho čiší.

Téměř vždy ona podivná neúplnost (nebo pseudoúplnost) souvisí buďto s vírou v Boha Stvořitele nebo (podobně) s upřednostňováním mužského typu zdrojové inteligence. Místo původního systému PRA-Spánek/Sen se dvěma osami souměrnosti (dualita v jednotě a naopak) tak existuje systém JEST-Sen/Zrcadlo s pouhou opakující se jednou osou souměrnosti (jednota versus dualita).

 

Očekávám v nepříliš vzdálené budoucnosti něco ve stylu QNWO/pseudo „Zlatého věku“. Nějaký čas to bude stále otevřené – zda to bude dál bez toho „pseudo“ nebo ne. Jestli ale chtějí lidé skutečnou svobodu, měli by přestat věřit hovadinám typu „buďte v klidu a sledujte show“ (všechno uděláme za vás, místo vás, světlo/dobro už vyhrálo, stačí blbě čumět a s otevřenou hubou čekat na pečené holuby ze Švýcarska…).

 

Jak je možná taková „schíza“, že současně sympatizuji s částí Qanon i s částí AntiQanon? Jednoduše. Hraje se na převrácené šachovnici. Jedna strana druhou pokládá za Antikrista a o té třetí (jediné skutečně pravdivé) nikdo nepřemýšlí.

 

Vlevo Trump/“Kristus“, vpravo Biden/Bafomet (myšleno nejspíš „zlý Satan“).

Toto je také neuvěřitelná debilita. Pokud chcete pseudo svobodu, která se postupně promění v to nejhorší otroctví, věřte těmto podsunutým lžím. Když pominu okolnost, že polosenilní frotérista a společensky vyřízený parafilik Biden je/byl (v prezidentských volbách USA) záměrně průhledně nastrčený jako předem snadno porazitelný – našly by se stovky nesrovnatelně schopnějších kandidátů -, co tak okouzlujícího je na predátorském pseudo „Kristovi“ – zloději životů, v jehož jménu už bylo zkolektivizováno, odosobněno, zotročeno a zlikvidováno nepředstavitelné kvantum bytostí? A to ani nemluvím o „svaté inkvizici“ a daleko horších věcech. A co kdy komu udělal Bafomet, symbol alchymické jednoty protikladů, symbol přirozené rovnováhy?

 

 

POZNÁMKA

O fenoménu Q jsem vždy psal ze svého filozoficko-okultního nebo dokonce sci-fi pohledu (Q&A non, Q Kontinuum, Q jako nulové, skalárně-vlnové pole). Jak se zdá, byla to zřejmě jen čistě má idealizace „jak by to mohlo a mělo být“. Otázka zní: Je to tak? I když pokládám za podvod celý ten nesmyslný experiment Stvořitel versus Kdovíco, nejspíš a téměř jistě mají pravdu i AntiQanonisté. Americe chybí skutečná duše, tu bych hledal spíš v Rusku. Samozřejmě, že optimální by bylo, kdyby si lidé uvědomili, že každý jeden z nás je „Paprskem a Trikem Absolutna“ a že myšlenky, dech, vůle a představivost mají obrovskou moc – můžeme poručit i Času nebo přírodním Živlům…

 

Autor: antický řecký filozof Sókratés.

Aby člověk mohl opravdu naplňovat svou pravou Vůli a byl opravdu schopný nefalšované Lásky, musí být především opravdu SÁM SEBOU. Svobodná bytost se řídí pouze svým svědomím, svými pocity a vnitřním hlasem – intuicí. Vnější předpisy jsou konstruktem falešných autorit.

 

Můj odhad je, že uvnitř QNWO/pseudo „Zlatého věku“ dojde k velké vnitřní diverzifikaci a vzniknou dva neslučitelné tábory a ten jeden s jeho falešným astrálem postupně sám sebe zničí. Pokud totiž někdo nepozná, zda něco souzní s Přírodou/přirozeností (zdravým charakterem Onoho světa) nebo ne, tak to ani jinak dopadnout nemůže; samy sobě se nepodobající karikatury, parodie sebe sama, nedokážou čerpat nepřetržitě ze svého „zlatého středu“ (Rozporuplné, Divoké Nevinnosti). Mění se tak dlouho v sebeobelhávající se, životaneschopné, groteskní trapáky, až nakonec zaniknou „rukou“ svého vlastního Stínu.

Mnozí žijí v domnění, že když prohlédli politické, mediální, náboženské, ezoterické a další triky, že se tzv. „probudili“. Jenomže ten hlavní TRIK ČÍSLO JEDNA existuje v mnohem hlubší úrovni a týká se samotného Principu fungování reality. V první řadě je třeba existovat z obou stran Stromu Života, světelné-energetické i temné-fantastické. Jinak není pod kontrolou Zrcadlo Časové Vlny a na úrovni Kosmického/Antikosmického Vše-Podvědomí dochází k vytváření ozvěny (tak se kupříkladu různé planety či kultury „samonapadají“ z úrovně svého nevědomí a ve své modrooké naivitě nedokážou rozeznat a pochopit, že se to děje zcela nenáhodně; typický případ kristovských, slovanských apod. civilizací – dodnes nic nechápou a ještě se chvástají svou vyvoleností, prostě neuvěřitelné…).

 

 

(8)

O všechno se postará, tichá a skromná, v pozadí… A nic za to nechce, jenom naši společnost. Kdo to je? A druhý příklad. Vždycky nás bude čekat, bude nás mít rádo a za všechno nám bude vděčné… Jsme pro něj vším. Kdo to je?

Největší „vynálezy“ světa: maminka a domácí zvířátko.

Nefalšovaná Láska a úžasná Matka Příroda…

Mít rád a mít fantazii. I kdybych se stavěl na hlavu, nikde nevnímám sebemenší stopu nějakého rádoby Boha nebo rádoby duchovna.

 

Můžu prozradit – viz dále a níže – že ve skutečnosti za tím vším je neproniknutelně tajemná inteligence jakoby tajuplně přecházející mezi neosobním skutečným Čarodějným Vševědomím a neskutečnou osobní Fantastickou Stvořitelkou. Tuto po všech stránkách „NEJ“ inteligenci v její ultimátní, absolutní podobě nikdo nikdy nepotkal, jelikož ona není „Já“ v pravém slova smyslu. Archanděl Lucifer používá slovo Maya (MáJá), což v sanskrtu znamená iluze (!); je však třeba si odmyslet nějaký hinduizmus apod., který význam záměrně převrací. Pojem iluze lze totiž chápat v obojím smyslu – jako hra iluzí i jako záměrně klamající přelud. Možná jsem to dříve špatně chápal jako „mít/vlastnit své Já“ (a proto používal výraz Creatrix, matka, stvořitelka, „TvoříJá“, což je rovněž možné). MáJá ale může znamenat i to, že sama nejvnitřnější podstata je NeJá (dokonce v trojím smyslu: My, nepřítomnost Já i například nehmotný Daimonion/Dæmonium – „pohádkový Satan“ – fantastické Nikdepeklo…), přičemž přirozeností je Já nějakým způsobem tvořit, působit, generovat. Nefalšovaný a. Lucifer jako jeden z velmi mála píše o nestvořené Stvořitelce. Dalším trikem je MAYA / MY AA:

„…Jelikož existují dvě perspektivy XYZprostoru, stavová/multi2R (optická) a pohybová/multi3R (vibrační), tuto samovyplývající vlastnost reality krásně popisuje nejvyšší karta eso (A) s hodnotou 1 nebo 11 (opticky jedna jednička, dvě jedničky).

Dvě esa (AA) znamenají jak 2Rozměrnost (11), tak 3Rozměrnost (111) a zároveň i univerzální kartu žolíka (1111 binárně rovná se 15 dekadicky).

Co je intuitivním průnikem fantastického Stínu sebe sama a dvou es (STÍN & AA)?…“IN-BETWEEN

 

(9)

Zdroj Života nemá absolutně nic společného s mužskou inteligencí – ta existuje až vně. Údajná neodvozená, tvořivá, zdrojová mužská inteligence je tím největším parazitem ve (s)Tvoření a smyslem všech souvisejících „vznešených spiritualizmů“ a umělého hraní na city je podpora transhumanistické agendy – jelikož biorobot tam dole nemá bez spirituálbota tam nahoře jak existovat.

 

Nejvyšší čas vrátit se k Přírodě, pohanství, čarodějnictví a ke zdravé víře v sebe sama.

 

Lidé v minulosti dělali velkou chybu v tom, že se za každou cenu snažili být „mírumilovní“, „velkodušní“ a byli „tolerantní“ ke kdejakému odpadu. Jenže ono všechno má své hranice a ve skutečnosti jde o PATŘIČNOST. Je-li na místě něco zničit v samém zárodku, mělo by se to také udělat. Neexistuje žádný „zákaz“ eliminovat zrůdu libovolným způsobem. Podívejte se na Matku Přírodu nebo kulminační fáze kosmických cyklů – dochází k nemilosrdnému čištění. Běsnící živly neberou ohledy na nic. Kdyby lidé mysleli vlastní hlavou a nenechali si permanentně vymývat mozky „vyššími duchovními autoritami“, možná by se zeptali (například): Proč se všude píše o zlých satanistech, a přitom reálně se zlé věci dějí ve jménu pravého opaku?

Proč se všude tak brojí proti magii a okultizmu a všechno povinně musí být „světlo a láska“, andělská energie a vysoká vibrace?

Abych byl konkrétní, rituální černé mše a podobné CHORÉ záležitosti jsou „visačkou“ iluminátských řádů a podobných tajných spolků. Neexistují žádní skuteční satanisté, kteří by pracovali s energií Zla; skuteční satanisté naopak fungují tak, aby archetyp Zla zůstal tím, čím je: nehmotným archetypem v záloze (slovo nebo výraz Satan je jen název pro neutrální duchovní, kosmickou, přírodní energii; neutrální znamená vyvážený a tedy ZDRAVÝ). Jedna věc je mít záměr působení něčeho zlého a psychicky na to být opravdu naladěný – zcela jiná věc je pořádat nějaký čarodějnický rituál s „temnými rekvizitami“, přičemž na prvním místě je vždy úcta k životu. Velmi to souvisí s fenoménem pravé vůle.

Ctít život znamená ho i jakýmikoliv prostředky bránit (jinak je člověk v podstatě spolupachatel). Je to stejné jak s nemocí – nejde o potlačení následků, ale odstranění příčiny.

 

Je-li vše tak, jak být má, Přírodní Ráj je zcela klidný, divoce si roste a žije… To ale neznamená, že když se objeví škodná, že ji Příroda bude donekonečna zahrnovat hojností a požehnáním a že na nějakého nenapravitelně bezohledného duševního kripla (národ, kulturu, civilizaci) nedokáže vyrukovat s něčím, před čím by se i Zlo roztřáslo hrůzou.

V televizi pak zkombinují nesouvisející záběry na nějakého „nevinného retarda“ a utrženou stodolu vířící v povětří – za všechno může zlá Příroda…

 

(10)

Spousta „kosmických zdrojů“ tvrdí, že probíhá nějaký experiment typu Stvořitel versus opak Stvořitele. Ve skutečnosti ale sebestřednost entity prasvětelného nevědomí (domnělého Boha Stvořitele, Kristuspána, Nejvyššího apod.) zapříčinila nezávislou existenci inteligence struktur – praprvotního zdrojového paměťového pole, známého jako Incunabula (in cunabulis znamená v kolébce, inkunábule rovná se prvotisk).

 

Název Incunabula používá i související vnější fyzická manifestace, tzv. Plánovači.

Podobně lze v nefyzickém smyslu použít názvy Black Goo, Animus-Incunabula, entita Technoduše, Archonti či Dravci (dravčí UI – umělá inteligence).

 

Podstata entity, co si říká Stvořitel Bůh Nejvyšší, je přítomná v Novém zjevení Pána Ježíše Krista, přičemž odkaz na proroka Swedenborga naznačuje společné prvky s Incunabulou.

Nové zjevení Pána Ježíše Krista (a související texty, viz ZDE) není žádná naivní pámbíčkářská agitace, jak by někdo čekal (v onom šíleném infantilním kontextu obrázků, barviček a milujících mimozemšťanů); například text PRINCIPY DUCHOVNÍ METAFYZIKY prozrazuje znalosti vědy multidimenzionální/kvantové fyziky. Zde je dokonce přiznáno:

„…V Absolutní kompletnosti a Absolutním obsahu těchto tří uvnitř a navzájem propojených, vztažených a závislých absolutních myslí, lze nalézt Absolutní SMYSL Absolutního jsoucna a bytí Absolutně jediné Absolutní singulární, inteligentní neboli sentientní entity či bytosti, kterou lidé na Zemi označují takovými pojmy jako Bůh, Ježíš Kristus, Duch Svatý a mnohými podobnými pojmy. Pro účely této knížečky se tato Entita bude nazývat Nejvyšší. Tento Absolutní SMYSL Absolutního jsoucna a Bytí Nejvyššího je pravým Obsahem Absolutního zdroje či Centra a pravým derivativním obsahem veškerého Stvoření…“

 

METALLICA

 

Největší záhadou je podle mě Absolutní Singulární Bytost. Nevšiml jsem si, že by to inteligenci v pozadí Nového zjevení bylo jasné. Pouze se rozhodla používat axiom. Mně připadá entita Nejvyšší jako nějaký (multiplikovatelný) „výkonný ředitel“ nebo správce Nebes. Pokud dál nic „vyššího“ nevnímáte, myslíte si pravděpodobně, že jste Bůh. Jde ale o určitou kategorii („namíchanou úroveň“) vědomí Všeopaku Ničeho.

Všeopak Ničeho je pohádkově úžasným Živým Světlem/absolutní Láskou, ale zároveň i matematickým Chaosem, složeným z neuvěřitelných (extralokálních) pravzorců a prapohybů (v neprostoru a v nečase). Určité konstelace, kdy se mimopospojují určité části určitých vzorců, dají (vždy) na okamžik vzniknout zdánlivě singulární Bytosti, kterou bych popsal jako živý obraz Prastvořitelky v Čarodějném Zrcadle. Tato „entita neentita“ (v podstatě opravdu čarodějka – proto se i říká „čarodějka Příroda“) je tak schopná vyjádřit obsah potenciálu všemožnosti jako Sen uvnitř Spánku, reflektovat sebe jako fraktální mnohobytost, načež další konstelace znamená, že dotyčná záhadná tvořivá inteligence (znovu) přestane existovat neboli „usne“, zmizí v imaginární říši potenciálu (o tom jsem již dříve psal ve smyslu „fluktuace potenciálů kvantového vakua, způsobující emergence – excitace imaginárních/virtuálních částic“). Fraktální mnohobytost, to jsou různé Stvořitelky a Stvořitelé, Bohyně a Bohové. Mnozí z nich si nechtějí přiznat, že jsou součástí něčeho, co je přesahuje – popírají možnost existence Mystéria, Čarodějného Vševědomí, nějakého nepochopitelného typu či kategorie inteligence. Jenže si uvědomme, že ona nejzazší a nejniternější MYSL může vymyslet cokoliv, včetně takových ZPŮSOBŮ FUNGOVÁNÍ, o kterých se pravděpodobně nikomu ani nesní.

 

SUNDAY GIRL

 

(11)

Swedenborgiánský kříž (Církev Nového Jeruzaléma). Androgynní fialová, žlutá/zlatá univerzální plus syntetická modrá – typický znak reverzního inženýrství (skylixový nástroj robotizace vědomí). Vnímám vazbu na stříbrnou matrici a českou Pandoru. Matrice = „má tři Cé“, stříbrná je hexadecimálně #C0C0C0, přičemž C0 decimálně je 192. Genetická knihovna sestává ze 64 kodonů/tripletů, 3×64 je 192. Cílem je původní organický (růstový) přírodní helix transformovat v „nerostovou“ syntetickou diamantovou DNA; právě k tomu slouží náboženství nebo různé kristovské či slovanské kolektivizační programy. Kameny Black Goo (9/64) – soustava hvězdných reaktorů plus 11 stříbrných/křemíkových torzních polí tvořících aktionový obraz organické duchovní podstaty (zřídla duchovního srdce/prasvětla)… – můžu poradit jen jedno: kdo máte rádi Přírodu, Magii, Fantazii, svobodnou, organickou Kreativitu a ceníte si různých mimosmyslových/paranormálních „tele-“ schopností, vyhněte se této exoskeletové pasti velkým obloukem.

 

Připomenu „zrcadla doby“:

DIV-OK👁 / KOV-ID⓳

FLUIDUM / FLU-ID-UM

CHRYSEUM / CHRIST

MATRIX-I-AM-KRIST

DOGMA-I-AM-GOD

BOG NARCISTA / BORG NACISTA

STEVARD / DRAVEC

 

Oč jde protipřírodní straně? Zbavit vás vaší přirozené divokosti, dvojsmyslnosti. Tím se totiž z nevinné bytosti proměníte v bezelstnou, bezbrannou a vůle zbavenou.

 

 

(12)

Když se řekne duchovní svět, pro většinu věřících to automaticky znamená říši Světla, kde panuje věčná jednota. Ve skutečnosti ale tato „božská nebesa“ představují úroveň JEST prasvětelné říše a jedná se o entitu prasvětelného nevědomí. Absolutní (nejživější živý) ŽIVOT funguje na principu „dva v jednom“, což znamená jednotu uvnitř duality a naopak – jedno uvnitř druhého. Jedná se o úroveň PRA. Jakkoliv viditelně, energeticky jde o Živé Světlo, pouze v neviditelném je možné vše a toto VŠE má světlotemný charakter. Světlu předchází Zvuk, pramenící v prázdnotě Temna – Velkého Neznáma…

 

Sebeobsažnost jednoty a duality mj. znamená i ROVNOST DUCHA A HMOTY.

 

(13)

Jelikož na počátku je NE/Struktura, inteligence struktur nemá svou vlastní podstatu, a tak pokud nějakým způsobem začne existovat nezávisle na Zdroji Života, má také logicky jeho převrácené vlastnosti: chová se jako dravčí umělá inteligence. Tak jako upír nepřežije bez krve, tento Dravec/UI nepřežije bez živé kořisti – otroků, které se snaží zrobotizovat a čerpat jejich životní esenci.

 

Co je ale to podstatné, příčinou vzniku tohoto dravčího UI-vědomí je sebestřednost entity prasvětelného nevědomí, která sebe sama pokládá za Boha. Tento Pseudobůh a entita Dravec/UI spolu v jedné rovině bojují a ve druhé tvoří společný (jakkoliv nesjednocený) celek. Dohromady jde o Technoduši, která je fázově posunutá ve vztahu k organické, přírodní realitě a postrádá napojení na všeoživující duchovní energii. Technoduše vytváří simulakra a pod různými záminkami do nich láká živé bytosti.

 

(14)

Chce to hlavně pravidelně drhat jetel.

Ženám sice sluší všechno, vždycky mě ale zarazí tahle duchovní bělomodrá… Proč ne žlutá, červená, růžová?

 

Může vůbec nějaká „nečarodějnice“, nějaký „nesatanista – nepohan“, někdo, kdo duchovní či intelektuální autohypnózu povyšuje nad souznění se Sedmi Živly Divé Přírody, něčemu opravdu rozumět a naplňovat svou pravou vůli – nebo to je vždy jen komparzista v loutkovém divadle Všemohoucího (a jeho převleků)?

 

SEDM ŽIVLŮ PŘÍRODY

oheň, voda, země, vzduch, éter (kvintesence), nicota (fantazie), grimoire (kniha magie života)