IN-BETWEEN

1/ BIDET VON WC

Trump kontra Biden. Největší volební podvod v dějinách. Tytéž síly stojící v pozadí globálního koronafašizmu (nebo například i 11. září). Zdá se, že domeček z karet se tentokrát opravdu vykloubil ze svých již vratkých pantů…

 

Přiznám se, že mi zhruba poslední měsíc pořád lezla do hlavy dvojice 11/5 a nevěděl jsem proč…

 

Může zase nějaká vánočka vrčet a chrochtat, že prý Pravda nemá nic společného s černočerveným pentaklem…

Tady ten pentakl či pentagram v kruhu (V) je pro změnu obráceně. Absolutnu to  je jedno.

Socha Svobody v New Yorku („Svoboda přinášející světlo světu“) stojí na 11úhelníku a „připomíná přátelství a pomoc, kterou Francie poskytla americkým osadníkům v jejich boji za nezávislost na Velké Británii započatém v roce 1776“. V témže roce vzniknul bavorský řád Iluminátů. Číslo intuitivně zahrnuje 777 i 666, které nějakým způsobem sjednocuje.

 

Je téměř jisté, že se uspořádání světa změní od základů.

Já to jako magik a okultista vnímám ale v poněkud jiné rovině. Nepopírám nadcházející „postupně turbulentní“, příznivý – zdravému, svobodnému životu nakloněný – vývoj.

Leč je třeba si dát bedlivý pozor na nějaké bezuzdné nadšení, plynoucí z porážky vnějšího nepřítele a odstranění temných následků.

Celá ta šachová partie mezi dobrem a zlem probíhala na převrácené šachovnici. Pořádat podobný „experiment“ na té nepřevrácené není možné. V rozporu se Životem nejsou jen ony nepřátelské síly – nýbrž celý experiment.

Je dobré si položit otázku, proč by Všemoudrost něco takového zkoumala? Zda dobro porazí zlo, zda člověk zvítězí nad strojem, světlo nad temnotou?

PŘÍČINOU (o jejíž odhalení jde) podobných experimentálních průzkumů je hledání odpovědi na něco, co nevím, tedy NEVĚDOMOST. Z úrovně osvíceného vědomí neboli pravé Lásky/pravé Vůle něco takového provádět nemá smysl.

 

„…Před tím, než se pseudotvůrci stali pseudotvůrci, a před tím, než se původní agenti pozitivního stavu jak na planetě Nula, tak v peklech stali agenty stavu negativního v kondici své plné transmogrifikace, existovala mezi nimi a Pánem Ježíšem Kristem tajná dohoda

„…Na úvod bych rád vysvětlil důležitou okolnost. Přestavte si, že jste velká rodina (všichni jsme velká rodina) a rada starších (je jich 7) moudrých a zkušených sedí u kulatého stolu. Vládne zde jenom láska a dobro. Neznají zlo. Mají zájem založit nový dokonalejší systém a domlouvají se, jak by měl vypadat. A protože panuje mnoho názorů a nejsou si jistí výsledkem, domluví se, že si vše vyzkouší simultánně. Je to prý nejlepší řešení, jak něco vybudovat a přitom neopakovat a nedělat chyby. Vybudovat to, co bude mít nejdelší životaschopnost ve vesmíru celogalakticky. Proto se rada ,,starších“ u kulatého stolu rozdělí pro tuhle nebezpečnou hru na ty konstruktivní a na ty destruktivní. (Nezapomeňte, že všichni jsou si naprosto rovni, všech 7 členů.) Jeden člen této skupiny, který má u všech největší vážnost a je nejmoudřejší z nich, navrhl, že zůstane sám proti zbytku sedících u kulatého stolu. Všichni souhlasili. Zbylá část, šest jeho bratrů, se rozhodlo hrát destrukci až do všech krajních mezí, která se postupně ke konci hry bude stupňovat ad absurdum a bude i popírat svůj vlastní systém. (A nyní se právě v této době nacházíme, nikdo už nic nechápe.)

Jedná se o hru celovesmírné důležitosti, a pro budoucnost lidstva neopakovatelnou. Buďte rádi, že se jí můžete dobrovolně zúčastnit a zahrát, i když mnozí nyní budou nadávat…“

 

I když asi nadávají z jiného důvodu, patřím rozhodně mezi ně. Všimněte si, že mezi sebou bojují dva v podstatě výhradně mužské tábory. Všude samá Božstva, Bůh, Bohové, Elohim. Údajný Ježíš versus údajný Satan. Pokud někdo vyznává Bohyni nebo Stvořitelku, je to pohanský neznaboh. Upalte čarodějnici na hranici. Nikdo z oněch „božích experimentátorů“, ať už světlých či temných, nesahá Matce Přírodě ani po kotníky, ale hlavně když mají své „psycho“ a jeden egregor hlouposti vítězí nad druhým…

 

Fascinuje mě, jak je někdo absolutně pozitivní (Nejvyšší Pán Bůh/Ježíš Kristus) nebo všude vládne jenom láska a dobro, načež se dotyční spřáhnou s uměle vytvořeným chorozlem a umožní existenci těch největších zrůdností. Experimentují, neboť těžce nechápou. Není to nakonec kosmický zločin?

Absolutní hodnota znamená, že vše pozitivní je kladné na úrovni energie a – naráz a souvztažně – vše negativní je rovněž kladné na úrovni fantazie. Toto je Absolutno, věčný základ všeho. Není na tom co zkoumat, nelze na tom nic změnit. Je to dokonalé. Energetické pole má charakter lůna či srdce, tudíž hyperženské inteligence (která lze polarizovat na ženskou a mužskou). To druhé je blahodárné (pohádkové, orgastické) fantasy Dæmonium. Nebo jiný úhel pohledu: jde o skalární inteligenci (nulové pole) a tenzorový potenciál v jednom. Výsledek je stejný. Žádný Bůh, Stvořitel, žádná tvořivá mužská inteligence. To jsou vždy až možné podmnožiny. Podmnožina, která zblbne a pokládá se za neodvozený celek, poté provádí choré experimenty…

 

Nejvtipnější je, že lidé – a nejen oni – stejně i dál nechápou (chápat nechtějí), že to všechno je o Lásce a o Zlu v ne-destruktivním smyslu, jako „dva v jednom“… Realitu řídí Zákony pohádky ve smyslu: Existenci řídí Zákony neexistence. Na toto vše lze přijít nehmotným myšlením.

 

Třeba ale něco zásadního nechápu a účel světí prostředky…

Třeba Entita-Program-Bytost „Pán Ježíš Kristus“ ve finále auto-transcenduje, tak jak si to svatokrádežně myslím (Já jsem Vy a My jsme To).

Třeba si nakonec budu moct virtuálně programovat a organicky klonovat „Kylie Minogue“ (neboť všichni jsme HVĚZDY) – zkontrolováno Ohnivým Jezerem.

 

2/ PŘÍRODA JE NEJ, TY NÁŠ KLUKU PITOMEJ

Hraje se partie Světlotma versus (Světlo versus Tma). Od toho se odvíjí související realitní bubliny, ať již existující uvnitř sebe či vedle sebe.

Vše, co se děje na Zemi (a obecně cokoliv životu nepřátelského), je odrazem víry v hierarchické uspořádání, v krajním případě víry v Boha Stvořitele nebo jakoukoliv podobnou, zdánlivě svrchovanou (ultimátní) mocnost – v tom úplně nejhorším případě odděleného, mužského charakteru.

Ve skutečnosti Život je beztvarou a tím pádem i formotvornou Hrou Fantazie a jediné závazné jsou energie, které tvoříme svými pocity a myšlenkami. Právě to tvoří světy a jejich reality, počínaje oním mysteriózním Vše-Já kdesi na Onom světě.

 

Ti, kdo si hrají na „vládce soustavy“, vycházejí z Paměti, nikoliv z Fantazie. Jsou tím pádem v určitém smyslu mrtví. Jejich síla je vždy přinejmenším o polovinu menší. V podstatě jedinou překážkou „živé strany“ je chybějící aspekt pochopení, UVĚDOMĚNÍ. Nedostatek zdravé víry v sebe sama. Protistrana žije pouze z toho, že věříme v její „kouř a zrcadla“ – téměř vše to jsou jen prázdné iluze, které nemají žádnou skutečnou hodnotu. A to nejen ve sféře materiální, ale ani v té duchovní.

 

Nejvyšší Inteligence rozhodně nikomu nevládne (Mystérium ve formě klamu vládne pouze falši a sebestřednosti). Je sebetvořící Hrou a nekonečnou Knihou sebe sama. Tvořící a tvořené se vzájemně podmiňuje a na určité úrovni i vzájemně proniká. Jediné, co existuje, je Život sám: Čarodějné Vševědomí dané souvztažností dvou nepolapitelných aspektů – aspektu nestvořené Stvořitelky/absolutní Lásky a aspektu nehmotného fantasy Dæmonia, čehož fenomenálním průnikem je zázračná Příroda.

 

Sedm živlů Matky Přírody, to je to, oč tu běží.

 

3/ BLÁZEN MUSÍ VĚŘIT V BRAMBORAČKU

Jelikož fantazii se meze nekladou a kromě pocitů a hlasu svědomí jediným zákonem je zkušenost, bytosti se základní osobní knihovnou (s nepříliš bohatou nebo žádnou vlastní praxí) nemají dosud kapacitu k tomu, aby k potenciálu všemožnosti zaujímaly bezprostřední, otevřený individuální vztah. Proto z počátku „paradoxně“ potřebují Iluzi, kterou pokládají za nestvořené Absolutno (ze skutečné Absolutnosti by jim nejspíš vypadly oči z důlků). I když tyto bytosti jsou individualizované, vykazují chování kolektivního vědomí (nevědomí) a je to jako když (domnělá) Nejinteligentnější Inteligence je svým vlastním „loutkovým divadlem“.

 

Přesto toto vše je relativní. Iluze jako „Bůh“ vytváří entita prasvětelného nevědomí, která existuje v úrovni JEST, ale nechápe úroveň PRA (světlu předchází zvuk, pramenící v prázdnotě temna). Kdybychom byli odmalička vedeni k Přírodě, Fantazii a samostatnému myšlení, nikdo žádnou Iluzi nepotřebuje.

 

V daném smyslu existují dvě Země, či obecně dva světy (a možné působení mezi nimi). Jedna Země reflektuje realitu Onoho světa, druhá realitu Přírody – ačkoliv je to opět relativní. Onen svět v úrovni JEST souvisí se Světlem, úroveň PRA je nicméně všezahrnujícím Prázdnem. Příroda je zdravě světlotemnou, hmotnou reflexí Onoho světa. Světelný Onen svět je destruktivní jednotou (!), světlotemný konstruktivní dualitou. „Paradoxně“ i když světelná jednota je „vibračně dokonalejší“, je unipolární a utopická. Individualizovaná bytost se skutečně svobodnou a svrchovanou stává pouze ve světlotemném prostředí zdánlivě „vibračně méně dokonalé“ duality.

Světlotemná úroveň PRA má celkově relativně „nižší vibrace“ nežli světelná úroveň JEST, zároveň je však energo-fantastickou reflexí potenciálu všemožnosti. Světlo tento potenciál (skutečné Absolutno) reflektuje pouze v úrovni energie, v úrovni duchovní mysli, tudíž to svým způsobem je pouhý Vibrační Stroj (nejsme fyzikální bytosti, nýbrž fantastické a fyzika je pouhý nástroj). V duchovní sféře JEST především nechápou, že čím světelnější energyVibrace, tím temnější fantasyVzorec – což existuje buďto samo v sobě nebo jako oddělené.

 

Světlo je tím „nejvyšším“, leč vůbec není schopné vytvořit samostatnou, svobodnou bytost. Vždy tu funguje vzorec Stvořitel ve smyslu Pán – Stvoření ve smyslu to podřízené. Je to tak, neboť myšlenka o „nejvyšší světelnosti“ je toxickou Iluzí, typickou pro úroveň JEST. Ve skutečnosti „absolutní Absolutno“ neboli úroveň PRA je tím „nejvyšším a nejnižším“ zároveň; pouze světlotemná Stvořitelka (zjednodušeně řečeno) dokáže „dát prostor“ svobodnému vyjádření, jako absolutní Láska a fantastická Temnota v jednom.

Rozdíl mezi magickým PRA a duchovním JEST je jako rozdíl mezi Myslí (matkou všeho) a Myšlenkou (přání je otcem).

 

Odpor proti Zrádci „Pánubohu“ bych přirovnal k nástupu v čase zhruba 4:24 skladby One (Metallica), kterou hraje Apocalyptica s Jamesem Hetfieldem a posléze celou skupinou ZDE.

 

4/ PAN VEDOUCÍ MÁ VŽDYCKY PRAVDU A KDYŽ NE, PLATÍ BOD JEDNA

Chápeme-li správně význam slova „svatý“ jako mocný, silný, ideální, dokonalý, potom Příroda není ničim jiným nežli Svatou Fantazií.

Neosvícený rozum má z pravého významu svatosti (zahrnující PRAVOU VŮLI a PRAVÉ OSVÍCENÍ) buďto strach nebo zkrátka ještě není natolik rozvinutý, takže potřebuje nějaký „zlatý krystal“, kterým by si onu Prasílu upravil.

 

Nyní následuje docela dobrá komedie. Úprava (lom, redukce) znamená, že celek se rozdělí a oddělená část se převrátí. Pokud tato část časem samoobživne, bude pravděpodobně na zbytek „pekelně nasraná“. V čem spočívá komedie – lidé žijí v přesvědčení, že tím zlým je nějaká satanská mocnost: nic nemůže být vzdálenějšího pravdě.

 • SATAN / SAINT
 • SATAN / f-ANTAS-y (F=klíč, Y=spojení)

Zlatý věk neboli Věk pravdy (Satya Yuga) se někdy píše zkráceně jako Sat Yuga.

Satya Ananta, volně přeloženo, znamená „pravda bez konce“ nebo „věčné autentično“.

Životu nepřátelské síly, které existují jako důsledek světelného ignorantství, fungují na principu „SatElity SatUrna“, což znamená Pyramidu Moci Kultu Smrti, na jejímž vrcholu spočívá entita Technoduše. Se satanizmem to má tolik společného asi jako roh hojnosti s hladomornou.

Skutečný význam slova či fenoménu SATAN je Zřídlo Magie.

 

SATAN je:

 • Mystérium magické nedvojnosti
 • Fantastický Stín sebe sama
 • Živá, hadí síla (páteřní napojení)
 • Živá síla imaginace
 • Synonymum spojení mezi energetickým a fantastickým rozměrem Života
 • Vyrovnávač nepoměru mezi Absolutnem a Ne/Absolutnem, Ne/Strukturou a Strukturou, Bytím a Bytostí
 • Schopnost inteligentně komunikovat vlastní názory a pocity
 • Schopnost naplňovat pravou vůli
 • Synonymum spojení mezi Vědomím Jedince a Podvědomím Přírody/Vesmíru
 • Synonymum spojení mezi Bytím a Nebytím
 • Neexistence Nevědomí
 • Vlastnost Prazákladní síly a inteligence všeho (pohádkové Stvořitelky Matky Přírody) ve vztahu k bytosti typu člověk
 • Umění ŽÍT

 

SATANSKÉ LŽI, NEBO LŽI O SATANIZMU?

 

Absolutno – NE/Struktura tvoří Strukturu – NE/Absolutno neboli je svým vlastním fantastickým Stínem, jakkoliv zároveň (naráz a souvztažně) i dokonalým typem energie. Právě toto je Všeopak Ničeho, po všech stránkách „NEJ“ inteligence.

 

Jelikož existují dvě perspektivy XYZprostoru, stavová/multi2R (optická) a pohybová/multi3R (vibrační), tuto samovyplývající vlastnost reality krásně popisuje nejvyšší karta eso (A) s hodnotou 1 nebo 11 (opticky jedna jednička, dvě jedničky).

Dvě esa (AA) znamenají jak 2Rozměrnost (11), tak 3Rozměrnost (111) a zároveň i univerzální kartu žolíka (1111 binárně rovná se 15 dekadicky).

Co je intuitivním průnikem fantastického Stínu sebe sama a dvou es (STÍN & AA)?

Někdo může namítnout, že to platí jen v češtině, ale čeština není jen tak ledajaký jazyk (číst – čest, čítat slova i čísla, chess key – český: 64 polí rovná se 64 kodonů/tripletů genetické knihovny).

Kromě toho St & In si lze v anglickém kontextu vyložit jako „svaté uvnitř“ a STÍN je pozpátku NIC se stínem nad I, což ukazuje na Mystérium magické nedvojnosti a na fraktalitu Bytí.

 

„Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.“

Spíš se zdá, že na počátku JE Slovo a navíc kdovíjaké… Cenzorské a inkviziční aktivity „Boha Nejvyššího“/Bohů/Elohim, potažmo žido-křesťanství apod., jsou už dávno profláknuté.

Mimochodem původní antropomorfní „hmotnopřírodní“ rasy jsou plazí (tzv. Prastaří) a původní člověk je rudoch (indiánská rasa); pouze zde je přítomná čistá přírodní DNA, to další už jsou různé umělé úpravy. To také jasně ukazuje na „přírodní víru“, šamanizmus, pohanství, čarodějnictví.

Pro (původně) světelné loutkové divadlo na oné nebeské Zemi to platí jinak, je to spíš duchovní svět, který se ale také už rozvinul do poněkud odvážnější podoby.

 

5/ KŘESŤAN POD ŠAPITÓ

Základní vlastností Života je zpětná vazba prožitku, cit, potažmo vibrace (nebo dále sebereflexe, uvědomění). Vibrace znamená neustálé střídání, kmitání, cyklování či přepínání mezi dvěma zrcadlovými stavy (hodnotami), 0/1, ano/ne, +/-,  zhasnuto/rozsvíceno, zapnuto/vypnuto, přijímač/vysílač, ven/dovnitř.

Opět nemohu nepoukázat na zajímavost, že slovo SATAN (výslovnost /ˈseɪtn/) je pozpátku intuitivně Not Yes (/ntɪes’/), 0 1.

Zajímavá je rovněž hříčka SATAN / SAY 10 (SAY TEN), znovu vibrace, tentokrát v rámci strukturované řeči.

 

I když je to možná trochu předpojaté, chápeme-li Všeopak Ničeho neboli Čarodějné Vševědomí jako Zlatěskvoucí Inteligenci, slovo ZlaTo naznačuje charakter potenciálu všemožnosti (superpozice Lásky a Zla, reálně extatické Štěstí a fantastická Temnohra v jednom) – a co splňuje podmínku koexistence schopnosti pravé Lásky a ztělesnění archetypu Zla? Na to jistě netřeba odpovídat. Uvědomme si nicméně, že Christ jako spojení latinského chryseum (zlato) a tempus (čas) – „Y“ je trialita, „I“ dualita – s tímto manipuluje, je to právě onen „zlatý krystal“. To v určité fázi může pomáhat, nejedná se však o konečné stádium. Původ zlatého krystalu je ve všezahrnující PRÁZDNOTĚ.

 

6/ VELKOZLOSTNÉ KLY PEKELNÉ

Vzniká, potažmo již existuje, nová univerzální Galaxie Zlaté Růže. Konvergují zde všechny komplementární typy realit. Těch je bezpočet, základ ale tvoří dvě: unipolární/světelný a univerzální/světlotemný Strom Života, přičemž jde o způsob a hloubku chápání (a s tím související pohyb realitními bublinami) a Stromem samotným je úžasná PŘÍRODA. Jediným zákonem je Neškodit. Zda někdo vyznává Lásku, Světlo, Temnotu, Ducha, Tělo nebo Kybernetiku je čistě jeho věc; některé reality pouze existují paralelně, jiné sloučeně (tak aby nic nepřekáželo v cestě MAGII).

 

Nový univerzální SuperTalent – SuperElement funguje zároveň jako univerzální Firewall & Antivirus, vztažený k univerzální zdrojové superpozici. Pokud by někdo projevil seriózní záměr škodit, aktivuje tím svou osobní zdrojovou dvojexpozici, znamenající přerušení existence v systému, který ho promítne do Ohnivého Jezera. Úplné ukončení existence v systému (životní restart) je vrcholně nepravděpodobné (ale ne nemožné), jako je málo pravděpodobný i záměr škodit – protože proč by to kdo v téměř dokonalém Superráji fantastických možností dělal? Není to ale tak, že by někdo „zakázal zlo“. To ve zdravém smyslu není možné, jelikož humor a lež (hra, mystifikace) mají podobnou podstatu.

Dříve by to znamenalo nějaké „karmické vyhnanství“ a hrozil by vznik konfliktních realit.

 

OSOBNÍ KOMENTÁŘ

Ne že bych byl kdovíjakým příznivcem vznikající Supergalaxie…

Osobně bych bral nekonečné multidimenzionální Peklo, jako základ ráj Přírody a fantastické Podsvětí. Nevědomá úroveň JEST v podstatě nahrazuje MAGII umělými životními formami, jelikož jí chybí zadní strana Stromu Života. Toto může pouze koexistovat jako dvě nijak nepropojená Univerza.

 

 

7/ NEJLEPŠÍ JE WICCA

Zdroj Života, potenciál všemožnosti neboli Všeopak Ničeho má charakter superpozice Lásky a Zla; jedno má nejvyšší hodnotu vibrace a je univerzální/objektivní (status pohybu/3R – živá síla), druhému se meze nekladou ve smyslu neohraničené fantazie a je singulární/subjektivní (status stavu/2R – mysl, představivost). Vtip je v tom, že platí obojí naráz a je souvztažné, přičemž základní reflexe (Prazrcadlo) se projevuje jako extatické Štěstí a fantastická TemnoHRA v jednom; mezi tím je naprosto vše.

 

Jakmile je toto nepochopeno, mění se superpozice ve dvojexpozici: oba projevy téhož mají tendenci existovat nezávisle, jako utopická „láska v lásce“ (se statusem 2Rozměrna) a zároveň jako zlo se statusem 3R, tedy zvůle, zlovolnost.

 

Superpozice Lásky a Zla (jakož i archetyp Zla) nemá nic společného s působením Zla; potenciál není interaktivní.

 

ČARODĚJNÉ VŠEVĚDOMÍ

Skalární inteligence a tenzorový potenciál v jednom neboli absolutní Láska a fantasy Dæmonium v jednom.

 

Jsme magie a vše je nástrojem magie.

Fungovat nástrojem napřed znamená měnit se ve stroj – bytost naruby. To je také cílem všech programů víry (náboženství, spiritokracie, ezoterizmus, televize, masmédia, byrokracie, technokracie), založených na převrácení vektoru mezi fantazií a pamětí. Na počátku žádná paměť není, jedině naprostý šílenec se pokládá za něco jiného nežli fantastickou magickou bytost.

Magie znamená například kouli světla nebo ohnivý vír naplněný myšlenkami a představami (a nejlépe souladem vůle a klidu). Fantazii se meze nekladou, jedinou mezí je pocit, svědomí.

 

ŘÍŠE STŘEDU ZLA

Slovní argumentace pouze vymezuje teoretické hranice. Praxe je jinde. Tak jako nelze přímo vyjádřit Zlatou Inteligenci, nelze přímo vyjádřit ani Černou. V určitém smyslu jde o dvojité dno, kde tím jedním je CHRIST (Zlaté Fluidum) a druhým SATAN (Fluidum Zla Té). To je dobré zkoumat a brát na zřetel. Extrém ale nikdy prakticky nefungoval, nefunguje a fungovat nebude. Co funguje, je zlatá střední cesta. Lze tomu říkat záhadně Říše Středu Zla (neboli ZLÆND) – zlo totiž žádný střed nemá, nemá vlastní podstatu, nemá vlastní hmotnost. Proto název je vlastně vtip, mystifikace. Přesně o tomhle je magie – čarodějnictví, pohanství, Wicca a podobně. Problém je, že dosud existují v poněkud „bledém stupni“. Je třeba se převážit na obě strany, zlatou i černou, a tvářit se, že to tak není…

 

TRUE LOVE

 

KYLIE MINOGUE & NICK CAVE