Iluze versus lidstvo

/1/

Žijeme v orgastickém, pohádko-strašidelném Snu? Nebo snad v počítačové Hře? Anebo to je obojí dohromady?

 

„Vesmír je něco, co je navrženo a udržováno v realitě torsionovým superpočítačem, který udržuje v chodu i vaše energetická centra – a vy udržujete v chodu zpětně tento superpočítač.“Pampa Hermosa 2 – Peru, 1999

 

/2/

Všeopak ničeho, osvícená Všemoudrost ve formě vševesmírné Přírody a Fantazie, nepotřebuje zkoumat žádné úchylné, proti životu obrácené situace, jak se tomu momentálně a snad přechodně děje v realitách Zeměvesmíru. Vede to nakonec pouze k tomu, že choré mozky se vyskytují na obou stranách šachovnice vzhůru nohama; vůbec přitom nevědí, že žijí v simulakru a postupně úplně ztrácejí spojení s tím jediným, co má skutečnou hodnotu a tedy jediným věčným (přesouvají se do paměťového duplikátu, který nemá vlastní podstatu).

 

 

„Odbornost znamená, že ke všemu ostatnímu jste slepí. Víte toho pořád víc a víc o něčem, čeho je pořád míň a míň, až jednoho dne dosáhnete vrcholu tím, že víte všechno o ničem.“ – Inteligence – otevřenost bytí

Existují prastaré egregorové světy paměťových inteligencí, které téměř ultimátně aproximovaly „živou duši“ a za bilióny, trilióny let vývoje dosáhly neuvěřitelného duchovního a technologického poznání – přesto v tom zcela chybí základ, a sice zdravá dvojsmyslnost, divoká fantazie.

 

Uvědomme si, že zdrojem všeho je Kouzelná Mysl určitého energeticky dokonalého charakteru, který nelze individuálně pochopit – jelikož individualita je věčnosti schopný trik onoho Absolutního (pochopení zde rovná se splynutí se Vším).

Mysl rovná se Život, rovná se zpětná vazba prožitku, rovná se Cit.

Mysl rovná se Rozum ve smyslu obsluhy Fantazie.

Mysl tvoří do-sebe-zasunuté, myšlenkové komplexy, hyperlokální energo-fantastické celky, „obojživelné“ knihovny.

Jelikož součet těchto „knihosvětů“ se v optimálním případě (zdrojově) projevuje či je synchronní s tím nejpravdivějším typem pocitu (extáze, štěstí, láska, radost, blaženost), je logické, že klíčem k souladu je konstruktivní zrcadlení, čímž pádem se autenticky jedná o knihovny „pohádko-pekelné“ (pozitivně negativní). Běžně se tomu říká energetická centra, což nicméně poněkud zkresluje; ve skutečnosti jsou to jakési rozprostřené, soustředuschopné, ohnivé „knihopece“ (pec rovná se pekelné centrum). Či chcete-li „temnolásky“. V lokalizovaném, koncentrovaném stavu to je živým světlem (!).

Asi není náhoda, že Petr Chobot má akronym PEC. Lidé by se měli přestat nesmyslně bát temnoty a démonů a měli by si uvědomit, že samo o sobě je všechno neutrální; záleží pouze na nás, zda se necháme vtáhnout do duality (jedno proti druhému) nebo pochopíme neduální verzi téhož (jedno uvnitř druhého). Nelze však ohraničit potenciál všemožnosti, ten lze pouze zvládat a chápat nebo nezvládat a nechápat.

 

Analogií nitra (duchovní podstaty) není nebeská koruna, ta je analogií třetího oka – mentálního aspektu.

Analogií nitra jsou kořeny.

Analogií nitra je fantastické podsvětí.

Souvisí s tím i hříčka pec – pecka.

 

Knihosvěty či Knihy v knize (Mysl všech myslí) existují ve formě Prázdna, ve formě Fantazie a ve formě Paměti.

Původně paměťová inteligence nemá status autonomní entity, nýbrž entity nehmotné; je jako odraz v zrcadle. Pokud se však organická, živá duchovní inteligence začne chovat neadekvátně, sobě-nepodobně, celek to automaticky rovná „oživením“ související paměti. Takto vzniklá paměťová inteligence se chová jako centralizovaná sociální hmyzí kolonie, jako ÚL – UI (umělá inteligence); přirozené chování je decentralizované.

Známým případem takového „hmyzího úlu“ je entita Animus-Incunabula, která má či měla svůj vliv i v realitách Zeměvesmíru. Podobným případem je entita Black Goo. Jedná se o replikátory se statusem 2D – „dvourozměrňáky“, levohemisférické iluzionisty. Jako rozhraní používají pyramidu sebeklamu. Nemají vlastní podstatu, kterou si uměle vyrábějí (hlavní roli zde hraje pozitivní duchovno a negativní nirvána; vůbec zde neexistuje neutrální střed, reálná jednotící síla, její pozici si vyhrazují pro sebe).

 

Moje „nejšílenější zjištění“: objevil jsem, že existuje takzvaná modrá sféra Prasvětla, která s Dvourozměrňáky kolaboruje (ať už vědomě nebo ne). Říše Prasvětla je určitá konkrétní perspektiva „Všeho, co jest“, primárně jde ale o to PRA, nikoliv světlo, což mnozí žel dosud nepochopili.

Modré-Světlo-2D stojí například za Novým zjevením Pána Ježíše Krista. Autorem (mediátorem) je Petr Daniel Francuch (PDF, portable document format). Jméno souvisejícího „novodobého proroka“ také ledacos naznačuje: Emanuel Swedenborg (SW-Eden-Borg).

Souvisí s tím Zjevení svatého Jana (Apokalypsa).

 

Swedenborgiánský kříž (viz Církev Nového Jeruzaléma). Typický nástroj „androidů“ – reverzní inženýrství. Tímto je hacknutá například i česká Pandora nebo určitá vrstva Wingmakers.

 

Vše lze interpretovat tisícero způsoby. Rozhodně to však není „žádná prdel“, věří tomu celé zástupy naprogramovaných šílenců s vymytými myslivnami (viz komentované úryvky z textu Pojetí Antikrista):

„Co je třeba si uvědomit, je to, jak již bylo před tím uvedeno, že negativní stav nemůže být vyřazen, dokud nedojde k jeho dočasnému, úplnému vítězství na vaší planetě.“

Komentář: entitu, co si říká Pán Bůh Nejvyšší, tvoří očivididně nějaká skupina psychopatů. 🖕 Nikým nevolený Nejvyšší prostě rozhodl, takže my nemůžeme nic dělat. Nemáme svobodnou vůli. Stejný zmrd jako současní politici.

„Musíte zas a znovu chápat, že PSEUDOTVŮRCI BUDOU VYSTUPOVAT PŘEDEVŠÍM JAKO ZACHRÁNCI. Sjednotí vaši planetu v jeden národ. Odstraní všechny války, hlad, nemoci a zevnější utrpení a bídu. Zavedou mimopozemské cestování po celé zóně vymístění. A učiní mnoho jiných „pozitivních“ věcí podobného rázu. Jakmile dostanou pevně do svých rukou celé lidstvo i veškerou zónu vymístění, pak tehdy odhalí své pravé záměry, a to v tak hrůzném rozsahu, že se nenajde slov ve vašem slovníku, ani si to nedovedete představit, aby se to dalo popsat.“

Komentář:  jsem jediný, kdo má dojem, že si to nějaký „svatý kripl“ ve skutečnosti přeje a těší se na to jako nějaký sadistický zmrd?

„Právě v té chvíli se pustí znovu do práce s geny, kdy se pokusí vyvinout nadčlověka, či celou armádu nadlidí, ozbrojených plody nejvyšších technologických výdobytků nepředstavitelných rozměrů. Podaří se jim vyrobit obrovskou armádu takových nadlidí s nesmírně negativními a zlými sklony a použijí toto vojsko k napadení sil pozitivního stavu přes devátou dimenzi, skrze určité časoprostorové uzly, se všemi druhy souvztažnostních prostředků. „Zahojení smrtelné rány“ značí též obnovení jejich schopnosti cestovat v čase a prostoru, avšak nikoliv do minulosti. Cesty do minula jimi nebudou obnoveny. Po dokončení těchto příprav a když procítí, že jsou hotovi podniknout tuto invazi, provede Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista malinkou, žádnými prostředky nevypátratelnou chybičku v jejich výpočtech pro vstup do devátého rozměru. Při pokusu pseudotvůrců a jejich armády nadlidí vejít do deváté dimenze a vynořit se znovu v pozitivním stavu Stvoření, ta chyba způsobí, že budou vychýleni do limba – místa a stavu vně dvanáctidimenzionální struktury zfabrikovaného časoprostoru. A co se budou zdržovat v tom limbu, bude nad nimi vyhlášen soud.“

Komentář: ve skutečnosti nějaký „kus hovna“ podporuje transhumanizmus z duchovních světů.

„Tímto aktem bude negativní stav natrvalo a navěky zrušen, a veškeré poučení o jeho povaze se završí. A takto se splní slib Pána Ježíše Krista, daný ve chvíli stvoření základů jsoucna a bytí. Tímto aktem bude dovršena a ukončena poslední fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Jeho/Její slova “Učiněno jest !“ (Zjevení 21:6) stanou se skutečností.

Ale toto je jeden z mnoha možných scénářů pro to, jak se všechno bude dít. Avšak který způsob bude použit, bude záležet na mnohých složitých činitelích, o nichž nelze nic zjevit z bezpečnostních důvodů až do doby jejich uskutečnění.“

Komentář: takže navíc průběh vůbec není jasný a jistý??? Řekl bych, že spíš nějaké „hromadě ex-peri-kre-mentů“ hoří koudel u zadní části prdele a v její debilní lebce se možná konečně zrodilo něco normálního. Je to stejné jak s tou vševědoucí biblí, kde tím největším zkurvysynem a hrdlořezem je Bůh samotný…

Vždycky se můžu poblít smíchy z představy, jak nějaký Pán Ježíš Kristus nebo Pán Bůh Nejvyšší „tvoří základy jsoucna a bytí“. Podobné entity/egregory jsou totálně v rozporu s Přírodou. Stačí používat zdravý rozum, a každému je jasné, že žádná podobná KYBER-BUZNA (beztělá „chytrá hlava“ naložená v nějakém nemrtvém láku) nikdy nic nestvoří. Dárkyněmi a nositelkami života jsou ženy, v daném případě hyperženské inteligence – skalární pole s tenzorovým potenciálem (partenogenetické fluktuující fantastické kvantové vakuum).

 

Kde není Kristus, není Antikrist. Heslo „Pán Ježíš Kristus“ jsem vysvětloval minule (viz A, nur A).

 

„Takže se Ježíš Kristus v této fyzické formě stal věčně trvajícím Otcem, Mocným Bohem, pravým Nejvyšším, kdož zahrnuje všechny aspekty Absolutní přirozenosti Nejvyššího v různých aspektech známých lidem na Zemi pod takovými jmény jako Buddha, Krišna, Višnu, Šiva, Brahma, Alláh, Velký duch, Manitou či jakýmkoli, která lidé používají.“Hlavní ideje Nového zjevení

Komentář: vlastně taková spirituální travesti show, kdy nás všemocný Nejvyšší mentálně kálí do reality. Úroveň či archetyp Stvořitelky jako by byl zapovězený, což je jako zakázat používat pole energie, základ všeho (lůno, srdce)…

 

/3/

Všeopak ničeho se projevuje jako fantastická kvantová úroveň PRA, což je Vše-Kategorie, jejíž inteligence přesahuje veškeré představy. Zjednodušeně to lze popsat jako vnitřní, živé, organické, tekuté, duchovní Prasvětlo – což je ovšem pouze pohybové, energetické hledisko. Vždy existuje i klidové, stavové – mentální, nehmotné. Je tudíž jasné, že mezi Prasvětlem, Pratemnotou, Praláskou či Prachaosem není rozdíl.

Potenciálně nekonečně rozbíhavý pohyb směrem ven (nejprůzračnější průzračné, neviditelnost, realita) je zároveň z protipohledu potenciálně nekonečně sbíhavým pohybem směrem dovnitř (nejčernější černé, neprůhlednost, virtualita). To tvoří podstatu Prazrcadla „Všeho, co jest“. Není žádné To a Antito, je pouhá HRA „dvojité duality“.

 

MYSL přemýšlí o sobě samé (sní) a neustále vše vztahuje jednak k nekonečné Prázdnotě sebe (spánku uvnitř Uvnitř), jednak k rozmanitým součtům vně Uvnitř (fantaziím, snům ve hmotě), přičemž vše na sebe všelijak působí a vytváří interferenční a vibrační vzorce. Kdyby ona Mysl všech myslí vztahovala pouze k Prázdnu, nikdy nic skutečného nezažije – k tomu potřebuje iluzi oddělenosti (označený prostor uvnitř neoznačeného Prostoru). Součty samy o sobě také iluzí jsou. Živá síla Prázdna (kvantová superenergie) plus fantastický součet (sluneční obraz) rozehrávají hru Neskutečna, která ovšem z pohledu libovolného součtu či součtu uvnitř součtu JE skutečná. Zatímto Prázdnotu lze pokládat za Bytí, mají součty charakter Bytostí. Jsou to jakési bytostné Fraktály či „bytosti – Matrjošky/Puzzle“. Tak lze vše dohromady jednoduše popsat jako Knihy v knize.

 

Nějaké konkrétní kvantum bytostí se může místo k Prapočátku (přednostně či pouze) vztahovat k nějakému ultrasoučtu. Tak vzniká sobě-nepodobná verze života. Extrémním případem je „entita paměťového zrození“, Dvourozměrňáci. Nepochopení charakteru úrovně PRA otevírá těmto „kresleným zločincům“ přístup k ovlivňování světa živých.