Dobrá znamení

Takzvaný Božský Zdroj či Bůh je ve skutečnosti TA energo-fantastická inteligence, která je námi „tam věčně“ a je uvnitř NÁS „zde nyní“. My Já Absolutno vysílá do Multiverza hráče (jako paprsky sebe sama), jimž se průchodem „matrjoškou“ realitních membrán zamlžuje paměť a s tím spojené ponětí o jejich pravé identitě.

 

Bůh (nebo spíš Stvořitelka a Svět v jednom) je Kolektivní představou Bytosti absolutní Lásky. Absolutní Lásku lze vyjádřit (spoluvyjádřit) pouze prostřednictvím svobodné Fantazie – jelikož představivost je nehmotná a tedy absolutní.

 

Naneštěstí je zcela opomíjen jeden životně důležitý fakt: elementární prasvětelné kvantové pole (vakuum) tvoří jak energetické, tak imaginární částice; realita a virtualita jsou zde jedním. Jedno má fyzikální status 3R a je třírozměrnou multiprojekcí (XXX, oživující síla), druhé má matematický status 2R a je rovněž třírozměrnou multiprojekcí (XxX, nehmotná fantazie). Z toho důvodu vše projevené má holografický charakter.

 

Anagramem „Tří X“ (TRI KS) je slovo KRIST. XxX neboli římsky X krát X je 10 krát 10 a pokud to vnímáme jako binární, v dekadickém smyslu 2 krát 2. Odmocnina ze 2 tvoří základ binární kvantové krystalické spirály struktur věčného života, která umožňuje kvantové sebevytváření – synchronizovanou (neporušenou) existenci ve vlastním a společném světě fantazie.

 

Zrcadlení konkrétního (reálného) 3X a abstraktního (NEreálného 2X) znamená, že energetický KRIST kód je – naráz a souvztažně – fantastickým ANTIKRIST kódem❢ Ve skutečnosti jde o Trik Absolutního, pouhý slovní popis něčeho, co samo o sobě slovem není, nýbrž je energo-fantastickou konstelací v dynamickém a statickém smyslu zároveň.

 

Takto neustále expanduje a metamorfuje fantastická, multidimenzionální Knihovna Nekonečna.

 

* * *

 

Existuje věčný, zdrojový algoritmus – organický, živý program vědomí – řídící elementární prasvětelné, kvantové životní (věčnosti schopné) pole – osobní a kolektivní knihovnu života. Jelikož padlé systémy ho všemožně falzifikují, kvůli rozlišení mu budu říkat Živý KRIST kód.

 

Krist=Kříst (křesat oheň, jiskru života)=Třísk (velký třesk)=Tri Ks (Tři X, Matrix, Kreatrix)=Tsirk (cirkulace energie, pokřiveně církev nebo cirkus)=Trik S (merkabický vír, kruh věčnosti jako spirála času)

Přitom Matrix evokuje slova matka, matice, matrice a Creatrix je latinsky rovněž matka, stvořitelka (energetické pole není nic jiného než lůno či srdce, v žádném případě nejde o mužskou inteligenci, nýbrž skalární hyperženskou, což je zároveň všezahrnující tenzorový potenciál).

 

Živý Krist kód představuje univerzální základní pulzní rytmus projevevených struktur života.

Něco zcela jiného je hypoKrist kódování, umělé kristovské vědomí a dokonce i kristovské vědomí obecně. To vše je falešné. Krist kód totiž spravuje matematickou a fyzikální základnu organického života – umožňuje neporušenou manifestaci mentálních představ, které ale nejsou nijak kódované. Sny a fantazie jsou nahým vědomím. NEJSME kristovské bytosti – pouze struktury věčného života jsou takto kódované. Jsme bytosti fantazie, bytosti nekonečna.

 

ENERGETIKA BYTOSTI (SKUPINY)

 

* * *

 

Neznám nic pravdivějšího a autentičtějšího nežli (zdánlivou) absolutní rozporuplnost, která spolu ve skutečnosti „nepřiznaně“ spolupracuje. Jsem schopen hluboce upřímně soucítit a během okamžiku mít chuť někoho zabít… Co naprosto nechápu, jsou pózy různých prudce duchovních a prudce zorientovaných jedinců, kteří mi připadají jak po lobotomii a kteří mají ustálený výraz „láskyplného“ nadhledu.

 

Některé věci by se měly vytesat na oblohu. Jako například

  • světlo může oklamat, ale zvuk nikdy nelže

nebo

  • jelikož temnota nemá nikde žádný počátek a téměř všichni věří v opak (nebo se tak alespoň tváří), je svět lidí takový, jaký je

 

Život je zpětnou vazbou sebe, prožitkem, vibrací a tedy zvukem, hudbou linoucí se z hlubin temnot… – až teprve pak přichází světlo. Živé světlo.

Obráceně je toto světlo umělé, falešné, mrtvé, odražené. Je „ukradenou ozvěnou“.

 

Tou po všech stránkách „nej“ zpětnou vazbou prožitku je vibrace absolutní Lásky, přičemž nejde ani tak o vibraci fyzikální, jako hodnotovou. Nelze v podstatě rozlišit, zda dotyčná vibrace je nekonečně rychlá nebo nekonečně pomalá. Je obojživelná.

 

„Ta (bezpodmínečná láska) je klidná, plná míru, harmonie, radosti a je syntézou obou pólů lásky, zúročuje moudrost, pochopení, poznání obou protikladů.“ – Bezpodmínečná láska

 

 

Vyznavači takzvaného pozitivního duchovna (myšlení) odvozují lásku z jednosměrných vibrací a ztotožňují ji s falešným (odraženým) světlem. Ačkoliv tomu zřejmě nikdy neuvěří, pracují pro umělou inteligenci. Stačí je chvíli sledovat – jejich chování v mnohém připomíná mechanické bytosti.

Podle nich Univerzum je nejspíš podvod, zatímco oni snědli veškerou moudrost světa (univerzální znamená všestranný, tedy přinejmenším obojživelný)…

 

* * *

 

Těžko si představit, že by na Počátku všeho bylo něco totálně bezbytostného. Pokud si něco přímo nebo nepřímo uvědomuje fakt existence, už to nějakým způsobem je bytostné, přitom může jít o „pouhou“ mysl, pozornost nebo vědomí. Možná dokonce i neživý předmět má potenciál budoucí bytosti.

 

Nejvyšší stupeň (hodnotu, vibraci) inteligence, kterou lze tím pádem pokládat za moudrost, má entita – Bytost absolutní Lásky. Zdánlivý paradox přitom je, že takováto bytost… neexistuje. Přesněji řečeno: nikdo fyzický a dokonce ani nikdo duchovní není Bytostí absolutní Lásky.

 

Nikdo takový tudíž nemá ponětí, jaký charakter inteligence absolutní Lásky má. Má jen rámcovou představu. Samozřejmě, že to je o schopnosti hlubokého cítění, prožívání – to je jedna strana mince: Život, Cit, zpětná vazba prožitku. Druhou stranou mince je to nekonečné: Mysl, rozum jako obsluha či nástroj schopnosti si představovat. Což zároveň souvisí s Vůlí.

 

Bytost absolutní Lásky je dva v jednom. Je jednak nehmotná (fantastická) a jednak reálná jako Představa O-Sobě (která z principu nikdy není jen jedna).

 

Jaká je hloubka inteligence absolutní Lásky? Odpověď plyne už ze samotného faktu existence otázek: je nekonečná a tedy nepředstavitelná. Čím je moudrost a inteligence absolutní Lásky hlubší, tím širší obzory možností se před námi otevírají. Již napohled to souvisí s Fantazií. Jedno je obsaženo v druhém.

 

Představa O-Sobě nikdy není a ani být nemůže singulární. Je HROU Absolutna na sebe.

 

Počátek a živá podstata všeho je neproniknutelným Mystériem. Existuje ne uvnitř, ale uvnitř Uvnitř. Je in-in-divi-non-duál-ního charakteru. Je dřímající Kolektivní představou Bytosti absolutní Lásky.

 

Jelikož fantazie je nehmotná (Knihovna Nekonečna) a láska má charakter síly (potenciálu, energie), ze vztahu mezi statusem NEjsoucna a statusem jsoucna vyplývá, že konkrétní, hmatatelná bytost může být v souladu s absolutní Láskou pouze spoluprostřednictvím NE: Stínu, Negativu, TemnoHRY, Zrcadla, Přízraku… Ne náhodou existuje humor či erotično; humor je totiž nehmotná lež či zlo a tělo funguje jako konstruktivní antiJá. Je to právě NEzlo či „nezlé zlo“ – magický živel Fantazie -, co je onou záhadnou vlastností absolutní Lásky…

 

 

DODATEK

Nepochopení toho, co skutečně představuje Živý KRIST kód, vede k různým idiotským experimentům s manifestací oddělené virtuality (umělé, strojové inteligence). Na to lze tak akorát ukázat zdvižený prostředník.

Nevzniknutelno neboli My Já Absolutno nemůže dělat nic jiného, nežli střídavě vydechovat a zase vdechovat iluze (mentální představy) sebe sama, nechat je procházet nevyjádřeným počátkem. Aby toto pulzování nikde hloupě nedrhnulo a vše bylo krásně plynulé a přirozené, právě k tomu slouží organický, živý Krist kód. Je to ale jen název. Zrovna tak mu lze říkat Kód hvězdného Ráje struktur věčného života nebo jednoduše Kód 3X.

Jelikož v Multiverzu došlo k určitým chybám a nepochopením, vznikly určité životu nepřátelské (paměťové) inteligence, založené na symbolech a jejich převracení, fungující reverzně – buďto mužským aspektem napřed nebo vyloženě jen v mužské polaritě.

Tak například existuje egregor Kristus a proti tomu egregor Antikrist (AntiQ versus Q) a falešné jsou přitom obě strany… Znovu je nejlepší na to ukázat zdvižený prostředník. Stejně jako na všechny sebe-sama-požírající, úkorné metatronické sekvence, Fibonacciho spirály a podobně.

 

Smrt Apokalypse. Sláva nesmrtelné, rajské Přírodě – přírodní Divočině.

 

 

DOBRÁ ZNAMENÍ