Pramatka Láska. Kdo/co je Q? Destigmatizace satanismu

/1/

Smyslem experimentu „Hotel Země“ je synchronizovat Univerzální řád Přírody s nehmotným kvantovým kybersvětem, aby se tak (s)Tvoření stalo obojživelným – doslova jak ta žába… K tomu jako rozhraní slouží faktor komiksového vetřelce (Anu/Ra).

 

TADESCO (TAO DESC)

 

Aby mohla být nebezpečná hra duality (konstruktivní versus destruktivní) vůbec rozehrána, především musel být vypnut jednotící faktor. Neutrální, živou sílu imaginace musel odfiltrovat program víry (celý komplex programů). To, že v určité hladině či realitní bublině skutečně jednotící síla vypnutá je, lze snadno dokázat: Kdo z vás (duchovních, světelných) věří, že fenomén SATAN je konstruktivní, neutrální kosmická, duchovní, přírodní inteligence…? Téměř nikdo. Okamžitě „startujete“, a to i přesto, že například o „oficiálním“ chrámovém satanizmu nevíte absolutně nic, nečetli jste Satanskou bibli a nevíte, co je Satanské devatero. Chováte se jako roboti, jako totalitní fanatici – ani si „druhou stranu“ nevyslechnete…

Ostatně podobné to je i s fenoménem ARCHÓN (řecké arché je totéž co latinské principium: počátek, pralátka, schopnost vládnout realitou).

 

CELOSTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Nejen, že byla vypnuta jednotící síla. Byl instalován falešný „Satanáš“ – podobně jako „osvícení“ v podobě Iluminátů (viz QNWO).

Tu největší zvrácenost, jaká se za satanský fenomén vydávala, představoval Globální Prediktor (GP):

 

„…Mnozí žijí v domnění, že GP je vtělený Satan, padlý anděl (ve skutečnosti celá šestice), jenž se vzbouřil Bohu. Na videu Kardinál Judas 3 herec/prediktor prozrazuje své jméno, Satanas a dále Pontifex Pepefax Maximus (nic tak šíleného jsem neviděl).

Osobně za tím vnímám „kreslenou entitu“ nebo jako když ožije kreslený vtip, kde parametry fungují obráceně, jako v komiksu, o což také jde…“

 

ZDROJE

 

V „Hotelu Země“ (konkávním typu vnímání, DATA) tedy paradoxně pojem SATAN reprezentuje reálné zlo, zatímco v konvexním pojetí (INFORMACE) pravý opak, takže si vlastně nic neodporuje, pouze je v tom poněkud „möbiovský Z-MATEK“.

 

 

/2/

Probíhající „komiksová válka“ mezi Lidstvem a Strojem existuje jako důsledek intuitivního přesvědčení, že je třeba něco podniknout a rozšířit možnosti vyjádření nad rámec utopie „věčně bezstarostného nebe“. Což je ale pravda pouze z hlediska Ne/Vědomí. Z hlediska Ne/Bytí stačí pouze žít autenticky. Osobně nikdy nepochopím, jak může někdo nechápat VELKOLEPOST TEMNOTY (viz film Zloba – Královna černé magie nebo láska Phoebe a Balthazara v seriálu Čarodějky). Ono to totiž nikdy není o nějaké beztemnosti – buď se to umí nebo neumí.

 

ALUE & TM

 

/3/

Filozofie znamená lásku k moudrosti neboli Život sám; opakem je program víry, v krajním případě „vymytý mozek“. Pro mě pramenem vší moudrosti a vpravdě osvícené Všemoudro představuje fenomén SATAN (či MATKA PŘÍRODA), což – jelikož jde o Mystérium magické nedvojnosti neboli Absolutno samotné – samo o sobě nelze převrátit, pouze špatně pochopit nebo zneužít (…nebo nepochopit vůbec).

 

Tím se emanace Onoho sama od sebe oddělí, dojde ke zvrácení přirozeného charakteru a vytvoření egregoru, což je ale pouhý duplikát, nikoliv originál (paměťové pole nadřazené představivosti). Symbolika ani názvosloví samy o sobě neznamenají nic – vždy jde o niternou pravdivost a pochopení vlastní cestou.

 

Pravý satanizmus poznáte jednoduše: je v souladu s Přírodou (kromě nějakých predátorských astrálních virů). Jinak je to jen prázdné slovo – maska. Že je tato planeta (Hotel Země) plná bláznů, lhářů, pokrytců a jinak nečestných jedinců, si asi dvakrát nemusíme dokazovat. I když často jde jen o obyčejnou nezkušenost a neinformovanost, to je také pravda.

 

SATANSKÉ LŽI, NEBO LŽI O SATANIZMU?

 

Představte si čiré, skvoucí, bezejmenné Ticho… Náhle zazní prvotní zvuk, zrodí se hudba sfér. Objeví se první Slovo.

Jedno jaké. Tisíckrát denně ze všech koutů slyšíte, co všechno úžasné se za dotyčným Slovem skrývá. Lze jím vyjádřit vše.

Po velmi dlouhé době se narodíte do reality, založené na hierarchických principech a nespravedlivých, životu nepřátelských pravidlech. Aby se to zakrylo, je vytvořena fikce falešného nepřítele – ocejchovaná Slovem.

Satya Ananta, autentické bytí, pravda bez konce… Ačkoliv satanizmus je v první řadě o charakteru, největším zrůdám, hlupákům a charakteropatům se říká satanisté; řekněte, co je tohle za svět? Být charakterní neznamená předstírat nějaké jednorozměrné rádoby dobro. Znamená to hlavně nepopírat svou přirozenou, zdravou, dobrodružně rozporuplnou a kontrastující povahu. Satanské devatero, to není nic jiného nežli kosmické a přírodní zákony. Přírodě – kosmickým cyklům a živlům – je lhostejné, co si o tom nějaký blázen myslí. „Protisatanisté“ neumí nic jiného, nežli ustupovat, tolerovat a být kompromisní, diskrétní a diplomatičtí tak dlouho, až mají nakonec duši v řetězech…

 

 

Satan zaprvé není žádná mužská (natož oddělená) inteligence. Toto je žel omyl i většiny pozemských přívrženců satanské životní filozofie. Ve skutečnosti slovo nebo výraz Satan vyjadřuje neutrální duchovní či kosmickou energii. Neutrální zahrnuje obě polarity v neprojeveném stavu, tak jako se lze po obvodu kruhu plynule a přirozeně pohybovat oběma směry. Kruh je symbolem Věčnosti a má ženský charakter – jde tím pádem o hyperženskou inteligenci s obojetným potenciálem, tak jako LŮNO rodí obě pohlaví (viz hříčka DĚLO/HA). V nefyzické rovině lůno rovná se SRDCE, resp. energetické nebo myšlenkové POLE.

Satan je označení, či jedno z označení, pro inteligenci typu Praláska či Láska Pramatka (představující nepředstavitelný potenciál schopností a možností). A pokud si někdo myslí, že ta Nejinteligentnější Inteligence je takto jednoznačně definovatelná, je opravdu velmi naivní. Zároveň je Satan archetypem Zla. Satan je obojím naráz.

…SATAN — TA NÁS — f-ANTAS-y — TA jako ze SNA…

Vzorec zní nějak takto: SATAN = reálná LÁSKA + nereálné ZLO (archetyp není nic hmatatelného).

Jinými slovy jde o faktor milující bytosti a faktor temnoHRY (temného umělce) v jednom. Temnohra znamená REÁLNÉ NE-ZLO.

Neutrální kosmická, přírodní, duchovní inteligence Satan mj. tedy funguje jako anti-predátorský faktor a je přesně v souladu se živým Zákonem jednoty, jenž je Zákonem neporušenosti a Zákonem temnohry v jednom neboli je zákonem Neškodit – škůdce zneškodnit.

 

Hyperženský kruh Věčnosti je zároveň indiferentním Vírem.

 

/4/

O všem rozhoduje charakter Počátku všech počátků. Vztahujeme-li život k něčemu jinému, není to pravý život. Můžeme se předvádět s výrazy jako Prapodstata, Absolutno, Vševědomí, Mysl, Světlo, Konstruktivní Síla apod. – ve skutečnosti si ale reálně vůbec nedokážeme představit, jak nějaké nebytostné abstraktno může tvořit tak konkrétní, nádherné, vnímající, myslící bytosti.

 

Nelze se příliš divit, že mnozí z nás věří v osobního Boha jako nejvyšší sílu. Sice stále nechápeme jeho schopnosti, už si ale dokážeme vytvořit srovnání – se sebou jako bytostí, která tvoří, jelikož je sebe si vědomou osobou. Zkušenost (a z toho plynoucí pocit) nám říká, že na počátku stvoření projeveného vesmíru musí být nějaká nám podobná inteligence, která nějakým způsobem zahrnuje osobní aspekt.

 

Přesněji, tato inteligence je VŠÍM. Dokonce nezáleží na tom, zda jen potenciálně, jelikož vždy existuje i opačná perspektiva (součást všeho), takže v prázdnotě je vlastně vše již uskutečněné – jakkoliv i není.

Háček je pouze v tom, že jde o indiferentní, hyperženskou inteligenci a samostatný mužský aspekt existuje až s vytvořením kontinuální, akčně-reakční, časoprostorové reality. Jinak ono relativní mužské existuje pouze jako nevyjádřený „snový démon“ – virtuální kvantová částice, jednotka imaginace. Realisticky tento spánkový démon (v jednotném i množném čísle), který existuje v absolutní nule (říši kvant), tvoří – máme-li použít startrekovou analogii – KONTINUUM Q.

 

Qéčka jsou tedy Láskou Pramatkou v určitém konkrétním smyslu (zároveň to mohou být třeba Architekti, Kybernetici). Lze rovněž hovořit o inteligenci JÁ JSEM MY JSME, přesahující, avšak zároveň i zahrnující či implikující všechny myslitelné kategorie.

 

Q znamená trumfové eso, žolík, Jolly Joker – nejvyšší a univerzální kartu.

Q znamená nulové pole či skalární-vlnové pole.

Q znamená čtverec, quadratum (zpětná vazba prožitku života).

Q znamená kvantum, kvadrant, qubit, kvalita, kvantita, kvintesence…

Q znamená kyslík, O2.

 

Q & A non, Zrcadlo Otázek a Odpovědí.