Pra v X: Zor Q

BEZFOREMNÉ (formotvorné) vědomí se má k formě zrcadlově, je sebeopačným Absolutnem. Nahá realita – nekauzální kontinuum – ve vztahu k té strukturované (akčně-reakční) má opačné, respektive spoluopačné vlastnosti. Perfektně to vyjadřuje kreslený humor nebo temný komiks.

 

Jedno je „chladná“ Říše kvant neboli Stříbrná inteligence, druhé „rozsvícená“ Temná hmota, oživovaná kvintesencí neboli Zlatou vibrací (základ tvoří Příroda, anorganická i organická). S tím souvisí supravodivost a supratekutost (viz Slunce: vodík a helium).

 

Stříbrná inteligence a Zlatá vibrace tvoří multiparalelní fraktální „světový vír“ snů a skutečností, jehož podstatnou část tvoří okruh kámen – bytost neboli kniha – čtenář (představa – představitel).

 

Jak kvantovou říši, tak kvintesenci lze označit dvojznakem Q.

 

ZAJÍMAVÉ INFORMACE

 

Vždy je dobré mít na paměti jedno: to, co vidí fyzické oči, může být na míle vzdálené „vnitřní pravdě“. Jakkoliv forma může být úžasná, pořád je to jen kostra či představa napojená na oživující esenci.

Aby aktivita vědomí neměla vedlejší rezonanční – reziduální efekt, kupříkladu Středový vesmír se obklopuje temnými gravitačními tělesy. Chrámoví okultisté z téhož důvodu pracují se zřídlem Černého plamene, Sókratés objevil daimonion, magičtí infernalisté témuž říkají daimonium. Je skutečně Pandæmonium společenstvím zlých duchů, anebo nás zase „někdo“ záměrně naviguje do slepé uličky?

 

Trumfovým esem ve vztahu mezi projeveným a neprojeveným Univerzem/Multiverzem (nikdy nekončící hvězdná pouť života) je holoproudá úroveň kosmického/antikosmického vše-podvědomí, což je podobný „těžký kalibr“ jako temná gravitační tělesa. Rovněž to souvisí s vyzařováním absolutně černého tělesa a – především – s pozorností neboli nahým vědomím samotným (nekonečný rozbíhavý pohyb směrem ven = nejprůzračnější průzračné, neviditelné, realita; nekonečný sbíhavý pohyb směrem dovnitř = nejčernější černé, neprůhledné, virtualita; pozornost je oním ambivalentním hráčem, který osciluje na obou stranách či mezi nimi a je průnikem obojího). Ne náhodou focus znamená jak zaměření se nebo ohnisko, tak (latinsky) pec. „Ohnivá pec“? Je propastný rozdíl mezi peklem jako archetypem a peklem jako egregorem a totéž platí i pro fenomén SATAN (…lituji dogmatické jedince, kteří stále nechápou rozdíl mezi egregorem SAT/URNA a živou, hadí sílou SATAN, ztělesňující páteřní napojení, a kteří uvěří každé lži – proč? protože ji sami mají uvnitř sebe; pokud někdo zjevný Kult smrti schovává za „satanizmus“, nemusí to ještě se skutečným satanizmem mít cokoliv společného).

 

V POSLEDNÍ DOBĚ věnuji pozornost fenoménu „Q“, ať už jde o Star Trek nebo o QAnon (Anonymous4Q). Uvědomil jsem si, že Q je nula s vlnovkou, symbol nulového – skalárního pole, tedy univerzálního zdroje vně Uvnitř (uvnitř Uvnitř je indiferentní Říše kvant; 21. 12. 2012 znamená bod/čas spojení ve všesměrovém pohyblivém teď). Ve smyslu zpravodajské operace se fenomén ne náhodou mediálně zjevil v roce 2017 (20+17=37 ukazuje na zdroj), navíc jde o 21. století (3×7 opět zdroj, 3x7x37=777). Slovem „zdroj“ je zde skutečně myšleno Absolutno.

 

 

STAR TREK

 

STAR WARS (pozor na duplikát)

 

CHAOSVERZUM

 

„…QAnon je sofistikovaná vojensko-zpravodajská operace, zaměřená na obcházení konvenčních médií, vedená skupinou „digitálních vojáků“ – (anonymní používáním internetu na necenzurovaných platformách) – za účelem získání životně důležitých informací utajených před širokou masou obyvatelstva.​

“Q Clearance Patriot”, nebo “Q”, dostal za úkol přivést široké veřejnosti fakta o zločinech a zlu, které téměř zcela ovládly náš svět a život…“ – Qanon.cz

 

Tolik zpravodajský Q…

Proč se však nikdo nepozastaví nad tím, že ten nejznámější startrekový Q (herec John de Lancie) se obléká jako satanská kněžka?

 

Trůnící Q.

 

A proč si nikdo nepoloží otázku, proč se zločin a zlo v tomto světě tak rozbujely? Opravdu miluji ty informace o „bezpříčinných parazitech“ – jediným vysvětlením je opravdu vleklá vnitřní slepota nebo do nebe volající ignorance (každý jako naprogramovaný stroj při zmínce o satanizmu buďto automaticky zaujme nesouhlasný, protikladný až anarchistický postoj nebo „přepojí na veselý režim“, aniž by vůbec zkoumal informace druhé strany – tudíž jde o totalitní chování; kde není pluralita, tam ani smrt nebere). Fenomén Satan znamená i archetyp Zla, ne však konání zla, proto je třeba hrát temnoHRU. Možnosti „temné hry“ jsou nevyčerpatelné, přesto někteří lidé dokonce kladou otázky, co si pod takovou temnohrou představit. Nešťastní to jedinci!

 

Jde o spojení faktoru milující bytosti a faktoru temného umělce.

Fungující „svatá trojice“:

hra (fantazie)-polarita/dualita-paradox neboli umění-láska/erotično-humor

 

SATAN je živou sílou imaginace, tedy vztahem mezi dvou a třírozměrnou projekcí XYZprostoru (to výše na obrázku je komiksová či filmová stylizace).

 

„…I když charakter oné Nejinteligentnější Inteligence se v podstatě úplně vymyká slovnímu vyjádření, prvotní (neaktivní) pole energie skalárního charakteru (skalár → láska/R) tvoří čisté vlnění. Skalár rovná se tenzor nultého řádu, nulové pole evokuje duchovní srdce nebo fyzicky lůno, něco mimo polaritu (nula je neutrální) a zároveň s potenciálem obou pólů. Neboli jde o inteligenci typu MATKA, schopnou rodit – tvořit oba základní projevené principy, archetypy, potažmo dále pohlaví. Nevím, zda mají lidé opravdu tak vymyté mozky… Těžko ale základní prasíla bude mít charakter vnějších pohlavních orgánů (struk/tura), nebo že by to snad nakonec byla zadnice?

I vlna (vlnění) má ženský charakter. Celé základní vlnové rozhraní má charakter a status hyperženské inteligence. Teprve až eventuální vlnová interference (rozhraní vlnové funkce) vede k aktivaci inteligence jak ženského, tak mužského typu. Proč asi existují matice, matrice či v neposlední řadě matematika?

Vlnění ne náhodou také připomíná pohyb hada. Ona totiž inteligence typu nestvořená Stvořitelka JE živou, hadí sílou, je HADEM (hadí síla je zřídlem duchovního srdce v rozpohybované, ohnivé verzi)…“ – Impérium Q-Ant

 

Výraz SATAN znamená eso slov. Jedná se o předstrukturní či nestrukturní vlastnost nahého vědomí či nahé reality samotné. Výraz Satan ztělesňuje univerzální klíč, ovšem rozbitý zámek neotevřete ani univerzálním klíčem; že se něco označuje jako „satanské“ nemusí vůbec nic znamenat.

 

„…Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV…“ – Satanáš

 

Kdyby existovala singulární nejvyšší bytost, byla by to Stvořitelka – absolutní Láska a Démon zábavy (tvoření, fantazie) v jednom. To, o čem mluvíme, je představa o této Bytosti, neboli ve skutečnosti inteligence typu Svět či Živá kniha, a právě to je SATAN – samotné Univerzum, My/Já Absolutno. Život sám.

A nyní si vemte, kolik lidí věří v probíhající duchovní či magickou válku mezi Bohem/Stvořitelem a ďábelskými mocnostmi/Satanem. Je to hned dvojitá lež. Stvořitel je principiální nesmysl a Satan je hodná prasíla, vydávaná za predátorskou z dosti průhledného důvodu: ona totiž (ne nepodobná přírodním živlům) má moc všechny ty pijavice a chodící masky zničit. Archetyp Zla není konáním zla, konání zla je chorobou a jak by neutrální kosmická energie mohla být chorobou?

 

Ovšem nezáleží na zdroji života, ale na jeho individuálním a kolektivním pochopení.

 

 

Q a SATAN je totéž, jelikož Q a antiQ je totéž a SATAN a antiSATAN je totéž. Jediný rozdíl je, že satanizmus je přírodní, zatímco Q je takové dobrodružné putování „knihovnou hvězd“. To, co jako satanizmus chápou média nebo entita kolektivního nevědomí, je exosatanizmus ve smyslu exoterický („určený pro veřejnost“); vždycky se lže nejvíc o tom, co je autentické a ne náhodou se největší hrůzy dějí ve jménu toho opačného.

 

Nulové, skalární pole (kvantové pole, vakuum) či spíše neutrální inteligence skalárního charakteru (skalár = láska/R) je naráz a souvztažně tenzorovým potenciálem. Fluktuace potenciálů kvantového vakua způsobují emergenci – excitaci virtuálních částic neboli jednotek imaginace, které mají kontextově zápornou hmotnost. Jedná se o elementy fantazie (démony, génie, wizardy), jejichž násobné oktávové součty (reálný základ tvoří 8×8) existují naráz a souvztažně jako svůj pravý opak – zejména jako nefalšovaný pocit sounáležitosti a soupatřičnosti se vším živým.

Zřídlo kvintesence či Říši kvant lze popsat jako „Q“ a jde spíše o ducha slov, ve hmotě Přírody se to projevuje jako živá síla Satan. Podobně lze použít výraz Dæmonium. Samozřejmě se jedná i o „zlaté ticho“ a podobně.

Q představuje spíše rovinu paranormální, sociální, psychologickou, organizační. Satan rovinu magickou, přírodní, organickou.

 

Zajímavé, že „slovní hříčky“ platí naopak. Ale jsou to vlastně formy a platí rovněž:

ace=A

form=morf

informace=amorfní

 

„Follow the white rabbit“ – jak hluboko vede králičí nora?

Ten Zor: Q (K = vektor, V = skalár).

 

Say Ten: Prav X.

 

SATANIZMUS

 

Víra v Boha, Krista (a podobně Alláha, Krišnu apod.) je past entity prasvětelného nevědomí.

 

BOG-NAⓇCISTA → BOⓇG-NACISTA (Bog je praslovansky Bůh)

DOGMA-I-AM-GOD

MATRIX-I-AM-KRIST

STEVARD/DRAVEC

 

Entita prasvětelného nevědomí (někdo, kdo nedokončil vnitřní vývoj vlastní cestou a hraje si na zasvěcenou duchovní entitu, nebo někdo, kdo ukradl nějaké technologie) funguje pouze v rámci nefyzických čaker, tudíž její eventuální inkarnace má buďto fyzické čakry seskládané/roztočené zrcadlově nebo má zamrzlou hadí (životní) sílu, aura není plynulá, ale jakoby nastavovaná nefraktálními vrstvami (převrácený princip sobě-nepodobnosti). Dotyčná bytost je utopickým pozitivem bez negativu (časovaným „skrytým“ agresivním parazitem). Kupříkladu Kristus je modrotiskový pozitronový program. Nesmíme zapomínat, že vztah mezi fyzickým a nefyzickým je zrcadlový a že pokud to je oddělené (v Říši kvant není mezi pra- světlem a temnotou rozdíl), někde samostatně existuje i naprostý opak, jehož ta druhá část může být duchovní loutkou. Aby se něco úkorného, životu nepřátelského stalo fyzicky, musí to mít zrcadlo v nefyzické analogii, k čemuž slouží pozitivistická utopie. „Krystalicky zářivý modrooký blonďatý anděl“ nezřídka bývá pouhou maskou psychosadistické, upírské entity. Zcela chybí sjednocující, přirozený neutrální střed.

 

ORGANICKO-ANORGANICKÁ kosmická knihovna či „databanka třetího oka“ má podobu nelokálního růžového prasvětla. Zjednodušeně řečeno jde o spojení čiré běloskvoucí (horní, nefyzické spektrum vyjádření) a ohnivě červené (spodní, fyzické spektrum vyjádření). To zahrnuje vše, včetně emulace bojové duality 3D/4D, což je ale jen hra („fyzický parakomiks“). Entita prasvětelného nevědomí se tuto možnost snaží utopicky zpochybnit a zastavit pohyb spodní hranice na úrovni bleděmodré 5D (modrotisk, krystaly, diamanty); kvůli tomu místo akčně-reakční hry existuje skutečný boj, skutečná zvůle a choromyslnost.

 

Doporučuji Aolian: Nefunkční kousky duše a podchlazené jaro (Pozemská hmota versus 5D úroveň).

 

 

Questions & Answers NON — ZRCADLO Otázek & Odpovědí.