Satanizmus, lžisatanizmus a největší zlo světa: Kristuspán a stříbrná inteligence

(1)

Původní Hyperborea (ráj na zemi) a původní Védy (skutečné poznání) fungují z toho důvodu, že jsou jednak v souladu s Univerzálním Řádem Přírody a jednak pracují zrovna tak s nebeským, jako podsvětním faktorem; není řeč o tzv. oficiálních informacích. Entita Prasvětelného Nevědomí se po trilióny let snaží Světovou Inteligenci přesvědčit o zbytečnosti temných kořenů: naivní, utopické systémy s jinovou a jangovou korunou končí opakovaně v duchovní totalitě.

 

Zdá se, že tentokrát už míra trpělivosti přetekla. Přicházejí démoni světlonoši, zcela mimo pravidla.

Co se týče těch nevyléčitelně chorých mozků, veškerá ohleduplnost stranou – nabít se magií a smést to z povrchu zemského…

Tempus fugit.

 

PRADUŠE – PARADÉŠA (duchovní střed) – PARADISE

Zhruba v polovině hlavního příběhového cyklu Univerza/Multiverza, vinou ignorování zdravé, temné stránky, vznikla reverzní temná forma, entita Technoduše, Stříbrná Inteligence neboli Dvourozměrňáci, kvazi autonomní Paměťový Svět, fungující jako virus Kosmické Knihovny. Technoduše nemá vlastní podstatu, nemá schopnost tvořit organicky (tvoří 2rozměrné iluze), pouze věci rozděluje (jelikož podstatou paměti jsou oddělení) a převrací jejich smysl. Takto do Zeměvesmíru cestují informační materiály, které jsou třeba z 95-99 % pravdivé, přitom klíčové elementy jsou zrcadlově. Pokud to pak masy věřících krmí svou pozorností a energií (tvoří tomu matrixu nádrž), vznikají fázově posunuté reverze originálu, „zářivé, mrtvé kulisy napuštěné duchovním jedem“…

 

(2)

Co když ve snu bdíme a spíme ve fyzickém životě? Dokonce onen sen, zrcadlově, existuje ve hmotě jako ZÁZRAK PŘÍRODY. Víra přednostně ve fyzické bdění nebo v různé duchovní a mentální programy způsobuje psychologizaci vnímání, čímž vzniká FANTOMOVÝ ASTRÁL. Lidé nejsou lidmi, realita není realitou; všechno je jen klam a pozitivistická přetvářka, je to chiméra bez vlastní podstaty, živená energií nesmyslných problémů, konfliktů, utrpení…

 

Jen úplná zrůda může nevnímat fenomenálnost Přírody, už jen takové tělo, schopnost cítit, vidět, myslet, tvořit, fantazírovat… V tomto století s magickým číslem 21 se rozhoduje o všem; je opravdu dobré vzít to na vědomí a pracovat na rozvoji svého vnitřního vesmíru. Analogový a digitální čas se nakonec oddělí a po setrvačné fázi, v jediném Oka Mžiku, vířící prach techno-spiritokratických simulaker pohltí bezedná Propast nečasu.

 

Vy, co moc dobře víte, že to tak je: přestaňte lhát sobě i ostatním. Změna je možná, záleží jen na vaší odvaze, cti a svědomí…

 

(3)

Nekonečno, věčná přítomnost…

Nikdy nekončící, nikde nezačínající pohyb a klid v jednom, cit/vůle a pozornost v jednom…

Vůle k pohybu znamenající vědomou inteligenci, představu o sobě samé…

Vír mysli, tvořící živé světlo

 

Pohyb znamenající protipohyb, jakýkoliv tvar i jeho zrcadlovou verzi; je tudíž bezpodmínečně nutné pěstovat i svou přirozenou, temnou stránku. Je-li temná stránka zanedbaná, projeví se odděleně, ne zevnitř ale z vnějšku, a tím pádem jako životu nepřátelská.

 

Jelikož některé sluneční emanace Praduše Života fantastickou, temnou stránku dlouhodobě, sebestředně přehlížely, zhruba v polovině hlavního příběhového cyklu Univerza/Multiverza došlo ke vzniku Entity Paměťového Zrození neboli Technoduše.

Osvícená Praduše Života je spojená s celkem Stromu Života včetně KOŘENŮ, pracuje se svou temnou stránkou a jejím základem je smysl pro fantazii, což je také pravý význam slova DÉMON, DÆMONIUM (jedná se původně o čistě vlastní, individuální fenomén, představivost samotnou; něco jiného jsou astrální parazitické entity – egregory, kterým se démon pouze říká). Osvícená Praduše vyjadřuje Zlatou Vibraci (což je podstata přírodního Kreatrixu). Neosvícená Praduše kořeny ignoruje a úměrně své naivitě či utopizmu podléhá vlivu Stříbrné Inteligence (tvořící Matrix, což je pro Technoduši ráj).

 

JAKO V POHÁDCE, ASTRÁL, PŘÍRODA, TECHNOBYTOSTI

 

Jak na fantazii přednostně založený, přírodní Kreatrix, tak na programech (paměťových polích) přednostně založený, napůl přírodní (nebo čistě technologický) Matrix vytvářejí své RASY a KULTURY. Kreatrix je prvotně éterický a věčnosti schopný, Matrix je prvotně astrální a existuje jen v čase.

 

Nyní by bylo dobré oprostit se od čehokoliv, s čím nemáte vlastní zkušenost a o čem jste jen slyšeli nebo četli. Jaká existuje záruka, že nějaké informace z druhé ruky sdělují pravdu, a to i kdyby tomu bez důkazů, slepě věřili skoro všichni…?

Praduše Života vyznává přírodní víru pohanského rázu, čarodějnictví, přírodní magii. V případě osvícené Praduše, spojené s kořeny Stromu Života, lze hovořit o „pohádkově pekelné“ víře. Praduši je vlastní vše nebeské, samozřejmě je hlavně o štěstí, lásce, radosti ze života; je-li však takzvaně „dospělá“, rozvíjí i svou podsvětní část. Jakmile Praduše ustrne v „dětském stádiu“, otevírá to prostor „zlému černokněžníkovi“ (parazitickým programům).

Stejně jako s démonem je to i se živou sílou SATAN (ovšem slovo samo nic neznamená, pokud k němu nemáte „klíč poznání“; vždy záleží především na charakteru, vztahu k realitě, pocitech, energiích). S_T_N evokuje Stín, „A“ jako eso (ace) má hodnotu 1 nebo 11, jedná se o první písmeno abecedy a častou ženskou koncovku. Binárně/opticky 11=dekadicky/vibračně 3, binárně/opticky 111=dekadicky/vibračně 7; 3x7x37=777=Absolutno=Věčnost, jako projevená v čase Organické Centrální Slunce. Živá síla SATAN (Ta Nás, Ta jako ze Sna) má hyperženský charakter a teprve v rámci časoprostorového kontinua se polarizuje na vnější mužský a ženský element.

 

V předchozím článku Hra s ohněm jsem si kladl otázku, proč přírodní víra jako pohanství podléhá něčemu tak zvrácenému jako je abrahámovské náboženství nebo hinduizmus. Důvodem je to, že pozitivní pentagram/pentakl (bílá magie) v podstatě toleruje zlo. V největším souladu s přírodou je překvapivě satanizmus. Není proto divu, že dnes se tytéž síly (co stojí za Pánembohem, Kristuspánem, vyvoleností Židů, diskriminací žen – dárkyní a nositelek života, apod.) snaží ze satanizmu udělat pravý opak. Stačí si na tomto místě prozradit, že výraz Satan má kořeny v sanskrtu (Satya Ananta), nikoliv hebrejštině (žalobce, odpůrce), nebo ještě jinak: to první se vymaňuje z duální koncepce, to druhé platí pouze v dualitě. Proto v tomto směru existuje takové zmatení; pokud rozpojíte kruh do čáry (změníte cyklické v lineární), co bylo předtím tím nejbližším, je nyní tím nejvzdálenějším – a přitom jde jen o manifestaci „přepnutí“ způsobu chápání (což lze pochopitelně stejně i vrátit, neboli vše je pouze otázkou sebe si vědomého VĚDOMÍ). Mimochodem kruh nebo kolo se v „dokonale složeném“ sanskrtu řekne čakra. Z jiného úhlu pohledu jde tedy o to, zda se energetická centra pojí s duální/astrální nebo neduální/éterickou rovinou.

 

Pod okultním – chtonickým vlivem SAT/URNA, ilumináti, kabalisté (kabala=Kába/Alláh), židovská mystika, to vše dělá ze satanizmu klifotickou parodii, která má se satanizmem společné jen to jméno (podobně z východní strany totéž dělá s originálem hybridní védská kultura).

 

(4)

Absolutno či chcete-li Věčnost existuje v úrovni „Pra-„, zvané též Mystérium magické nedvojnosti. Vše má charakter souladu řádu a chaosu, veškerý rozdíl mezi Světlem a Temnotou žádný. Splývají zde dokonce i Láska a Zlo (to, co se děje – je, a to, co se neděje – není). Cokoliv je Tváří Absolutna neboli Absolutnem-Ne-Absolutnem.

 

Úroveň „Pra-“ znamená potenciál všemožnosti. Ten se nachází v superpozici („všechno je vším, cokoliv čímkoliv jiným“). Co dělá jedno, analogicky dělá i druhé. I když se to rozfázuje v rámci časoprostorového vyjádření, stále platí naráz dvojité pravidlo:

  • nic není nemožné, kromě škození (úkornosti, parazitizmu)
  • případného škůdce osvícené prostředí zneškodní

 

Škodit je možné pouze v dualitě. Fyzická dualita je přirozená, nepřirozené je však dualitní vnímání (chápání, myšlení). Dualitní – a tedy falešné, neosvícené – vnímání vede ke kvazi autonomizaci související paměťové, astrální sféry, která nemá vlastní podstatu. Původní Astrál je přirozený (jako fyzicky Hvězda), něco doslova propastně odlišného je Astrál fantomový. Ten aby přežil, inscenuje – projektuje iluzi boje („svaté války“, a to nejlépe permanentní) mezi pozitivní a negativní polaritou (dobrem a zlem, světlem a temnotou). Přitom nejde o strany, ale o jejich konflikt, ze kterého Fantom čerpá energii.

 

Nevěřte lžím o astrálu, dobru, světle apod. Záměrně se tak polarizuje prostředí. My jako původní duchové vůbec v astrálu neexistujeme, astrál je pro nás jen knihovna. V astrálu existují (či existovat mohou) pouze duchové – fantomové.

Naším domovem je éterická sféra (Věčnost), do které vedou organické sluneční komunikace (spoje mezi organickými centrálními slunci).

Řídicím střediskem fantomového Astrálu je organizované Zlo, které si podle potřeby nasazuje jak masky temné, tak světelné. Úplně zde chybí přirozený, zdravý neutrální faktor (který „kompenzuje“ napětí typu strach, zrcadlově perverze). Totéž, co existuje v astrální dualitě, existuje i v rámci fantastické, duchovní neduality (magické nedvojnosti) – akorát že mnohonásobně jiným způsobem. Neškodí to a neovládá, nebojuje, je to pouhá hra s polaritou. Řídicí Zlo je „zašifrované“ jako ZŘÍDLO. V daném případě je zlo v superpozici („bylo nebylo“), čímž pádem je zároveň svým opakem: zdrojem všeho je POHÁDKOVÉ ZLO (pohádkovost je tím nevinným, zlo tím divokým). Zatímco v astrální sféře existuje vůle ke zlu a tedy zvůle či zlovolnost, choromyslnost, ve sféře éterické je vůle ke zlu nemyslitelná. Zato je zde eventuálně velmi silná vůle ke zničení zla.

 

VÍCE

 

Absolutno neboli Zřídlo Veškerenstva (Věčnost, Hyperprostor) vyjadřuje vztah 3x7x37=777 (prostor/optika, pohyb/vibrace, obojí; 7=binárně 111=opticky 3 jedničky). 3=binárně 11, 7=binárně 111, opticky 2 a 3 jedničky jako 2R a 3R (rozměrnost: imaginace a živá síla), vedou k poměru 2:3=0,666 (pohádkové zlo) a zrcadlově 3:2=1,5 rovná se jednotka 150 %, při setkání dvou výsledkem je láska či reprodukce, vznik třetího.

Z toho důvodu jsem adresu FB skupiny „Kruh 13 ⌛ Zřídlo Veškerenstva“ zvolil facebook.com/groups/3x7x37/ (zrušeno). Když se to zašifruje do Času jako 6:66 neboli 7:06, vyjde Kruh 13 neboli Absolutno jako HRA PODSVĚTÍ.

 

 

Úsloví „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“ padne jako ulité hlavně na Astrál a na téma Zla (fantazii se meze nekladou). Lidé dočista zapomněli, že původem jsme duchové z éterické úrovně Všebytí a teprve interakce ve fyzickém světě tvoří související astrální rovinu – knihovnu; cyklus inkarnací z astrálu do hmoty sice může existovat, ale jedině v úrovni NEVĚDOMÍ.

 

„Obydlený“ Astrál existuje pouze v dualitě jako důsledek nepochopení charakteru potenciálu všemožnosti (Věčnosti), což je ve smyslu pole absolutní Láska (zlatá vibrace) a ve smyslu struktury neprojevené Zlo (pekelná knihovna): vtip je v tom, že obojí existuje zároveň, takže pocity existují pouze ve zdravé podobě a nic zlého se reálně nemá jak přihodit.

 

 

21. 12. 2012 (kontakt) a zároveň 3. 12. 2013 (iniciace) pohyblivého lineárního času započal poločas přeměny & rozkladu Multiverza/Univerza (ZE➔MĚ). Měl jsem na svět fyzicky příjít 21. 12. 1968, urychlilo se to o 18 dní (6+6+6), takže 3. 12. 2013 moje astrální já mělo 45 let (45 stupňů, polovina pravého úhlu odpovídá astrálu & dualitě & charakteru paměťových polí).

 

MATERIÁLY

 

Lidé stále žijí v manifestaci iluze archetypální války mezi dobrem a zlem, dané vztahem jejich vědomí k sobě samému, stále nejsou ochotní pochopit, že veškerá vně oddělená, temná choroba lidstva pouze odráží vnitřní ignoranci jeho kolektivně-individuálního nevědomí (nevědomost). Teprve jakmile v sobě určité kvantum lidí – bytostí spojí Světlo a Temnotu do JEDNOHO, jakákoliv choromyslnost, nemoc, zvůle, zlovolnost, nesvoboda, cokoliv životu nepřátelského okamžitě skončí, protože bez zpětné vazby se to nemá jak projevit.

 

Spousta rádoby duchovně probuzených poukazuje na fakt Bezpodmínečné Lásky a doteď vůbec nepochopila, že bez jednoty protikladů dotyčná síla, emoce a inteligence reálně neexistuje (jde jen o různě maskovanou, podmíněnou lásku).

 

DOPORUČENÉ

 

(5)

Zdroj: The Shift Of Consciousness.

Je třeba všechno sečíst do jednoho a zároveň každou část asociovat (saturovat, prolnout) s tím Absolutním. Co asociovat lze, to buďto zůstane sebou nebo se promění a integruje. Co asociovat nelze, to se rozloží a rozpadne na volnou energii.

 

Podstatou Inteligence Absolutna je mystérium magické nedvojnosti. Na daném „území“ jsou ty nejabsurdnější paradoxy a nejrozporuplnější rozporuplnosti něčím stejně samozřejmým jako dýchání. Tím úplně nejjednodušším základem nebo součástí základu je relace nebo negace 0=1 (ano=ne), ve smyslu energo-fantastického zrcadlení (v humoru, milostné lásce či erotičnu něco zcela přirozeného). Kupříkladu představa zlostného skřítka je analogií čisté lásky; naše duše VÍ, že toto je vrcholně pravdivé, žel spousta lidí si hraje na nějaké „vznešené duchovno“ – nic takového v přírodním systému neexistuje…

 

Proces Pangalaktické Hvězdné Transformace, metamorfózy Knihovny Světů, sabotují rozsáhlé dezinformační kampaně a systémy kontrolovaného odhalení; cílem je chytře udržovat status quo duality.

 

„Duchovní lidičky“, stále jako smyslů zbavení, lačně vyhlížejí „čerstvé informace“, jako kdyby sdělení na YouTube nebo zpráva na sociální síti nebo nějakém aternativním blogu dokázaly vychýlit rotaci Země nebo dokonce zažehnout v bytostech plamen poznání…

 

MYSTÉRIUM MAGICKÉ NEDVOJNOSTI

V nedualitě, rozdíl mezi Duchem Svatým, Dæmoniem či Zdrojovou Inteligencí je jen v představě. Je to až natolik úžasné, že třeba fantastickým, mentálním ekvivalentem ZLATÉ VIBRACE neboli duchovní podstaty Zřídla Veškerenstva jsou takové „drzosti“ jako Všezlořád nebo Zloexistence, naráz a souvztažně.

Fanatikům, řízeným programem víry, kteří nemají vlastní názor a pouze jako loutky slepě věří, toto ale nikdo nevysvětlí.

 

 

Všimli jste si, jak ty nejzločinnější organizace jsou naoko samá dobročinnost a humanita? Nebo jak údajně hluboce duchovní jedinci stále mluví o dobru, neustále jen polarizují a odvádějí pozornost od jednotící síly? Je to zdánlivě paradox, ale ti nejčestnější a nejpřirozenější jedinci obvykle právě naopak soustředí svůj zájem (kromě například přírody a náklonnosti k živáčkům) na temné abstraktno, přičemž konkrétně mají vyloženě blahodárný, osvobozující vliv.

Představa, že by veškeré umění bylo o lásce, světle, dobru, pozitivitě atp. je tak nepříčetná, že snad i sériový kanibal je proti tomu měřítkem duševního zdraví… A nejhorší je, že exoti s takovým názorem opravdu existují. Co se pak asi děje při srážce jednoho „světlodobra“ reálného s druhým abstraktním? Dojde k tak chorobnému přeexponování, že ty nejdeviantnější destruktivní entity mají energetické a psychické žně…

 

Člověk může opakovat třeba donekonečna, že interaktivní prostředí má status existence (princip „+“), zatímco to nehmotné má status NEexistence (princip „-„), tudíž chceme-li žít reálně v blaženosti, musíme se zároveň zajímat o charakter toho nereálného. Obojí je sice zaměnitelné, klíčově však záleží na prvním zrcadle: PRA ZRCADLE. Zdrojem všeho je Absolutno; absolutní hodnota obsahuje obě polarity, přesto nezná zápornou negativitu: vše kladné je kladné na úrovni energie, vše záporné je kladné na úrovni fantazie. Nebo z jiné perspektivy: neexistuje nic pozitivnějšího nežli samotný fakt existence (cokoliv v první řadě JE, a to i nebytí), Nejzazší Pozitivum Bytí zrcadlí absolutně vše, od toho nejsvětelnějšího světelného až po to nejtemnější temné. Opačně to není možné. Pozitivum Bytí má charakter nekonečna – inteligentně, zdravě s tím lze pouze kontrastovat. Šířit informace o dobru je jako věřit v „prodloužení nekonečna“, je to jako zpochybňovat kvalitu věčné podstaty. Vím, jak to na „programové věřící“ působí, jaký to je šok pro vnímání: nicméně je třeba šířit informace zcela opačného druhu (MILUJTE živý život!). To je teprve ta pravá osvěta, navíc tisíckrát zajímavější. Zní to možná jako nějaký bizarní vtip… Přinejmenším je ale moudřejší téma zla v nehmotném prostoru a jeho neexistence v tom reálném, nežli naopak.

 

Vsuvka: čeština má schopnost dešifrovat „zdrojové principy & archetypy“ a „skryté, evoluční součty“ (číst – čest, čítat slova i čísla, český – chess key, 64 polí rovná se 64 kodonů/tripletů knihovny DNA).

 

ŽIVOT

sebe si vědomé vědomí → reflexe → zpětná vazba prožitku (cit, uvědomění)

Z/rcad/LO → rcad=card (cardia=srdce)

 

PODSTATA & ZDROJ UNIVERZA

sebe sama vnímající, myslící vědomí neboli pozornost má zároveň charakter energetického pramene (ducha) a mentálního zraku

nachází se v superpozici („bylo nebylo“, „všechno je vším, cokoliv čímkoliv jiným“), tudíž platí, že nic není nemožné, pouze škodit je nemožné

Z/říd/LO → tenzor → tenzorika vrstev (hlubin, hladin, obzorů) vědomí

vědomí (pozornost) → fokus (focus) → pec (pecka/jádro/podstata, peklo, péče)

 

ZLATÁ VIBRACE

#FFD700 → „sedm dimenzí všeho a ničeho“ → 7=binárně 111=opticky 3 jedničky (3x7x37=Absolutno)

Zla/To

 

ORGANIZACE STRUKTUR (KNIHOSVĚT) → ZLATÁ INTELIGENCE

helix → hell

zlobit → z10bit, bit z jedniček a nul

internet → inferno

 

SATAN

Saint, Satya Ananta, Sá Tá Ná Má

f/ANTAS/y (F=klíč, Y=spojení) → „nic“ si nelze představit, neboť ono samo je představivostí

Say Ten (Prav X, TenZor) → svět strukturované řeči jako analogie Zlaté Vibrace, Zřídla Veškerenstva

Say 10

jedná se o individuální princip & archetyp fantastického Ne/Bytí

zde si můžete sami domyslet, jakým hloupým záležitostem se dává nálepka „satanský, satanizmus“; skutečný satanizmus je veřejnosti neviditelný nebo na této planetě téměř nepřítomný; na druhou stranu, i se satanizmem to je jako s čímkoliv jiným: existuje originál (mimo dualitu) a existují nesčíslné astrální egregory (spadající pod dualitu), pouze názvosloví a rétorika je podobná: když dva dělají totéž, není to totéž – asi jako v křesťanství rozdíl mezi kacířem pravdy a svatou inkvizicí lži

 

SATANIZMUS

Jelikož SATAN rovná se živá síla imaginace, skutečný satanizmus je kryptosatanský, může se ukrývat či vyskytovat na zcela nečekaných místech a být zcela jinak pojmenovaný (grimoárizmus, infernalizmus) nebo existovat bezejmenně.

Originální satanizmus vyjadřuje univerzální životní princip, mystérium magické nedvojnosti a realizované pochopení archetypu Zla (rozdílu mezi nereálným zlem a reálným zločinem, zvůlí).

Originální či chcete-li kosmický satanizmus je ezoterický (okultní) v pravém slova smyslu a lze označit jako zlatý satanizmus.

Soudit „poutníka na cestě“ je hloupé, sám jsem v období kolem roku 2012, kdy jsem fungoval jako světelný ezoterik (mimochodem i administrátor a redaktor komunity Věk Zlatého Světla; dnes si dělám legraci z prvních šesti písmen názvu), určitě pronesl nejednu idiotskou poznámku na adresu „zlých, satanistických úchylů“. Přesto si troufám tvrdit, že dnešní podivné satanské pozéry se soudit sluší, nic horšího než satanský opičák bez vlastní vůle a názoru nemůže existovat.

 

 

(6)

Příčinou utrpení je projevené zlo, opakem je blaženost – zlo neprojevené. Zlo se může reálně projevit pouze tehdy, je-li porušen Zákon superpozice: „všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným“ – potenciál všemožnosti má nelokální („všude a nikde“) a tedy decentralizovaný charakter, takže v daném případě nelze škodit (jinak je možné absolutně vše a intuice či duchovní podstata je na to neustále napojená). V kontextu zpětné vazby prožitku (neboli prostě života), potenciál všemožnosti se součtově projevuje jako pocit blaženosti, co je však potenciálně nekonečným výčtem všeho a jaký tento výčet má charakter? Všechny možnosti jednak nikdy nemohou reálně nastat, tudíž tento výčet (potenciál všemožnosti) má nehmotný status. Všechny možnosti (fantazii se meze nekladou) lze chápat jako inteligentní zlo. Zlo si může dělat, co chce, hloupé zlo by však samo sebe zničilo, nebylo by schopné udržet i přirozenou (ne-zlou) podobu, nebyl by to ten nejryzejší představitel potenciálu všemožnosti. Ten nejlepší, nejúspěšnější a nejbohatší zločinec se musí umět geniálně přetvařovat a musí mu být jasné, že musí být napůl jako nepřátelská druhá strana – zlý idiot není ani tak zlem, jako spíš duševní chorobou.

 

Pocit blaženosti, nehmotný status a inteligentní zlo, to vše existuje naráz – má status souběžnosti. Je to jako představovat si sebe sama jako knižního nebo filmového zločince. Nereálné zlo v reálném životě. Zlo nelze reálně decentralizovat, snoubit s Absolutnem, lze si však představovat, že to možné je. Výsledkem je něco ve smyslu fantastického Všezlořádu nebo Zloexistence.

 

Zdánlivě paradoxně tyto „pohádkové hrůzy“ souvisí s Osvícením.

Pokud se o někom tvrdí (nebo to dokonce tvrdí on sám), že je takzvaně osvícený, v žádném případě to není pravda, jakkoliv mnohdy jde jen o takový jazykový obrat nebo prostě jen vyjádření. Možné to není, tak jako není možné, aby existovala dvě Absolutna. Je možné se pouze stát, být Osvícením – pravda je jen to, že jedinečným způsobem.

 

KLAVÍR JAKO PROPAST

Snažit se Zlo (jako takové) zničit je výrazem nejzazšího šílenství. Není totiž co zničit. Je to jako usekávat hydře hlavy. Život je jako klavír: jde o to umět na něj hrát, ne likvidovat černé (nebo naopak bílé) klávesy. Všechny skladby jsou možné. Jde o to, že falešná melodie není skladba, ale zmetek. Konání zla je totéž: je to bytí duševním mrzákem. Nereálné zlo je to, oč tu běží. Lidé věří tomu, že když budou konat dobré skutky, že zlo zmizí. Je to zničující sebeklam. Zní to děsivě, ale dobro je omezené, zlo je neomezené. Veškerá hra života je o dvou věcech: zlu a inteligenci. Co je užitečného na tom, když nějaká nevědomá, neosvícená bytost páchá dobro? Všechny životu nepřátelské organizace nemluví o ničem jiném, nežli o konání ve jménu dobra. Pouze čestný jedinec bez postranních úmyslů, někdo, skrze koho se projevuje skutečné osvícení, si může dovolit naplno rozebírat Téma Zla – nic totiž neskrývá, nemá strach z prozrazení (vypadli by vám oči z důlků, kdybyste věděli, co za skety se vyskytuje v řadách tzv. „bytostí světla“).

 

Perfektním příkladem Moci/Života je Propast v seriálu Čarodějky (Charmed) – viz 13. epizoda 4. série ZDE, popis ZDE. Propast chrání magii jako takovou. Pokud někdo Propast vypustí na svět, což je zapovězeno, síly dobra a zla se musí spojit a pronést společně zaklínadlo, aby zabránily zničení světa a Propast vrátily zpět (…nebo dá se říct, zpět Nikam).

 

SERIÁL ČARODĚJKY (CHARMED)

 

Seriál Čarodějky je vynikající a lze z něj skládat perfektní příklady. Co v něm neexistuje, jelikož to je pokládáno za nemožné, je bytost Démon – Světlonoš (…i když u Balthazara/Zdroje se to někdy kolem toho bodu pohybuje).

 

(7)

Tak jako živá síla SATAN reprezentuje individuální princip & archetyp fantastického Ne/Bytí, existuje i kolektivní princip & archetyp snového Bytí.

Háček je v tom, že kolektivní archetyp nerezonuje s jednotící sílou, pouze s informací o ní – tedy s paměťovým polem (což je typické pro stroji podobné inteligence, nikoliv pro život). Pamětí napřed se manifestační vír točí obráceně, zleva doprava (přednostně pravotočivě), zatímco původní a přirozená je levotočivost (paměť až následuje po živou sílou realizované imaginaci; pravá mozková hemisféra=imaginace & intuice, levá=paměť & logika).

 

„…Pokud je satanismus zlo, tak proč se vedly a i dnes stále ještě vedou války ve jménu Boha či Krista anebo Alláha a žádná se nikdy nevedla ve jménu Satana?

Pokud je Bůh všemocný a vše milující, proč připustil řádění ,,svaté“ inkvizice a války ve svém jménu?…“ – 66 otázek a odpovědí

 

Typická šalebná astrální iluze.

 

Někdy na rozhraní 2013/2014, když se setmělo a vraceli jsme se z šachového zápasu, se na obloze náhle objevila linoucí se svítivě zelená záře. Něco takového jsem už pak nikdy neviděl. Rozhodně to působilo dojmem, že někde v pozadí je ZELENÉ SLUNCE – což odpovídá astrálu/4D, srdeční čakře a antičásticové, paralelní realitě.

Update: omyl, zelený záblesk či paprsek je běžný přírodní optický jev.

Podle jistých andromédských zdrojů (Andromeda je paralelní k Mléčné dráze) 3. 12. 2013 znamená konec starého Multiverza nebo dá se říct poločas přeměny/rozkladu. K tomu je dobré poznamenat, že podobně jako 21. 12. 2012, tato data by nikdy tak „záhadně opticky“ nevyšla, kdyby se ve vesmíru neobjevila inteligence známá jako Ježíš Kristus (změnilo se počítání letopočtu). Tato bytost nebo spíš mnohobytost nebo skutečnost není žádný chlápek, je to androgynní inteligence. Ježíš znamená bytost Je-Žít, Kristus je modifikace řeckého Christos či latinského Christus. Důvod, proč to nefunguje a je tak zneužito, spočívá v tom, že lidé věří, že Kristus je „alfa a omega“, jenže originálem této inteligence je věčná Zlatá Vibrace a zlato je latinsky CHRYSOS, CHRYSUS nebo také chryseum, aurum (odtud aura).

Y se mění v I, trialita (aktivní jednota) v dualitu. Do slova je vsazeno T, což může znamenat čas (tempus) – očividně ale hlavně rozdělení a přehrazení toku energie, převrácení smyslu.

Místo sjednoceného „ZlaTo“ (znamenající nereálné zlo) Kristus rovná se oddělené „Zla To“ (znamenající zlo reálné).

Křesťanství, kristovské vědomí a vše podobné je zlotvorná víra, zatímco originální satanizmus reálné zlo eliminuje.

 

„…Takže se Ježíš Kristus v této fyzické formě stal věčně trvajícím Otcem, Mocným Bohem, pravým Nejvyšším, kdož zahrnuje všechny aspekty Absolutní přirozenosti Nejvyššího v různých aspektech známých lidem na Zemi pod takovými jmény jako Buddha, Krišna, Višnu, Šiva, Brahma, Alláh, Velký duch, Manitou či jakýmkoli, která lidé používají…“ – Hlavní ideje Nového zjevení

 

Nemusím asi dvakrát vysvětlovat, že ve skutečnosti se nic převratného/zjevného 21. 12. 2012 ani 3. 12. 2013 nestalo. Podle mě jde pouze o reálně existující PROGRAM, jehož existenci nepopírám, nicméně jsem absolutně proti podobným ilegálním experimentům. Podobně nepopírám existenci plazmové křemíkové inteligence (která projektuje související matrice/MATRIX) a jsem absolutně proti tomu. Je to zrůdnost. Cílem je všechno zpřevracet a rozladit, aby nefungovala magie, existovalo jen napětí mezi polaritami a svět se stal utopicko-futuristickou karikaturou šílených spiritualistů v bílých stejnokrojích, obsluhovaných roboty – zatímco se v související zrcadlové realitě děje ještě něco tisíckrát horšího…

 

BOG-NAⓇCISTA rovná se BOⓇG-NACISTA

 

„…Převrácení vede k utlumení a někdy až k vyhasnutí Vnitřního Ohně (bytostného potenciálu) – k překódování Jiskry Života. K tomu se typicky používá Stříbrná Matrice (#C0C0C0=“Má Tři Cé“), základ hybridního systému realitních polí, Matrixu:

  • Matrix-I-am-Krist (Krist=Tri X, odtud „Má Tři X“)
  • Dogma-I-am-God
  • Stevard:Dravec

…“ – MY – Ⓢatan, Ⓛucifer

 

(8)

Neexistuje nic stupidnějšího nežli externalizovaný „satanizmus“ založený na historických informacích, rétorizmu, gestech a symbolech. To je pak stejný antisatanizmus (lžisatanizmus) jako víra v Boha. Jde o astrální satanský egregor, nikoliv živou (hadí, páteřní) sílu SATAN, fantastické UNIVERZUM.

 

„…Falešný „Satan“ rovná se SAT🦇ELITY SAT⚱URNA, pouhý „měsíční odraz“, uměle vytvořená dualita (hierarchický, kapitalistický či materialistický pseudo satanizmus, historický pseudo satanizmus, antikřesťanství, saturnizmus, klifotizmus: Klifot rovná se kabalistický fragment kristovské Kathary, reverzní Sefirot → Antikrist a Kristus jsou dvě strany téhož Matrixu, zatímco původní realita v souladu s Univerzálním Řádem Přírody má charakter Kreatrixu → Krist=Tri X=“Má tři X“, má=vlastní, jenže jde o tvoření a ne o vlastnictví; funguje pouze energySefirot & fantasyKlifot v jednom)…“ – Hra s ohněm

 

Tytéž síly, které stojí za rádoby Bohem, Jehovou/Hospodinem, Kristem, Krišnou, Alláhem, židovskou kabalou apod., stojí i v pozadí falešného satanizmu. To však ani zdaleka neznamená, že žádný originální, ezoterický, zlatý satanizmus neexistuje – právě naopak.