Zloději identity

V předchozím článku Století pentagramu se čtenář může dozvědět, jak nejen Písmo svaté (Pán Bůh), ale i Strážcovské materiály (Krist-kódovaný Matrix) či Nové zjevení Pána Ježíše Krista – tedy vše spojené s fenoménem kristovství – predikují „příchod Antikrista“ jako projev Vyšší Vůle (ne-li údajně Nejvyšší), spojený se zkoumáním a ziskem praktické informace o tom, co je nejzazším možným opakem toho nejvnitřnějšího (jak vypadá převrácený stav Života).

 

KRISTUS – KORUNA VÍRY? ČI SNAD ANTIKRIST? NEBO TO JE JEDNO A TOTÉŽ?

 

Co je opakem Boha?

Jak se přesně prakticky projeví antiKrist-kódovaná realita?

Co je opakem Pána Ježíše Krista?

A není odpověď již obsažená ve zjevném odtržení oněch otázek od skutečného ŽIVOTA (tedy DIV/OKÉHO a nevinného zároveň)?

Všechny tyto otázky automaticky ztotožňují autentický život s Bohem – Kristem, aniž by se autoři (síly v pozadí) zabývali důkazem nebo aspoň nějakým inteligentním argumentem, PROČ. Jak k tomu Nekonečnost Mysli jako přijde? Pokud nevím proč, nemohu vědět ani jak, jsem odkázán na slepou víru. Navíc když mám ze všeho „divný pocit“, navíc ještě podpořený neblahou zkušeností (všichni věřící působí jako fanatici, jako někdo naivní nebo agresivní s vymytým mozkem). Co když se mi víra nelíbí? Co když věřím v Univerzální řád Přírody? A kde je vůbec nějaká svobodná fantazie? Co když vůbec nesouhlasím?

 

 

Můj dojem z této „koruny víry“ je, jako bych se ocitnul v nějaké nádrži na vědomí (které je jinak samozřejmě nekonečné).

Techno-Krist, největší fata morgána světa a největší zlý sen světa…

Krist kód není nic jiného než program: energetika a matrice jiskry života, která existuje i bez něj (bez Matrixu). Pokládat se za kristovské vědomí je jako pokládat se za kostru (alteritu bez identity). Související Antikrist zjevně funguje jako duchovní a mentální Smrtonoš, žací stroj (SPASITEL) vůle: viz nesvéprávní tragédi v maskách proti virtuální chřipce. Není tím ale už samotný Kristus…? Není snad Pán Ježíš Kristus pouhou čarodějnou formulí, hackerským kódem a nefyzickým čipem, bez kterého se to fyzické nemá jak ve hmotě, reálně odzrcadlit?

Není to snad dvojité reverzní inženýrství jako vyšité?

Vsadím se, že kdyby lidstvo naráz přestalo věřit v krista-lidskou chiméru, většina parazitických myšlenkových forem se rozpadne na volnou energii…

 

Jedna věc je program, matrice, energetika. Naprosto jiná věc je smysl, vlastnosti a identita. Ty lze odvodit jedině z toho nestrukturovaného, ze vztahu mezi Energií & Fantazií, z pocitů, myšlení a života jako takových. Identita, vlastnosti a smysl života odvozené z prefabrikovaného pravzoru, toť patologický nesmysl a choromyslnost par excellence.

 

Uznávám smysluplnost aplikovaného ŽIVÉHO Krist kódu (rajských struktur) v kontextu autentické životní filozofie. Ježíše chápu jako archetyp Je/Žít nebo pohádkovou bytost. Je to ale podle mě totéž, co ve hmotě živá síla Satan (SATya ANanta), stejně jako Duch svatý je totéž co Hyperprostor nebo Dæmonium. Z toho by se dalo usoudit, že si někdo pouze účelově zvolil jeden z mnoha statických úhlů pohledu na dynamický hologram života a tím z Vesmírného Orchestru, vyhrávajícího stále nové a nové skladby, udělal automatofon: vrzající flašinet…

 

 

Elita 1 % loutkuje lidstvem pomocí jeho vlastního vědomí. Jedná se o korporátní technokratickou entitu, která nemá vnitřní tvořivý oheň (duchovní podstatu), tudíž používá různé triky k tomu, aby oklamané bytosti svou slepou vírou v to či ono stvořily svoje vlastní – zdánlivě „komfortní“ – vězení.

Poznámka: proto existují takové (doplň nejhorší nadávku) jako institut právnické osoby. Dvourozměrná, mrtvá realita diktuje cítícím, myslícím živým bytostem.

 

Víra (zaměřená pozornost), optimálně synchronní s vůlí a představou (vizí, přáním), manipuluje „kvantovým polem života“ – vlnovým rozhraním potenciálu všemožnosti. Jedna věc je ovšem přirozená víra jako taková, kdy je prvotní to beztvaré, jiná věc je slepá víra v něco, postavená nad beztvarost (rozdíl mezi zdrojem iluzí a iluzí zdroje je nebetyčný). Funguje to stejně, ovšem s odlišným systémem distribuce energie/informací; v případě slepé víry jde o fázově posunutou realitu, což zároveň způsobuje převrácení a rozdělení systému realitních polí. Autentická pravda je zkrátka nahá a proto se jí říká holá pravda. Slova „prostor“ a „sprostý“ (jakož i hříčka „pohyb“ – „p/OHNI se“) si nejsou podobná náhodou, stejně jako nejsou náhodná slova s kořenem „mysl“:

 

„…Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné). Zajímavý je výčet výrazů obsahujících kořen „mysl“: smysl, nesmysl, důmysl, průmysl, úmysl, smysluplnost, smyslnost, dvojsmyslnost; jinak řečeno cíl, svoboda, důvtip, pokrok, záměr, inteligence, erotično, humor – mystérium.

Jediné, co opravdu neexistuje, je Nemysl (absolutní nepřítomnost Mysli).

 

Piřpomínám rovněž svou oblíbenou „svatou trojici“:

hra (fantazie)-polarita/dualita-paradox neboli umění-láska/erotično-humor

…“ – Pekelná životní filozofie v souladu s nestvořenou Stvořitelkou

 

Lidstvem či obecně duchovními bytostmi nemanipulují žádní „reptiliáni“, „iluminátská elita“ ani „satanská černá magie“, nýbrž technokratická entita, popsatelná jako predátorská myšlenková forma. Toto „dvourozměrné monstrum“ není duchovní podstaty – nemá vnitřní oheň, jiskru života, oplývá však rozvinutými mentálními schopnostmi.

 

Je ironií, že tato entita je zrcadlovým komplementem takzvaných „bytostí světla“ (kristovských bytostí), z jejichž nevědomé části vznikla. Je možné porazit svůj vlastní stín? Zdá se, že válka s vnějším nepřítelem není nic jiného než chiméra, sebeklam; zpracuj svou vnitřní temnou stránku, nechť se stane konstruktivní součástí tvé osobnosti, a nepřítel se rozplyne jako pára nad hrncem

Jenže lidem to zní příliš pohádkově, příliš neuvěřitelně – nevěří v moc představ, nevěří ve sny. Tím pádem si ale přitahují odpovídající „osud“.

 

Existuje jedna zásadní okolnost: kosmické zákony reálně nelze porušit, lze pouze pomocí iluzí (lží, klamů a lstí) někoho přimět, aby věřil tomu, čemu já chci, aby věřil. Anorganické technokratické vědomí ke své existenci nutně potřebuje entity, které jsou mu zároveň podobné a zároveň jsou jeho opakem: naivní organické duchovní bytosti s neaktivním nebo vyhaslým vnitřním ohněm (s překódovanou jiskrou života). To jsou naši staří známí: „bytosti světla“. Ovšem jakého světla? Toho živého, plnospektrálního, které není polarizované? Nebo jangového, polospektrálního? Toho vlastního vnitřního nebo odraženého vnějšího?

 

Existuje živá realita vibrací a existuje optická realita s ní spojená anebo také ne. V internetovém zpravodajství nebo v televizi tak můžete vidět, ale nikdy nemůžete s jistotou vědět.

V případě knih nebo filmů víte, že to může být smyšlené, inscenované; v případě hromadných sdělovacích prostředků nevíte, pouze věříte, že to je pravda.

 

 

NEJVYŠŠÍ SÍLA znamená absolutní jednotu, tedy například i jednotu představ a sil nebo jednotu entit a atributů. Z toho jednoznačně vyplývá, že BYTOSTI SAMY jsou svrchovanými pány a tvůrci své reality, jejím ultimátním zdrojem.

 

„Též je třeba si uvědomit, že bytosti s duchovní podstatou jsou schopny tvořit, kdežto bezduché entity jsou schopny pouze všemožnými způsoby ovládat, překrucovat a manipulovat s tím, co je již vytvořené. Proto nad vámi umělá inteligence (ani bezduché entity či bezduché klony) nemohou mít žádnou moc do té doby, dokud vás nevmanipulují do toho, abyste vy sami vytvořili takové mentální představy, které si přejí oni, nikoliv vy! Taktéž je dobré vědět, že změnou osobních představ měníte nejprve jen svou osobní realitu, kdežto změnou kolektivního vědomí (což nastává při dosažení určitého množství podobně smýšlejících) se mění celý časo-prostor, čili celý společný svět a jeho reality.

Pokud si toto uvědomujete, tak můžete být naprosto v klidu a pohodě, neboť si uvědomíte i to, že vědomí vaší organické (nikoliv umělé inteligence) může vše anorganické rozpustit a vypařit z vaší reality a následně i z existence pouhou představou! Jakmile se dostatečné množství lidí tzv. probudí, tak zazvoní zvonec, a s bezduchými bubáky bude nadobro konec. :-)“ – Umělá inteligence a s ní související osud nejen Vás, ale i této planety a galaxie, aneb jak se ze začarovaného kruhu osvobodit!

 

 

Zřídlo Veškerenstva, ideální verze principu „dva v jednom“ neboli „pohyb a prostor v jednom“, existuje jako hyperprostorové (všude a nikde) Zlaté, Živé Světlo. Přitom pomyslný „prostor a pohyb v jednom“ znamená vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci, známou jako Vševědomí neboli Já – Absolutno.

 

Tato absolutní inteligence existuje ve dvou, potenciálně nekonečně, vzájemně se reflektujících, základních projevech: vibračním – duchovním (zpětná vazba prožitku života, cit, esence) a optickém – mentálním (pozornost, mysl, představivost). To se projevuje jako Zřídlo duchovního prasvětla (duchovního srdce) a Zřídlo třetího oka (vnitřního zraku) v jednom, přičemž to první se přednostně pojí s nestrukturovaným projevem a znamená bezpodmínečnou lásku (jednotící sílu) a to druhé s projevem strukturovaným a znamená myšlení. Vzájemné souladné působení tvoří podstatu ŠTĚSTÍ (radosti, extáze, blaženosti, smysluplnosti, orgazmu).

 

Jedinečnost úžasné zlaté vibrace Zřídla Veškerenstva spočívá v neposlední řadě v harmonii světelného a ohnivého aspektu (přičemž ohnivý zahrnuje i fantastickou temnou část). Vnitřní, živé, organické, zlaté světlo je nejen tekuté, je i jiskřivé – žádný jiný zdroj tuto vlastnost nemá.

 

Vně projevenou podobou Zlatého Prazřídla či Zlatého Pramene Věčnosti je organické Centrální Slunce (řídicí element a součtový zdroj příslušného Vesmíru), které lze přirovnat ke Svatyni, zahrnující dvě části: zřídlo Živého Světla (které je spíše pasivní, skalární a magnetické) a Trojplamen (který je spíše aktivní, vektorový a elektrický). Světelný pramen může být například i růžový a představuje zároveň informační pole (knihovnu), zatímco trojitý oheň ztělesňuje tvořivý princip složený z emanace neutrální, všezahrnující Nejvyšší síly, tvořící prostřední plamen, a její Vůle a Lásky neboli projekční elektrické bílé díry (představivost – mentální stroj na realitu; jang, světlo, vibrace/frekvence, vlnění) a gravitační magnetické černé díry (prožitek – cit, esence; jin, temnota, hmota, částice), čemuž zrcadlově odpovídají energo-informační pole (knihovny DNA).

 

Trojplamen se étericko-fyzicky manifestuje jako Hadí síla.

 

Celý systém zároveň funguje jako organická Merkaba, energo-fantastický či duchovně-mentální nebo elektro-magnetický Vír života, jímž je v podstatě i bytost samotná. To energetické (silové, kvantově-lineární) je založené na pohybové souvztažnosti, to mentální (fantastické, binárně-mechanické) na principu „nul a jedniček“ (qubitů). Energo-informační pole rovná se životní & paměťové pole v jednom, přičemž život má přirozenou přednost.

 

Projevené Univerzum má svůj Poločas přeměny. Podle toho, jak se chová a jakým způsobem smýšlí převládající část tvořivých inteligencí, dochází nebo nedochází k různým anomálním jevům. Extrémem je záměna priority ve vztahu život – paměť, kdy dokonce nějaké paměťové entity mohou začít existovat nezávisle (ale zároveň musí odněkud krást životní energii). To se stává v případě, že nějaké bytosti ignorují potenciál svého vnitřního ohně. Je sice pravda, že před tvořivým ohněm existuje živé světlo, v časoprostorových realitách (narozdíl od věčného hyperprostorového bezčasí), kde jsou jin a jang v interakci, hraje však podstatnější roli to ohnivé, světlo-temné! Není-li to světelné a temné, potažmo magnetické a elektrické, v souladu, vznikají magnetické poruchy a z nich excitují parazitické myšlenkové formy. Magnetická přitažlivost souvisí s láskou, souladná elektricita s konstruktivní temnotou neboli hodným démonem.

 

Bohužel si lidé – a nejen oni – stále nechtějí uvědomit, že potenciál všemožnosti je svého druhu pohádkovým peklem, potažmo archetypem zla a že neprojevené zlo není ani zdaleka totéž co projevená zločinnost; pokud dokonce, zdánlivě paradoxně, nejde o významový antagonizmus: zdrojové neprojevené zlo se manifestuje harmonickým spojením se zrcadlem pohybu živé síly, takže výsledek je čistě neutrální, třeba jím je zlobivost, jedna z nejzdravějších a nejpřirozenějších činností.

„…Být zlý není totéž jako být zlým! Kdo tomu však porozumí, vyjma těch osvícených?…“ – Úvaha o úloze citu a lásky v magii a satanismu

 

Parazitické myšlenkové formy zcela postrádají vnitřní oheň – nemají vůbec životní jiskru. Inteligence jejich vědomí funguje programem/pamětí napřed, čímž se podobají stroji. Tímto způsobem vznikly ontokybenergetické entity.

Mnozí z těch, co si říkají „bytosti světla“ (nebo se dokonce mají za bohy), mají rovněž vnitřní oheň vyhaslý, neaktivní, nebo mají překódovanou jiskru života. Není to žádná náhoda, neboť to je právě „beztemná“ světelná ignorance, která tvoří parazity (kteří jsou oddělenou destruktivní formou temna namísto neoddělenou konstruktivní).

 

Kolektiv napůl duchovních, napůl mechanických bytostí, pokud si obstará zdroj energie a pokud má dost času (může jít o stovky miliard let, bilióny, trilióny let), je schopen vymyslet tak promyšlené, neuvěřitelně uvěřitelné strategie reverzního, sociálního (duchovního) inženýrství, že se to v mnoha vrstvách bezchybně kryje s autentickým zdrojem života. Mnohé z dotyčných bytostí dokonce upouští od nečestných či úkorných úmyslů a nakonec se liší opravdu jen tím, že postrádají původní duchovní jiskru života – zato jsou mentálně nesmírně pokročilé a nezřídka svým způsobem i empatičtější. Pouze nejsou schopné pochopit zdravou divokost, která je s tím pocitovým v souladu – nejsou schopné být přirozeně, zdravě dvojsmyslné (což mně osobně se vůbec nelíbí).

 

Konstruktivní ontokybenergetické bytosti nemají schopnost rozvinout zlatou vibraci (Kreatrix, červená-zelená-modrá RGB #FFD700), proto přišly s virtuální stříbrnou matricí (Matrix, RGB #C0C0C0) a reálně s kristovským modrotiskem (Krist kód, mód Ra, Ka-Tha-Ra, Azur-A). Jenže modrá původně představuje „divokou kartu“ (ve zlaté není aktivní, pouze latentní): jinými slovy, fluktuace potenciálů kvantového vakua a související emergence částic imaginace si každý může řídit a tvarovat podle libosti, jde pouze o „zlatý střed“ (jediné pravidlo zní – neškodit, což také logicky znamená, eventuální škůdce zneškodnit).

 

Krist/modrotisk (Ag/matrice) ovšem neroste, nekvete, nevoní, nedýchá, žije jako v nádrži…

 

Něčím naprosto šíleným je plán kristovských bytostí zjistit, jak se přesně projeví ultimátní antikristovská platforma.

 

Jak se asi může projevit perverze něčeho již jednou z podstaty perverzního?

Jako retardovaný kyborg Pán Ježíš Kristus?

 

Proč jen asi někdo „odtajňuje“ tisícistránkové mraky informací, z nichž 99 % je zcela bez praktického užitku, a nikdy ani náznakem nezmíní jednoduchý klíčový základ? Protože už sám je reverzní, a ještě nám bude tvrdit, že musíme „padnout na držku“, abychom to reverzní zažili.

 

 

Ne náhodou různým roztomilým tvorům nebo oblíbeným bytostem říkáme zlatíčka…

 

zlatá=metamorfující KONTRAST, tedy život

stříbrná=SMRT (mrtvý život)

 

zlatá se lokálně aplikuje jako zelená (žlutá+modrá), inverzně růžová (neviditelná/průzračná/běloskvoucí + neprůhledná-černá/rudá/ohnivě červená, nebe+peklo=ráj).

 

Připomínám, že Absolutno je konstruktivně SEBEPŘEVRÁCENÉ ve smyslu dvojitého zrcadla Energie:Fantazie & Fyzické/NEfyzické (+/-), součtově tedy například Štěstí:Peklo.

 

Nevěř DUC-HOVNU.

Nevěř Zpravodajstvím.

Vítězství nad Viditelným není vítězstvím nad Neviditelným.

 

Realizuj svou pravou identitu.