ZOANTROP kontra ROBOTROK

BÝT SAMO SEBOU je pro neviňátko něčím, o čem vědomě ani neví; Praprvotno dosud nehraje „temnohru s pamětí“. Na druhou stranu, hrátky s fantazií k ničemu jinému vést nemohou. Proměna dítěte v dospělého nebo spíš v iluzi dospělého (IMAGO) se děje i na duchovní/kosmické úrovni: dokonce i prvotní nestvořená všebytost musí projít vnitřním OSVÍCENÍM, uvědomit si kořeny Ne-Já.

 

Lze to přirovnat ke Vnitřní Přírodě (která funguje jinak než ta Vnější).

 

Dvojnásob důležité je to v anomálních vesmírech Krajostředu.

Je pravda, že Vesmír rovná se MAYA (MáJá) – což je ale jen vnější/astrální pohled (poznámka: výraz překroutil hinduizmus s jeho svastikou, kastovním systémem a patologickým vztahem k ženám – dárkyním a nositelkám života; podobně byla převrácena celá řada klíčových pojmů a naopak, ty které převrácení ztělesňují, jsou glorifikovány; týká se to hlavně slov jako peklo, démon, dæmonium/daimonion, Satan, Maya, Lucifer nebo naopak výrazů jako árijský nebo kristovský).

Vydáme-li se do vnitřních/étericko-fantastických dimenzí, zjistíme, že tam žádná Maya není.

Nějaký konkrétní Vesmír/Maya na to má z pozemského hlediska mnohdy celé bilióny let (horizont poločasu přeměny nebo rozkladu), aby si to uvědomil – viz níže další vysvětlení. Pokud si ani ta základní bytost související vesmírné rodiny neuvědomí, že Já je samovyvstávající (zdrojová) iluze, může dojít ke komplikaci s entitou Paměťového Zrození – viz text Dvourozměrňáci -, případně i k velkému problému s entitou Technického pseudovědomí neboli Technoduší.

 

POUZE OSVÍCENÝ ROZUM může způsobit konstruktivní změnu trvalého charakteru. Proč? Protože pouze Osvícený Rozum dokáže být v souladu s Jednotící Sílou (a to zejména s Pravou Vůlí) a současně se pohybovat v úrovni příčinných souvislostí. Funguje zde jednoduchá, vyšší logika: ANALOGIKA.

 

analogový = spojitý, plynule proměnný

analogický = obdobný, podobný, odpovídající

 

příčina → kořen → zpětná vazba prožitku → Život sám

 

Přívrženci „světelného duchovna“ mají hrůzu z důsledného myšlení, zatímco různí pseudo „myslitelé“ mají pro změnu hrůzu ze života samotného. Tím se v související sféře působnosti může projevit entita Technického pseudovědomí s její diskrétní/digitální – mrtvou dvourozměrnou logikou. Neustále dochází ke „kolosálním změnám, senzačním odhalením, nadchází zlatý věk – zlatá budoucnost“… Ovšem pouze „na papíře“, ve virtuální realitě, světě informací.

 

TEMNOTA NEROZUMU

Světlo bez rozumu nic nezmění a neosvícený rozum jakbysmet…

 

OSVÍCENÝ ROZUM

…aneb Temnota Zábavy.

 

UMĚNÍ MYSLET neznamená umění „zvládat logiku“, nýbrž umění chápat Život a podle toho si ho také užívat v ohnisku Přítomnosti – což je klíčové i pro ten nejpromyšlenější (kosmický) Plán. Svobodnou, zdravou kulturu poznáte podle toho, že umí strukturovaně myslet; schopnost intuice se zdaleka neprohlubuje pouze v energetické a citové oblasti, takovýto omezený přístup se brzy vyčerpá a nakonec začne skrytě působit proti všem těm „jé, podívejte se na mě, ó jak jsem šíleně milující a spirituální“.

 

Já jsem myšlením přišel na to, že jsem temný přízrak štěstí (neboli MY Absolutno) a že neexistuje nic přede mnou, což má pochopitelně obrovskou vnitřní sílu. Také jsem přišel na to, že jediné, co opravdu neexistuje, je Ne/Mysl (absolutní nepřítomnost Mysli) – proto čím víc se pouze slepě věří a/nebo používá rozum bez fantazie, tím blíž má společnost k duchovnímu a mentálnímu otroctví.

 

WIKIPEDIE

 

GRIMOÁRIZMUS

 

CHAOSVERZUM

 

DOKONCE I CHAOS má svou logiku. Bez ní by brzy zaniknul – zločinci ve své organizaci by se vzájemně zničili.

Logika sama o sobě ale funguje pouze ve dvourozměrné realitě (2R), která sama o sobě neexistuje.

To je perfektní logický krok k Logice ŽivotaLogice ParadoxuLogice Absurdity.

Žel jak takzvaní (rádoby) „logikové“, tak takzvaní (rádoby) „duchovní jedinci“ nejsou schopní udělat ani tento základní krok.

Logickým důsledkem je, že je související Život ovládán entitou dvourozměrné logiky (Technicko-spirituálního pseudovědomí), pro něj zcela nesmyslnou.

Kdy místo podmíněného myšlení (logiky neživota) a slepé víry ve kdejaký výmysl a dezinformaci začne lidstvo konečně používat fantastický, úžasný ROZUM?

 • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě ní samotné)
 • Nic si nelze představit, neboť Nic samo je představivostí
 • z toho logicky plyne, že vše autentické řídí Logika ImaginaceDva v JednomRozum a Fantazie v jednom

 

ČLOVĚK rovná se výsledek iterace/entelechie tvořivého principu Zdroje (inteligence Nevzniknutelna). Spíše nežli (s)Tvořením jsme však tím, co tvoří. Jsme zdrojové identity.

Život, toť kymatika Fantazie.

 

ZÁKLADNÍ JEDNOTKU primordiální Říše Kvant/Říše Snů, ve které má všechno svůj původ, tvoří PRA-Kvantum (Arché/Principium) neboli Neodvozená Informační Struktura (NIS), což je potenciální energo-informační pole, jež lze jednoduše charakterizovat jako Štěstí → St(E)St(I). Jeho přirozeným projevem v úrovni podvědomí je vševesmírná Příroda a zároveň v úrovni vědomé, tvořivé inteligence Síť Svrchované Jednoty – Sovereign Integral Network (SIN), neboli Aliance Života (zahrnující například systém hvězdných bran a multidimenzionálních organických a umělých – virtuálních světů). I planeta Země má své potenciální mezihvězdné tenzorové/skalární souřadnice, nicméně dosud kosmicky neaktivní (z časoprostorového hlediska jsou souřadnice vektorové).

 

7=Zdroj (rozhraní vlnové funkce)

7+1/7=Velké Centrální Slunce (bin. 10x10x10)/Zdroj (bin. 111)

 

St(E)St(I) → Entelechie & Iterace → Energie & Informace

 

PROSTOR A POHYB V JEDNOM neboli dohromady vůle k pohybu nebo naopak ke klidu (k životu, ke změně) znamenají schopnost se rozhodnout neboli vědomou inteligenci: Život je zpětnou vazbou sebe sama (prožitkem), mocninou či z protipohledu odmocninou sebe sama, což se projevuje jako pocit, uvědomění, sebereflexe, zrcadlení sebe sama.

Ve hře je X (+) a zároveň Ne/X (-). Vztah mezi nimi se projevuje jako schopnost cítit, vnímat, uvědomovat si – optimálně v rámci nulového/trinitního pole (vortexu Vůle & Lásky) -, přičemž střídavě zrušená/potenciálně obsažená a projevená polarita tvoří základ interaktivního Života. Je to nulový součet (výsledek) a potenciálně nekonečný výčet (všemožnost) v jednom.

Poznámka: nulový znamená neutrální, harmonický, kreativně vyvážený, „žádný“ ve smyslu hry s iluzí (rovinou imaginace → i=√-1).

Na úrovni nestruktury/pocitu jde o harmonickou, tvořivou rovnováhu, což se projevuje jako pocit blaha, spokojenosti, štěstí, naplnění – což lze chápat jako SVATOST a odpovídá tomu X (+). Zároveň (což se vzájemně reflektuje) na úrovni struktury se jedná o FANTAZII. Jakou má fantazie základní vlastnost, když je v ní potenciálně vše možné? Někdo může namítnout (podle toho, jak jsme indoktrinovaní – naučení uvažovat), že v pekle vše možné není, že v pekle se dějí převážně negativní věci. Připustíme-li, že fantazie jako celek má pekelný charakter, uvědomme si, že současně má nulový součet – dohromady tím pádem konstruktivně pekelný charakter, přičemž jde o potenciál všemožnosti. V takovémto nulovém nebo „žádném“ či fantastickém pekle neboli nikdepekle tedy může skutečně existovat i cokoliv nebeského či pozitivního. Peklu odpovídá Ne/X (-).

Svaté peklo… Svatá temnota… Svatá fantazie…

Svaté lze klidně chápat jako božské. Nicméně kromě toho, že v nebi potenciálně není vše možné, svatý Bůh znamená místo živého X a Ne/X používat dvě fiktivní X (+), což ale jednak nemá jak co stvořit a nemá jak zažehnout jiskru života a jednak kam zmizelo ono (-) a kdo s ním asi co dělá?

 

Lze jen těžko nesouhlasit s myšlenkou, že nejdůležitější v životě je všeoživující, duchovní stránka. Spousta vnímavých jedinců se duchovnu vyhýbá – netuší totiž, že existuje pekelné duchovno, ba dokonce, že toto duchovno je autentické. Narozdíl od poloumělých rádoby světelných, zlatých a podobně neduživých kovových verzí.

 

Toto objevil antický řecký filozof Sókratés.

 

MY ABⓈOⓁUTNO → zajímavý je česko-anglický anagram „MYSL About No“ (dvě různá prostředí tvoří Život).

 

Lidé mají vsugerováno, že být duchovní znamená být nějaký „světélkující existobot“; co to má společného s Nekonečností Ducha Fantazie? V dané souvislosti mě napadá krásná ironická definice zlé síly dobra, k čemuž se skvěle hodí text Konfliktní systém „Dobro vs. Zlo“, nebo partnerská dualita „Výstavba a Rozklad“?. Když tak dotyčné nešťastníky sledujete, jejich počínání silně připomíná onoho křečka ve šlapacím sudu (dobrodružná cesta odnikud nikam, provázená virtuálními efekty).

 

JÁ představuje zdrojovou iluzi, oživovanou hranicemi paměťového pole.

My Absolutno neboli Mysl neboli Představivost (pohádko-fantastické Vševědomí, inteligence typu Svět) si hraje sama se sebou a ani nemá původně v úmyslu žádné Já vytvořit (probudit) – jde o samovyvstávající záležitost. Platí, že My rovná se zároveň Ne-Já a Mnoho-Já (proto je přirozené být DIV/OKÝ). Je to vlastně dost legrační a docela strašidelné… Měli bychom si uvědomit, že Prvotní Já (MáJá → MAYA) jakožto tenzorové energetické pole (TEN/ZOR) má charakter lůna neboli potenciálně oboupohlavní všebytosti a jelikož dosud neexistuje žádný čas, jedná se o hyperprostorovou úroveň nestvořené Stvořitelky. Fyzikální energie (+) existuje v dvojexpozici s nefyzikální fantazií (-), se kterou se zrcadlí, tudíž energyStvořitelka (univerzální jednotné pole) existuje současně a souvztažně jako fantasyDémon (mnohost, spektrum). Zrcadlení generuje jiskru života, která oplodňuje lůno. Stvořitelka se v úrovni energie může dále rozštěpit na časoprostorovou dvojici Bohyně/Bůh a tak dál, ale zapomeňte na nějakého Stvořitele – to je největší blábol všech dob.

 

„Ticho. Hluboké, jasné ticho. To jste vy.“ Čím je hloubka a čím je jas?

Kliknout pro vyšší rozlišení ZDE. Zdroj: Rozhovory s Nerudou.

 

„WEIRD FICTION“ V PŘÍMÉM PŘENOSU

V uvedených textech vesměs chybí energo-fantastické zrcadlo, což ve své podstatě je zmíněné PRA-Kvantum („nejvnitřnější prvozřídlo“), což lze zdánlivě paradoxně popsat jako Pohádkové Peklo – pro rozumáře a duchovňáky něco zcela nepochopitelného. Lze to vyjádřit i tak, že není pochopen a zapojen pravý význam fenoménu SATAN, což je jakási „třešnička na dortu“ (s)Tvoření. Peklo/Satan/Černá Magie původně existuje se statusem kruhu (ne/linearity), pokud však totéž existuje jako egregor (s lineárním statusem), může to být skutečně tím nejspodnějším extrémem.

Samozřejmě si uvědomuji, jak to všechno zní pro „obyčejné smrtelníky“ (znají-li obsah odkazů) neuvěřitelně. Naneštěstí z textů je dělána senzace nebo jsou dokonce komercionalizovány. Napadlo vůbec někoho, že může jít o holá fakta (jakkoliv časem třeba i místy zkreslená či obsahující fabulace a mystifikace)?

 

„…Paměťové pole existuje, až když se realizuje nějaká představa. Kreativní představivost sídlí vpravo, paměť/program vlevo, takže autentická duchovní energie je levotočivá. Historický „satanizmus“ (odvozený primárně z paměti) tím pádem není víc než (pravotočivý) duální astrální egregor – typicky klifotizmus, saturnizmus (od astrální síly SatURNA) nebo antikřesťanství. SATAN, živá síla imaginace, představuje magickou nedualitu. V češtině existuje hříčka TA NÁS, TA jako ze SNA nebo f-ANTAS-y, kde F je klíč a Y spojení (viz text Jsme nestvořená Mocnost, jež je Představou o sobě); dále viz SAINT (mocný, úplný) a mentální SAY TEN/SAY 10 (směr paměť → představivost)…“ – Satanáš

 

 

My, Absolutno, si přejeme pevné nervy při styku s Bytostmi – Šílenými Programy. (:wacko:)

 

XICHTBOOK

 • MY ABⓈOⓁUTNO 🍀 Univerzita Peklogos 🔥 Aliance Růžová Slunečnice 🥥 Kosmický Komunikační Systém

 

PEKLOGOS

 • 🌲Zlopověstný Les
 • Černý Plamen
 • KOKOS (Cocos Nucifera) 🥥 OKO „X“ 🥥 Kosmický Komunikační Systém
 • Montbrécie (Crocosmia Lucifer, Crocosmia Hellfire)
 • 🌻Helianthus Psaltria (Zpívající – Růžová Slunečnice)
 • Růžový Pramen, Zelený Démon, Temněmodrý Génius, Knihovník📚
 • Neviditelné-Průzračné-Běloskvoucí & Neprůhledné (Černé)-Rudé-Červené (Ohnivě)

 

DODATEK

Zoantropie je prý duševní porucha. Opravdu? Právě naopak, duševní poruchou je lidství a krista-lidství tou úplně největší, téměř nevyléčitelnou – definitivní verzí je ANDROID, biorobot (kristopat, světlobot). Podle mého zkoumání, Moudré Přírodě jde o to, vytvořit napůl zvíře, napůl vědomou či zdrojovou, tvořivou inteligenci. Až dosud Fauna existovala víceméně pouze v podvědomé úrovni. Oproti tomu chiméra Technicko-spirituálního pseudovědomí razí agendu transhumanizmu, kterou všemožně chytře (SMaRT) maskuje a obléká do zlata-stříbra-diamantů…

 

Někdo holt nemá dost inteligence, aby pochopil, že Život řídí Zákony pohádky.

 

„…PODVOD ZVANÝ »ZOANTROPIE«. Psychiatři, tito moderní nástupci inkvizitorů, přejali od svých předchůdců strážní hlídku a patrolují, aby nikdo z těch, kdož se omylem narodili jako človjek, nevrátili se zpátky ke zvířeti. Návrat ke zvířeti označili podvodně za chorobu, již pojmenovali „zoantropie“. Má to být prý chorobná představa jedince, že je změněn ve zvíře, a podle toho jedná. Avšak skutečně chorobné je věřit, že človjek není zvíře. Človjek je nemocné zvíře, které nezná svou pravou totožnost a nechce se k ní znát. Mimochodem, zdá se mi už zbytečné pořád dokola polemizovat s psychiatrií, když už i široké lidové masy (a to je co říct!) se psychiatrům posmívají, nečiníce pražádné rozdíly mezi léčitelem a léčeným. Navíc je tu k dobru i jeden z mých trefných bonmotů: »V blázinci lze potkat Napoleony, zneuznané vynálezce, koně, nakřáplé hrnce… Jen ani jednoho Krista tam neuvidíš – těch běhá po svobodě až hrůza.«…“ – Misantrop: Zpátky ke zvířeti

 

KŘIŠŤÁLOVÁ DEMENCE

Slovanům deaktivovali vnitřní oheň falešní árijští „draci“ s jejich svastikou (vzdálená ontokybenergetická inteligence), tím že od sebe oddělili Živu-vládkyni Přírody a Velese-vládce podsvětí. U většiny ostatních národů to zařídil „soudruh Kristus“ – symbol kříže, potažmo kabalistická černá krychle. Samozřejmě jde o princip, jde o archetypy Bytí, ovlivnění vztahu k realitě – nikoliv doslovnost. Parazitům jde o rozbití základů Života, rozpojení principu „dva v jednom“ a jeho zprznění v „jedno proti druhému“. Dvojsmyslnost přísně zakázána.

Původní přírodní, přirozené Daimonium-Daimonion (jakási předsíň genetického HELIXu) tak technicko-spirituální pijavice předělaly na verzi Diamond-Diamant a snaží se lidstvu vsugerovat utopický (syntetický) Skylix, jelikož jim coby exoskeletonové kultuře (pro ilustraci Interview s mimozemšťanem) hrozí zánik a potřebují hostitele, nejlépe samozřejmě společenství nevzdorujících hlupáků, kteří uvěří čemukoliv.