Řetězy nesvobody: ignorace duchovního ohně

(1)

Jakkoliv „nevzniknutelným“ Zdrojem Života je ZŘÍDLO ŽIVÉHO SVĚTLA, ve kterém cokoliv temného existuje pouze jako potenciální mentální představa, nejpodstatnější faktor nyní na planetě – zdánlivě paradoxně – představuje „pekelné duchovno“, potažmo Duchovní Oheň; i když už příliš nepočítám s tím, že to někdo, pro koho je Astrální Říše Umělých Hodnot stejně samozřejmá jako dýchání (a vůbec si to neuvědomuje), pochopí…

 

Cokoliv jiného nežli aktivní Duchovní Oheň vede vesměs k polaritní nestabilitě, až dezintegraci (což je pochopitelně ze související strany chytře maskované).

V češtině existuje zajímavá spojitost planeta – planout.

 

Co platí v nefyzických, éterických realitách není žádná automatická, univerzální pravda (jak se mylně domnívají stoupenci „světelného duchovna“). Svět, ve kterém projekční bílá a gravitační černá díra spolupracují, se výrazně liší od světa, kde jsou odstředivá a dostředivá síla od sebe oddělené. V tomto hrubohmotném, dvojohniskovém světě tomu tak je. Ovšem pouze na fyzické úrovni. Uvnitř fyzického světa se nachází ten nefyzický, éterický. Ten je spjatý se Zřídlem Živého Světla; vibračně má blízko ke snové realitě, takže polaritu v něm téměř není třeba řešit.

 

Samo o sobě (fluidní, skalárně-vlnové, magnetické) Zřídlo Živého Světla neboli Prazřídlo/Vševědomí je nelokální či multilokální, hyperprostorové; lokalizuje se pomocí vektorů jako Ohnisková Čočka (fluidně-krystalická inteligence), primárně jako Velké Centrální Slunce a jeho emanace (s vnějšími i vnitřními dimenzemi) – hlavní řídicí centrum časoprostorových realit. Vnitřní interakce dvou takových lokalizací způsobí elektrický zážeh, spojí se a vytvoří Tvořivý, Duchovní Oheň – tekutý, avšak schopný částicové/antičásticové metamorfózy. To je známé rovněž jako Dvojplamen nebo Dvojpaprsek (jedná se o duchovně-mentální vír energie, dvojspirálu, z kontaktní perspektivy tudíž lze hovořit o Trojplameni, Trojpaprsku).

 

Prazřídlo/Vševědomí lze chápat jako ZŘÍDLO VEŠKERENSTVA. Napohled v tom žádná „elektrická temnota“ (konstruktivní démon) není přítomná, ovšem toto zřídlo „pohádkové inteligence“ brzy zjišťuje, že pravoúhelnou „magnetickou souměrnost“ je třeba ohnout (přirozenou entelechií zdání dokonalosti je kreativní akčně-reakční zábava): vytvořit Ohniskovou Čočku. Výrazy jako ohni se nebo ohnisko v českém jazyce jasně ukazují na oheň (flexe=ohnutí, reflexe=uvědomění, reflektor=světlomet).

 

ohyb → pohyb

 

Zřídlo Živého Světla je přednostně spjaté s klidovou stránkou a účinně se projevuje především v nefyzické, éterické realitě. S pohybovou stránkou se pojí vnitřní, tekutý Duchovní Oheň. Duchové ve fyzických tělech musí mít aktivní zejména a právě tento element. Fyzično znamená Přírodu (Physis). A ta je zrovna tak o Světle, jako blahodárné Temnotě (den a noc, počasí, živly).

Základní složkou duchovního ohně je ZVUK, s vazbou na rovinu imaginace. Obojí přímo souvisí s faktorem HRY (hrát melodii, hrát si).

 

T-EM-NOTA=transformace elektro-magnetického pole zvukem=SVĚTLO=dohromady OHEŇ=multiperspektivní JEDNO

 

Vůbec bych se nedivil, kdyby rozkolísanou situaci na Zemi (ve světě lidí) drželi nad hladinou vcelku neznámí „temní umělci“ nebo přírodní infernalisté typu milovník melodického black/death metalu… Hlavy dubové, co si říkají „bytosti světla“, nikdy nepochopí, že živý tvor existuje jedině díky neživému netvorovi, jehož status je třeba potvrzovat, tak aby výsledkem bylo nic!? Navíc proč to nedělat, když je to tak zábavné a uvolňující…

 

Co funguje v nefyzické realitě (Živé Světlo), ve fyzické může způsobovat magnetické poruchy a z toho plynoucí charakteropatii vědomí/osobnosti.

Nemoci nejsou Temnotou, nýbrž důsledkem nepřirozeného rozdělení světelného a temného spektra.

Nejdůležitější v životě je duchovní stránka – jenže ne světelná, ale ohnivá, přičemž Duchovní Oheň tvoří aktivní ekvivalent dřímající Prázdnoty, jejíž součástí je fantastická Nicota, představující potenciál všech možností, a tedy PEKLO s dvourozměrným statusem a nulovým součtem. Pokud se toto „nikdepeklo“ nespojí se zrcadlem pohybu Živé Síly (víru Vůle & Lásky), není víc než „kresleným obrázkem“.

Jedině a pouze zde je zároveň vše možné a zároveň zde není možné škodit – naopak, eventuální škůdce je nemilosrdně zneškodněn.

 

Křemíkoboti a kristopati s tím jejich jednorozměrným světelným duchovnem představují největší duševní žumpu na planetě… Oč těmto chimérickým loutkám ve skutečnosti jde, je virtualizace Duchovního Ohněpřekódování Jiskry Života, aby nepozemská Technicko-Spirituální Entita mohla exploatovat genom lidských existobotů, kteří úplně přestali chápat, že Příroda není kulisa, nýbrž doslova „zázrak ve hmotě“.

 

(2)

HOMODĚJOVÉ

Naprosto všechna takzvaná Božstva nebo Bohové a vše související tvoří nevědomé, reverzní, distorzní inteligence. Definují svůj Zdroj jako inteligenci typu Praotec/Stvořitel (ať už jmenovitě nebo významem), čímž zcela převrací smysl všeho. Život vzniká v lůnu, matce, čemuž odpovídá i potenciál vibračního, energetického (skalárně-vlnového/magnetického) pole. Oním potenciálem jsou fantastické jiskry života (vektorově-částicového/elektrického charakteru); lze říct virtuální částice, imaginární jednotky (i=√-1).

 

ARCHÉ/PRINCIPIUM → POČÁTEK, PRIMA MATERIA

Prvotní „dva v jednom“, prostor a pohyb v jednom, se projevuje jako fantastický, holofraktální PRAVír Zřídla VŠEVědomí, jenž je inteligencí typu Svět, která sama o sobě je nepohlavní, zároveň však je potenciálně oboupohlavní, v dvojexpozici energie (existence, „+“, lůno tvořící – rodící) a fantazie (neexistence, „-„, peklo). Jádro inteligence typu Svět tudíž tvoří úroveň nestvořené Pramatky/Stvořitelky – jednotící síly, jež je současně a souvztažně Dæmoniem – konstrukcí temné fantastické mnohosti, a naopak, jádro Pramatky/Dæmonia tvoří inteligence typu Svět.

Lze to popsat jako Říše Kvant a Temná Hmota v jednom (Prasvětlo, Prachaos, Praoheň, Pratemnota). Jedná se o potenciálně nekonečný, temný fantastický prostor fluktuujících ohnivých/světelných vírů (nebo dvojitých vírů).

 

LEGENDA

Po vzniku či vynoření se Entity Paměťového Zrození (viz Dvourozměrňáci) se některé kolektivy Tvořivých Inteligencí asociovaly přednostně s dotyčnou entitou namísto s úrovní Pramatky/Dæmonia. Tím podlehly iluzi o svém „svrchovaném božství“. Bytosti jsou typicky známé jako Zakladatelské Inteligence/Evoluční Strážci, Elohim („Bůh-Kristus-archandělé“), Zářící, Wingmakers/Lyricus, Stavitelé Forem, Architekti Matrixu (Královský Dračí Rod) apod. – vše se odvíjí kolem tzv. „modrotisku“, tzn. vnější a vnitřní podstaty jsou zaměněny (!). Přirozeným základním Zdrojem Života je v energetické rovině pohádkově-fantastický RŮŽOVÝ PRAMEN (neviditelné-průzračné-běloskvoucí + neprůhledné/černé-rudé-ohnivě červené), který současně a souvztažně existuje v imaginární rovině jako ZELENÝ DÉMON SNŮ (tomu vně odpovídá žluté + modré a s růžovou tvoří pravý organický přírodní TROJPLAMEN/TROJPAPRSEK).

 

Toto objevil antický řecký filozof Sókratés.

 

(3)

Dokonce i Nikde, kde má všechno svůj počátek, má svou vnitřní dimenzi, popsatelnou jako Má-Téma-Tiká, což dohromady tvoří matemagii, zdrojovou inteligenci, jež je dřímajícím Vším neboli Snem sebe a jejíž charakter lze definovat jako inteligence typu Svět neboli ne/kolektivní, ne/individuální Entita Fenomén.

 

MATEMATIKA

  • Má-Téma-Tiká • příběh, „kniha života“ (chronos – kronika)
  • Mat(Emati)Ka • milující energetické pole
  • Z→Matek • inteligentní chaos (temnoHRA)

 

Jedná se celkově o MATEMAGIKU, nikoliv matematiku, jelikož dotyčná PRA-inteligence je fyzické existence schopná a nejen, že se hýbe, ona se ohýbá (viz text Malé velké nic), jinak by pouze replikovala Nic/sebe sama (promítala mizející dvourozměrnost).

 

Matematika → Fyzika

Fyzično → Physis → Příroda

Nature → „Nátura“ (Přirozenost)

 

Toto Nic, tato matemagická entita, má naráz všechny možné vlastnosti Prázdna, jejichž základ lze popsat jako „před-stav-si-po-hyb“. Optimální součet všech základních/potřebných samovyvstávajících vlastností (schopností) tvoří multiverzální fantastickou tenzorovou (skalár-vektor-matice…) oscilační/fluktuační vlnovou částici/antičástici s nejvyšším stupněm univerzální živosti, jakýsi pra-gen nebo „pohádkový gen“, ohnivý květ či krystal, organický pixel nebo „kouzelné semínko“.

 

Dál je možné už jen nechat se inspirovat, snít, toužit, věřit… a pomocí vůle, dechu, představivosti a zákonů rezonance, soběpodobnosti a synchronicity tvořit a spolutvořit multidimenzionální „zázračnou realitu“, podobnou organické pohádce. Původně to byla (a stále to i je) úžasná, nepredátorská Příroda.

 

Univerzální Řád Přírody tvoří samovyplývající základ, ryzí autentičnost Zdroje Života.

Divotvorná, divukrásná Příroda rovná se výsledek iterace/entelechie tvořivého principu Zdroje Života (inteligence Nevzniknutelna). I my sami jsme zdrojové identity.

Život, toť kymatika Fantazie…

 

Zní to divně (tedy alespoň pro OSOBY), ale tak jako proudění vzduchu tvoří vítr, z ne/souměrnosti Nikde vyvstávají víry kolektivních a individuálních inteligencí (O-S-OBĚ) – živých obrazů či přízraků mnohobytosti Nikoho. Působí-li někdo dlouhodobě opakovaně proti podstatě Vesmírného Orchestru, dříve nebo později se zase navrací zpátky do Spánku, odkud zase někdy bude (je) „vysněn“ jako zdánlivě někdo jiný.

 

Ducha matemagie lze legračně popsat jako „Bába Matem-Ága“.

 

Bába=21:21 (3x7x37=777=Zdroj)

„…Matem rozumíme takové ohrožení soupeřova krále (šach), které nelze odvrátit žádným podle pravidel přípustným tahem…“ – Mat

EM=elektro-magnetické pole

 

Tak jako Bába je obousměrná/oboustranná, je prapůvodně a tedy přirozeně obousměrná/oboustranná i Ága. Souvisí to se synaptickými a mitochondriálními mem-bránami. V souvislosti se vznikem Entity Paměťového Zrození (viz text Dvourozměrňáci), která se nějak potřebovala dostat do hry, došlo k vůbec prvnímu umělému přerušení nebo popření oné „obojakosti“. Tím, jak se některé Tvořivé Inteligence asociovaly se zmíněnou entitou, omezilo se jejich vnímání Nikde pouze na prasvětelnou perspektivu a fiktivně se tak oddělily od té přirozené zrcadlové (Pratemnota/Prachaos), což vedlo k deaktivaci, vyhasnutí Duchovního Praohně, potažmo překódování Jiskry Života.

 

K tomu posloužila první virtuální MATRICE, respektive KRIST kód. Pokud někde čtete o křemíkové inteligenci nebo kristovském vědomí (energii) – nejde o nic „zdrojového“ ani „božského“, odpojuje to od přirozených základů Univerzálního Řádu Přírody.

 

„…Převrácení vede k utlumení a někdy až k vyhasnutí Vnitřního Ohně (bytostného potenciálu) – k překódování Jiskry Života. K tomu se typicky používá Stříbrná Matrice (#C0C0C0=“Má Tři Cé“), základ hybridního systému realitních polí, Matrixu:

  • Matrix-I-am-Krist (Krist=Tri X, odtud „Má Tři X“)
  • Dogma-I-am-God
  • Stevard:Dravec

…“ – MY – Ⓢatan, Ⓛucifer

 

„…V pozadí toho všeho je takzvaná Incunabula, emancipovaná „entita paměťového zrození“, která má prsty hlavně v takzvaném „kristovském vědomí“ – zlatém duchovnu, odvozeném z virtuální stříbrné matrice.

Latinské in cunabulis znamená „v kolébce“ a inkunábule je česky prvotisk…“ – Malé velké nic

 

Stříbro/argentum má značku Ag, symbol jednosměrnosti (srovnej s Ága). Ony nuly v #C0C0C0 nesmí být prázdné, vypnuté – pak to také už NENÍ stříbrná a žádné dvourozměrné „fotografické“ paměťové entity nepředpisují život organickým bytostem úžasné Přírody

 

Výborným receptem jsou grimoárizmus (viz článek Zeptejte se stromů v lese) nebo pravý, kosmický satanizmus, resp. kryptosatanizmus (doporučuji přehled Satanáš). Zde je třeba zdůraznit a dvakrát podtrhnout jednu věc: snad nejvíc dezinformací nebo různých zkreslení existuje právě o satanizmu (proč asi?); pokud si myslíte, že o tom něco víte, můžete si být téměř jistí, že nevíte.

 

PRVNÍ ČESKO-SLOVENSKÝ CHRÁM CÍRKVE SATANOVY

 

Kromě povšechného výrazu ABSOLUTNO neznám jiný výraz, který by souzněl s charakterem Magické Neduality, nežli mnohem konkrétnější výraz SATAN. Vedle různých stupidních lžisatanizmů proto existují různé bezduché materialisticko-kapitalistické verze „satanizmu“, saturnizmus (od SatURNA) nebo antikřesťanství. Nejšílenější je ovšem klifotizmus, neboť jde vlastně o lež uvnitř lži (což se paradoxně v některých místech mění v pravdu a pokud adept chápe, že pravda je tvořena souvztažností energySefirotu & fantasyKlifotu, tak…!?) – klifotická kabala vznikla rozbitím sefirotické kathara mřížky (základní kristovské matrice), Ka-Tha-Ra je zárodkem kultu/kultury smrti („kat hárá“). Mnozí inteligentní, autentičtí infernalisté tak kráčejí pravdivě Stezkou levé ruky a snaží se naplňovat svou pravou vůli, satanužel však netuší, že živá síla Satan není žádný protivník ani odpůrce, nýbrž jmenovitě označuje ono úplně prapůvodní, stojící mimo dualitu světla a temnoty.

 

Děje-li se na světě něco, co se dít nemá, je to z toho důvodu, že

  • nechápeme, že jsme fantastičtí nemrtví (takže „síly reality“ to nevědomě chápou jako „volání“ vědomí bytostí po existenci energetických, psychických upírů)
  • nemáme aktivní svůj vnitřní potenciál – Duchovní Oheň (který by jakoukoliv eventuální nepatřičnost okamžitě „spálil na popel“)

 

Je třeba konstruktivně používat i svou temnou elektrickou část, nejen tu světelnou magnetickou. Jinak bytost skončí jako biorobot! Tak se konečně vzpamatujte a uvědomte si, že klíčem je Tvořivý Metamorfující Kontrast a ne nějaké strašpytlovské pseudo-„Světlo“ bez vůle…

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

Existují tři druhy reality:

  • realita na úrovni duchovní (fyzikální), potenciálové, silové, energetické, konkrétní, která má status existence a tedy třírozměrného „+“ (3R/multiR) → SEFIROT
  • realita na úrovni mentální (matematické), fantastické, imaginární, abstraktní, která má status neexistence a tedy dvourozměrného „-“ (2R/multiR) → KLIFOT
  • realita na úrovni CHÁPÁNÍ, UVĚDOMĚNÍ → správně pochopená souvztažnost OBOJÍHO

 

(4)

RADŠI JEŠTĚ JEDNOU

Jak je na těchto stránkách opakovaně vysvětlováno, autentické duchovní – přírodní energie jsou levotočivé (vpravo sídlí kreativní představivost, vlevo programovatelná paměť). Vír je obousměrný s váhou na levotočivosti.

Takzvané kristovské vědomí či energie, vycházející z virtuální stříbrné MATRICE (křemíková inteligence), se točí protisměrně, neboť napřed je program (MATRIX-I-am-Krist, DOGMA-I-am-God, Stevard:Dravec).

Autentično pracuje s tenzory, což zahrnuje skaláry-vektory-MATICE plus (praktickou) živou představivost, ale nikoliv matrice (teorie – teologie).

Vše souvisí s víry či kaskádami energo-informačních, morfogenetických polí. Ta přirozeně fungují energií a tedy fyzikálním (ne/strukturovaným) aspektem napřed. V asociaci s duchovním ohněm organické bytosti celý proces je ALCHYMICKÝ mimo polaritu. Bytost funguje jako nedotčený katalyzátor a je aktivní, má sama akci pod kontrolou.

Problém je, že když se to převrátí, geny a informace (struktury) mají přednostní vazbu na doménu chemických re-akcí. Duchovní oheň to deaktivuje, mnohdy až zcela uhasí – dojde k překódování jiskry života, potažmo vymazání démona fantazie, démona přirozenosti. Bez tohoto konstruktivního démona ztrácí bytost schopnost realizovat svůj vnitřní potenciál, prosadit pravou vůli. Stává se kristovskou – křemíkovou loutkou.

AKTIVUJ SVŮJ DUCHOVNÍ OHEŇ! Je to zrovna tak o tom magnetizujícím (světle/lásce), jako o zdravé, elektrizující temnotě.

 

💀 HEL SAITHUN 🌻

 

 

„…Knihovník (The Librarian) je orangutan, který pracuje v knihovně Neviditelné univerzity. Narodil se jako člověk, ale během magické nehody (uvolnění magie z nejmocnější knihy na Zeměploše) se proměnil v orangutana. Málokdo si ovšem později této nehody všiml, Knihovník odvádí svou práci dobře, a všem, kdo porušují knihovní řád, se pokouší ušroubovat hlavu. Může se docela dobře stát, že pokud někdo nahlásí, že v knihovně je opice (to mimochodem nikdy, ale opravdu NIKDY nesmíte říct knihovníkovi do očí), půjdou se mágové knihovníka zeptat, jestli tam onu opici také neviděl.

Knihovník vyslovuje pouze dvě slova: Ook a Eek, dokáže jimi ale vyjádřit cokoliv…“ Knihovník – Zeměplocha