Fantastická temná emancipace dobrotivé Praduše života

Třebaže Zdrojem Všeho je nelokální nebo multilokální PRAZŘÍDLO/VŠEVĚDOMÍ (z toho důvodu, že je zároveň Ne-Já a potenciálně Mnoho-Já, neboť MYSL=My), které samo o sobě je ne/interaktivní, klíčový faktor v interaktivní realitě představuje Vnitřní, Tekutý Živý Oheň, spojený s dechem (zřídlem duchovního srdce – duchovního prasvětla; pozor, nikoliv emoční – srdeční čakrou), vůlí a představivostí – oheň, ztělesňující páteřní napojení.

 

Úžasná je zde spojitost Dech-(vz)Duch-Brána-Bránice-Smích-Humor…

 

Nejedná se o žádnou hloupou teorii, nýbrž o zcela reálnou a konkrétní praxi. Hologram živlu ohně, čtyřstěn, je neduální povahy, spojuje v sobě Světelné s Temným, jež se vzájemně reflektují, je aktivní verzí či ekvivalentem pasivního PRÁZDNA a jeho dřímajícího potenciálu – potenciálu všemožnosti.

Jakkoliv Prazřídlo je Zřídlem Živého Světla skalárního/magnetického charakteru, v interaktivní (akčně-reakční) realitě je třeba zapojit vektorový/elektrický faktor, srážkou duchovního a mentálního aspektu vykřesat Jiskru Života a zažehnout Vnitřní Plamen, PLAMEN ŽIVOTA, s vazbou na Temnotu Imaginace a vydávající Životadárné Světlo.

Tím se mimo jiné snoubí fluidní a krystalická inteligence, čemuž na úrovni genetické dvojšroubovice odpovídají Ohnivé Krystaly, schopné tekuté metamorfózy.

 

Prazřídlo/Vševědomí rovná se PRA-Inteligence/Entita Fenomén, spící a zároveň snící, multiplikující se princip „Dva v Jednom“ (prostor – pohyb – obojí – to vše v jednom, zároveň uvnitř i vedle sebe, i jako zrcadlový celek, přičemž všechno je vším a cokoliv čímkoliv jiným).

 

Ne náhodou jsou cíleně zaměňovány Hadí inteligence (takzvaní Prastaří) s Ještěřími (drako-andělskými) mutanty. Páteřní napojení totiž koresponduje se zdrojovým (nefyzickým) Hadím Archetypem:

 • PRESENT:SERPENT
 • (H)ad(A)nděl(D)rak

 

 

Element, popsatelný jako Praduše Života, je-li seskládaný správně (a především úplně), tvoří všemoudrý prazáklad všeho. Související duchovně-mentální či energo-fantastický „ekosystém“ (energo-informační systém) pak funguje tak, jak má, pročež příslušná kosmická rodina bytostí i nebytostí funguje jako zdravé, efektivně spolupracující společenství, schopné trvale udržitelného rozvoje na principu přirozeného tvoření, přetváření a odtváření (kreativita & metamorfóza a rozklad forem).

 

Jak už jsem zmiňoval v předešlých textech, konkrétní kosmická emanace Univerzálního Řádu Přírody v rámci těchto Vesmírných Končin (ale i na mnoha dalších místech) je „cinknutá“ stříbrným vláknem, potažmo virtuální stříbrnou matricí. Důvodem je, že související tvořivé & správcovské inteligence z Říše Prasvětla nemají dokončené „kosmické vzdělání“ – chybí jim všestranný rozhled směrem dovnitř i ven, takže vlastně o Univerzálním Řádu ani nelze hovořit.

 

„…Převrácení vede k utlumení a někdy až k vyhasnutí Vnitřního Ohně (bytostného potenciálu) – k překódování Jiskry Života. K tomu se typicky používá Stříbrná Matrice (#C0C0C0=“Má Tři Cé“), základ hybridního systému realitních polí, Matrixu:

 • Matrix-I-am-Krist (Krist=Tri X, odtud „Má Tři X“)
 • Dogma-I-am-God
 • Stevard:Dravec

…“ – MY – Ⓢatan, Ⓛucifer

 

Zdroj Života sám o sobě je ne/interaktivní, interakci však potenciálně obsahuje, tak jako jeden kruh umožňuje (po pomyslném obvodu) pohyb dvěma směry. Tudíž v ne/interaktivní úrovni můžeme Zdroj Života popsat zrovna tak slovem Prasvětlo jako Pratemnota nebo Prachaos či Praplamen a bude to všechno jedno a totéž. Oč tedy jde? Jelikož všemožnost je infinitivní, žádná z možností se nesmí zvolit jako definitivní; nebo vlastně může, ovšem s vědomím, že to je „pouhá“ HRA (brát to takzvaně „seriózně“ je rovno postupné duševní smrti). Klíčem je ÚŽASNÁ DVOJSMYSLNOST, tedy právě naopak ne/serióznost.

 

ZA SEDMERO HORAMI, ZA SEDMERO ŘEKAMI…

Čtyři živly, oheň voda země vzduch, odpovídají čtyřem „svatým grálům“ Nekonečna: duchovnímu (přírodnímu), milostnému (erotickému), temnému (fantastickému) a kybernetickému (virtuálnímu). To se různě vzájemně zrcadlí a tvoří množství různých možných, zdánlivě si odporujících, hledisek. Součtovým živlem je Éter (kvintesence), v nehmotné expozici nicota (rovina imaginace), což se reflektuje jako živel všech živlů, praživel neboli Život sám (jehož číslem je šťastná sedmička). „Výsledek“ lze popsat jako Prazřídlo/Vševědomí.

 

Éter anebo také Prázdnota odpovídá duchovně nestvořené STVOŘITELCE, jednotící síle a inteligentnímu, univerzálnímu energetickému/fyzikálnímu poli (podobně jako lůno schopné tvořit – rodit obě pohlaví). Fantastická/nefyzikální nicota odpovídá mentálně spektru či oktávě Démonů neboli DÆMONIU (jedná se o konstruktivně negativní expozici jednotící síly). Obě strany Téhož se potenciálně nekonečně vzájemně zrcadlí, přičemž jedním z výsledků je kupříkladu Jiskra Života. Bytosti jsou tvořeny energo-fantastickou „partenogenezí“ (krásný je výraz pannobřezost).

Další faktory či entity nebo fenomény představují kupříkladu GÉNIUS (Džin → Engine) inteligence struktur nebo KNIHOVNÍK (Wizard) systému realitních polí. Vše se vzájemně obsahuje a zrcadlí, takže možných úhlů pohledu je bezpočet.

 

Je-li nějaký samovyplývající faktor nebo element vynechán, samoregulační Systém Života ho automaticky doplní – v daném případě jde však o pouhou substituci. Tím se samozřejmě mění i součtový charakter a energo-informační systém distribuce se postupně čím dál víc komplikuje, až (pokud není včas zachycen signál o nezbytné opravě) uvnitř sebe koliduje a kolabuje.

 

Vynechání Dæmonia vedlo k aplikaci stříbrné matrice (stříbrného vlákna) – což bych přirovnal k nevlastní matce (maceše). Stříbro a kovy obecně mají v duchovně-energetickém smyslu silně parazitickou zpětnou vazbu. Přirozená je ohnivě červená nebo primitivní hnědá, přírodní šedý nebo i černý ostín a podobně (velmi záleží na konkrétním namíchání a souvislostech).

 

Prvotní Všebytost lze popsat jako Hadí Stvořitelku, která se projevuje jako takzvaní Prastaří (obě pohlaví). Pro neosvícenou, duálně uvažující mysl to možná působí děsivě – v rámci magické neduality to je však úplně jiné, než to zdánlivě vypadá. Úroveň Hadí Stvořitelky rovná se fyzikálně manifestovaná mentální představa úrovně Vševědomí.

 

Nějaký Bůh Stvořitel, Bohové, Kristuspán, Kršna, Alláh, Modří Draci a podobně, to vše jsou jen dvourozměrné hologramy napojené na zdroj reverzně modifikované energie. Všechno, a mnoho podobného, krásně vyjadřuje výraz spektákl.

 

„…Spektákl (z lat. spectaculum, jeviště, divadlo) znamená původně podívaná. Užívá se dnes většinou pejorativně pro něco, co se vystavuje na odiv, co je nápadné, efektní a přitažlivé, a přitom předstírané, nepravdivé.

Francouzský marxistický filosof a sociolog Guy Debord ve slavné knize La société du spectacle („Společnost spektáklu“, 1967; filmová verze 1973) kritizoval moderní společnosti, které podle něho dávají přednost obrazu před skutečností. Lákají lidi na různé „podívané“, které falšují a zastírají skutečnost, a dělají tak z lidí pouhé diváky. Příkladem je reklama, televize, různé „události“ (angl. events), které ve skutečnosti nic neznamenají, ale účinně zabíjejí čas.

Odtud také spektakulární, nápadný, které nemá pejorativní význam – například „spektakulární úspěch“ nějakého podniku…“ – Spektákl

 

 

Ale zpět k Praduši. Praduše není samostatná bytost, nýbrž Entita Fenomén. Lze to podle mě nejlépe přirovnat k pohádkové inteligenci.

 

„…Snažil jsem se jít ve svém bádání hodně do hloubky, protože jsem stále nemohl uvěřit tomu, že by Tvůrci matice Pravého Života nedokázali ve své síle a ve svém postavení včas zasáhnout a radikálně sežehnout tuto neplánovaně vyrozenou Stínovou technoduši života kupříkladu výkonným Dračím Ohněm. Ať jsem se na to díval z té či oné stránky a popoháněl přitom svou polospící a hliníkovými nanočásticemi ucpávanou paměť, neustále se přitom drala na povrch dominantní vlastnost původní Praduše Života: velkorysá mírumilovnost. Samozřejmě jdoucí ruku v ruce s heslem, že „Všechno vyřeší bezpodmínečná láska“. V rozlehlém moři stávajících zkušeností a poznatků a při střízlivém bezemočním pohledu na věc je pravděpodobné, že Tvůrci matice Života a jejich blízcí spolupracovníci ve svém rozhodování nejspíše hrubě podcenili invazní sílu Technického vědomí života. A než se kdo nadál, podnikaví mutanti mezitím získali pro svou práci některé klíčové bytosti života a s jejich požehnáním pronikli i na samotnou Fontánu Života…“ – Tajemství Stínové duše Života aneb Hologramy v praxi (2. část)

 

Pohádková analogie představuje geniální univerzální řešení, současně a souvztažně (a tedy konstruktivně) analogií pohádkovosti samotné je pekelnost.

 

„…PRAVZORCUS ALCHYMIKUS

 • Absolutno=NE/struktura
 • NE=neexistující→pohádkový (STROM)
 • ⇅ & ⇵
 • NE=negativní→pekelný (KOŘENY)
 • „Univerzálním klíčem ke svobodné, autentické realitě je pohádkové peklo.“
 • dále existuje sféra Podvědomí a sféra Nevědomí
 • blázen má od sebe pohádku a peklo (světlo a temnotu) oddělené, čímž vzniká kořistnické technické vědomí života (technoduše, pseudoživot), typické nejen systematizmem, ale ruku v ruce i spiritualizmem, seriózností, nedvojsmyslností

…“ – Autentično

 

Původní nepredátorská Příroda není vlastně nic jiného nežli fyzické existence schopná Pohádka. Čemu ale odpovídá fyzický aspekt sám o sobě, že ano? Kdyby to bylo všechno jen duchovní, éterické, to by byla úplně jiná věc. Ve skutečnosti nejde ani o pohádkovost ani o pekelnost, ale o správný patřičný konkrétní poměr mezi tím a oním. Tělo je výrazem Ducha a současně i jeho zrcadlem. Totéž podobně platí o vztahu mezi mentálním a duchovním aspektem.

 

„…Dejme tomu, že se základní Praduše Života chová k uměle vyrozené Stínové duši života jako ke svému Dítěti. Dynamický vývoj událostí v časoprostorovém kontinuu však nelze zastavit a tak je i na pozadí této situace patrná zcela přirozená tendence původní Praduše života zemřít ve Starém a narodit se do Nového. Nová bytost vždy nese informace o stavu předchozího vývoje a přirozeným způsobem se u ní vytváří imunita na vše, s čím se nedokázala vypořádat původní stará bytost. Když jsem si dal do souvislosti stávající „antitransformační teror“ na naší planetě a prapodivné kolizní situace blokující odumření staré Praduše Života, zjistil jsem mezi tím přímou spojitost. Jakoby právě planeta Země měla sehrát nějakou klíčovou, ba přímo jedinečnou roli v kompletní transformaci staré Praduše života…“ – Tajemství Stínové duše Života aneb Hologramy v praxi (2. část); ale rozhodně je dobré přečíst si to celé (1. část)

 

METAL MUSIC