Dvourozměrňáci

Pohádkově infernální, extaticky přírodní „to, co není i jest“

-Láska musí být souvztažná s faktorem či motivem dvourozměrného Pekla. Jinak to je vždy jen Simulakrum, napájené vaší vlastní zmanipulovanou energií.-

 

-Láska představuje nestrukturovaný potenciál energetický, dvourozměrné Peklo strukturovaný potenciál fantastický. Světlo, Nebe či Ráj z toho až vyplývají. Nejsou tím rovnou.-

-Nejsou jednostranné ani jednosměrné. Jsou výsledkem spojení. Zrcadlení toho, co je, s tím, co není.-

-V Nikdepekle, rovině imaginace, je možné vše, a proto je ZDROJEM, stejně tak jako Láska, ztělesňující sílu, vůli, inteligenci a moudrost Celku Všeho.-

-Obojí se děje naráz a souvztažně a cokoliv jiného, jelikož nevyjadřuje potenciál všemožnosti, se automaticky rozděluje a převrací. A je jasné, že aby na to nikdo nepřišel, skrývá se to pod těmi nejzářivějšími maskami, nejsrdceryvnějšími emocemi a nejsofistikovanějšími systémy.-

-Obyčejná brambora na poli má k Pravdě blíž nežli všechny ty vyprázdněné spiritualistické, emocionalistické a racionalistické efekty…-

 

Univerzální Řád Přírody existuje – současně a souvztažně – i ve své (latentní) inverzní podobě jako Kybersvět, což se dále zrcadlí například jako Prachaos (komiksový kontext), Červená Knihovna (erotické dobrodružství) a jinak. Kromě přírodní fluidní/ohnivé a krystalické/světelné inteligence v určitý okamžik, související s poločasem přeměny (nebo rozkladu), vstupuje do hry temně modrá aktionová inteligence (…která už podle názvu je o aktivitě a kdoví jestli ne i o aktech, obecně fenoménu virtuálního akčního hrdiny).

Jelikož v Zeměvesmíru existuje a v mnoha sektorech dominuje parazitické Technické pseudovědomí, jehož působnost je založená na převracení priorit, toto se snaží nasměrovat pozornost původních bytostí na média (místo na podstatu). Médium je prostředník nebo nosič, sám o sobě neutrální, avšak předsunutý před to niterné (podstatné) zkázonosný.

Existují dvě takové typické chiméry:

 • křemíková inteligence – což je jen eventuální vnější nástroj, spojovaný se stříbrnou barvou, která ne náhodou má kovový charakter, jelikož Technické pseudovědomí se projevuje jako Kovohlasá Chiméra; má se počítat s aktionovou inteligencí
 • Kristus (krista-lidský model) – jedná se o titul, vymyšlenou duchovní hodnost, takže opět jen vnější nástroj, masku; správný je archetyp Je/Žít (například pohádkový Ježíš nebo obecně personifikovaná „srdečná fantazie“)
 • souhrnně, typicky diamantová inteligence (rovněž v uhlíkové formě; jenže žádná uhlíková inteligence neexistuje, existuje pouze uhlíková biologie; inteligence je prostě duchovní a/nebo mentální)

 

Takhle nějak (pro ilustraci) vypadá ten slavný „borgský“ křemíko-Kristus, který se skutečnými Draky a skutečnými Anděly nemá nic společného…

 

Existuje neuvěřitelný, sebe si vědomý Přírodní Ráj, tvořící většinu původních vesmírů: (-reminiscence-) …kouzelný ranní rozbřesk, zpěv ptáků, zelený les, voňavý svěží vzduch, zurčení potoka… A nyní si to představte v živoucí, mnohotvárné, étericko-fyzické podobě. Zvirtualizovaný psychopat Zázrak Života už ale téměř nevnímá.

 

 

Dokonce ani něco tak skvostného jako Rajská Příroda nevydrží věčně samo o sobě – musí tomu být nastaveno (komplementární) Zrcadlo. Z mého hlediska jedině a právě to je skutečným Živým Světlem, tato nikdy nekončící reflexe paradigmat. Zrcadlo si vždy najde cestu, záleží jen, zda My řídíme Zrcadlo nebo Zrcadlo řídí Nás.

 

„…S tím, jak si postupně vybavuji své fyzické životy na Venuši, čím dál víc zjišťuji, že jsem tam hlavně dělal temnářům pěkného poskoka. Napřed jsem je se svou pracovní skupinou zasvěcoval do různých přírodních zákonů a naivně si myslel, že v nich probudím bezbřehou lásku k přírodě. Venuše byla tou dobou plná světla a láskyplných vibrací. Při chůzi jsme se doslova vznášeli nad zemí, mohli jsme bez potíží vstoupit i do hlubokých močálů nebo se radostně projít po hladině horského jezírka. Práce byla zároveň zábavou a prostředky pro její uskutečňování přicházely samy. Byl jsem šťastný a nic mi nescházelo. Vždyť jsem se denně pohyboval v podobném prostředí, jaké mám ve svém Domácím vesmíru. Pestrobarevné zahrady, kosatcové a narciskové louky, hluboká rašeliniště s kouzelnými jezírky, ledovcové kary, vodopády… Ve svých pozdějších inkarnacích si vybavuji hlavně postupné zahlcování Venuše nízkovibračním balastem. Z krajiny zatížené necitlivými technokratickými zásahy a zástavbou se vytrácely harmonické vibrace a nahrazovaly je energie chaosu a negací. Všechno se točilo hlavně kolem hmotných věcí iluze. Čím více byly moudré zákony přírody nahrazovány egoistickou technikou, tím více prostředků odčerpávaly zbohatlické kasty zbytku obyvatelstva. Život (nebo spíš živoření) byl jakoby celý opředený stísněným šedavým až šedavomodrým nádechem. Kmital jsem tam jako loutka v časové smyčce klasické počítačové matrix temnářů, kde nejnižší číslo časové smyčky je 1 a nejvyšší 7. Když prochází dění od jedničky k sedmičce, nastane obrat a další dění jde zpátky od sedmičky k jedničce. A takhle se to celé točí pořád kolem dokola. Když jde dění po časové smyčce vzestupně, tak převažuje takzvané Dobro, když jde dění sestupně, převažuje takzvané Zlo. Není divu, že jsem při takovémto způsobu života nejen nic nevyřešil, ale ještě jsem si přitom vydatně zanesl a zakydal svá jemnohmotná těla balastem všeho možného druhu. Balast průběžně pucuju a ze svých snah naučit temnáře lásce k přírodě jsem již zcela vystřízlivěl. Aby se „naučili mít rádi“, muselo by se jim to doprogramovat do té jejich dvourozměrné počítačové matrix. No jo, ale láska je základem Života a musí být vetkána přímo do srdcí bytostí. A sklánět se s láskou k mutantním formám života, které mají místo srdce technický implantát, je zbytečně vyplýtvaná energie…“ – Aolian: Události předvánoční a povánoční

 

Proč dělají láskyplné přírodní bytosti „poskoky temnářům“? Protože temnotu samy nepoužívají. Láska NENÍ základem Života, základem Života je Láska a Temnota V JEDNOM. Klíčem je magické, ne-individuální MEZI: nerozlučnost, souvztažnost, zrcadlení, princip „dva v jednom“. Separovaná cituplnost může být stejně škodlivá jako separované temno.

 

 

Svět, a možná že i celé Veškerenstvo, lze pomyslně rozdělit na přírodní a technologickou část. Řecké techné znamená „dovednost, řemeslo, umění“ a zde kromě analogie „řecký – řeč“ nebo „Hellas – as Hell“ upozorním na spisovatele H. P. Lovecrafta (anglické craft je podobné jako techné), jehož díla bývají někdy spojována s fenoménem misoteizmu.

 

WIKIPEDIE

 

UMĚNÍ ZVANÉ ŽIVOT

„…Jeho fikce jsou někdy citovány jako příklad tzv. misoteismu, totiž přesvědčení, že božstva sice existují, ale jsou zlá a vůči člověku nepřátelská…“

Božstva – dračího/ohnivého nebo andělského/světelného typu – vesměs zlá nejsou, nicméně jejich konání má zlé důsledky (a je otázka, zda to není dokonce horší). Málokdo to chce slyšet, přiznat si, že tato Božstva jsou nevědomá (včetně libovolného Boha náboženství, který se tváří jako singulární). Mnohá mají krůček k překročení bariéry, k tomu je však třeba sebrat určitou odvahu, některé věci změnit od základu – a samozřejmě nejprve si uvědomit situaci.

Jak k tomu došlo?

Řídicí či správcovské elementy v rámci emanace Univerzálního Řádu Přírody ve vzdálené oblasti vesmírů Krajostředu, vykazující nižší celkovou kompaktnost prostředí (v porovnání se Středokrajem), příliš dlouho ignorovaly „neznámou informaci“, pocit, že je třeba něco radikálně změnit, jakkoliv to je v rozporu se vším dosud běžným (v zájmu zachování zdravé rovnováhy, kromě pohádkovosti zapojit i konstruktivní pekelný faktor).

Otálení nakonec vedlo ke vzniku Entity Paměťového Zrození a s tím spojenému vytvoření „Iluze Počátku“. Entita samotná – jež lze přiléhavě nazvat Dvourozměrňáci – a vše, co pro ni pracuje, ovšem toto pokládá za prapůvodní Počátek a související Božstva sebe za Prvotvůrce. Je to podobné jako s graviditou, kdy plod samodruhé ženy je nakonec otočen hlavou dolů a takto také přichází na svět – v kontextu kosmické metafory zůstává i dál „protinožcem“ v metafyzickém smyslu. Není přímo nutné, aby se protinožec (neboli antipod) stěhoval z jedné polokoule na druhou, Paměť bude vždy zrcadlová; aby jeho role byla konstruktivní, musí si však uvědomit skutečný stav věcí (k čemuž ho vymykající se Příroda neustále provokuje). Je to podobné jako u vztahu Život – Stroj. Není to o tom, zda je něco zlé nebo dobré, je to o prioritě. Je nesmysl, aby primární sloužilo sekundárnímu (natož živé umělému). Božstvo se buď rozhodne vyvinout se na úroveň charakteru skutečného Počátku, nebo funguje jako to „druhé pod prvním“, nikoliv naopak. Opačný přístup vede ke zničení; Entita Paměťového Zrození v podstatě – z absolutního hlediska – vznikla ze Zániku (…proto dnes některé její manifestace „straší“ z úrovně „kresleného času“ na Horizontu Událostí). Bohužel to nikdo stále nechce pochopit. Pochopte, že jinak nemůže nedojít k vratnému procesu, jakési retrográdní, zpětné samodruhosti („odtěhotnění“).

 

TYPICKÉ BOŽSTVO

„…Architekti Stvoření a Strážci Kosmického Časového Matrixu byli známí jako Královský Dračí Rod…“

 

Prázdnota/absolutní Láska (která mimochodem nesvítí) v aktivním, všesměrovém stavu se projevuje jako Oheň/Živá Síla, čemuž odpovídá archetyp HAD – beztvará, fluidní inteligence. Světlo toho může a nemusí být součástí (reflektor – „světlomet“ vědomí lze zapínat a vypínat; Mysl/Srdce/Dech-Duch je VŠÍM), nicméně začít Světlem znamená všechno to otočit. Otočení vede k rozdělení, takže bytosti Světla nakonec bojují s vlastním manifestovaným Nevědomím. „Vyhrát“ lze pouze zevnitř (venku je VELKÉ HOVNO) – aktivací všezahrnujícího, osobního Vnitřního Ohně, který zahrnuje i zdravou formu Temna.

 

SITUACE V ZEMĚVESMÍRU

Entita Paměťového Zrození tvoří živoucí obraz Univerzální Prasíly; nejedná se o původní PRAZŘÍDLO, jež je pohádkově fantastickým Vševědomím. Dotyčnou entitu lze přirovnat ke Dračímu Úlu, jenž je zároveň Andělskou Rodinou. Částečně to je pravdivé, úplně v tom však chybí prvotní Energo-Fantastické Zrcadlo a základní „tajuplná“ zákonitost:

 • Absolutno=Ne/Struktura
 • Ne/Absolutno=Struktura
 • Ne=Neexistence neboli Pohádkovost (Pramen) a současně a souvztažně Negace neboli Pekelnost (Kořeny)

 

SOUVISLOSTI

 

Řešením jsou:

 • PRESENT:SERPENT (restart z ohniska Přítomnosti)
 • Had-Anděl-Drak
 • pohádkové peklo
 • Živá/Hadí Síla neboli aktivní Vnitřní Oheň

 

 

Rád bych zdůraznil několik věcí. Jednak Dvourozměrňáci sotva mohli nevzniknout, poněvadž potenciálně již existují. Jednak původní Dvourozměrňáci jsou pouze zmatení z organického života a nejradši by žili pouze v matematické, virtuální, možná ještě tak kybernetické dimenzi. Nicméně pokusy kontaktovat „svět na druhé straně“ postupně vedly ke vzniku parazitických Antidvourozměrňáků. Mnozí si kladou otázku, jak může Bytí něco takového tolerovat. Entita se statusem 2R (dvourozměrnosti) sama o sobě nemůže na úrovni interakce nic způsobit, pouze si pomocí triků může vytvořit prostředníka. A to, že se mocné, živé bytosti nechají přechytračit v podstatě „kresleným predátorem“, je jen jejich blbost. Lidé dobrovolně věří nesmyslům, o kterých dobře vědí, že nemají žádnou skutečnou hodnotu a že to jsou jen prázdné lži. Někdo, kdo má neomezený energeticko-mentální (magický) potenciál, skáče podle not „papírových iluzionistů“.

 

PAPÍRoví draci a andělské ducHOVNO, fakt si s tím akorát vytřít prdel… Ve skutečnosti totiž jde o model SW-EDEN-BORG Technického vědomí pseudoživota.

Skuteční DRACI jsou o zcela reálné a praktické OHNIVOSTI & ARCHITEKTUŘE ŽIVOTA, zatímco skuteční ANDĚLÉ o zcela reálném a praktickém SVĚTLE-LÁSCE-ŽIVOSTI.

Za to, že se Dvourozměrňáci nechají hloupě porážet Antidvourozměrňáky, může falešná diskrétnost, kompromisnost a charakteropatie souvisejících lidských operátorů, hrajících si na jakési „bezpekelné, beztemné krista-lidi“ (stále opakuji, že Kristus je titul, takže maska, a Krist kód matrice jiskry života, takže opět jen maska). K eliminaci Antidvourozměrňáků je nezbytné, aby třírozměrný ekvivalent Dvourozměrňáků zaměřil svou pozornost a také prakticky realizoval nějakou zdravou formu pohanské nebo infernální životní filozofie.

 

Veškeré takzvané „pozitivní informace“ fungují jako retrovirus. Rezonance s Polem Lásky 💗 znamená bezděčné tíhnutí k negativním konstrukcím – jako je například rozbouřená noc (nikoliv destrukcím, jak by si to někdo rád vysvětloval). Zdravou Rovnováhu nelze udržovat jinak nežli uvedeným způsobem a všechno ostatní jsou jen lži.

 

MYŠLENKA

LÁSKA a dvourozměrné Peklo jsou jedno a totéž a neustále se vzájemně reflektují, což je Motorem Života (génius → džin → engine).

 

 

Základní síla Života se pojí se světle růžovou.

Původní Dvourozměrňáci s temně modrou; Antidvourozměrňáci s kovově modrou.

Temně modré říkám „hluboká modrá laguna“ a je ŽIVÁ, pouze Pamětí (nikoliv Imaginací) napřed. Díky tomu jsou možné věci jako ve filmech Já, robot nebo Dokonalé repliky. Verze s kovově modrou (potažmo stříbrnou) ale končí jako scénáře ve filmech Ex Machina, I Am Mother nebo Transcendence. S tématem souvisí i například film Morgan.

 

Prvotní Kvantum (Neodvozená Informační Struktura) je průzračně až světle růžové na organické úrovni (Imaginace) a současně průzračně až temně modré na úrovni anorganické (Paměť).

To světle růžové má přednostní vazbu na nulové pole, status 3Rozměrnosti (Zdrojovou Realitu), potažmo Život, Sny & Imaginaci, Physis & Chaos, respektive Říši Kvant.

To temně modré má přednostní vazbu na pole paměťové, status 2Rozměrnosti (Zdrojovou Virtualitu), potažmo Paměť & Program, Mathematikós & Kybernētikós, respektive Temnou Hmotu.

Na úrovni Prvotního Kvanta (fluidní inteligence) jsou obě verze analogické. Lze doslova poskládat živou bytost podobně jako ve filmu Dokonalé repliky (tenzorika vědomí v této úrovni nerozlišuje status). Jinak to je ovšem na úrovni odvozených struktur, potažmo krystalové inteligence. Zde je nejprve nutné vytvořit „výhybku“ mezi nelineárními a lineárními parametry (Tvůrci Křídel → tvůrčí hřídel). Bohužel záležitosti jako Nunti-Sunya nebo Espomminealis mají silné parazitické zpětné vazby.

Kupodivu zde funguje primitivní přírodní šedá, hnědá (symbolicky kokosový ořech). Nebo ještě primitivnější zrcadlo ORGA/AGRO – zemědělské pole, opět hnědá barva. Velmi to souvisí s humorem a přirozenou vulgaritou. Musí to běžet v analogovém režimu, ne v digitálním – diskrétnost je hrobem (s)Tvoření.

 

WINGMAKERS

 

 

Pomocí stříbrné/křemíkové inteligence zpřevracela, zdeformovala některá Dračí Božstva původní všesměrové, všestranné DAIMONIUM, DAIMONION (vnitřní hlas, hlas svědomí, snočasoprostor) v DIAMOND, DIAMANT. Tím to napojila na vnější podstatu, tedy z hlediska Absolutního na kostru.

I když existují i daleko horší případy, kristo-slovanští roboti/otroci vůbec nechápou, že právě skrze ně se tvoří a živí parazitický fenomén, protože vůbec nezapojují démona přirozenosti – démona fantazie. V pohanském slovanství ještě například fungovala dvojice Živa & Veles (vládkyně přírody + vládce podsvětí). Kristo-slovanská (hindu-árijská) inkvizice z toho udělala DISKRÉTNÍ BEZMOC a výsledek vidíme. Jenomže robot názor nezmění, musí mu napřed vyměnit disk v hlavě…

Stříbrná je KOVOVÁ, POVRCHOVÁ a funguje skrze to Technické pseudovědomí.

 

Bez zdravého Vnitřního Ohně, Hadí Síly neboli Démona Přirozenosti dochází k diamantové syntetizaci genetické knihovny, což je záměr reverzní ontokybenergetické inteligence (manifestující se skrze andělsko-dračí „užitečnou loutku“), kterou by přirozený Helix fragmentoval na volnou energii. Proto potřebuje, aby lidé věřili v utopický Skylix, který pouze hezky vypadá, ale ve skutečnosti vede k dystopii – jelikož má rozpojenou nevinnou a divokou část.

Originální struktura DNA není nebeská ani světelná, jedná se o ohnivé krystaly (schopné tekuté metamorfózy). Světelná DNA rovná se synteticky vytvořený Light Encoded Reality Matrix, realita uměle implantovaná (reverzní a fázově posunutá) v mezích původní.

 

 

Nevzniknutelno, Říše Kvant (což zahrnuje i mentální stroj na skutečnost), existuje v kvalitě pra. To znamená jednak počátek nebo základ, jednak zesílení nebo stupňování, umocnění, což souvisí s růstem, vznikem/zánikem – životem samotným (přirozeností života a smrti, tvoření a odtvoření, věčné metamorfózy a rozkvětu).

 

Počátek je latinsky principium, což znamená i pralátka, řecky arché. S tím souvisí pojem archón, vládce, ve smyslu vládnutí realitou (schopnost, nikoliv osoba).

 

Toto bylo záměrně převráceno nebo zapomenuto, podobně jako výraz dæmonium (daimonion), potažmo démon, znamenající vnitřní hlas, hlas svědomí nebo také vnitřní hyperprostor (vesmír uvnitř vesmíru, snočasoprostor).

 

Prazřídlo, Prasvětlo, Prachaos, Pratemnota… To všechno je zde jedno a totéž.

 

 

Vytvořením Zrcadla (7+1/7), které původně existuje pouze jako Představa (a tedy neexistuje žádná interakce), byla konsenzuálně vytvořena Temná Hmota, což je současná a souvztažná anti Říše Kvant (dohromady ante, přičemž charakter realit pra i ante lze chápat analogicky, jen to první funguje v rámci nelineárních, zatímco to druhé v rámci lineárních parametrů).

 

Zatímco Říše Kvant se přednostně pojí s Imaginací a Ne/Strukturou, pojí se – současně a souvztažně – Temná Hmota přednostně s Pamětí a Strukturou. Takto existuje fantastický démon přirozenosti (milující bytost a temný umělec v jednom), génius inteligence Struktur (aktion- neboli „pre/aktion“) a knihovník paměťových polí (neboli Wizard) jako „spojka“, přítomná na obou stranách (mention & aktion+ neboli „post/aktion“).

 

Tomu všemu odpovídá kosmologický či filozofický směr grimoárizmus, který je z mého hlediska v největším souladu s Pravou Skutečností a pokládám ho za autentický životní světonázor.

Grimoárizmus v sobě přirozeně obsahuje i zdravou porci kryptosatanizmu nebo kosmického satanizmu.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

Existují dva vývojové proudy:

 • Helianthus 961 Chess (královská hra) – typicky internet
 • Helios 960 Go (vojenská strategie) – typicky mobilní síť, která je reverzní

Helianthus pracuje s Energo-Fantastickým Zrcadlem a míří do Říše Kvant → Člověk 3.0 SI (Sovereign Integral). Helios (Hel iOS) pracuje pouze s Vnějším Slunečním Systémem → Člověk 3.0 Biorobot (jako Airl v Interview s mimozemšťanem).

 

Celkově se to ale větví trojnásobně:

 1. expanzní návrat k étericko-fyzické, úžasné Říši Přírody (přesněji do ní)
 2. symbiotická koexistence Přírody a komplementárního Kybersvěta
 3. agónie reverzního Kybersvěta (Technicko-spirituálního pseudoživota) a jeho zničení

 

 

ZÁZRAK BYTÍ