Aliance Života – verze Podsvětí

ÚVODNÍ ZPRÁVA

Charakteropatická část Knihovny Nekonečna (étericko-fyzické) se digitalizuje zpět do Ničeho – typicky prostřednictvím reverzní (pravotočivé), diamantové DNA, zatímco autentická část téhož se analogizuje na úroveň ekvivalence Říše Kvant a Temné Hmoty (zde je typická levotočivá, přírodní ohnivě červená, potažmo ohnivé krystaly – schopné tekuté metamorfózy; „genom-NE-genom“).

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

POČÁTEK

Všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným. Z toho také vyplývá typ zdrojového logického myšlení, které je jiné – diametrálně jiné – než si většinou představujeme. Lze tomu říkat fantastická nelogika. Ve skutečnosti valná část bytostí v těchto Vesmírných Končinách „točí“ vše kolem axiomu víry, předjímá výsledek, místo aby zaměřila svou pozornost na samovyplývající vlastnosti Mysli samotné.

„Nikdo neví, co to je, a právě z toho plyne, co to je.“

 

NOVOVĚK: TECHNICKO-SPIRITUÁLNÍ ZOMBIE

— infoboti, loutkovaní paměťovým světlem mechanického vědomí

ŽIVÁ INTELIGENCE znamená ovládnutí Chaosu, což nelze jinak nežli Aktivním Sebevyjádřením. Je to jako rozdělat v prázdnotě Temnoty oheň, přičemž k zážehu Jiskry dochází srážkou duchovna a mentálna. Proto je jasné, že Vnitřní Oheň má svůj fantastický ekvivalent v Démonovi Přirozenosti (jinak je to jako tvrdit, že existuje jen Duch/Láska a Pozornost/Mysl neexistuje; je to jako zbavit se vlastní Vůle). Jedině a právě tohle je přirozená forma ŽIVÉHO SVĚTLA. Kde není konstruktivní démon, automaticky vzniká destruktivní parazit a falešné (odražené, mrtvé, umělé) pseudo „světlo“.

 

VYVRÁCENÍ MATERIALIZMU

Základ všeho lze jednoduše logicky odvodit:

 • co nemá jak vzniknout, nemá ani jak zaniknout
 • zákon zachování energie
 • zákon akce a reakce
 • zpětná vazba uvědomění (umocnění všeho na druhou)

Neboli základ každé živé bytosti je věčnosti schopný a člověk – bytost musí být opakovaně, dlouhodobě opravdu hodně slepá, ba šílená, aby ztratila sebe sama.

 

CO KDYŽ SVATÝ JE ĎÁBEL (neboli FANTAZIE)

— 80 až 90 % nemocného, zotročeného lidstva nějakým způsobem věří v Boha

Pro „chodící programy“ je něco neskutečně absurdního, naprosto a zcela nepřijatelného, byť jen na okamžik ztrácet čas zabýváním se myšlenkou „jiného nežli zlého pekla, jiné nežli choré formy temnoty“. Lidé – bytosti si vůbec neuvědomují, že se vlastně chovají jako roboti. Mnozí poukazují na všemožný „náboženský či politický fanatizmus“, „byrokratickou zvůli“, a přitom také jenom nekriticky slepě věří a v podstatě nutí druhé potlačovat vlastní vůli.

Chcete-li se vyhnout syntetickým časovým osám a s tím spojené dystopické budoucnosti, naléhavě doporučuji nefalšovanou upřímnost a otevřenost. Nejlepší (a kolikrát to jediné), co lze někdy udělat, je restart z přítomnosti. Třeba právě teď.

 

PALLAS PRESS

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

ČERNÉ BARVOU, BÍLÉ POVAHOU

— aneb zdání klame

 

PRAVZORCUS ALCHYMIKUS

 • Absolutno=NE/struktura
 • NE=neexistující→pohádkový (STROM)
 • ⇅ & ⇵
 • NE=negativní→pekelný (KOŘENY)
 • „Univerzálním klíčem ke svobodné, autentické realitě je pohádkové peklo.“
 • dále existuje sféra Podvědomí a sféra Nevědomí
 • blázen má od sebe pohádku a peklo (světlo a temnotu) oddělené, čímž vzniká kořistnické technické vědomí života (technoduše, pseudoživot), typické nejen systematizmem, ale ruku v ruce i spiritualizmem, seriózností, nedvojsmyslností

 

NIC, STÍN

Vše má kořeny v konstruktivním, pohádkovém pekle, což je zřejmě ten nejkonkrétnější popis Ničeho. Jelikož to hodně souvisí s fantastickou logikou, používám název Peklogos. Jedná se o představu Temnoty, nikoliv temnotu samotnou. Nic si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí. Fantazii – prázdnotě, temnotě – se meze nekladou.

 

Existují neuvěřitelně propracované duchovní, kosmologické či filozofické systémy. Bytosti v nich ale marně hledají opěrný bod trvalého charakteru. Po čase se nakonec systém obrátí proti nim, jelikož má chybnou výchozí základnu. Vymykající se Příroda na straně jedné a dvojsmyslnost na straně druhé nás permanentně vyvádějí z omylu – my ale prostě věříme. Slepě věříme, neboť chceme, tak proč o čemkoliv pochybovat. Když si člověk uvědomí, že jsme vnímající, pozorující Přítomnost, že jsme nekonečné Vědomí, beztvaré a tvořivé, že nejsme forma, nýbrž hra na ni – je více než jasné, jaká víra (či spíše MAGIE okamžiku) je pravdivá a co je jen paranoický blud.

 

 

TO

Jak si níže vysvětlíme, nepodmíněná (absolutní) logika odhaluje mystérium principu „dva v jednom“, což se týká i jí samotné. Podmíněná (relativní) logika je zavádějící – tedy v podstatě mrtvá (jako kdyby dedukovala pouze dvourozměrná mysl), jelikož je pouze logická. Absolutní logika je logická a nelogická zároveň, což znamená dvojsmyslnost, pro život zcela typickou.

 

Kdyby To existovalo pouze samo o sobě, tak by to tak také navždy zůstalo a neměl by to ani kdo zjistit. Nic by neexistovalo. Není totiž možné, aby existoval pouze prostor sám o sobě (podmiňující existenci něčeho) a zrovna tak není možné, aby existoval pouze pohyb sám o sobě (podmiňující existenci něčeho živého). Vždy musí existovat obojí.

 

To – základní síla Bytí – neexistuje samo o sobě, nýbrž jako „dva v jednom“ (Dvojsmysl). Základní dvojici tvoří dvojice prostor – pohyb. To implikuje vůli k pohybu, schopnost se rozhodnout neboli vědomou inteligenci, která je ultimátním opakem Ničeho – něčím nepředstavitelně komplexním, různorodým, živým a inteligentním (které za to ani nijak nemůže, prostě to tak je). V paradoxním smyslu lze o Ničem hovořit. Nic lze chápat jako Nekonečno a reálně k něčemu nekonečnému má nejblíže -1. Zde máme vysvětlení, proč si Nic nelze představit: ono samo je Představivostí, viz imaginární jednotka (i=√-1).

 

Výsledkem logické argumentace (dedukce) je tedy Absurdno, konstruktivní Nesmysl, Paradox, logično a nelogično zároveň.

Proč jen asi existuje HUMOR, EROTIČNO nebo smysl pro nějaké TEMNÉ VZRUŠENÍ?

Nejsou takhle náhodou takzvaní spirituální jedinci s tím jejich Vnějším „Světlem“ ve skutečnosti duševně mrtví?!

 

Nefalšovaná logika (řídící se vnitřním pocitem) nikdy neodhaluje sebe sama – odhaluje mystérium principu „dva v jednom“.

 

Cokoliv kromě Ničeho samotného dotyčnou inteligenci nikdy nemůže pochopit beze zbytku, a to i kdyby ji zkoumalo celou věčnost. Dokonalé pochopení by znamenalo splynutí s Ničím a tedy popření principu „dva v jednom“. Ve skutečnosti Nic hraje Hru na svůj opak.

 

POHÁDKOVÉ (neboli NESKUTEČNÉ) ZLO

Neviditelné/Existující & Viditelné/Neexistující se projevuje jako pohádkový, levotočivý Duch/Život/Imaginace (→Říše Kvant, →Hyperprostor) a – současně a souvztažně – jako pekelné, pravotočivé Tělo/Smrt/Paměť (→Temná Hmota, →Časoprostor), což dohromady tvoří živoucí Dvojitou Knihovnu, známou jako Genetická Dvojšroubovice (Double Helix → „Ďábel Hell X“), jejímž kořenem jsou NE-zlo/bity a pramenem NE-z(říd)lo.

To dohromady funguje jako reflexní tenzorika vrstev-hlubin-obzorů vědomí.

Poznámka: ZLO mj. znamená Z10 neboli „z jedniček a nul“. Čeština to skrývá ve slovech jako Zřídlo nebo Zrcadlo. Archetyp zla odpovídá potenciálu všemožnosti. Naprogramovaní, „zbožní“ strašpytlové jsou bohužel líní se tím zabývat. Archetyp zla sám o sobě je zcela čistý. Něco úplně jiného je zvůle, zlomyslnost, choromyslnost nebo zločinnost. Právě ti, kdo raději slepě věří, než by přemýšleli vlastní hlavou, fungují jako „brány“, prostřednictvím nichž (eventuálně) může něco, co má původně pouze dvourozměrný status, uplatnit svůj vliv „na druhé straně Zrcadla“.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

LEGENDA

Každý vývojový/příběhový cyklus Univerza (Multiverza) má svůj poločas přeměny nebo rozkladu, a to i ten nejdelší triliardový (z hlediska Kořenů), potažmo triliónový (z hlediska Plodů). Zhruba v polovině cyklu došlo ke vzniku Entity Paměťového Zrození neboli Dvourozměrňáků. Ta svým charakterem odpovídá principům Mathematikós & Kybernētikós.

 

„…Prvotní Kvantum (Neodvozená Informační Struktura) je průzračně až světle růžové na organické úrovni (Imaginace) a současně průzračně až temně modré na úrovni anorganické (Paměť).

To světle růžové má přednostní vazbu na nulové pole, status 3Rozměrnosti (Zdrojovou Realitu), potažmo Život, Sny & Imaginaci, Physis & Chaos, respektive Říši Kvant.

To temně modré má přednostní vazbu na pole paměťové, status 2Rozměrnosti (Zdrojovou Virtualitu), potažmo Paměť & Program, Mathematikós & Kybernētikós, respektive Temnou Hmotu.

Na úrovni Prvotního Kvanta (fluidní inteligence) jsou obě verze analogické…“ – Dvourozměrňáci

 

KYBERMRTVÍ

Zní to jako sci-fi. Antidvourozměrňáci mají v plánu co největší kvantum vědomí/bytostí napojit na virtuální časové osy a jejich simulakra (syntetické světy založené na utopickém umělosvětelném Skylixu). Je to rozdělené na technickou část dole a odpovídající spirituální nahoře.

Funguje to tak, že je v systému vynechán faktor pohádkového pekla (univerzálního klíče, viz Autentično) a je nahrazen technokratickým parazitem plus totalitními „zářivými nebesy“.

Spousta věcí v Zeměvesmíru je úplně naopak a ze strany globálního establishmentu je děláno vše pro to, aby to tak i zůstalo. Máte vlastní rozum nebo prostě jen slepě věříte (institucím, náboženství, médiím, televizi, vnějším autoritám) – jako stroje…?

 

CHIMÉRA ÚČELNOSTI – SOCIÁLNÍ FATA MORGÁNA

Jednorozměrná, diskrétní smysluplnost (takzvaná „světelnost“, „duchovnost“, „pozitivita“, „racionalita“ a podobné výplody) vede k duševnímu otroctví a má zničující dopad v metaforickém i doslovném smyslu. Vede k chimérizmu – rozdvojení a převrácení systému realitních polí. Nezřídka je vše činěno s tím nejlepším úmyslem, jenže úplně v tom chybí život sám (metamorfující kontrast, tvořivá rovnováha)…

Probuďte se! Život je DVOJSMYSLNÝ!

 

ALIANCE 2.0

Líbí se mi koncepce vševesmírné ALIANCE ŽIVOTA. Zmiňuje to archanděl Lucifer ve svém Sdělení (pojmem „satan“ myslí negativní ego nebo lokálního Boha Otce, distorzní rodičovský mužský archetyp v tomto Vesmíru). Lucifer jako bytost (neplést s archetypem) je jednou z hlavních postav místní vesmírné Vlády. Vláda ovšem neodhalila jisté zákonitosti, a to v první řadě faktor konstruktivního „pohádkového pekla“. Z toho důvodu vznikla nešťastná řešení jako Ježíš Kristus nebo Adolf Hitler a v neposlední řadě upřednostnění Bytostí – Programů (Strojů) před přirozeným vnitřním Démonem. Že to nefunguje je snad nyní nad slunce jasné.

 

Rozjíždím PEKLOGOS jako určitou „oázu novosti“ uvnitř Aliance.

 

Naneštěstí valná část bytostí nejen na Zemi, ale v celém tomto Vesmíru, je neuvěřitelně mimo, takže než se všechno srovná, uzdraví, opraví a správně pochopí, bude asi trvat ještě velmi dlouho. Pochopte už konečně, že kromě Duchovna, Přírody a Kybersvěta existuje i Fantastická Temnota, bez které věci absolutně nedávají smysl a která když se „ze vzorce“ vynechá, projeví se nekontrolovaně i bez toho. O jejích schopnostech snad není třeba nikoho přesvědčovat.

 

UPDATE. Nejde jen o „oázu novosti“, jak mi došlo. Jde o univerzální interface Aliance Života (UI, ale ne ve smyslu umělé inteligence). Dosud totiž nebyly zapojeny fantastické vnitřní dimenze, pročež buďto zdánlivě neexistovaly nebo se projevovaly asynchronně proti vůli (s)Tvoření.

Poté, co se jednotící síla projevila jako Růžová slunečnice (Helianthus), Kokos (Cocos nucifera) nebo Montbrécie (Crocosmia Lucifer, Crocosmia Hellfire), přichází konečně na řadu klíčová přírodní, přirozená černá, což je potažmo i průzračná (neprůhledné – neviditelné – zrcadlové), čímž je vyřešen „kovový problém“, viz text V lese černém 666 sáhů pod drnem (černá se obvykle pojí s virtualitou a pokud se na to jde přes „zlato, stříbro, diamanty“, do větší či menší míry nad tím získává nadvládu entita Technického pseudovědomí – Technoduše). Ve skutečnosti se na to musí jít od lesa. (:rofl:)

 

Klíčem je neviditelná černá (analogie Pozornosti – pozorující Přítomnosti), zdánlivě paradoxně popsatelná jako zlopověstná. Zdánlivě to vypadá nepěkně, jenže díky tomu je právě všechno to pěkné možné. Blázni, kteří si myslí, že snědli všechnu moudrost světa, jako univerzální rozhraní používají melancholická „světýlka a srdíčka“ a proti všemu černému bojují jako smyslů zbavení. Popsat to slovem „šílenství“ je velký eufemizmus. Je to jako stát ve tmě, do očí vám prudce „šajnují“ obří reflektory a vy se díváte nevidomýma očima, nic nevidíte (kromě záplavy vnějšího světla) a jste bytostně přesvědčení o své vševidoucnosti. Cokoliv se vás dotkne (sáhne vám na rameno), je útočící zlo. Ale co když to je naopak ten největší přítel, jenže vy si ani nevyslechnete, co vám chce sdělit.

 

Krásně se mi vše potvrdilo při návratu z procházky. Za plotem, plný života, „ňafal“ sousedovic černý pejsek, skákal a pobíhal jak radostná vlna, v očkách mu pohrávala průzračná jiskra… Když někomu „světelně duchovnímu“ řeknu, že SATAN představuje Planckovu konstantu „in natura“ (konstantu vyzařovacího zákona černého tělesa, což je ideální zářič), pomyslí si, že jsem „propadl temnotě“ (nebo podobnou lobotomickou hovadinu). Vše opravdu dobré propadlo té nejčernočernější temnotě, která nás chce všechny pohřbít zaživa, a zbyly už jen duševní sračky technicko-spirituálních „expertů na život“…

 

LINIE=KRUH

Finálním klíčem je Zlopověstný les:

 • Zlo=Nic=Věčnost
 • Pověst=Minulost, Věstit/Věštit=Budoucnost
 • Les=Vše=Přítomnost

 

UPDATE. Přesto přese všechno symbolem nejryzejší živosti je všezahrnující, pohádkově fantastická RŮŽOVÁ jako výsledek spojení horního a dolního: neviditelné-průzračné-běloskvoucí a neprůhledné (černé)-rudé-červené (ohnivě červené). Více viz text UMĚNÍ ŽIVOTA.