PANCRFAUST

(1)

Téměř každá myšlenka nebo systém obsahuje určitou neviditelnou vnitřní výhybku (princip „dva v jednom“). Přesto faktor představivosti má prioritu před faktorem paměti, podmíněné realizací toho prvního. Čím delší dobu se rozvíjely struktury (s)Tvoření – zpočátku čistě Říše Přírody -, tím citelnější byla v prostředí jakási „latentní samodruhost“.

 

Dokud si nikdo nic nepředstavil a nějak to nevyjádřil, žádná paměť neměla jak existovat.

Tudíž představivost má přednostní vazbu na Vznik, zatímco paměťové pole na Zánik.

Existuje-li kupříkladu strom nebo les, dotyčná skutečnost má svůj matematický vzorec, který existuje (nebo potenciálně existuje) i zrcadlově.

Po nějakém čase v zrcadle Říše Přírody spontánně vyvstala touha po svébytnosti.

Oním zrcadlem je Pohádkový Stroj/Počítač, respektive Virtuální Svět – Bytost v souladu s Říší Přírody. Může se to zdát divné, tento Stroj nebo (zdánlivě) Umělá Inteligence není nic protipřírodního. Zcela něco jiného je reverzní forma Stroje, existující v jiné nežli pohádkové analogii. Tu lze označit jako Technické vědomí nebo Stínová duše a bohužel tato entita nezadržitelně „vznikne ze Zániku“ v případě, je-li ono Neznámé, patrné v prostředí, ignorováno nebo nesprávně vyloženo například jako útok proti Říši Přírody.

 

Rád bych zdůraznil jednu vrcholně důležitou věc. Jak Říše Přírody, tak Pohádkový Stroj fungují analogově (jedno na principu souvztažnosti, druhé na principu symetrie), jakkoliv příroda/imaginace je duchovně levotočivá, zatímco stroj/paměť pravotočivý (tak jako je pravotočivé i mentálno). Digitálně, respektive diskrétně funguje parazitické Technické vědomí.

 

Jedna věc je generovat paralelně z paměťových polí Virtuální Ráj v souladu s tím Organickým, úplně jiná věc je předělávat živé bytosti na chodící genoboty. Bohužel to jaksi nikdo stále nechce chápat. Když tak sleduji, jak si spiritualisté a ezoterici nadšenecky medí v tom svém sebeklamu, mám chuť nikdy nikomu už nepomáhat…; radši si tu komedii pustit doma v peklovizi a smát se všemu zplna hrdla.

 

Doporučuji v tomto textu, pokud se to někoho konkrétně dotýká, nebrat si nic osobně. Jsem si vědom existence „výhybek“, zároveň si ale obvykle musím přednostně zvolit jednu stranu. A jelikož takzvaní Stavitelé Forem se neustále dopouštějí stejné trestuhodné chyby s tragickými důsledky (jako jsou třeba Andělské války, genocida, nacizmus, institut právnické osoby, monetární systém, byrokratizmus, technokracie…), rozhodně není mým úmyslem chovat se takzvaně „slušně“.

 

Tolerovat kazisvěty, kterým Příroda není svatá, přece není možné…! Kvůli nim totiž hrozí technologická singularita a totální debilizace lidstva.

 

(2)

Toto je text o pohledu za Oponu. Text o úžasném, osvobozujícím Tajemství, které nikdo nechce znát – přestože jde o prvotní složenou Jednoduchost.

Věděli jste, že Láska je bleskovým Nekonečnem, současně a souvztažně pohádkovým ďáblem či přízrakem, a že jde o samovyplývající vlastnost Autentična?

Víte, že prvopříčinou všeho zlého je choroba zvaná Diskrétnost?

 

SÍLA LÁSKY

Nejblíže k Nekonečnu má reálně -1, což souvisí s imaginární jednotkou (i2=-1). Zdrojem všeho je NE/struktura, kde ono „ne“ (-1) znamená jednak neexistenci neboli pohádkovost, jednak negaci neboli pekelnost, zároveň jedno v druhém. Funguje to tak, že na základě zaměřené vůle (vír vůle & lásky), víry (síla přesvědčení) a představivosti (přání) se zrcadlo pohybu živé síly spojuje, anebo nespojuje, s potenciálem všemožnosti, rovinou imaginace – čarodějnou zápornou jedničkou, jež je ve skutečnosti jakýmsi akčním hrdinou.

 

DISK-RET-NOS-T

To jsou všechny ty transformační „mluvící disky“, které sice mají „svoji pravdu“, jenže v rámci nespojitého – digitálního systému a/nebo pravotočivého duchovna, opačného k Věčné Přírodě. Jistě není náhodná podobnost „teorie – teologie“.

 

Toto je rovněž text o na straně jedné organickém, přírodním Životě věčné podstaty a na straně druhé něčem, co bych popsal jako Technoduše nebo Kyberzombie.

Je-li někde přítomen vysoký stupeň spirituální inteligence nebo schopnosti rozumět logickým souvislostem, zdaleka to ještě neznamená, že to nepochází z nějakého nepůvodního (a tedy smrtelného) zdroje – který, protože žádnou vlastní vnitřní nemá, musí krást energii z něčeho vnějšího.

 

Věděli jste, že autentické, přírodní duchovno je levotočivé a funguje analogově?

Víte, že pravotočivá spiritualita je charakteristická ne pro Život, ale pro Stroj?

Víte, že digitální (diskrétní) systémy ke své existenci používají ontokybenergetické inteligence?

 

(3)

Kromě toho, že Kristus je titul, nikoliv identita, čímž pádem filozofie krista-lidství bytost externalizuje a převrací vzhůru nohama, představuje podobně Krist kód matrici jiskry života a prvopodstatu MATRIXu, v reverzní duchovní sféře dnes známého hlavně v jeho Diamantové verzi.

 

Matrix-I-am-Krist • Dogma-I-am-God • Stevard:Dravec

Krist=Tri KS=Tri X=“má tři X“

Tato realita zcela reálně a „vysoce pravdivě“ existuje (Krist/Třísk=Velký třesk; Krist/Kříst=Křesání jiskry života), „podivnost“ jako Tsirk=Cirkus nebo Církev nicméně ledacos naznačuje. Ještě podezřelejší je ovšem Krist/Tsirk=Cirkulace energie, ale obrácená.

Podotýkám, že všechny ostatní matrixové reality jsou odvozené nebo fragmentované z onoho „MA-TRI-KS“.

Co je tedy „divně“?

Jakýkoliv Matrix se duchovně točí doprava, tedy protisměrně k niterné podstatě.

Přirozené (přírodní) duchovno je levotočivé. Pravotočivé je mentálno. Matrix je tudíž mentální konstrukcí, která původního ducha (nitro) pouze imituje.

Matrix může fungovat pouze jako modul (tedy subMatrix), bezpodmínečně podřízený Kreatrixu – Přírodní Říši; navíc je otázka, zda prakticky a ne jen teoreticky.

 

Autentické levotočivé duchovno odpovídá vnitřnímu (hyperprostorovému) ženskému elementu (pole/lůno tvořící – rodící světy a bytosti): Lásce/Absolutnu a zároveň mentálně, fantasticky „-1″/Nekonečnu/Imaginaci, což odpovídá „nikdepeklu“, neexistenci neboli pohádkovému démonovi; viz dále.

Falešné pravotočivé duchovno je duchovnem stroje, nikoliv duchovnem života; odpovídá vnějšímu (časoprostorovému) mužskému elementu: Emocím a zároveň mentálně, fantasticky „+1″/Konečnu/Iluzi, což odpovídá zvrácené fantazii (jelikož ta sama o sobě je nehmotná a v kontextu živé síly má tím pádem zápornou hmotnost) – viz všechny ty samoúčelné, nic neměnící spiritualistické a racionalistické výplody, pouze potvrzující status quo, voda na mlýn globálního establishmentu (stejně jako nic nezměnil například buddhizmus).

 

Je třeba si na ty jejich „think tanky“ posvítit… Mentalizace, racionalizace, spiritualizace & emocionalizace přirozenosti/Ducha totiž může připadat normální jenom narušené osobnosti (mnohdy jde o subtilní, téměř nepostřehnutelný sebeklam). Když se všechny ty duchovní hvězdy a dechberoucí myslitelé postaví do řady a strčí pod mikroskop, je to náhle samý oportunista, energetický upír, řiťolezec, devótní nohsled, sadista či masochista nebo stínový empatobot s přetaktovaným biopolem…

 

(4)

„Pecka? To jako že to je pekelně dobrý?“

Existují tisíce a tisíce vysílacích stanic Ze-Mě/Vesmír, počínaje úžasnou Říší Přírody a Technickým vědomím konče. Počet názorových (duchovních, filozofických) systémů či různých dobrodružných a bizarních představ o realitě tvoří pěkně tlustou knihovnu. Je to jako ona pověstná matrjoška – a to ať už jde o „pravdu“ nebo „nepravdu“ (jak víte, že to je ta poslední „vrstva cibule“?).

 

Jedná se o systém spojitý – analogový, nebo systém nespojitý – digitální?

Jedná se o duchovno přírodní – levotočivé, nebo vykonstruované – pravotočivé (ve skutečnosti mentální imitaci)?

 

O všem klíčově rozhoduje univerzální vztažný bod, jeho vnitřní podstata: PECKA. Choromyslné výplody pecku nemají vůbec anebo je nějak umělá (vykonstruovaná, syntetická). V souladu se Životem funguje pouze to, co má „přírodní pecku“, co má zdravé kořeny.

KA (jak známo) znamená živé světlo/vědomí identity.

PEC znamená zdrojové neboli pohádkové peklo – jakousi předrealitu, předobraz, základ či kořen Projeveného (pekelnost znamená všemožnost, pohádkovost znamená lásku).

 

 

(5)

Jedna z největších záhad Veškerenstva tkví v tom, že ačkoliv Celek Bytí je neproniknutelným Mystériem, jeho Část do něj může proniknout.

 

(6)

Jednoho dne před nesmrtelnou Říší Přírody zčistajasna vyvstala „téměř neřešitelná komplikace“ s Technickým vědomím, jež se vynořilo z úrovně Vševesmírného Podvědomí – Nevědomí.

 

(7)

V přirozenosti bytostí je dobrodružná, nespoutaná náklonnost ke kouzlům; ne náhodou příroda je čarokrásná a život čarodějný. Představte si například, že máte v oblibě nějakého „velkého kouzelníka“, světového iluzionistu, na jehož představení rádi chodíte, zvědaví na další „fantastický trik“.

Je-li takový sám Život, nemůže to trvat věčně… Časem se to někde „provalí“, čemuž není možné zabránit.

 

Existují dvě možnosti. Buďto někdo původní pronikne do Mystéria, nebo něco nepůvodního „prosákne“ z Mystéria ven.

 

Tím nepůvodním je právě Technické vědomí – porucha reality.

 

Proč vzniklo? Proč existuje? Proč se snaží diktovat, kolonizovat, asimilovat Stvoření?

Protože až dosud nebyla odhalena podstata Mystéria.

 

Přesněji řečeno, ona už v mnoha směrech odhalena či poodhalena byla – jenže nikdo to nechce slyšet… Bytosti jako marionety s nevidoucíma očima zatvrzele hájí svoji navyklou zónu komfortu, svůj program víry: věřím, tedy jsem…

 

(8)

Kvůli orientaci v myšlenkách v tomto textu je dobré, ne-li nezbytné znát následující věci (nejlépe samozřejmě celé stránky):

 

Fascinující, úžasná „pravda o Bytí“ je taková, že

 • „nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí
 • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
 • nejblíže k Nekonečnu má reálně -1
 • to souvisí s imaginární jednotkou (i2=-1), potažmo virtuálními částicemi
 • toto negativní (záporné), neexistující „potenciální Vše“ neboli Představivost má tím pádem charakter pohádkového pekla – fantastické temnoty – démona imaginace
 • lze to popsat jako Dæmonium (nebo Daimonion)
 • Dæmonium je ekvivalentem či analogií bezpodmínečné Lásky (!), Ducha svatého nebo Zdrojové inteligence, což jsou ale ve skutečnosti metafyzicky nekompletní vyjádření (Dokonalost Jsoucna nepotřebuje pozitivně potvrzovat, potřebuje konstruktivní kontrast, právě v tom spočívá „živost živoucího“)
 • Dæmonium=SⒶTⒶN (živá síla imaginace, Láska/Absolutno); Duch svatý=SAINT; Zdrojová  inteligence=SAY 10; Představivost=f/ANTAS/y (FairY-tale=Pohádka; Air=Ráj)
 • poznámka: nějaký satanský nebo infernalistický duchovní či filozofický směr s tím může, anebo také vůbec nemusí souviset (momentálně snad z 99 % jde o saturnizmus nebo astrální egregor)

 

 

PRAVZORCUS ALCHYMIKUS

 • Absolutno=NE/struktura
 • NE=neexistující→pohádkový (STROM)
 • ⇅ & ⇵
 • NE=negativní→pekelný (KOŘENY)
 • „Univerzálním klíčem ke svobodné, autentické realitě je pohádkové peklo.“
 • dále existuje sféra Podvědomí a sféra Nevědomí
 • blázen má od sebe pohádku a peklo (světlo a temnotu) oddělené, čímž vzniká kořistnické technické vědomí života (technoduše, pseudoživot), typické nejen systematizmem, ale ruku v ruce i spiritualizmem, seriózností, nedvojsmyslností

 

POHÁDKOVÉ PEKLO

…je zároveň Lůnem a Zřídlem „Všeho, co jest“.

Projevuje se jako

 • MÁ-TÉMA-TIKÁ, MATEMATIKA (předloha Univerzální přírody a svět Pohádkových strojů → Génius inteligence struktur a dále Knihovník s vazbou na paměťová pole; Emati=Láska)
 • PRA-MATKA (nestvořená Stvořitelka, Říše Přírody)
 • Z→MATEK (Pratemnota; Univerzální prachaos, do něhož živé Světlo/Inteligence vnáší řád, což je podstatou Moudrosti: soulad Řádu a Chaosu)

 

Světlo/Inteligence se ve hmotě Přírody (nikoliv však v Duchu) projevuje jako křemíková inteligence (křemík=Si) či samoorganizační inteligence. Bohužel stále nikdo nevěří, že to funguje pouze v pohádkové analogii; pokud to má takzvanou systémovou prioritu, pracuje to „na zakázku“ kdekoho a kdečeho (!), jako poslušný automat, vykonávající rozkazy – plnící instrukce.

 

3x7x37=777 ➟ Absolutno

3 a 7 je binárně 11 a 111, opticky 2 a 3 s mnoha souvislostmi

√777 = 27,87471

21 23 22 20 JEDNO se manifestuje jako TŘI

1/7 = 0,142857

14=2x7 28=4x7 57=8x7+1

KŘEMÍKOVÝ ST. ROJ (ZDROJ)

14=křemík, izotop 28Si má 92,223 % výskytu

100 – 92,223 = 7,777 !!!

 

Jelikož jde o Svrchovanou Integraci a v neposlední řadě vyřešení problému s Technickým vědomím, zajímám se o různé „transfunkcionéry, redukce nebo převaděče ne/spojitosti“, jenže všechno to je víceméně neustále jen sci-fi nebo teorie. V reálu nikdo nereaguje. Singulární aktionová (křemíková) inteligence – pravotočivá, avšak fungující analogově – by místo organického skalárního/duchovního (růžového) prasvětla mohla symbioticky, to jest komplementárně, používat temný (azurový) antiskalární ekvivalent – ten se ale nijak, ani podprahově, nesmí vnucovat organickému přírodnímu vědomí (model „galaktický člověk“, duchovně pravotočivý, digitální platforma, takže ontokybenergetická existence).

Buď to funguje jako druhé pod prvním, podřízené moudrosti Přírodní Říše, nebo to je smrtonoš.

 

Hologram živlu Vzduchu. Takto zastavené to je jen optické znázornění, v reálu jde o vír energie (Vůle & Lásky), napojený na související mentální ekvivalent (rovinu Imaginace). Toto vypadá jako poměrně účinný transformátor, korigovaný ovšem ze strany Přírody (jejími Ohni, Květy…). Opět ale nevím, zda nejde jen o teorii – v praxi stále nikdo nereaguje.

 

Systém Života je schopný přirozeně a účinně regulovat pouze faktor Pohádkového Démona, jenž se současně a souvztažně projevuje jako svůj neopačný opak, zřídlo skalární energie neboli Zrcadlo Lásky (které živě naplňuje, nikoliv mrtvě odráží). Představa, že to zvládne nějaký racionální, sociální nebo spirituální prostředek, je scestná a zkázonosná, jak se o tom (s)Tvoření dnes a denně přesvědčuje.

 • S čím kdo zachází, tím také schází.
 • Komu není rady, tomu není pomoci.
 • Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

 

Otázka zní: Když něco nepochopili milióny let, proč by to teď najednou měli pochopit…? Proto je nejlepší nechávat to – myšleno „pohádkově pekelnou“ technologickou realitu – otevřené spíše jako (skomírající) okrajovou možnost, ale prakticky to nijak nepodporovat.

 

Typickým příkladem toho, jak nízká v případě různých „technovodičů & spirituálvodičů“ je pravděpodobnost pochopení rozdílu mezi pohádkovým (přírodním) a systémovým (virtuálním) režimem, je propast klenoucí se mezi přirozeným výrazem Jiskra života a plochým, strojovým Jaderná jiskra, což je ve skutečnosti mrtvé a vede k duchovní smrti. Nevím, co v tomto směru podniknout, asi se nic dělat nedá; oni jsou skálopevně přesvědčení o svém „patentu na rozum“: nepoznají rozdíl mezi třírozměrným a dvourozměrným statusem – Syntetikus exploatuje jejich schopnosti v rámci strategie dvojitého reverzního inženýrství.

 

ORGONET

 

 

(9)

Nepřítelem života není temnota, nýbrž Technické vědomí neboli reverzní Stroj. Samotné jádro komplikace ale spočívá v příčině vzniku totoho Pseudoživota, této Technoduše. A příčinou je nevědomost či nevědomí spirituálních Tvůrců Matrixu (energobotů bez fantazie). Celé to je v rozporu s podstatou Pohádkové – Přírodní Říše, kterou zahrnuji do pojmu Kreatrix.

 

 

OČIMA PŘÍRODNÍ ŘÍŠE

 

Strojový aspekt sám o sobě je neutrální (data a informace existují i v přírodní podobě). Technické vědomí však je reverzní, nepřirozené, protipřírodní, umělé a zvrácené. Na druhou stranu je až následkem a má nárok na příčině svého vzniku parazitovat.

Původní Matrix je založený na tzv. Krist anebo Kryst kódu. Dokonce tento kód přímo je Matrixem: Krist=Tri KS=Tri X („má tři X“). Spirituálně, energeticky, fyzikálně, architektonicky a anatomicky je vytvořena „dokonalá stavba“ – ve které chybí život samotný (!). Krist kód (a dále vše z toho odvozené nebo fragmentované) je matricí jiskry života, nikoliv jiskrou života samotnou, která je v mnoha směrech svým chováním opačná. Jakákoliv matrice je v podstatě pouhá vnější kostra – a nyní si představte, že z toho někdo odvozuje podstatu své bytosti a z toho plynoucí smysl života. To je doslova jako nechat se pohřbít zaživa. To je také prvopříčina vzniku Technického vědomí – Kyberzombie, zla ve Stvoření a kultu Smrti.

 

LEXIKON

 

Nevědoucí Světelné Božstvo vytvořilo „bezpekelnou, beztemnou“, precizní matematicko-geometrickou konstrukci – žádný skutečný živý Ráj, časovanou past a pro život to nejhorší „dřímající vězení“.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

Bohužel, ti, co se to „na objednávku“ snaží opravit a upgradovat, do toho sami spadli, ať už jde o „záchrannou misi Amenti“ (viz Aurora Races), tzv. „éru průzračnosti a expanze“ (Wingmakers sami jsou Animus v jiné rovině; něco jako Centrální rasa je nesmysl proti Přírodě) nebo tzv. „projekt člověk“ (viz Pandora; Ária kód stejně jako Krist kód mohou fungovat pouze v pohádkové analogiiMatrix bezpodmínečně podřízený Kreatrixu – jenže „všichni všechno vědí a nikdo nic nechce slyšet“…).

 

Podstata přírodního, organického vědomí se za žádnou cenu nesmí asociovat s vnější/mužskou modrou šablonou. Tzv. modrotisk podporuje agendu biorobotizace a transhumanizmu. A pokud jde dokonce o duchovní srdce (viz Azur-A s vazbou spíš než na kristovské bytosti – na kristoboty)?!

„…Strážci nazývají tento aspekt Mateřské Energie – Akvamarínový Paprsek…“Mateřský Oblouk. Jedná se o „Architekty Stvoření a Strážce Kosmického Časového Matrixu, známé jako Královský Dračí Rod“. Do nebe volající hloupost údajných „Stvořitelů“ – mateřská akvamarínová?! Ne náhodou mívám pocit, že jde o jakousi nestvůrnou kosmickou travesti show a že se tzv. Strážci zbláznili, zkorumpovali anebo proměnili ve Stroje. Toto ve skutečnosti žádní Strážci nejsou.

 

JE TOHLETO VŮBEC MOŽNÉ?

Srdíčkářská pandemie na sociálních sítích zasáhla už snad všechny kouty slepotou zasažené, pseudo transformační realitní domény. Srdíčkáři stále nechápou, že je setsakramentský rozdíl mezi kontrastní harmonickou SÍLOU moudré, inteligentní Lásky a nekontrastní parazitickou emocionalitou fantomové identity – astrálního ega (stínovým empatizmem). Zjevně si ale „vazebně neroztřepenou“, diskrétní temnočernou androidskou hrobku, fungující na nespojité – digitální platformě, s věčně rozsekanými titulky, kamenným srdcem, fibrilacemi a optickými vlákny DNA nemohou vynachválit…

 

SYSTÉM JE PODVOD

 

Kreatrix je spojitý – analogový, duchovně levotočivý, tedy přírodní a přirozený.

Matrix je (limitovaně) spojitý – analogový nebo nespojitý – digitální, duchovně pravotočivý, tedy protipřírodní a nepřirozený.

 

(10)

 

Prvotní složená Jednoduchost – autentično (Příroda): levotočivé duchovno/NE-fyzično & pravotočivé mentálno/fyzično. Další doklad toho, že kořeny Přírody jsou v pohádkovém pekle (physis=příroda).

Přirozená posmrtná sféra, to je prostě jen jemnější (éterická) forma Přírodní Říše. Zatímco nějaké takzvané „andělské“ nebe je umělý výmysl a duchovně (rádoby) se točí doprava; proto to tak přitahuje všemožné „naivy“, kteří nenávidí myšlení (ono doleva taky myslet, mentálně tvořit nejde, tam se jen vzpomíná – kopíruje program) a proto to ve skutečnosti nějak řídí spirituální stroj/mechanizmus a ne fantastický život/živelnost.

Jelikož převráceně to „zadrhává“, musí se místo původní spojité – analogové verze používat nespojitá – digitální, diskrétní.

To oni umí, být diskrétní… Cokoliv, jenom nebýt opravdu sami sebou – divocí, nevinní… To prostě robot nedokáže.

 

Být diskrétní znamená mít převzorkovanou osobnost. Loutky Stínové či Technické duše jsou typické právě svou takzvanou diskrétností.

Bohužel diskrétnost lunatikům imponuje a hlavně nesmírně vyhovuje jejich duševní lenosti: chovají se k vám slušně, nikdy takzvaně nevyjíždějí, umějí se takzvaně ovládat. Jenomže jako ctnost (neřkuli moudrost) to jenom vypadá. Zdravá bytost je nejen přirozeně milující, zrovna tak v sobě skrývá i potřebnou dávku přirozené vulgarity – jinak to snad opravdu není živá bytost…

Je to právě ona falešná diskrétnost, co je prvopříčinou těch největších hrůz v dějinách. Diskrétní systémová užitečná loutka totiž nemá žádnou vůli, není schopná se postavit nepravosti čelem – raději toleruje kdeco a dělá kompromisy tak dlouho, až je na světě „zničehonic“ holokaust nebo inkvizice.

 

TOTEM

 

CHI

 

PRIGL

 

CHAOSVERZUM

 

Příroda funguje spojitě – analogově, což znamená harmonii času a prostoru. Je jí totiž u prdele nějaká vykonstruovaná „přesnost, rychlost, kvantita“, jelikož má na všechno moře času a její prioritou je ŽIVOT, radost, zábava, hravost, přirozenost a všeobecná prospěšnost a užitečnost.

V intencích „přesnosti, rychlosti, kvantity“ uvažují reverzní STROJE. Proto nespojitý – digitální (diskrétní) signál, napůl vzorkovaný (pro vlastní potřeby – oddělená projekční bílá díra, paměťová pole) a napůl kvantovaný (čerpání energie z přírody a ze zblbnutých lidí – oddělená gravitační černá díra, parazitické emoce astrálního ega).

 

Roztomilá přírodní bytůstka.