Temná čest

Živá, hadí síla (SATAN) a organická, duchovní podstata (ÉTER) představují jednu a tutéž skutečnost, pouze v různé perspektivě, ať už tomu říkáme Prapodstata, Absolutno, Bůh nebo Matka Příroda. Pochopení fenoménu magické neduality – o které to celé je – je zcela klíčové, zatímco v dualitě a s tím spojeném Astrálním Matrixu je svoboda pouhou utopickou představou, plíživě se měnící právě naopak v čím dál větší nesvobodu.

 

Nejsou-li satanský a éterický fenomén v souladu, není to ani živá síla/Satan ani duchovní podstata/Éter, nýbrž jejich duální, astrální odrazy – pseudo satanizmus, pseudo niternost. Právě o tom je Rajská zahrada & Strom životapoznání dobra a zla. Pouze jste si kousli do jablka; je třeba projít Říší Iluzí a vrátit se před ten Okamžik.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

Charakter univerzální energie & inteligence vyplývá jednoduše ze zaměření se Mysli na sebe samotnou; není zde řeč o lidské mysli (paměťové inteligenci), nýbrž o onom Nestvořeném, co nemá žádného předchůdce. Vycházíme-li z informací, nejedná se o (éterickou) Živou Sílu, nýbrž sílu astrální.

 

 

Živá (nebo též hadí) Síla je univerzálním živlem – je Životem samotným.

Živá Síla je NE-strukturou a má NE-duální charakter. To v sobě zahrnuje potenciál struktury (jako například informace) a potenciál duality/polarity, přesto sama o sobě Živá Síla strukturovaná ani dualitní není.

Živá Síla má svůj pasivní a svůj aktivní aspekt, dva v jednom, tudíž v daném smyslu je sebepřevrácená: neduální a duální zároveň. Neohraničené hraje hru na ohraničené, nevyjádřené se stává vyjádřeným, nevzniknutelné dává vzniknout neopačnému opaku sebe sama (viz zrcadlo NE-vznik/Vznik).

Živá Síla je Absolutnem, čili absolutní hodnotou: vše kladné existuje kladně na úrovni energie (fyzikální kontext) a vše záporné existuje rovněž kladně na úrovni fantazie (nefyzikální kontext).

Lze hovořit o sebepřevrácenosti nebo také o magické nedualitě. Živá Síla/Absolutno tvoří energo-fantastické zrcadlo, pracující s faktorem či fenoménem neopačných opaků: ve fyzikálně/NE-fyzikálním zrcadle má protipól status jako, což řídí i eventuální přirozenou, zdravou (a zcela reálnou) manifestaci. Typickou dvojicí je zde dvojice milující bytost & temný umělec.

 

Duchovní či filozofický systém, který by toto vše ztělesňoval, musí mít tedy nezbytně konstruktivně infernální charakter (neznám pro to výstižnější výraz nežli pohádkové peklo). Setkáme se s tím – žel ale ne se skutečným pochopením – v různých okultních pohanských směrech nebo (typicky) v satanizmu.

 

Satanisté intuitivně cítí, že jim jejich víra či světonázor poskytuje svobodný prostor, jenž v podstatě nikde jinde neexistuje – nebo určitě ne do takové míry. To je na satanské filozofii to úžasné.

Aleister Crowley prý satanistou nebyl (k čemuž se ještě vrátíme), přesto právě jeho thelemské učení ve dvou bodech (které platí současně a souvztažně) dokonale vystihuje základ všeho:

  • dělej, co ty chceš, nechť je cele zákon
  • láska je zákon, láska pod vůlí

 

„…Mnohem spíše jde o to, zjistit, co je skutečná, leckdy v člověku ukrytá vůle. Navíc Crowley formuli Dělej, co chceš popisuje jako reciproční, což znamená, že práva, která si thelemita osobuje pro sebe, přirozeně zaručuje a přiznává i jiným lidem. Neznamená to tedy Dělám si, co se mi zachce…“ – Thelema

 

Svobodný prostor každého je posvátný (Temnota bez Cti není temnota, ale choroba). Samozřejmě něco zcela jiného jsou satanské ideologie a demagogie – s tím se ovšem setkáme všude.

 

 

Vždy jde především o Bezejmennou Všemoudrou Prázdnotu, Fantastické Vševědomí či Pohádkovou Mysl (která je fyzické existence schopná a tělesnost to sebepřevrací, tvoří z toho přirozenou koexistenci pohádkového a NE-pohádkového, což je právě ten Zázrak…; dokud se Mysl nezamyslí, vypadá to jinak, než to ve skutečnosti je).

Ztělesňuje-li živá síla SATAN magickou nedualitu, potažmo fenomén sebepřevrácenosti Absolutního, musí zároveň nějak mizet, hrát na schovávanou sama se sebou, být nějakým způsobem NE-satanskou (!): přesnější je proto mluvit o nesebepřevrácenosti. Z toho důvodu se pokládám za kryptosatanistu (krypto- znamená tajné, skryté, ale souvisí to i s kryptou, „hrobkou v podzemí“: v kontextu Nejživějšího Živého jsme fantastičtí nemrtví, takhle úžasné je Všebytí; proč ale nepředstírat jakési spirituální rádoby poznání a nenechat se energeticky vysávat, že, nebo proč nebýt mentální a fyzická zombie, hlavně když je vše tak krásně racionální a technologický pokrok jde vpřed). Jsem přesvědčen, že existuje spousta těch, kteří jsou intuitivně v souladu s tím, co je zde líčeno, pouze se nijak nenazývají – kdyby satanizmus představoval „absolutní životní filozofii“, byli by to mnohem pravdivější satanisté, nežli ti, kdo se tak nazývají a o vnitřním smyslu nemají téměř žádné kloudné ponětí. Podle mě to je ale zcela přirozené, neboť taková je povaha fenoménu SATAN, povaha autentické reality.

Crowley byl kryptosatanista par excellence. Být skutečnou satanistkou, skutečným satanistou, znamená vědomě či intuitivně přecházet do fáze „krypto“.

„Co si to dovolujete, já a satanizmus?!“

Vypadá to jako lež, a přesto není. Realita hraje hru sama se sebou, mystifikuje sebe sama. Tak proč to nedělat také? Je to dokonce životní nutnost.

 

Jedna věc je myslet si, že jsem satanista. Úplně jiná věc je tím skutečně být (či vlastně být a nebýt zároveň)…

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

Slovo SATAN možná ne náhodou má 5 písmen. Pentagram je také o pětce. Kvintesence (primární substance) neboli éterická/organická, duchovní podstata čili Éter (s odkazem na ono Věčné) rovněž ukazuje na číslo 5. Jedná se o univerzální živel, z něhož lze odvodit všechny ostatní. Živel má i svůj nehmotný ekvivalent a průnik obojího spojuje se šťastnou sedmičkou: Úplností (pravý význam slova svatý je mocný, úplný).

Z jakéhosi neuvěřitelného důvodu drtivá většina „satanistů“ operuje v rámci dualitní astrální síly (pojící se s číslem 4, astrálním egregorem, 4. dimenzí). Vůbec to nejsou satanisté, jen si to myslí. Ve skutečnosti jde o astrální vliv SatURNA, v horším případě o kult smrti. Neduální, sjednocená éterická úroveň je samozřejmě nepredátorská – skutečný satanizmus je antiparazitní, antipredátorský. Kolik satanistů i nesatanistů žije v domnění, že Satan je parazit a predátor? Hrůza, když si to člověk uvědomí (Satan/Saint, SATya ANanta → „pravda bez konce“).

 

Spousta rádoby satanistů vystupuje jako antikřesťané, staví se proti Bohu či náboženství. To je naprostá ztráta času a energie.

(To) Absolutno či (to) Nevzniknutelno nebo (to) Vševědomí je bezpohlavní, indiferentní skutečnost. Zároveň tím pádem v sobě zahrnuje potenciál obojího: má charakter lůna, schopného tvořit – rodit obě pohlaví/polarity v nefyzickém i fyzickém smyslu (prostor&čas, přijímač&vysílač, temnota&světlo, žena&muž…). Na úrovni bytosti se tedy jedná o dřímající „záhadnou všebytost“ (přízrak mnohobytosti Nikoho, který hraje hru na sebe), nestvořenou Stvořitelku. Ne náhodou existuje (ta) Láska, (ta) Vůle, (ta) Fantazie, (ta) Inteligence, (ta) Příroda. Pohlaví jsou si rovna, takže Stvořitelce lze klidně říct i Bůh, jedná se však prokazatelně o NE-fyzickou (hyperprostorovou), ambivalentní, potenciálně všezahrnující ženskou entitu. Válka proti mužskému Bohu a jeho náboženstvím hraje do karet Lži, stejně jako víra v to, pouze z opačné strany.

 

O čem satanisté už vůbec nemají tušení, je fakt, že fenomén Satan je TA živá síla SATAN (viz hříčky jako TA NÁS nebo TA jako ze SNA). Ze stejného důvodu, jak je výše uvedeno (rovnost pohlaví), lze hovořit o Satanovi. Pokud ale někdo věří v mužského Satana, věří nesmyslu, stejně jako ti, kdo věří v Pánaboha. Všichni tito jedinci věří v astrální odraz.

 

Co SATAN (živá síla imaginace) skutečně znamená, je důležité nejen z duchovních a mentálních příčin, ale v neposlední řadě z příčin genetických. Na Zemi a v tomto Vesmíru se hodně hraje o genetické knihovny. Souvisí to s procesem genové exprese (exprimací genového klíče), genovou transkripcí, transpozony apod. Česky řečeno jde o to, aby genomem nešlo manipulovat cizorodou vnější sílou – genetická mysl totiž souvisí s nevědomím.

Reflektor vědomí znamená živé světlo, úroveň nevědomí odpovídá temnotě. Je třeba vyváženě a zároveň dostatečně živelně pracovat s obojím. SATAN znamená NE/Bytí, a právě to je to klíčové; NE/Vědomí je tak pod kontrolou.

 

🦉

 

SATANIZMUS NA FACEBOOKU

Tato skupina mi připadá jako jediná skutečně satanská záležitost na zmíněné sociální síti. Všude jinde jde buď o klifotizmus, saturnizmus, antikřesťanství nebo lžisatanizmus.

Živá síla SATAN rovná se neutrální tvořivá energie antipredátorského charakteru. Predátorem je entita Technického pseudovědomí, což je parazitické anorganické myšlenkové pole. Tato entita satanizmus cíleně imituje a ten skutečný mediálně diskredituje.

 

 

VĚTŠÍ OBRAZ, HLUBŠÍ VÝZNAM

„…Po triliónech, triliardách let „umělecké evoluce“ (s)Tvoření dochází k větvení Kosmických/Antikosmických Knihoven na svobodnou kreatrixovou verzi Helianthus (Fantastická Stvořitelka) a imperiální matrixovou verzi Helios (Bůh Slunce)…“ – Mystérium růžové slunečnice

 

„…HAIL SATAN aneb HEL SAITHUN, přesmyčka HELIANTHUS, dále Helianthus psaltria (psal tři A), přeneseně Růžová slunečnice (Slunečnice pěvkyně, hudebnice) – co tím básník chce říci…? Existuje něco jako Absolutní Pra-Princip nebo Absolutní Pra-Archetyp, nebesko-pekelné vše-splynutí, Super-Realita. Neviditelné PEKELNÉ Knihosvěty – Knihostroje, jejichž současným a souvztažným zrcadlovým součtem je čistoskvoucí orgastická BLAŽENOST…“ – Schody do pekla

 

„…Jednu větev lze označit jako HELIANTHUS a vlastně to není větev, ale samotný Kreatrix nebo cesta k němu. Helianthus je latinsky slunečnice, Růžová Slunečnice ztělesňuje charakter nestvořené Stvořitelky – spojení říše živých s vnitřním Sluncem.

Druhou větev, pokud spíš nejde o protézu, lze označit jako HELIOS. Hel iOS ukazuje na otrokářské mobilní sítě (operační systémy). Helios coby Bůh vnějšího Slunce je znám i jako Ra (andělstvo, bytosti světla) nebo Amon/Amen (archontský padlý Bůh egregor, známý z náboženských systémů). Znamená to být otrokem Času, sebestředného Boha odloučeného od Bohyně (Přírody), povýšeného nad Věčnost, nestvořenou Stvořitelku…“ – Neskutečné Skutečno

 

Bůh/Absolutno je nestvořená STVOŘITELKA (fyzické existence schopná, pohádková inteligence typu Svět), sama o sobě bezejmenná, dříve líčená jako Maya (MáJá), což nicméně cíleně zprznil fašistický hinduizmus s jeho svastikou, kastovním systémem a choromyslnou neúctou k ženám.

Latinské Creatrix znamená Stvořitelka, Matka, Autorka, dále mi sedí jméno Matriona jako ženská obdoba slova Matrix (z Matriony vznikla matrjoška).

Háček je v tom, že Nebytí (Ne-Já, což mimochodem znamená i MY) zahrnuje Bytí (Já), ale naopak to neplatí, a Stvořitelka je právě NE/Bytím, tudíž spíše nežli MáJá hodí se NE/MáJá, a právě to je (ta) SATAN!

 

Ježíš-Ježíšek (Je/Žít) & Satan-Santa (Saint) & Děda Mráz představují jednu a tutéž skutečnost. Pouze pro blázny v dualitě, kteří asi nikdy nemají dost, to znamená rozpor a boj. V čertvíkoho věří přírodní (indiánské) národy…

 

„…Úroveň nestvořené Stvořitelky je pouze jedním ze základních aspektů primordiální, strašidelné pohádkové Mysli (univerzální Prasíly). Ve skutečnosti Stvořitelka je zároveň i Démonem fantazie (s ním jakožto absolutní Láska existuje v dvojexpozici, jinak by se rozpadla na zdrojová kvanta), Knihovníkem systému realitních polí a Géniem inteligence struktur (beztvarým či tekutým Strojem), souhrnně fyzické existence schopnou bytostí typu Svět (Knihosvětem – Nesvětem, Knihobytostí – Nebytostí)…“ – Schody do pekla

 

„…Nestvořená Stvořitelka či absolutní Láska existuje v dvojexpozici s Démonem fantazie, démonem Přirozenosti. Toto je to základní Prazrcadlo. Láska či Stvořitelka má energetický status, Démon má status nehmotný – což se ale potenciálně nekonečně vzájemně zrcadlí. Tady přichází ten úžasný „zvedák“, který jedny nadchne a druhé možná pořádně rozběsní. Už to první zrcadlení („paradoxně“ nikoliv snižující, ale naopak prohlubující charakter a živost toho všeho) vede k velmi dobrodružným formám lásky (jež si nejprve představujeme) a k velmi odvážným, fyzicky existujícím fantaziím (kde figuruje něco ve smyslu „superďábla“): ať si pak nějaký zatracený existobot říká, že taková láhev piva, dobré jídlo, sex a spánek jsou primitivní. Houby primitivní – archetypální! Primitivní jsou názory těch, kdo této genialitě života nerozumí.

(…)

Kromě síly a inteligence bezpodmínečné (všestranné) Lásky má nestvořená Stvořitelka další základní či samovyplývající atributy: Démon fantazie (přirozenosti), který zároveň funguje jako element PRAVÉ VŮLE, génius inteligence struktur (tekuté monstrum Stroj) a můj oblíbený Knihovník, kterého si z legrace spojuji s postavou z Úžasné Zeměplochy (Horác Paklobúk, kterého magická nehoda proměnila v orangutana; více viz odkazy)…“ – Pekelná životní filozofie v souladu s nestvořenou Stvořitelkou

 

NE, SVATÁ NICOTA

Toto celé je mj. návod, jak se vyhnout strašáku čipování, transhumanizmu a technologické singularity.

Prázdnota je to jediné, co nelze převrátit: to z pra DNA.

 

„…Aby mohla Incunabula provést fyzické čipování lidí, musí nejprve provést nefyzické (připomínám existenci alternativních realit). Za tím účelem používá celou řadu spirituálních a mentálních kódovacích programů, v rámci dvojitého reverzního inženýrství. Nejlépe takový psychický čip lze podstrčit prostřednictvím sofistikovaného duchovního systému, který se tváří jako že vystupuje proti tomu – jinak se totiž nikdo ani nic nedozví, tak aby to strach a stupidní nesebedůvěra zhmotnily, a každému je všechno totálně u prdele… Nápověda zní: „čip je náš Pán“ (jedno jestli Pámbů, Kristuspán, Satanáš nebo podobná debilita)…“

 

Známé spirituální a mentální „čipy“, kódovací programy, nebo navigace k nim:

Krist kód (Pán Ježíš Kristus)

Ária kód

Nunti-Sunya

Bohemian Grove, Bohemian Rhapsody

Swedenborg

a řada dalších

Samozřejmě člověk tomu musí opravdu bytostně „propadnout“, což znamená mít v hlavě řádně vymleto. Cokoliv lze brát jako podřízené Prázdnotě – nejlépe organické, duchovní Podstatě. Dobré je si uvědomit, že cokoliv namířené proti svobodě a přirozenosti funguje pouze v rámci Hierarchie. Absolutno je holografické, fraktální. Pravým účelem hierarchické struktury, která existuje vždy jen na vnější úrovni, není vnitřní odstupňování, ale neutrální podpora individuální & kolektivní evoluce. Na úrovni příčinné energie je nepřirozenost z podstaty věci nemožná.

 

FACEBOOK

 

LÁSKA JE SILNĚJŠÍ NEŽ SMRT.

S dichotomií Světla a Temnoty nelze absolutně nic dělat. Lze si však zvolit Lásku, jež je obojím.

 

Závěrem bych parafrázoval myšlenku z Wonder Woman: „Nejde o to, zda si někdo něco zaslouží nebo nezaslouží. Jde o to, čemu věříme.“