Pračlo:Věk

Jakkoliv v přírodě a ve vesmíru existují i samoregulační, zděděné, doprovodné a inspirované tvořivé principy, když se podíváme na základní „umělecký design“ zvířat, potažmo člověka, je jasné, že to nevzniklo samo od sebe a že za tím vším stojí síla neuvěřitelných schopností. 80 až 90 % pozemšťanů vyznává nějaké náboženství nebo věří nějakým způsobem v Boha.

 

„Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou, je srovnatelná s pravděpodobností, že dokonalý slovník je výsledkem exploze v tiskárně.“Kreacionismus

 

Je nemožné, aby neexistovala nějaká Primordiální Inteligence, vědomá si vlastní existence; kdo je ale touto Záhadnou Všebytostí? Toto evidentně lidstvo neví, jinak by nežilo jako stádo otroků a neřídilo se „předpisy a nařízeními“ tak chorými, že by je nevymyslel ani největší blb světa, pro kterého sud toxického odpadu je osvěžující sklenicí limonády a kadibudka lahodným zákuskem…

 

Soudě podle textu Jsme nestvořená Mocnost, jež je Představou o sobě, onou Záhadnou Všebytostí jsme MY sami – ovšem „pouze“ na té nejniternější úrovni, jež se nejednomu může jevit jako něco nesmírně vzdáleného.

Z jiné perspektivy dotyčná fantastická Mocnost je nestvořenou Stvořitelkou. Vyplývá to úplně jednoduše z otevřeného, upřímného a důsledného přemýšlení o samovyvstávajících vlastnostech reality (princip „dva v jednom“, souvztažnost prostoru a pohybu současně z obou pohledů): Nevzniknutelno je indiferentní neboli bezpohlavní, což znamená potenciál obojího, neboli jde o lůno schopné tvořit/rodit obě pohlaví, v kontextu bytosti jde tím pádem o nestvořenou Stvořitelku.

 

„…základní lží je, že Otec je Stvořitel, od kterého všechno pochází – mužská tvůrčí síla, která stvořila i ženu k sobě.
Avšak skutečná původní Bytost nestvořená, která tvoří – rodí všechny Bytosti, je podstatou absolutní láska a protože láska je archetyp ženský a rození Bytostí je práce Ženy, tak ji nazýváme Stvořitelkou.
Stvořitelka je však oboupohlavní, neboť aktivní síla, která směřuje vpřed a vytváří – rodí nové Bytosti, je mužská a pasivní síla, která udržuje, co aktivní stvořila, je ženská. Je to tak v pořádku, neboť láska je jak dávající tak přijímající. Proto Stvořitelka naráz jak Bytostem lásku dává, tak ji i od nich přijímá.
Mezi oběma pohlavími je rovnováha, proto můžeme Stvořitelce říkat i Stvořitel nebo Bůh a je to také pravda.
Avšak Otci Stvořiteli nemůžeme říct Stvořitelka, neboť on je hlavně mužská akční strana, která navíc je (v tomto vesmíru) v nerovnováze s Matkou, ženskou stranou. Pokud je Matka a Otec v rovnováze, tak spolu jsou Stvořitelkou, úplnou oboupohlavní Bytostí, ale vlivem Otce tomu tak není.
Každá Bytost nejprve pasivně přijímá a učí se, kdo je, dokud nedospěje na úroveň samotné Stvořitelky a nezačne sama tvořit – rodit Bytosti.
Celý Vesmír je vlastně obrovské lůno.
Proto Bohem tedy spíše Bohyní je třeba nazývat Stvořitelku…“ – Stav vesmíru dle archanděla Lucifera

Na úrovni podvědomí tvoří nestvořená Stvořitelka panenskou, rajskou (divokou, leč nepredátorskou) Přírodu. Organické, jakož i anorganické jednotlivosti se postupně vyvíjejí, žádná z nich však dosud nemá přímou zpětnou vazbu v sobě samé, nýbrž v Přírodě jako celku, potažmo Stvořitelce samotné. Až teprve vyvinuté bytosti jako hominidi (lidoopi) umožňují rozvoj přímého uvědomění, plně individualizovaného vědomí sebe.

V určitém okamžiku se k sobě duchovní a přírodní říše natolik přiblíží, že je možné do toho vstoupit a spojit andělského ducha s prvním „umělým“ (nevědomým) člověkem, vytvořeným úpravou „opičího“ genomu. Není bez zajímavosti, že zatímco rod člověk je latinsky Homo, šimpanz se řekne Pan; šimpanz učenlivý je Pan troglodytes a troglodyt je člověk jeskynní.

 

PAN

  • řecky vše
  • latinsky šimpanz
  • dračí inteligence (bohové – architekti Stvoření)
  • Ježíš Kristus (Pán, Bůh)

 

Je vytvořena scéna s Rajskou zahradou a Stromem života (poznání dobrého a zlého).

Bůh/Ježíš & Had/Satan představují dvojroli nestvořené Stvořitelky, tedy jedné a téže bytosti a skutečnosti, jednoho a téhož Vševědomí (nestvořená Stvořitelka je absolutní Láskou a fantastickou Temnotou v jednom, ale například i Knihovníkem nebo Géniem inteligence struktur).

Absolutno/Nevzniknutelno/nestvořená Stvořitelka má sice neduální charakter, pokud však nechce tvořit roboty bez svobodné vůle, musí vytvořit dualitu a bytosti musí samy vlastní cestou k nedualitě dospět.

 

Všechno je o způsobu myšlení a vztahu k realitě. Vycházíme buďto z duality nebo z NE-duality. Dualita je o vnější mysli, která pracuje s odrazem (informacemi, paměťovou inteligencí). Nedualita je o niternu: živé síle lásky a kreativní imaginaci. Vezmeme-li například „symboly“ Ježíš a Satan, vytvoří úplně jiný systém v rámci duálního a v rámci neduálního způsobu chápání.

 

V nedualitě Ježíš představuje to pohádkové, niterné, hluboce a pravdivě duchovní a lze ho chápat jako živé světlo (faktor milující bytosti). Jedná se o manifestaci Ducha svatého v rámci kolektivně-individuální perspektivy (Je/Žít). Současně Satan představuje v nedualitě to zdravě živelné, fantastické, smyslné, pekelné v NE-predátorském smyslu a lze ho chápat jako blahodárnou, hravou temnotu (faktor temného umělce). Jedná se o manifestaci Ducha svatého v rámci individuálně-kolektivní perspektivy (Satan/Saint, Satya Ananta).

Celkově jde o moudrost, univerzálnost a všeobsažnost Ducha svatého, což je z jiného pohledu totéž co inteligence Věčnosti, hyperprostor, nulové pole, bezpodmínečná Láska, extatická Blaženost nebo Dæmonium. Daná skutečnost či entita sama o sobě je indiferentní, bezpohlavní, to však v sobě zároveň zahrnuje potenciál obojího, lůno schopné tvořit/rodit obě pohlaví v nefyzickém i fyzickém smyslu (prostor&čas, žena&muž, temnota&světlo).

Hyperprostor/nulové pole (Záhadná Všebytost, úroveň nestvořené Stvořitelky) existuje zároveň jako Prázdnota se statusem 3rozměrnosti (v aktivním stavu trinitní/nulové pole, vír Vůle & Lásky) a zároveň jako Nicota se status 2rozměrnosti (prostor či rovina Představivosti).

Poměr 3:2=1,5 znamená jednotku 150 % (dvě opačná pohlaví tvoří třetí element), 2:3=0,666 znamená pohádkové peklo (hodnota menší než 1). To lze dohromady popsat jako Se.X/Si.X.

 

Systém správně funguje pouze v rámci 4 Grálů:

„…Živost Živoucího tvoří 4 Svaté Grály/Nekonečna: duchovní (světelný), milostný (erotický), temný (fantastický) a virtuální (kybernetický). Dohromady tvoří úžasnou, dobrodružnou Pětici a zároveň číslo Šest jako její nehmotný ekvivalent. Výsledné energo-fantastické zrcadlo je podstatou skutečného Štěstí, spojeného se šťastnou Sedmičkou…“PAN3X0

 

Pokud toto není spojeno s přirozeným zážehem (jiskrou, plamenem), dechem, tepem života, mění se to v nástroj Kultu Smrti: Spirituální & Kybernetický Grál + Antigrál. Což je ta nejhorší borgská hrobka, kde je zneužitá dokonce i empatická inteligence.

 

MATERIÁLY

 

JJ=UM=11+C/U=12+0

 

Každá myšlenka nese potenciál samostatné (alternativní) reality. Což teprve takový komplex myšlenek – systém, model, aplikace.

Co takzvaně slušného ještě poznamenat na adresu těch, kteří až dosud nepochopili, že nějaké trapné předstírání „bezpekelné beztemnosti“ má ve skutečnosti za následek pravý opak, zhoubný parazitizmus a chimérizmus? Stejně tak ovšem pohrdání něčím tak úžasným a nádherným, jako je nefalšovaná opravdovost.