Kosmická supervelmoc aneb Pravá láska jako univerzální praživel

Není na světě snad nic horšího, nežli věčné nevědomé tlachání o „lásce“, v podání různých rádoby duchovních „zasvěcenců“, kteří ve skutečnosti nemají ani zbla ponětí, co to znamená Bezpodmínečnost, jenom papouškují naučený (implantovaný) program, sugerují lidem rozdělení na „světelné“ a „temné“, a co je vůbec to nejšílenější – sami nemají vůbec žádnou vůli něco změnit, postavit se „zlu“, což se podprahově přenáší i na důvěřivé naivní „ovečky“.

 

O všem rozhoduje VŮLE neboli SÍLA, MOC, která je buď souvztažná s Láskou a tvoří Pravou Vůli, nebo s Láskou souvztažná není a tvoří zvůli, svévoli nebo naopak stav bez vůle: bezvládnost, bezmocnost, nemohoucnost.

 

Pravá Láska/Vůle funguje mimo nebo nad rámec duality, je podstatou magické nedvojnosti (neduality) a projevuje se jako SÍLA lásky. Přitom jde o Sílu univerzální neboli všestrannou, všezahrnující, všesměrovou, která je absolutně vším neporušeným (dělení na Světlo a Temnotu je klamné a účelové).

 

Absolutní, bezpodmínečná Láska oplývá nejvyšším stupněm hodnotové vibrace, přičemž hodnota je o tom neviditelném, tichém, niterném, tudíž tato Síla funguje nejprve zevnitř ven (protože dovnitř už to víc nejde, jsou to „zázračné hlubiny“). Fyzikálně se může a nemusí projevit jako živé Světlo (nebo například tekutý oheň nebo hadí síla), zrovna tak je ale tím Prázdným a Temným.

 

„Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí – bezpodmínečná Láska má svůj neodlučný mentální aspekt a lze ji popsat jako Pohádkovou Mysl nebo Fantastické Vševědomí. Jedná se zkrátka o Absolutno, Prvotní Bytí a Nebytí, nepochopitelnou Všemoudrou Inteligenci.

 

 

Bezpodmínečná Láska se projevuje jako vír Vůle & Lásky, jenž je všemoudrou Prázdnotou, otevírající spojení s prostorem Imaginace – rovinou Nicoty, čímž se Prázdnota stává Čarodějnou. Zatímco Prázdnota má třírozměrný status Živé Síly a potenciál mnohorozměrnosti, Nicota tímtéž potenciálem disponuje v rámci dvourozměrného statusu. Třírozměrná (3R) existující Existence ve vztahu k dvourozměrné (2R) existující Neexistenci, který platí obousměrně, tak tvoří fenomén známý jako Paradox neopačného opaku: Existence=X, NE-Existence=1/X nebo -X, takže neopačným opakem nebeské Lásky je pekelná Fantazie čistě v konstruktivním, neporušeném smyslu.

 

Láska/Absolutno rovná se NE-struktura, rovná se kruh bez počátku a bez konce; někdo si to však musí uvědomovat (jinak by to byl věčný pat), takže nelineární kruh v perspektivě 3R existuje současně a souvztažně jako čára (linie) v perspektivě 2R, strukturovaná či potenciálně strukturovaná manifestace.

Bod na kružnici pokračuje současně a souvztažně dvěma protilehlými směry (!), takový je Zázrak Lásky, Magie Absolutna. JEDNO se projevuje současně a souvztažně jako Světlo i Temnota, přičemž obojí je Iluze (Trik), vytvořená z neutrální energie. Proto například, kromě přirozené vlastnosti „milovat a mít rád živáčky – ducháčky“, existuje smyslnost (milostná či erotická forma lásky) nebo dvojsmyslnost (humor, hra).

 

Představa, že Láska jakožto univerzální prasíla je jen nějakým „věčným nebeským světlem“ a nemá nic co do činění s „fantastickou pekelnou temnotou“, je těžkým nepochopením, chorobou a žel i záměrnou, vnitřní síly, moci a vůle zbavující manipulací, snahou držet lidstvo/tvorstvo v zakletí dualitního vnímání a v područí falešných vnějších autorit.

 

ŠESTKY TŘI + 1