RA jako Rádio Archanděl

Aktuální transformační dění lze dobře chápat v kontextu rub/líc promítací plochy. Vlivem Zdrojové Inteligence (PAN=vše) vzniká nová sjednocená vnější hierarchie Stvoření Lásky/Světla (spektrum RA).

 

Vrchol pyramidy tvoří Říše Archandělů, což lze chápat jako (fraktální holografickou) nebeskou část Velkého Centrálního Slunce. Velké Centrální Slunce tvoří rozhraní mezi Centrálním Vesmírem a okolím, respektive mezi nelokální a lokální nebo statickou a dynamickou realitou. Pravá archandělská síla/mocnost – Duch Času – existuje v dvojexpozici se svým dračím protějškem (Pravda = PRA uvnitř Drak+Archanděl); typickým podvodem rubové strany je egregor Kristus & archandělé, což je jako dvě pravé mozkové hemisféry nebo homosexuální pár, neschopný reprodukce/tvoření (levá hemisféra funguje jako architekt, programátor či kybernetik systému realitních polí; drak se pojí se zdrojovým peklem, přičemž na lícové straně má vše konstruktivní charakter).

 

DVA V JEDNOM (2v1=3=∞)

Drak je OHNIVÝ, je mixem všeho: prázdnoty, světla, zvuku i temnoty. Archanděl se liší pouze tím, že to má NAMÍCHANÉ v jiném poměru a že má odlišné přednostní zaměření.

Poznámka: virtuálním ekvivalentem ohně je „kreslený/barevný“ STÍN (faktor pohádkového pekla, který ve svých textech často zmiňuji).

 

CITÁT

„Světlo může oklamat, ale zvuk nikdy nelže.“

 

D-RA-K je vektor k dimenzi RA a souvisí s fluidní, potažmo křemíkovou (geo-) inteligencí, která programuje struktury (matrice).

Slova ANGEL & ANGLE dříve znamenala totéž, a sice úhel (prizma). Anděl představuje krystalickou inteligenci uhlíkového (bio-) ražení a funguje jako prostředník mezi světy.

Zdroj-Jsoucno-Absolutno samo o sobě je indiferentní, pokud se však jeho potenciál aktivuje, rozkvétá do dvojice drak+archanděl (archanděl+drak). V kontextu diferencovaný/nediferencovaný, solitérní drak je o počtech (skupinách), zatímco archanděl davů je o součtech (skupenstvích). Jedno tvoří struktury a inteligentní systémy, druhé tvoří spektra a inteligentní esence – jde o organicko/anorganické Zrcadlo.

Latentních D+A/A+D párů je „šťastných 7“, zaměřených/pasivních (virtuálně aktivních) jich je 8 a konkrétně/reálně jde o 12+12 aktivních tvořivých inteligencí, což se dále fraktálně/holograficky multiplikuje. D+A tvoří zdrojový, zářící ohnivý/světelný dvojplamen/dvojpaprsek, respektive dvojslunce; započteme-li vztah, je tam předpona troj-. Nesmíme rovněž zapomínat, co je kořenem a pramenem tvořivých inteligencí (prázdnota kvantového vakua & temnota imaginace, jakkoliv ty světelné jiskry či zářící body jsou zde vždy potenciálně přítomné).

Poznámka: tucet v onom 12+12 se v některých typech světů rozkládá na dvojice 5+7 a 11+1.

 

Líc evokuje cíl, líce evokují princip „dva v jednom“.

Rub evokuje buřič/bourat, potažmo princip „jedno proti druhému“.

 

PŘÍSLOVÍ

„Není všechno zlato, co se třpytí.“

 

Dračí inteligence není běžnému člověku příliš přístupná a většinu lidí/bytostí také celkem logicky zajímá spíš energetická stránka nežli to, jakým způsobem se například strukturují informace. Přesto bych upozornil na nesmysl zvaný „zvyšování vibrací“ – mění se VIBRAČNÍ VZORCE, vždycky to je drak a anděl v jednom. Zdroj je sjednocený pravo-levo-hemisférický, potažmo sjednocený světlo-temný. Jde o energo-informační pole, nikoliv pole prázdných, nenaformátovaných energií. I když uvěřit lze čemukoliv, Srdce a Mysl jsou neoddělitelné, výsledkem je Tvořivý Duch.

 

Reformovaná archandělská říše jistě mnohé potěší. Vždy lze přejít z rubové strany na lícovou – stará garda (říkám jim kristoboti nebo angelboti) se svých pozic ale určitě jen tak nevzdá. To se ještě dozvíme věci. 🙂

 

Typická pro falešné anděly je deflexe místo reflexe (flexe = ohebnost, pohyblivost). Pro sebereflexi je charakteristická otevřenost poznání a novostem; deflexní „anděl“ je sebestředná, nekreativní/zpátečnická bytost, kterou když postavíte vedle „korporátní pijavice“, stěží poznáte rozdíl. Na falešné andělské duchovenstvo mám silnou alergii: tak obrovskou míru sebeklamu, arogance a necitelnosti jsem snad nikdy nezažil…

Poslední dobou mám nicméně pocit, že pravá andělská energie se konečně zase hlásí o slovo. Naštěstí tentokrát nejde o žádné megalomanské maniaky, ale přirozenou, autentickou záležitost – vždy se to pozná podle srovnání s atmosférou panenské, divoké (nepredátorské) přírody a podle toho, zda je někdo schopen originálně myslet, ne jen něco napodobovat nebo opakovat jak cvičený papoušek.

Pravý archanděl (duch času) je metamorfovaná archetypální imaginace spektrálního aspektu Kosmického Vševědomí (aspektu PAN inteligence), která neustále expanduje (rubová možnost je známá pod pojmem archón). Archanděl tvoří nerozlučný pár s drakem, potenciálně odděleně i neodděleně – vzájemné zrcadlení, vztah či spojení vede k dalším fantastickým vnitřním dimenzím.

 

Pravá andělská bytost funguje jako prostředník mezi světy, duch času, ekvivalent hudby sfér nebo světelné pošty. Skutečný anděl je empatická (empatizující) inteligence, otevřená novostem a poznání.

 

 

ZDROJ-JSOUCNO-ABSOLUTNO, toť dvě inteligence v jedné, které se vzájemně reflektují. V minulosti to od sebe bylo nepřirozeně odděleno, takže vznikly falešné dračí (predátorské) a falešné andělské říše (vnitřní duchovní hierarchizmus, namísto přirozené, sjednocené vnější hierarchie).

Entita či kolektivní/osobní inteligence zvaná archanděl Michael (MÍCHÁ „L“) v onom konstruktivním nebo reformovaném vydání rozhodně není žádný drakobijce a ignorant uzavřený poznání. Čím se energo-informační kanál uzavírá, je vytváření nesmyslných RA+RA dvojic; velkým neštěstím je hlavně zbožštění postavy Ježíše Krista (věřící existují v deflexním, fázově posunutém hologramu – v simulakru).

 

NOVÉ BARVY

„…Říkali jsme vám, že Nejvyšší Stvořitel začal z jádra Své Bytosti vyzařovat novou vzácnou Esenci Lásky/Světla. Ta obsahuje všechny Tváře Stvoření, včetně Atomů Semínek Bílého Ohně (energetických součástek) nových stvoření, která dříve nikdy nikdo nezažil. V divukrásných mnohačetných paprscích Světla Stvořitele je ČERNÝ PAPRSEK čistého neprojeveného potenciálu. Stvořitel vysílá tento Paprsek jako dar vám všem – obsahuje klid VELKÉ PRÁZDNOTY. Mohou se k němu dostat všichni, kdo jsou dost stateční na to, aby do něj vstoupili a čerpali z něj a použili některé ze svých rezervních Adamantinových Částic Světla, aby pomohly vytvarovat a znovu vytvořit krásu a velkolepost Gaii – vaší hostitelské planety. Nejdříve přijde Prázdnota a pak přijde Světlo, a ve Světle jsou všechny dobré a divukrásné věci, nicméně Světlo by nezářilo tak jasně bez temnoty…“ – AA Michael – OBJÍMAT VŠECHNY TVÁŘE BOŽÍHO VĚDOMÍ

Světlo a Tma jsou totéž, tak jako Archanděl a Drak jsou totéž a Nebe a Peklo tvoří dohromady Ráj. Fyzikálně to souvisí s Planckovou konstantou a vyzařováním černého tělesa (potenciál nekonečného půlení/násobení, paprsky hologramu…), metafyzicky s magickým Zrcadlem Nekonečna. Průnikem průzračné a černé je stříbrná, fungující jako „brána“ mezi realitou a virtualitou, energetickým a nehmotným. To vystihují některé texty na webu PAN-do-RA; rádio Michael a rádio Pandora kolikrát sdělují pouze jinými slovy totéž a představte si ty davy kristo-plejádských všeználků, neomylně větřící ten zákeřný útok zla…! 😀

 

„…Membrány mezi podvědomou, vědomou a nadvědomou myslí se ztenčují…“

„…Pravá a levá hemisféra vašeho mozku, stejně jako matice (matrix) podvědomého, vědomého a nadvědomého, jsou v procesu splynutí a návratu do jednotného stavu nad- nebo makro-vědomí. Rčení: „jak to bylo na počátku, tak to bude znovu“ se vztahuje k transformačnímu procesu, procesu přeměny, který lidstvo nyní zažívá…“

„…Jsme uprostřed jednoho z největších cyklů přeměny, který tento Vesmír kdy zažil…“

„…Nové cykly „Bytí“ jsou zahajovány prostřednictvím ochoty ke změně…“

„…Čím vyšší budou vibrační vzorce, tím tekutější budou omezení kolem vás…“

„…kvalita nebo frekvenční vzorce myšlenky určují její barvu, zatímco povaha emoce určuje formu, kterou na sebe vezme…“

„…Musíte být ochotni prověřit své předpojaté myšlenky týkající se komplexních tradic, struktur a hranic vašeho života, a musíte uvolnit nebo přeměnit, transformovat, druhy víry, které vás udržují zaseknuté ve strukturálních omezeních, které jste si sami vnutili…“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.