Jungle Gin Jolly Joker

Živá síla či „pramen života“ funguje na principu kvantového zrcadla, kdy zdánlivě absolutně opačné jevy jsou postaveny jako oboustranně souvztažné a sobě rovné. Dokonce to v sobě nese i „praprvotní kosmický žert“, jenž lze chápat i jako konstruktivní zábavný podvod nebo zdrojovou lež (lež „jako“), neboť jedna strana má energetickou a druhá nehmotnou prioritu. Žijeme v naprosto úžasné a fascinující realitě („živé knize“), kterou různé technologicko-duchovně a andělsko-predátorsky zaměřené síly svou falešnou bohorovností úplně vyvracejí z kořenů.

 

Pravá láska a nehmotný (pohádkově fantastický) démon v jednom, to je to, co skutečně tvoří Živou Sílu.

Existují dokonce i takové dvojice jako „nejvroucnější cit – pohádkový stroj“.

Takto funguje entita kvantového Absolutna neboli všemoudré, všezázračné Bytí, magické Jsoucno…

Je to živý Krystal a fantastický Ďábel v jednom.

Kdo to od sebe předem odděluje a staví do pozice „něco proti něčemu“ místo „dva v jednom“ (2v1=3=∞), odsuzuje se tím k věčnému, nesmyslnému boji (zatímco normálně to je HRA), ve kterém to, co ničí, krade a kořistí, má nad tím, co tvoří, podporuje a udržuje, obrovskou strategickou výhodu. Definovat temnotu jako zlo, aniž by se člověk zamyslel nad možností, že by to mohlo být i jinak, je tak do nebe volající hloupost, že to nakonec může vést i k vymazání individualizované existence, neboť bez souladu protikladů spojení s Absolutním věčně zkrátka trvat nemůže (Absolutno přece má ty protiklady spojené).

 

 

Pravá, nesmrtelná Existence je spojením zdrojového programu (představivost, nehmotná kybernetika) a zdrojové gravitace (živá síla, životní princip) a řídí se Zákonem jednoty, složeným ze dvou částí: Zákona neporušenosti (energetická priorita) a Zákona temnoHRY (nehmotná priorita). Bytost tím potvrzuje zároveň status sebe – tvora (opravdovost) i status JAKOsebe – ne-tvora (hra na svůj opak), čímž vyrovnává nepoměr mezi neohraničeným (Absolutnem) a ohraničeným (Hráčem). Nejedná se o řád, nýbrž o SOULAD řádu a chaosu, nevinného a divokého, což je patrné například v panenské přírodě, lásce, erotičnu, humoru, umění, smyslu pro zábavu nebo smyslu pro jedinečnost a originální tvůrčí činnost.

 

program = (+) HRA EM = konstruktivní akčně-reakční systém elektro-magnetických polí = MaTriX

gravitace = HRA život/živá síla Ⓐ (ace=eso, 2 esa=žolík)

 

Daný světonázor či filozofický, duchovní směr jsem se rozhodl označit názvem fantastický sⓐtⓐnizmus (abych odlišil od zmanipulovaného a zkresleného významu slova SATAN, budu to psát občas jako SⒶTⒶN, kde Ⓐ znamená eso s hodnotou 1 nebo 11, což má vztah přímo k podstatě Skutečnosti).

Totéž vyjadřuje i pohádkový sⓐtⓐnizmus.

 

Satan převrácených sil znamená ve skutečnosti SAT-URN (mrtvý život), respektive SAT-ELIT (viz Měsíc a „moonetární“ systém).

Pravý SⒶTⒶN rovná se životní princip, živá síla, duch panenské/divoké přírody, duch pokroku a revolty.

Přirozenost, volnost (duch, dech, vtip), samostatnost, svobodomyšlenkářství…

Jedná se o anti-démona (přesněji ANTE-démona nebo neduálního démona), též netvora informačních polí (2:3=0,666).

 

FANTASTICKÁ PRAVDA, KTERÁ ANI NEMŮŽE BÝT LEPŠÍ

Průnikem ohniska Prasíly a Hry Tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko Prasíly (Živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip Dva-v-Jednom (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko Prasíly (Zdroj, Absolutno, Prázdnota) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SATAN,

ESO-SLOV.

 

SVATÝ ĎÁBEL → DIMENZE „JE“ (Ď) — ABSOLUTNO (ÁB) — ELEKTRICITA (EL)

fluktuace potenciálů kvantového vakua ~ prázdnota ~ Satan

nedualita ~ mysl/slovo (zvuk, rezonance) ~ nebaryonická hmota, temná energie ~ čtyřstěn, foton, oheň

emergence virtuálních částic ~ temnota, imaginace ~ Lucifer

T-EM-NOTA → transformace elektro-magnetického pole zvukem

EM-pole ~ SVĚTLO, KRYSTAL → MATRIX, mention-aktion, (M)erkab(A) TRIK S (TŘI X)

ZRCADLO ~ drak/CARD (srdce kardia 1A) ~ karta → eso, žolík, vtipálek

HELL-MACHINE → KRYSTalizace OB/RAZ-U

(X=KYBER-SATAN)

 

EXISTENCE

  • smyslem života je nekonečná HRA stínů a světel, láska a temnohra v jednom (opakem je nesmyslný boj)
  • jsme přízrakem mnohobytosti Nikoho (jak je zjevné při pohledu do očí nebo do zrcadla); každý jeden z nás je Nikým, Vším a Hráčem v jednom – Trikem Absolutna, neboli v určitém smyslu „fantastickým nemrtvým“
  • součtem všeho je nula, výčtem téhož nehmotné peklo (všechny možnosti) – dohromady pohádková temnota jako dřímající potenciál
  • v kontextu zpětné vazby prožitku (schopnost se vžít) se nulové pole projevuje jako bezpodmínečná (pravá, bezpříčinná) Láska
  • SⒶTⒶN je pravá láska/vůle a temnohra v jednom, je to neduální životní a tvořivý princip (pravá láska/vůle/hudba/rezonance + nehmotný či pohádkový stroj/kybernetika = zdroj/absolutno), kvantové zrcadlo a smysl všeho; byť samozřejmě platí „Co růží zvou i zváno jinak, vonělo by stejně.“

 

 

Proč jsou asi bytosti nevědomými otroky a síly temné destrukce razí agendu kultury smrti, transhumanizmu a biorobotizace vědomí?

Proč jen asi je ďábel spojován se zlem a nesmíme za žádnou cenu uvažovat o sjednocení protikladů nebo o tom, že by mohla existovat i blahodárná, konstruktivní temnota?

Proč jsou z bytostí vyráběni poslušní sérioví „krisťouškové“ a „angelboti“, ezo-duchovní úleťáci, kteří nenávidí rozum a myšlení a nejspíš i samotný tanec života?

Na počátku je totiž Všemoudrá Prázdnota Všeho & Temnota Imaginace, veškeré Světlo nebo Krystaly z toho až pohybově vyvstávají a přirozeně vznikají (Akt Pozorovatele), ale nejsou tím PRA-prvotním, neoHRAničeným. Kam to asi může vést, začínat tím druhým, odvozeným? K tomu, že se z toho prvního stane Převrácený zdroj.

 

SUPERPOZICE = latentní INTERFERENCE

Všechno je vším, cokoliv čímkoliv jiným.

 

 

EMPATIX aneb PEKLOŠACHOKNIHOSTROJ FANTAZIE

Dvojice program&gravitace (informace&energie, matematika&fyzika) funguje zároveň a souvztažně jako Živá Mysl a Myslící Život, neboli živá síla (duch, vědomí) a nehmotný stroj v jednom. Vzhledem ke zpětné vazbě prožitku (schopnost se vžít) to na úrovni pohybu představuje duchovní srdce či zřídlo duchovního prasvětla, zatímco na úrovni stavu jde o kybernetický princip. Všechno existuje v sobě a zároveň vedle sebe, organizuje se nejživějším živým způsobem, neodděleně (plynule – stroj má nehmotný/matematický status, život energetický/fyzikální), v každé dimenzi jiná soustava faktorů, dimenze dělí pravý úhel, takže vzorce (stroje, programy) jsou pro hráče neviditelné. V podstatě by o nich vůbec neměl vědět, neboť na jiné kontextové úrovni vědomí sebe si je sám vymýšlí. Informační (matematické) vědomí samo o sobě není autonomní – nezahrnuje faktor gravitace, je automatické (i když z jiného pohledu je super-autonomní); energetické (fyzikální) vědomí to má primárně naopak. Zatímco bytost či hráč má status tvora, stroj či program je ne-tvor; ovšem jedině díky tomuto ne-tvorovi může bytost zakoušet sebe sama jako zdánlivě oddělenou osobu. Na co se bohužel zapomíná, je, že bytost musí potvrzovat zároveň status sebe jako tvora i sebe jako ne-tvora v kontextu „jako“ (jelikož ne-tvor má nehmotný status, prioritu). V překladu to znamená, že Zákon jednoty tvoří dvě komplementární části: Zákon neporušenosti a Zákon temnoHRY (hry na temnotu). Tím, že se na to zapomíná (paměť hraje klíčovou roli a existuje ve dvojici s empatií), dochází k záměně priorit a pokud se to kriticky nakumuluje, nakonec temnota hraje hru na bytosti (jako když si něco nelidského, proti životu zaměřeného dělá z bytostí „hudební nástroje“ a pomocí disonance z nich odsává negativní energii). Parazitní/umělá mysl ke své existenci potřebuje nemyslící život. Je to opravdu spíš stroj nežli něco živého.

Existence bytostem či kolektivním bytostem podobných programů, souvztažných s gravitačním elementem, je přirozená; když se na živáčka podíváme z pohledu paměť-život (místo život-paměť), zjistíme, že existuje (či „neexistuje“, neboť status to má nehmotný) zároveň jako program („v průniku“ jde o kvantilióny fluktuujících soustav vzorců/vzorů, do nichž se „nejživější živé“ organizuje).

Zaměření bytostí-programů oddělených od zdrojové gravitace, i když primárně jsou nehmotné, je nicméně energetické.

Slovo „T-EM-NOTA“ lze přečíst jako „transformace elektro-magnetického pole zvukem“, což jinými slovy znamená živé světlo a vychází to z vnitřní aktivity a poznání jedince. V rovině uvědomění mezi světlem a temnotou není rozdíl. Hodně to souvisí s hudbou, ale také s herectvím v širokém smyslu onoho (geniální případ je humor, nebo motiv hororu – obojí kontext „jako“).

Když to řeknu natvrdo, bytosti-živáčci v podstatě dělají sluhy nelidským programům (falešnému Satanovi) jedině kvůli své naivitě a stupiditě – averzi vůči přemýšlení o realitě, respektive kvůli tomu, že se samy chovají jako naprogramované, slepě věří tomu či onomu, předrozdělují na světlé a temné, nechají se svádět vnějšími „autoritami“.

Temnota že je zlo? Za tento názor by tzv. zasvěcenci měli denně dostávat pořádně přes hubu – skutečným zlem je totiž onen názor. Temnota je neutrální faktor (a evidentně také v mnoha ohledech klíčový). Proč bych nemohl zároveň šířit léčivé světlo a zároveň hrát fantastickou temnohru? Spíš se zdá, že právě a jedině takto to je skutečně přirozené, zdravé a opravdové. Ti, co nenávidí temnotu a myslí si, že kybernetika je pouze nějaké zlo (…Absolutno je v podstatě takový „pohádkový kybernetik“…), ti všichni slouží nelidským programům, namířeným proti životu, takovému, jaký opravdu je. Nemají totiž žádnou fantazii a cítí jenom to, co se jim řekne (typická indoktrinace, dogma, implantované myšlenky, utkvělé představy)… Lze si klást otázku, zda vůbec tito jedinci existují a není to jen nějaký přelud typu vyhaslá hvězda na vzdáleném konci galaxie.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.