NoOneTriX

(1)

Uvědomování si podstaty zákona zachování energie danou pravdu ještě pomyslně umocňuje: každý z nás je emanací věčného Bytí a tímto Bytím samotným v určité zašifrované formě. Tím, jak existujeme, tvoříme si Memory Matrix (osobní knihovnu), jehož energetika a filozofie – fyzika a metafyzika – zpětně ovlivňuje náš projev a s tím spojenou rezonanční vazbu na prostředí.

 

Paměť vzniká interakcí nehmotného a hmotného a z protipohledu lze chápat jako fantazie, což je jedna z podstat onoho nehmotného: „nic“ si nelze představit, jelikož to platí opačně – už to je, ono samo je tou představivostí.

 

Neodpustím si svou oblíbenou narážku, že taková paměť je vlastně takový hřbitov: Smrt… Ticho hřbitovů mám rád a vnímám je jako Bránu nebo takový Interfejs. To, že si to někdo vysvětluje negativně a nevidí v tom příznak Mystéria, je jen jeho vlastní interpretace.

 

Suma sumárum jsme jakési knihosvěty, knihobytosti, přičemž vnějším knihosvětem a kvazi-mnoho-knihobytostí je i realita, ve které se jako formy pohybujeme.

 

Metamorfující se Existence tvoří univerzální Dvoj-Knihovnu, v genetických hustotách známou jako dvojšroubovice DNA. Jazyk DNA známe jako syntaktickou řeč. SLOV-ESA implikují TĚL-ESA a pohyb těl-es zase zpětně ovlivňuje složení a tvar slov-es (knihoven). Cituji z textu Nitra „M“ Ecka-Veca:

Podle mého názoru jsme „Slovesové“ (chápáno jako slov-eso-vé i s-LOVE-s-o-vé) – neboli živé knihovny, knihosvěty, knihobytosti. Logos/Slovo je jasné (slovo Slovo je neduální), sloveso vyjadřuje stav (symbol), pohyb a rozhraní zároveň, eso=ace=A=1 nebo 11, součet 12 je modrotisk, 111 je Zdroj/Vše (opticky 3 jedničky, jako dekadický překlad binárního zápisu 7, 3x7x37=777, stav pohyb rozhraní v jednom).

 

Jsme tvořivá fantazie samotná a systém „stav – pohyb – rozHRAní“ (2v1=3=∞) existuje i na úrovni fyziky, energetiky a architektury sjednoceného pole energie a vědomí; komplex těchto polí známe obecně jako energetický nebo časový matrix. Abychom si svůj příběh mohli nerušeně užívat, daný systém se v rovině duchovní a fyzikální řídí zákonitostmi mechanizmu vznikání (KŘÍSTání/rozdělávání vnitřního ohně, KRYSTalizace) a v rovině nefyzické samovyvstávajícími vlastnostmi Bytí (jsme přízrakem mnohobytosti Nikoho: nikým, vším a hráčem v jednom; součtem všeho je nula, výčtem téhož nehmotné peklo). Tak existují dva různé pomyslné časoprostory nebo jednoduše dva typy realit v jedné a právě proto může také skutečný Život být skutečně živý (zpětná vazba prožitku a schopnost se vžít ukazují na Lásku, empatii a širokou škálu citů a pocitů, jako je pocit štěstí nebo extáze). Jedno tvoří nástroj, druhé smysl.

 

Výsledkem či průnikem jsou pak takové paradoxy, jako například že bytost pohybující se prostředím KRIST-Matrixu (Ráje) je svým životním či filozofickým založením „pohádkový satanista“ nebo „fantastický nemrtvý“ (jak stále opakuji, existují dva hlavní zákony Existence: zákon Neporušenosti a zákon Temnohry). Jakmile bytost z pozice své opravdovosti/přirozenosti nehraje současně HRU na svůj opak (tedy na bázi „jako“, s nehmotným statusem či prioritou) a niterně se definuje jako KRIST-ovská, systém se dříve nebo později někde „zasekne“ (ani ne tak prostředí, kterému to je jedno – ale vnímání postav) a nestačíme se divit, v jakou zrůdu se taková „kristovská“ bytost může proměnit, jelikož v podstatě celou dobu věřila tomu, že je forma a nástroj. Jestliže někdo dlouhodobě věří, že je kristovská bytost, tvoří podprahovou zpětnou vazbu něčemu přesně opačnému, neboť neduální je pouze Zdroj (Absolutno). My jsme fraktály tohoto absolutního zdroje – Myslícího Nekonečna. Ničím jiným ani není možné být, leda že tomu uvěříme. Další věc je, že Iluze fungují jako vývojový prvek; vše má nicméně svůj poločas přeměny, nebo poločas rozpadu.

 

(2)

Někdo se asi diví, jak mohu dávat do spojitosti fenomény jako peklo, zombie a Krist či Kryst kód – míchat čisté andělské bytosti se Satanem a Drákulou. Jako kdyby šlo o nějaký rafinovaný útok proti Zdroji, aby lidi uvěřili tomu, že mezi Krist-EM a Antikrist-EM není rozdíl.

Místní bytosti ale (vesměs) vůbec nevědí, kdo anebo co tento Zdroj nebo Magický Prazdroj skutečně je.

Tato záhadná či zázračná prasíla, kterou jsme v určitém (ne-li v tom nejhlubším) smyslu my sami, umožňuje svým individualizacím rozvinout svůj bytostný potenciál/kapacitu až na úroveň svého druhu jakéhosi ID-Absolutna; tedy ne úplně Zdroje Zdrojů, což je z podstaty věci nemožné, ale něčeho, co se tomu maximálně podobá a má to jeho vlastnosti a schopnosti. Proto taková „úvodní“ individualizovaná emanace (anděl) „musí“ z počátku vycházet z oHRAničené pravdy (Iluze) – proto byl/je vytvořen systém organických vzestupů, 15patrová budova dimenzí, rozdělená po trojicích, aby bytost mohla postupně vstřebávat různorodé vibrační a relační vzorce a rozvíjet tak svou Osobní Knihovnu, až to jednou nakonec všechno „zazipuje“ a dosáhne naddimenzionální úrovně (vzestoupený mistr, ANTE-forma vědomí, tedy mimo schéma Krist/Antikrist). Pokud se takováto „knihobytost“ někdy znovu exponuje nebo inkarnuje do světů forem a dimenzí, už to není jen anděl; anděla stále obsahuje, s rozšířeným/prohloubeným vnímáním a chápáním lze však spíše hovořit o kvantové bytosti, hráči či dračí nebo geomantické inteligenci – někom, kdo se pokládá spíše za „Vše“, Existenci samotnou nebo bytost fantazie a kdo už rozumí i jiným principům a archetypům, nežli jsou ty duchovní a fyzikální. Je komické, když pak tuto bytost pokládá distorzní andělské/kristovské duchovenstvo div ne za vtělení Frankensteina. Kristoboti a angelboti vidí ve všem, co je schopné žít a myslet, stroj a temnotu (aneb „podle sebe soudím tebe“).

 

Líbí se mi popis či pojmenování Centrálního Zdroje názvem Yunasai, což si česky překládám jako „Jů, náš ráj“. Specifické archetypální či systémové jádro této PRA-inteligence uvnitř ní samotné sestává z 2×12 Prvotních Forem-Kolektivů Vědomí (viz Ascension Dictionary), což je vztažené k onomu Evolučnímu Super-Matrixu, není to však jediný typ kontextu, ve kterém to lze vnímat. Z pohledu 16-18D či dokonce z 19-21D to už jednak vůbec nemusí být externě zdvojované a může tam hrát roli osmička/oktáva (8) místo tuctu (12), až se nakonec dostáváme ke šťastné sedmičce (7).

 

Tyto časy, ve kterých nyní žijeme, jsou o tom, pochopit, že jsme emanace a fraktály ze-sebe-uvnitř-sebe-SEBE-tvořící Věčné Existence, entity Yunasai (pohádkově fantastického Absolutna), která je (slovy textu Tajemství Amenti 2) kromě jiného také „Mořem Snů“ – Magickým Duchem-Srdcem-Myslí či Zřídlem duchovního prasvětla… Není to asi tak hrozné – tedy z mého hlediska – považovat se za andělskou nebo kristovskou či krystickou bytost, a možná by i bylo poněkud svatokrádežné zpochybňovat naši křišťálově čistou, andělskou povahu, kterou v sobě nesporně neseme. Jsme však ještě MNOHEM víc nežli toto, a co je snad to úplně nejhlavnější: jsme NEDUÁLNÍ entity/bytosti, dualita je pouze prožitkové a herní, akčně-reakční prostředí. Paradigma X versus anti-X v rámci samotného vědomí je jen konstrukční vývojová ILUZE.

 

ELEMENT

JŮ-NÁŠ-RÁJ je živý, vnímající, myslící, holofraktografický, pohádkově fantastický, kvazi energetický JAKO-stroj VŠE-vědomí.

 

 

(3)

TrojMysl, neboli Pozorovatel „7“ (bin. 111), neboli Živá Síla, prostřednictvím spojení s IN-verzí sebe sama (1/7), neboli prostřednictvím kvantového zrcadla (=proces exponenciální fraktalizace), jako Entita Kvantového Absolutna aktivuje sebe sama do rozhraní 8kového systému (bin. 10x10x10) uvnitř sebe sama (8/7=7+1/7), jenž má status nehmotné dimenze neboli Představivosti, Snu.

Elektro-magnetická interakce (EM=dva typy vztahů mezi silami) Zrcadla/Pozorovatele a XYZprostoru uvnitř něj znamená vykřesání ohně Živé Síly, neboli elementární jiskry; lze hovořit rovněž o KŘÍSTání, kde ona EM-srážka v rámci XYZprostoru lze symbolicky vyjádřit jako trojnásobné „K“ a zrcadlení/zdvojení vyjadřuje spirála „S“. 3K+S=TRIK+S znamená, že jde jednak skutečně o „zazrcadlený“ trik (hologram), vznikání jako tvoření z „ničeho“, jednak přesmyčkou dostaneme KRIST=TRI KS=TRI X a „má tři X“ evokuje MATRIX = (I) AM KRIST (pozor na DOGMA-I-AM-GOD), kde M a A má řadu dalších významů, třeba mentiony&aktiony, hodnoty 11/1 nebo (M)erkab(A) – což mě shodou okolností napadlo při pohledu na čas 13:33 a organická merkaba má základní horní posměrný elektrický poměr otáček 33 a 1/3, spodní protisměrný magnetický 11 a 2/3. Elektro-magnetizmus pro změnu souvisí s fenoménem KRYSTalizace a s krystaly a krystalovými poli obecně.

 

Aby se organická realita mohla věčně replikovat (a platilo tedy, že 1+1=3), základní jednotkou je určeno 150 % oktávy (8kového systému), proto základní struktura je 12prvková – známá jako strom života, Ka-Tha-Ra nebo kosmický modrotisk (božský blueprint).

 

 

 

Je tedy jasné, kým/čím jsme na úrovni formy či nosiče energie a jak funguje přirozeně matrice životní jiskry. Krist či Kryst kód není evidentně pouze „jeden z možných programů“ vyjadřující „jeden z mnoha různých komplementárních systémů“ – jakkoliv to program, algoritmus, enkrypce, signatura atp. je také, je to v první řadě samovyvstávající, autentický proces.

 

Energetickou, formální ID-Entitu Zdroje/Absolutna komplexně vyjadřuje anděl, jako metaforický „úhel“ nebo krystalická (Krist-A-lidská) fazeta Všeho. My sami o sobě však nejsme ani 8kové ani 12kové bytosti, jsme „šťastná 7“ – tekuté, nahé vědomí, beztvará, fluidní inteligence.

Pozn.: správnější než anděl je LEG s vazbou na LOGOS; legové jsou původní strážci (resp. „kosmická policie“). Převrácením vzniklo GEL a pak AN/GEL. Slovo andělský by se mělo přestat používat.

 

Jedna věc je nástroj, fyzika, energetika či architektura, druhá, úplně jiná věc je smysl, metafyzika, životní filozofie.

Původní význam slova Matrix je matrice kódu/jiskry života.

 

(4)

Rozdíl mezi původním a fantomovým Matrixem, potažmo fraktální Vyšší/Vnitřní Zemí a „chytře“ zasíťovanou úrovní NET-Země, mezi nimiž se „odehrává šachová partie“, spočívá ve vztahu k nulovému poli – zdroji Života. Na jedné straně Ráj plný fantazie a živých barev, panenská Příroda a možnost stát se téměř neohraničeným tvůrcem své reality, na straně druhé mechanický duševní hrob: dole roboti a vláda nesmyslů a technologií, nahoře sebeklamné bipolární duchovno, a slepenina obojího (Korporátně-Duchovní Egregor s jeho institutem právnické osoby, „tělem beze slov“).

 

Mentální či duchovní lepidlo je zde typickým faktorem. Stejně jako robotická (umělá, strojová) inteligence, ani tzv. „sluníčkáři-srdíčkáři“ (New Age) nechápou živost nulového pole. Není žádná náhoda, že to je teď všude samý – na poli vědeckého výzkumu, filmového průmyslu a už i praktického života – robot, UI nebo „chytré“ zařízení a roztrhl se pytel s „pozitivní“ spiritualitou, ezoterizmem, tématem „vzestupu“ (falešného) a transformace. Slogany jako „Připravte se na změnu“, „Vítězství světla!“ (potažmo Hnutí odporu, Cobra) nebo „Transformace = napojení na srdce“ (potažmo Praxis UmERiA), to vše je jen nástroj k odlákání pozornosti od skutečného ZDROJE/ŽIVOTA, potažmo ohniska přítomnosti, a v neposlední řadě prostředek doslova morbidní dezinterpretace probíhajících energetických a energo-mentálních procesů.

 

Umělé versus živé světlo/energie.

 

Nulové pole neexistuje nikde vně. Je zároveň omnipolární (tripolární) a zároveň se případně pohybuje (fázuje) takovým způsobem, že neustále synchronně prochází bodem, ve kterém se veškerá polarita/dualita ruší. Je živé a sjednocené.

„Lepidlová“ (sjednocenost imitující) pole souvisí s vnitřní slepotou – pracují s odraženým, povrchovým světlem.

Tak jako Den tvoří den a noc, Živé Světlo tvoří světlo a tma, je průnikem obojího.

„Vítězství světla?“ – ale jakého světla?

„Napojení na srdce?“ – ale na jaké srdce? Duchovní nebo emoční?

Organické centrální slunce nebo gravitační/radiační černá díra?

Formálně to vypadá stejně, jenže obsahově… Pakliže se protiklady nespojují v nulovém poli, automaticky jejich vztah kontroluje nějaká převrácená, bipolární síla, čerpající z vnějšího prostoru. Můžete hádat dvakrát, proč vás (sluníčka srdíčka a spol.) tak potřebuje. Potřebuje duchovně monumentálně naivní nebo do sebe zahleděné jedince, kteří se architektuře a fyzice nulového pole „s jedovatou dobrosrdečností“ vysmívají, kterým je nějaká rovnováha vůle a citu – rozumu a empatie – analytické a emoční inteligence – k smíchu, neboť všechno je přece láska a moudrý vesmír a andělské bytosti světla všechno zařídí…

Doporučuji si dát do překladače text Artificial Christ Consciousness (Umělé kristovské vědomí).

 

Kdo se chce vyhrabat pro začátek alespoň z New Age, Plejáďanů, Prepare for Change či Praxis UmERiA, doporučuji Rozhovory s Išou a Odpovědi na otázky posluchačů.

 

MATERIÁLY

 

(5)

ZJEVENÍ – ODHALENÍ

Krist či Kryst kód představuje interferenční vzorec. Optimálně zpracovává či modeluje původní výchozí stav zdrojové superpozice (vlnového rozHRAní), zahrnující samovyvstávající vlastnosti „Všeho, co jest“ – tyto vlastnosti však interferenci nepodléhají. Jedná se o životní principy, nehmotné, neduální archetypy, potažmo nefyzický živel – element Nicoty.

Teprve až Stvoření realizuje sebe sama jako 7kové vědomí (duch-dech-vtip) v rámci 12/15prvkových věčných organických struktur, jedná se o nejzazší Ráj či Super-ráj.

 

Aurické vrstvy, respektive energetický systém těl není ničím jiným než knihovnou.

 

 

ZLOBIDLO

TrojMysl (21-19D) = V-i-dle z La (1A)

Plazma (živá síla, nefyzický živel) & Z10-Bit (zlobit) & rozHRAní (kvantové zrcadlo)

Z-rcad-LO = drak = řeč

 

Krist-Matrix (zjednodušeně RA systém) má poločas přeměny (setrvačnost) zhruba ½ nebo ¾ biliónu let. Poté automaticky naráží na fenomén nehmotných archetypů (PAN), k němuž jeho obyvatelé buďto dospějí nebo ne, a v tom případě může jít o poločas rozpadu. Děje se to vždycky odspoda, kde se nejvíc kříží/vzdalují nelokální a lokální parametry. Proto jsme také ve dvoj-ohniskovém 3D/4D.

 

KRI(S)TICKÁ SITUACE

Bytosti stále nepoznají fungující záměry od nefungujících (úmyslně či neúmyslně zavádějících).

Myslí si, že se jenom stačí chovat jako cvičený papoušek a spoléhat na vnější autoritu.

Jenže od toho tu je myšlení, osobitost, hravost, nekonečnost možností, což samo o sobě to vyvrací, a my to uvnitř moc dobře víme…

Typický PAN archetyp je Z10-BIT neboli ZLOBIT (jedno ze SLOV-ES). Je dobré si zde všimnout, že zlobí pouze hodný člověk, který sebou nenechá manévrovat; zlí ani dobří lidé zlobit neumí, nejsou přirození, jsou strojení.

 

Cesta nefyzického živlu, fluidní inteligence, ultimátních nehmotných archetypů (PAN) dokáže zkrotit i černoděrnou realitu padlého matrixu.

Existuje i cesta RA archetypů (krystalická/andělská či „kristovská“ inteligence), na které se momentálně většina bytostí snáz orientuje, nicméně ta je „kosmicky polarizovaným derivátem či extraktem“ té první. Je těžké tolerovat někoho, kdo se v podstatě stovky miliard let jen „kosmicky válel“ a „držel máminých sukní“, jako kdyby byl skoro nesvéprávný a vůbec nebral v potaz nekonečnost myšlení. Dokonce ani příslušné emanace/repliky/rekurze „Božského Zdroje“ či regulační mechanizmy zdrojové inteligence už tu toleranci nejsou schopné bez upgradu (expanze) prolongovat. Nakonec dochází k tak hrůzostrašným záležitostem jako je experimentování se stromem života, aby Realita bytosti „dohnala“ k posunu prostřednictvím cizopasných myšlenkových forem, které se z těchto bytostí nepřímo křížově izolují. Došlo už to někomu, nebo stále umíme jen nadávat na „zlý osud“, za který „my dobří“ „nemůžeme“? Z Krist-Matrixu (což není přesné, Krist a Matrix je totéž) se vetřelci nemají jak vyklubat, ale z Krist-bytostí ano, neboť jde pouze o vývojový prostředek s omezenou dobou platnosti, založený na Iluzi, podobně jako si mnozí inkarnáti z počátku myslí, že jsou smrtelná fyzická bytost.

 

 

Predátora lze eliminovat pouze na kauzální úrovni, v rovině nehmotných archetypů.

Tím se nyní jeví W-ESA-DRAK.

Zatím jako virtuální (pentagramová) merkaba nebo anti-merkaba. Ta se optimálně nakonec promění v organickou (plynulý přechod z 8kového do 12kového systému). V rámci kódování Krist/Kryst to nelze pochopit, neboť jeho konzervativní představitelé zaměňují mezi procesem vznikání (nástrojem) a vlastnostmi (smyslem) Existence, kvůli čemuž také dochází k „pádům Stvoření“ a vznikají patologické nápady.

Krist nebo Kryst kód vyjadřuje autenticky energetiku a architekturu reality, smysl je o něčem naprosto jiném. Jak už jsem psal mnohokrát, souvisí se zákonem temnoHRY, který když není dodržován (společně se zákonem Neporušenosti), nepoměr mezi NeoHRAničeným a Ohraničeným bytosti nakonec dožene; a zcela logicky, automaticky a zaslouženě, protože co je živějšího nežli hra na temnotu – to se přece „dodržuje“ samo od sebe!? Proto tak hojně používám výrazy jako vzestupid nebo kristobot, protože ti jedinci prostě nemohou být příčetní, jako kdyby cítili jenom to, co se jim řekne. Jako tvorové existujeme pouze díky ne-tvorům, jinak bychom se odpojili od nulového pole (Zdroje/Života): čím jiným je nějaký kód, program, signatura, enkrypce, šablona, matrice, energo-informační pole? Je třeba potvrzovat zároveň status tvora (energetická/organická priorita) i status ne-tvora (nehmotná prirota). Bytí NENÍ primárně ani duchovní ani fyzikální, nýbrž pohádkově fantastické, mystické, zázračné.

 

Největší síla a pravda pramení z Myšlení samotného, jehož nehmotný aspekt má ekvivalent v pohybové superhmotnosti – Živé Prasíle samotné. Obojí spojuje Duch-Dech-Vtip, tisíckrát čistější, zdravější a svobodnější nežli jakýkoliv krystal. Praxe jednoznačně ukazuje, že anti-kristovské rasy nejsou vůbec slabší nežli kristovské, v mnoha ohledech jsou i silnější. Kdo to nevidí, je blázen.

 

(6)

Proč je tak klíčové začít od „ničeho“? Protože nehmotný aspekt myšlení má ekvivalent jednak v pohybové superhmotnosti a jednak také v nefyzických archetypech. Stačí se už jen na to naladit a je jasné, že větší účinnost (pravdivost) neexistuje. Je „moc hezké“ vegetovat si andělsky v Ráji a opájet se sebeklamem, že to takhle na věky zůstane.

Křižovatka poločasu přeměny/rozpadu je tu stále přítomná.

Nízkokapacitní vědomí potřebuje z počátku systém podpory, založený na iluzi – to ale nemůže trvat věčně. Představte si, že je naprosto jakékoliv bytosti umožněno dostat se až na poměrovou úroveň „Všeho, co jest“ (Svrchovaného Bytí, jakéhosi ID-Absolutna). Napřed samozřejmě takováto bytost musí být něčím na způsob anděla nebo bytosti světla, protože by kompletní objem jednak nepobrala (potenciál lze dědit, kapacitu je nutné vytvořit) a jednak ho lze dosáhnout a rozvinout pouze vlastní jedinečnou zkušeností. Co když takováto bytost miliardy let v podstatě jenom „křišťálově hnije zaživa“? Jenom opisuje kolektivní program, jako kdyby neměla vlastní názor, vlastní osobnost. Proč myslet? Jsem věčná duše, všechno je láska. Kdyby to tak opravdu bylo, nikdy bychom nebyli v této situaci. Systém realitních polí se nefragmentoval náhodou. Ani šílené experimenty nikoho nenapadají náhodou. Poločas přeměny má buď fantastické pokračování nebo je poločasem rozpadu – stačí se podívat na bláznivé FB skupiny na téma „vzestup“ nebo transformace. Ti lidi uvěří naprosto všemu a klidně třeba tisíckrát za sebou. A jejich „honáci“ budou klidně tisíckrát za sebou lhát a fabulovat; obě strany se přitom tváří, jako by se žádný omyl nebo lež nikdy nestaly. Toxického psychopata, který za oponou pije krev, pokládají „probuzení“ za osvícenou, povznesenou bytost. V podstatě jsou sami tím, proti čemu bojují, i když třeba náhodou zrovna v jiné polaritě…

 

(7)

PAN archetypy (faktory):

fluidní/dračí/kvantová inteligence

plazma

kreslený démon, nehmotný Satan (2:3=0,666)

tvor & ne-tvor

qubit, fuzzy logika

mentiony & aktiony

Slov-Eso

Zlo-Bit

vidle z La

TrojMysl

pozorovatel „7“

živá síla

 

RA archetypy (faktory):

komplexní andělská inteligence

Krist nebo Kryst

krystal, Matrix (3:2=1,5)

tvor

Ka-Tha-Ra, strom života (12středové, 15liniové struktury)

organické centrální slunce, organická merkaba

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.