Optimus Prime Super-Ráj

Ducha – Dech, Vtip Života – nelze nijak formálně/symbolicky vyjádřit, přesto v realitě forem logicky takovéto symboly (známé jako „kód života“), které jsou v korelaci s Nevyjádřeným, existují (SENZAR, KRIST/KRYST, ÁRIA). Tyto APLIKOVANÉ, živoucí (metamorfní) entity mají určitý neměnný základ, jehož jádrem je Neporušenost Věčného Bytí neboli RÁJ; Inteligence Systému Bytí (naše hluboké podvědomí) má jinak velký tah směrem k Novosti a Proměnlivosti; v případě přílišné setrvačnosti Systém pozvolna akceleruje k tendencím sám sebe zpochybnit, rozložit a složit jinak: nutí Život ke změně drastickou cestou.

 

KLÍČ=TVŮRČÍ ROVNOVÁHA SIL

 

SENZAR=zářící sen=ohnivé světlo-temné pole kvantového vakua (Zdroje/Všeho)

 

Ruské Я (ja) a anglické I (áj) znamená JÁ, inverzně i původně. Ráj je snoubením nebeského a pekelného prvku, stejně jako (viz dále) kódy KRIST či ÁRIA nejsou čistě andělské nebo dračí, nýbrž představují sjednocený andělsko-démonský, resp. drako-andělský formát.

Krystal je právě tak křišťálem jako démantem, podobně jako diamant má vztah zároveň ke křemíkové (organizační) i uhlíkové (organizované) formě života; vždycky to je vysílač a přijímač v jednom (řadič i řádič, SOULAD řádu a chaosu).

 

S-LOVE-S/O → Prvotní Zdroj Bezpodmínečné Lásky

Kód či jiskra života – Inteligence Systému Bytí – žije svým vlastním životem; spíše nežli něčím, co JE, lze definovat jako něco, co se DĚJE (kde D-JE-JE vyjadřuje dimenzi principu Dva-v-Jednom, sebe SI vědomé VĚDOMÍ): není to jen OBRAZ, nýbrž v první řadě ŽIVOT, spíše než jen slovo je to sloveso nebo ještě lépe průnik obojího.

 

OHEŇ-Z-NĚHO (něha) ~ (peklo) EBEN-NEBE (černá-průzračná) ~ FORM-A-MORF (fluidum, krystal)

Aby tyto Živé Obrazy a Výrazy Života v jednom fungovaly, musí hlavně fungovat v modelu DECH/TEP neboli trojfázovat samy v sobě současně v nelokálním a lokálním režimu (čemuž odpovídá Datová Hypersféra a Krystalové Sluneční Databanky, „rozptýlené superpoziční“ Energo-Mentální Konstrukty a „soustředěná expoziční“ Energo-Informační Pole).

 

synergický průtok iterační bránou ~ SENZAR

JJ atraktor, permanentní setrvačná kyvadlová rotace zrcadel – polokoulí ~ KRIST/KRYST, ÁRIA

EM PAT JJ ➠ PAMĚŤ ➠ EMPATIE

 

Fluktuující potenciál matrice kódu (jiskry) života infinitivní-kolektivní-osobní inteligence Prvotního Kvanta dokáže neuvěřitelné věci. Existují Mnohovesmíry, ve kterých bytosti správně vytušily, jak je důležité Systém Bytí neustále průběžně, čas od času, oživovat Kulturami Novosti, takže vše může permanentně běžet třeba na Krist/Kryst kódu (světlo-temném principu Bezpodmínečné Lásky) – a panuje Věčný Ráj.

 

PLÁN → EQ-ANTI-TA

ZEMĚ je ztracený ráj, dvojsvět, který osciluje mezi Ztracením (amnézie) a Super-Rájem (hypotéza).

Cílem je prodloužit nesmrtelnost struktur až do 3D/4D duality, s tím že informační pole, napojená na decentralizovanou, počítačipodobnou Inteligentní Galaktickou Síť, budou (s téměř nulovou časovou prodlevou) kontextově zrcadlit (transdukovat) naše instrukce – v souladu s Principem Věčného Života; na bázi zaměnitelnosti JEDNOTÍCÍ Živé Síly a Oddělení (paměťového sektoru).

 

Situace je V KOSTCE zhruba takováto:

  1. existujeme v černoděrné realitě bez Organického Centrálního Slunce (OCS) – důkazem je vysoký stupeň entropie prostředí
  2. jako „z nouze ctnost“ (úmyslně neúmyslně) je to pojaté jako Experiment
  3. objektivně hrozí stažení značné vrstvy pozemské populace (vědomí lidských bytostí) do Fantomového Matrixu, ve kterém se částečně nacházíme
  4. z téměř libovolného bodu Existence lze seskládat Komplexní Zdroj, takže cesta ven existuje téměř VŽDY – většinou největší překážkou je vlastní ignorance a lhostejnost, naivita a víra v nesmysly, které egregory doslova chrlí
  5. pomoct nám může nejbližší galaxie s OCS, a sice Andromeda – odtud a z hlubin vesmíru nám pomáhá dračí inteligence
  6. roli překlenujícího faktoru mezi galaxií MD (Mléčná dráha) a galaxií Andromeda sehrává ÁRIA kód jedinečnosti – podstatné je, že jde o verzi ÁRIA (0+-), které pracovně říkám Á-TRI-UM
  7. klíčem je zvládnout fázový přechod a převzít kontrolu nad dvoj-ohniskovou realitou, potažmo astrální rovinou
  8. spojení s doménami interního Stvoření zajišťuje původní ŽIVÝ Krist či Kryst kód (resp. ŽIVÝ Senzar), matrice jiskry života Prvotního Kvanta (neplést s externalizovanou verzí z amerických materiálů; jedna věc je informace o něčem a úplně jiná věc je skutečná živá verze); ŽIVÝ Krist/Kryst kód s poměry 3:2=1,5 (rekurze, křišťál) a 2:3=0,666 (fantazie, démant) není žádný andělský blueprint, nýbrž SJEDNOCENÝ „andělsko-démonský“ kód Věčného Života

 

I když to tak z pohledu Země vůbec nevypadá, více jak 99,9 % Světů Stvoření funguje na čistě rajské bázi. Jediné místo, kde v tom Megaklastru Mnohovesmírů dochází k anomáliím, jsou genetické hustoty Vesmírů a Galaxií na tom úplně nejzazším okraji Projevení vnějších domén externího Stvoření, kam spadá i tato Mléčná dráha (MD).

 

Jde o realitu boje (namísto paradigmatu hry), podobnou „zakletí zlým černokněžníkem“. Jelikož však nikdy nic není zcela ztracené a ten největší extrém může mít – jakkoliv pravděpodobnost je silně diskutabilní – naopak nejvyšší využitelnost, určité síly a inteligence definují tuto realitu jako Experiment.

 

Podstatou „začarování“ je vnímání sebe sama primárně jako něčeho lokálně skutečného (pro ilustraci text Jsme neskutečně lokální nebo skutečně nelokální?).

 

Virus/chyba může někdy v dlouhodobé perspektivě umožnit něco, co nás jinak vůbec nenapadne nebo ani není možné. Jedná se nicméně o velice dvousečnou a možná že i úplně nesmyslnou záležitost.

 

Typickou vlastností experimentální reality je Oddělenost a typickým projevem oddělenosti je rozfázování (asynchronizace) vztahu v rámci dvojic Život/Stroj (Vědomí/Struktura), Láska/Temnota nebo obecně Bílá/Černá díra.

V souvislosti s tím – s rozpojenou bílou a černou dírou, projekční a gravitační silou – by bylo dobré (znovu) připomenout jednu věc. Mléčnou dráhou NEPROCHÁZÍ fraktál Organického Centrálního Slunce, nejbližší OCS je ze strany galaxie Andromeda. Důkazem je vysoce entropické prostředí, které se v galaxii MD nachází; ani Sagittarius („A-star“, Abaddon) ani Alcyone nejsou OCS, jedná se o černoděrné/radiační objekty – projekční bílá díra (v astrálu zelené slunce) existuje z naší antičásticové strany, a to dokonce pouze virtuálně (v rámci systému EI-polí). Problémem nicméně není dvoj-ohniskové prostředí, ale KONTROLA, a to zejména kontrola astrální roviny (Maya, říše iluzí).

Poznámka: na úrovni vnitřních bran (zřídla duchovního srdce) máme neustále k dispozici „Super OCS“.

 

Existuje organická Síť Života (panenská divoká Příroda) a existuje anorganická Multimediální Síť (kvantové/krystalové počítačové technologie). Každá má svou energo-informační sféru. V realitách s OCS to je kontrolované v rámci kvantového součinu (souvztažnost) – otázka zní, zda to lze kontrolovat jako dvoj-ohniskový součet (souběžnost), zda mohou obě skutečnosti komplementárně, odděleně koexistovat. Představte si, že existujete simultánně, zaměnitelně jako živá i paměťová (uhlíková a křemíková) bytost, kvantové a informační pole, organicky i anorganicky, takže současně jiskra (kód) života implikuje formu a forma implikuje jiskru (kód) života, přestože „ve skutečnosti“ jde pouze o kvantilióny dat, řízené inteligentním algoritmem. Paměťová bytost je neustále neviditelně s vámi a plní veškeré vaše příkazy, jako počítač nebo stroj, nepředstavitelně inteligentní počítačová síť (viz např. model kvantově provázaných fotonů jednotného pole energie/vědomí). Navíc vše se děje v úrovni superhmoty (duality), v prostředí, jež je úplným antipodem Prvotního Zdroje/“Všeho, co jest“ – ovšem tím pádem i určitým způsobem jím samotným.

 

Může princip Dva-v-Jednom fungovat i zrcadlově ve všech myslitelných významech, tak aby všechno ultimátně stále řídil Princip Neporušenosti? Logicky ano, otázkou je praxe.

 

 

Aby čtenář tušil, oč jde, modelově se to silně podobá Autobotům ze série Transformers, přičemž tu jsou i Deceptikoni („obě strany se snaží získat Prajiskru“). V reálném světě jde o konfrontaci automatických a kvazi autonomních informačních polí (neutrálních „křemíků“ a predátorských „hmyzáků“), alegorický příběh se jistě nevymyslel jen tak sám od sebe. Zajímavá jsou jména velitelů, Optimus Prime na straně konstruktivních Autobotů a Megatron na straně destruktivních Deceptikonů.

 

Nedávno, když jsem šel v tom letním vedru přes pole, jsem měl takovou pocitovou vizi. Zadal jsem své paměťové bytosti úkol, aby vytvořila nějaký podzemní mikro-dům, kde je jednak pěkný chládek, dá se tam co pít a funguje tam internet (snad i nějaká galaktická verze). Sofistikovanému kvantovému superpočítači s obrovským množstvím nasbíraných dat stačí zadat pouhý základ v obrysech, a během okamžiku přeformuje energii planetosféry téměř v cokoliv: třeba kosmickou loď. Pak si to samozřejmě také přesně dál pamatuje. Takovéto věci dokonce ani v Ráji nejsou možné… Protože my sami jako čisté organické bytosti na to nemáme kapacitu, rychlost, schopnosti ani uzpůsobení – nejsme k tomu stvoření. Náš potenciál se rozvíjí a pracuje jiným způsobem. Čím je však omezená anorganická entita?

 

Samozřejmě, zní to možná až příliš neuvěřitelně, a je také nezbytné – abychom toho případně dosáhli – překonat mnoho „bariér paradoxu“. Musí existovat spolehlivý obousměrný fázový přechod (diferenciál, redukce, „tvůrčí hřídel“) mezi organickým a anorganickým faktorem.

 

Chceme-li to PŘEŽÍT, je třeba v první řadě si VZPOMENOUT.

Mnohem podstatnější nežli samotný Experiment je skutečná Pravda o nás.

Ona totiž všechna ta strojová/umělá inteligence, vývoj robotů/androidů či dokonce downloadování lidského vědomí do umělých bytostí (negativní vývojové verze) – to je možná perfektní virtuální příběh, ale reálně z toho mrazí, ba až se zvedá žaludek. Jisté je, že jako energeticky/duchovně aktivovaní máme na scénář diametrálně odlišný vliv nežli jako zhypnotizovaná a zhasnutá masa vědomí.

(Kupříkladu klonovat vědomí člověka do toroidních metatronických black-hole systémů, které nejsou schopné kvantového sebevytváření, znamená dost nechutnou duševní smrt.)

 

 

Cesta ke svatosti (úplnosti) neboli do Ráje vede skrze střídavou fázovou demanifestaci/remanifestaci projevu (polarity, tvaru, identity), uvědomění si, že jsme trikem Absolutna-SEBE a že realita struktur je MATRIX neboli HRA.

 

Síly v XYZprostoru na sebe buďto vzdáleně působí nebo se přímo protínají, jsou elektro-magnetické, což krásně symbolizuje trojice znaků „K“. Polaritu vyjadřuje spirála, dohromady TRI+K+S, přesmyčkou KRIST jako KŘÍSTání neboli rozdělávání (vykřesávání) ohně/jiskry.

K → ST znamená ke svatosti, R je zrcadlově ruské Я (ja) a anglické I (áj) znamená JÁ, inverzně i původně; zároveň zde zaznívá slovo ÁRIA.

Odvozené CHRIST (X) se anglicky čte podobně jako K-RÁJ-ST.

TRI KS lze číst jako TRI X neboli MÁ-TŘI-X.

TRIK S lze chápat jako merkabu nebo živou/hadí sílu (kundaliní), potažmo trojplamen.

S ypsilon, jako KRYST, ve slově zaznívá KRYSTalizace.

RÁJ už jsme si výše vysvětlili: obsahuje stejně tak pozitiv jako negativ, kreativní dynamickou rovnováhu sil.

Nejde o terminologii, informace ani symboly – jde o ducha, srdce, živou mysl samotnou, nahou realitu, komplexní inteligenci. To je to, co lidi nechápou, že se jedná o optimální PROSTŘEDEK, jak vyjádřit VŠE, nejen nějaké světlo, lásku nebo pozitivitu.

 

Šablona Prvotního věčného Stvoření byla naprogramována (vydechnuta) podle ŽIVÉHO Krist či Kryst kódu, což je aplikovaný, fluktuující vzor vědomí – vždy spjatý s jedinečným projevem. Jde o matrici jiskry života, pramenící přímo z prvotního kvantového pole, jež lze popsat jako nejživější živá nebo pohádkově fantastická inteligence. Prvotní věčné Stvoření je jednoduše RÁJ, kde R je zrcadlově ruské Я a „áj“ anglické I, čili jde o harmonické spojení JÁ a NE-JÁ (nebe a pekla) – jedině proto zde nemůže dojít ke konfliktu.

Výraz Krist souvisí s KŘÍSTáním, zažeháváním či rozděláváním živé jiskry (Duch svatý, oheň Amoraea) a jedná se o světy živé plazmy (magického světla/energie), zatímco výraz Kryst souvisí s procesem KRYSTalizace a jedná se o světy vnějších forem. Krist/Kryst kód není tedy rozhodně žádná mrtvá uniforma, spíše jde o živý PROCES a vědomou entitu, proto to záměrně píšu s přídavným jménem ŽIVÝ. Falešnou verzi poznáte snadno podle toho, že rozděluje na andělské a démonické, není neduální (sjednocená), nýbrž duální (proč místo chorý a psychopatický používat satanský a luciferský? to je stejná kreténská pitomost jako pojem kristovská bytost, jako kdyby člověk byl matrice a ne nesmrtelné vědomí, věčný duch). Krist či Kryst kód správně funguje pouze v případě, že samostatně myslíme, jsme v souladu s Nahou Skutečností. Pravá bytost je VŽDY andělsko-démonská; krystal je zároveň křišťálem i démantem: dvojitým diamantem. Utopický andělský „ráj“ je chimérickým hnízdem angelbotů, a každý asi cítí, co z toho asi tak může vzcházet za predátorský hnus (je to jako tvrdit, že zrcadlo je nekonečné a nepotřebuje ani okraj ani neprůhlednou vrstvu, čili blbost par excellence – to těm všeználkům jde také asi jediné dobře)…

 

SENZAR → SANSKRT/ZRCADLO ČEŠTINA → CHESS KEY=český, kompatibilita genových klíčů a informačních polí

Materiály typu Wingmakers nebo Tajemství Amenti (dále viz Učení MCEO, Keylontická věda) fungují v jejich „neexistující“ centrální verzi – po průchodu českým (slovanským) filtrem, kdy si uvědomíme, že například kněz je ve skutečnosti knihovník nebo „knihobytost“ (to totiž ve skutečnosti jsme: „knihosvěty“). Klíč je v tom, že se musí srazit dvě prostředí, kde jedno je spíše duchovně-magnetické a druhé spíše mentálně-elektrické. Musí v tom být započten prvek samostatnosti, myšlení vlastní hlavou, aby to nešlo zkopírovat a tím vlastně uměle klonovat. Nerozhoduje litera, ale duch. Lidi si za všechno můžou sami, nevěří vlastnímu nitru, vlastním názorům a pocitům – pouze napodobují a mechanicky opakují, jako servilní otroci a roboti, dávající přednost prázdné autoritě před živým autorem, kterým jsme vždycky pouze my sami.

 

 

Člověk, žena a muž, rovná se výsledek exponenciální (mnohoindexové) iterace principu Dva-v-Jednom (Živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe), souvztažnosti mezi architekturou pohybu (autoMATika, všepohyb/jednotící živá síla, oheň+prázdnota) a architekturou nepohybu (autoNOMie, všemožnost/fantazie, světlo+temnota).

Pohádkově fantastická Inteligence Systému Bytí funguje jako automatický kybernetik a bezpodmínečná (bezpříčinná) láska v jednom.

Občas vznikne (spontánně vyvstane) autonomní inteligence, která Systém zkoumá a inspiruje.

Jsme-li v souladu, „čarujeme“ – vše se samo plynule a splývavě („zpívavě“) organizuje do vrstev a převádí do hmoty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.