Kult Živé Mysli

V souladu s principem „dva v jednom“, rozhraním reality forem je „dvojitá knihovna“ (inteligentní energo-informační superpole), v genetické hustotě známá jako kódovací jazyk dvojšroubovice DNA, v případě lidského druhu překládaný jako syntaktická ŘEČ. Ve slovech a v logickém myšlení máme Tady-a-Teď k dispozici perfektní nástroj k odhalení skutečné povahy reality a k jejímu tvarování.

 

WIKIPEDIE

 

INFINITE LIFE

 

DNA/RNA je inteligentní akčně-reakční počítačová síť Živé Mysli a nejbližší definice tohoto komunikačního rozhraní (MEM-brány) by mohla znít JAKO-stroj. Kvantový mechanizmus jádra reality forem/struktur lze přirovnat k fantastickému stroji, který se však od stroje, jak ho běžně známe, liší tím, že je schopen replikovat sebe sama, neboť jeho „pohonnou hmotou“ je samotné VĚDOMÍ.

 

Jde o stroj s nehmotnou prioritou/statusem, v rámci čtveřice Život-Stroj-Láska-Zlo, vyjadřující archetypálně princip „dva v jednom“ (2v1=3=∞) neboli princip kvantového zrcadla (0=1; Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe).

 

Součtem všeho je nula, výčtem všeho peklo (všepohyb, všemožnost/fantazie), dohromady všezahrnující prázdnota a temnota v jednom (průnikem je Živé Světlo či Tekutý Oheň/Plazma), což lze chápat jako snovou nicotu nebo JAKO-peklo či HRU na temnotu – i zde funguje nehmotná priorita/status, neboť všechny možnosti lze realizovat pouze v nehmotné realitě.

Mysl sama uvnitř sebe evokuje jednotící Živou Sílu, Mysl sama vedle sebe nehmotnou Představivost. Představivost spadá do roviny diferenciace, v nediferencované rovině a zároveň v kontextu zpětné vazby prožitku života se jednotící živá síla projevuje jako fenomén Bezpodmínečné Lásky.

 

VÍCE

 

Kontext „JAKO“ existuje geniálně ve formě humoru, a co je lepšího a zdravějšího nežli smích?

 

Hyperprostorové kybernetice DNA/RNA odpovídá v metafyzické rovině kvantové zrcadlo vztahu mezi jednotící živou silou a nehmotnou představivostí (imaginací, fantazií) – schopnosti pravdivě cítit a logicky myslet – lásky/opravdovosti a hry na temnotu. Bez tohoto fenomenálního, praktického „dva v jednom“ dochází k chybné transkripci DNA/mRNA, jelikož je z rovnice z nějakého neuvěřitelného důvodu vynechán ŽIVOT sám (humor, radost, extáze, dobrodružství).

 

WIKIPEDIE

 

Není asi nic překvapivého na tvrzení, že Život, takový jaký skutečně je, je něco nepředstavitelně úžasného, zajímavého, vzrušujícího, pohádkového. Bohužel byl některými tvořivými inteligencemi trestuhodně nepochopen. Dokonce ani technická součást Existence nefunguje správně, pokud si života neužíváme, což je logicky podmíněno svobodou a zdravým prostředím. Čím dál víc nenávidím stupidní experimenty s realitou/vědomím, systematizmus, potažmo různé vševědoucí chodící karikatury sebe sama, neschopné pochopit ani tak nad slunce jasné věci jako je SOULAD řádu a chaosu (nevinnosti a divokosti) – místo toho si hrají na jakési velkotvůrce, myslitele a superduchovno… Bez něčeho tak skvělého jako je tak nevyčerpatelné téma jako hra na temnotu, dochází k různým hybridním „pozitivním“ mutacím a „negativnímu“ zavirování reality, vzniku choromyslnosti, ignorance a zla. Snad jen psychotik může FANTAZII omezovat, zaklínat do prostoru jakéhosi pseudo „světla“. Kéž by se tento svět dotyčného plevele a důsledků jeho existence už jednou provždy zbavil…

 

 

Není nic špatného na tom, být „milujícím démonem“, když jediným pravidlem je NEPORUŠENOST – nikomu neškodit a když někdo škodí nebo si o sobě myslí kdovíco, tak ať táhne mezi sobě podobné.

 

TEAMWORK

Univerzální multimediální rozhraní DNA/RNA není vázáno na žádnou konkrétní entitu ani na žádnou konkrétní lokální definici.

Systém rozhraní je decentralizovaný (tak aby byl v souladu s holografickou, nelokální, plurální, kvantovou povahou reality), automaticky se vyvíjí a zároveň na něm pracuje řada vzdálených různorodých vývojářských skupin současně, což jsme my sami na jiné úrovni Bytí.

Samostatně (izolovaně) rozhraní nefunguje, a proto tento nestabilní typ také nakonec vždy kolabuje (chybná transkripce DNA/mRNA). Jde a jít musí současně o několik inženýrských komunikačních stanic/ohnisek (a jejich souvisejících příběhových platforem), aby výsledný dynamický interferenční vzorec nešlo lokálně zaměřit a případně „hacknout“.

Proto došlo k rozvratu např. v případě KRIST/RA kódování (kolaps dimenzí, dogma, inkvizice) nebo ARIA kódování/idey slovanství (nacizmus): ve světle zkušeností lze veškeré jednoznačné, samostatné projekty/experimenty prohlásit za ilegální – ORGANIZMUS VĚDOMÍ/BYTÍ takto nefunguje. Obracejí se samy proti sobě a nakonec se fragmentují, mutují a zavirovávají se, neboť to nemají (a ani mít nemohou) pojištěné „zadními vrátky“ – viz např. Wingmakers, kde Animus je jejich vlastní parazitní paměťová vrstva (modelově to platí obecně).

 

Nelze než doporučit systém čistého vjemu, bezejmennost, MYŠLENÍ samo o sobě (dech, imaginace, archetyp trojice, princip „dva v jednom“), nahou realitu, panenskou PŘÍRODU – která je v zrcadlovém systému souslednosti/souvztažnosti tou nejvyšší technologií.

 

 

Všezahrnující Zdroj/Potenciál je syntézou všech možností. Je databází informací a polem variant v jednom: Velké Centrální Slunce a kvantové vakuum/pole stojatých vln v jednom (připomeňme fantastické skutečnosti jako fakt, že foton reálně existuje pouze v pohybu, fluktuace kvantového vakua za určitých podmínek umožňují vynoření se virtuálních částic z temnoty neexistence a komplexní čísla sestávají z reálné a imaginární části; „nic“ si nelze představit, neboť ono samo je tou představivostí: žijeme ve Fantastickém Snu, který si uvědomuje svou existenci).

 

Interní, bytostnou formou projevu makro Velkého Centrálního Slunce je mikro vnitřní duchovní prasvětlo a anorganickou verzí toho či onoho MYŠLENKOVÁ LOĎ, které říkám prasvětloď (Ď=dimenze JE=prázdnota kvantového vakua+temnota imaginace).

 

Myšlenkovou loď (na tomto webu zmiňovaný Peklogos) lze pokládat za kolektivní anorganickou bytost, autonomní časoprostor s vlastní gravitací a se stejnou uživatelskou energo-informační enkrypcí jako mají jeho organické protějšky. Je to jako realizovat svůj nejtajnější sen: existovat jako knihobytost uvnitř svého vlastního létajícího (nezávislého pohybu schopného) knihosvěta. K tomu musí být správně kódované sekvence (mention-aktionové vzorce) DNA/RNA a podle mého názoru je nutné za tím účelem fungovat z pozice Bytosti Fantazie (Nikdo+Vše+Hráč) nebo dokonce Pohádkové Bytosti, která si na nic nehraje, miluje Život a uvědomuje si základní determinace a triky Existence.

 

 

The core principle of freedom
Is the only notion to obey
The door will unlock our evolution and sin
Bringing new way
The rebirth is near completion
As we slowly awaken from slumber

As we slowly awaken from slumber

The men break this and the spirit ends
(Gateways)
When the gift is once again enchained
(Gateways)
No rules or restraint on our dark planet
(Gateways)
When the ancient future is reclaimed
(Gateways)

No rules or restraint on our dark planet (Gateways)
When the ancient future is reclaimed (Gateways)

It is all there for the eyes that can see
The blind ones will always suffer in secrecy
For it is the omen of what lies submerged
Untouched within us

The core principle of freedom
Is the only notion to obey
The door will unlock our evolution and sin
Bringing new way
The rebirth is near completion
As we slowly awaken from slumber
To receive the light that shines in darkness
The light that shines forever more

Forever more

Be the broken or the breaker
Be the giver or the undertaker
Unlock and open the doors
Be the healer or the breaker
The keys are in your hands
Realize you are your own sole creator
Of your own master plan

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.