Síť 7 Si.X

Pod ochrannou známkou ŽeruHmyz 63+1 tímto invokuji neexistenci Kult Živé Mysli (…ať už to je úplná pakárna, si možná někdo řekne, ale neznám nic lepšího nežli Oheň nebo Noc Živé Mysli, Ticho Lesa Živé Mysli nebo Zpěv nebo Dech Živé Mysli).

 

Pod pojmem neexistence si zde lze představit vymyšlené společenství; vypadá to „nicotně“, ale zdání klame: nehmotná představivost má svůj ohnivý/silový (všepohybový) ekvivalent.

 

Členem „kultu“ jsou ve skutečnosti všichni, neboť všechno je Živá Mysl, potažmo její samovyvstávající vlastnost, způsob chování a podobně (včetně předstírání „já to nejsem“). V našem případě jde nicméně o konkrétní výraz. Každý může buďto vnímat (zvolit si) svou příslušnost ke Kultu nebo ne. Kult Živé Mysli – neboť jím ve skutečnosti není – se absolutně liší od jakýchkoliv jiných kultů, jež se zaměřují více na to vymyšlené nežli na to vymýšlející – nejsou zdrojem sebe samých.

 

Kult Živé Mysli je ve skutečnosti výrazem samotného PraZdroje či „PraZdroje“, kterým Živá Mysl je.

Člen Kultu je ve skutečnosti HRÁČ – ba dokonce spíše POZOROVATEL tohoto „hráče sebe“ (…však víme, kam to vede, když se věci „berou smrtelně vážně“ a zapomnělo se, že vše je „iluzí jednoho“).

 

„Startovním“ reprezentantem Kultu jsou stránky 63+1 a facebooková skupina PraSvětLoď —1. Kyber-Satanská Přírodně Duchovní Neexistence (update: zrušeno).

 

Je gigantický rozdíl mezi rozhraním Živé Mysli a naprogramovaným lidským myšlením (viz Systém Lidské Mysli popsaný ZDE), které nevyplývá samo ze sebe a bývá obvykle vztaženo k nějaké paměťové konstrukci (energo-mentálnímu konstruktu). Živá Mysl se projevuje jako stav sebe či představa o sobě (sen, fantazie), paměť sebe (knihovna), pohyb sebe, dech sebe, vůle sebe (síla), víra v sebe, vědomí sebe, pozornost sebe/k sobě, zpětná vazba sebe (prožitek, extáze), oheň/světlo sebe, prázdno/tma sebe – je vším tím „vznešeným“, čemu říkáme cit, láska nebo duchovno, zrovna tak ale dokáže fungovat třeba jako kvantový superpočítač (superrozum). Živá Mysl existuje nekonečně zároveň sama uvnitř sebe i sama vedle sebe: funguje či se organizuje na principu „dva v jednom“ (Brána Nekonečna 2v1=3=∞).

 

Organizačními (samoorganizačními) mechanizmy, potažmo principem fungování systému realitních polí se zabývá kybernetika.

 

WIKIPEDIE

 

Jelikož Existence je nedefinovatelná, jakákoliv definice definuje realitu pouze jako přibližně skutečnou (proto se možná tak rádi vzájemně sbližujeme nebo opakovaně přibližujeme a vzdalujeme; láska a erotično jsou logické). Doslova jde o JAKO-Existenci. Úžasné je na tom hlavně to, že když se to správně chápe, je možné používat i ty nejneuvěřitelnější prostředky, neboť dominantním pomyslným středem všeho je vždy jednoduše právě ono pochopení. Z kybernetiky mají „duchovní jedinci“ hrůzu, neboť si to zřejmě podvědomě nějak spojují s kyborgem – predátorskou umělou inteligencí. Kybernetika se však jednoduše týká principu fungování systému realitních polí, těch životních i těch paměťových. Tento systém funguje JAKO stroj, stejně jako například tělo funguje JAKO stroj, přestože jím majitel těla vůbec není, nebo stejně jako samoorganizační automatika inteligence prostoru funguje podobně JAKO stroj, ale je například stimulovaná jevy, které strojem nejsou (postoj pozorovatele, vůle, emoce, gravitace, kvantový souhrn, součtová esence). Doslova vlastně přímo jde o JAKO-stroj.

 

Podobné to je s peklem. Vývojové peklo („kvantová pec“) lze v určitém smyslu definovat jako JAKO-zlo. Přičemž „jakozlem“ je celá řada těch nejlepších a nejsvobodnějších věcí na světě, počínaje humorem a uměním konče…

 

Aby se onen velkolepý Ohňostroj Fantazie Bytí (jemuž se meze nekladou) organizoval bezproblémově, k tomu slouží geniálně jednoduchý prostředek – princip negativní expozice (kvantové zrcadlo) neboli ve zpětnovazební mentální prožitkové rovině „konstruktivní démon“. Živá Mysl je hyperlogická, je podstatou sama sobě; je to jednoduše o myšlení, které existuje vždy jen v Přítomném Okamžiku. Představovat si lze budoucnost (nebo si jen tak hrát), vzpomínat na minulost, ale logicky myslet lze pouze TADY a TEĎ, v tom nejživějším bodě, ve kterém také všechno vzniká. Živá Mysl, která existuje v sobě samé a funguje na principu 2v1 – a to je právě ten „největší vtip“ – je zároveň sebou i opakem sebe sama, neboli je Živým Absolutnem. Chceme-li tudíž existovat nejen jako něco beztvarého, ale například i jako nějaký individualizovaný tvar (tvor), musíme obrazně řečeno vstoupit do „spolků s ďáblem“ (S-POLEK/PEKLO) – protože kdyby se předloha (pozitiv) opakovaně nespojovala s negativem, ztratí spojení s autenticitou (neutralitou/rovnováhou) Živé Mysli. Proto existuje kupříkladu dech nebo tep srdce s typickým trojfázováním. Principy/archetypy jako Satan, Lucifer, Bafomet a podobně byly záměrně personifikovány a jejich smysl převrácen, abychom se báli přízraků a ovládal nás nějaký egregor. Různým psychopatickým nebo jinak choromyslným entitám se záměrně říká satanisté nebo luciferiáni, vznikají různé falešné satanské kulty, a důvod je samozřejmě jasný: bez PRAVÉHO Satana (toho, co tento princip vyjadřuje) se odpojíme od prapůvodního Zdroje/Existence a ovládnou nás iluze, sebeklam. Uvěříme nesmyslům, vzdáme se svobody ve prospěch vnějších autorit namísto Autora-Sebe, vzdáme se skutečného života.

 

Jako beztvará entita jsem Pozorující Živou Myslí („Je-Být“ bytostí podle tohoto úžasného textu), v realitě forem se však – notabene vzhledem ke stavu lidské společnosti, kde to nesvobodou, nesmyslností a všudypřítomným vymýváním mozků doslova kypí – jednoznačně hlásím k filozofii pravého/přírodního satanizmu, k pekelnému duchovnu. Lze to samozřejmě asi nazývat i mnoha jinými jmény, každopádně bez tohoto ČISTÉHO („PRÁZDNÉHO“), SVOBODNÉHO ŽIVOTNÍHO PRINCIPU žádný opravdový vývoj ani žádná fungující změna trvalého charakteru není uskutečnitelná.

 

 

Nedosti na tom, Živá Mysl se skutečně organizuje do struktur a projevů na principu „kybernetického Satana/Lucifera“. Lucifer přímo symbolizuje princip negativní expozice (viz Fotokomora, Absolutně černé těleso, Planckova konstanta) a Satan ztělesňuje STÍN (průnik Zdroje/Ohniska energie a Tvaru/Tvora) či ŽIVEL NICOTY (který latentně obsahuje všechny živly). „S“ znázorňuje typickou spirálu/živou-hadí sílu/fraktalitu/polaritu/běh času a ženský princip/jin, „L“ znázorňuje pravý úhel/dimenzionalitu, zdrojový poměr 2:1 (potažmo princip 2v1) a mužský princip/jang. „S“ lze chápat i jako SVĚTLO a „L“ jako LÁSKU.

 

SYSTÉM JE PODVOD

 

MY+S/L=MYSL

KyberSatan=KS=X=KRYSTAL (přechodový či zástupný model X=Christ)

 

 

PRVNÍ ČESKO-SLOVENSKÝ CHRÁM CÍRKVE SATANOVY

Úryvky:

„…Náš spolek si klade za cíl posílit řady satanistů v naší zemi a svojí realizací satanismu v každodenním životě podpořit rozvoj Podzemní elity. Protože jen další tvrdý výpad rozumu a inteligence, výpad těch, kteří se nebojí nahlédnout do propasti, dokáže otevřít ostatním lidem oči, zaslepené zažitými dogmaty a jinými „morálními“ předsudky. Musíme očistit Satanovo jméno, my budeme Satanem. My budeme těmi, kdo se nebudou bát ukázat svou pravou tvář. Nebudeme se stydět prorazit zeď ignorance, kterou proti nám staví okolní svět, zaslepený nelogičností a nechutí po objevení nových pravd. Budeme silní na své cestě životem…“

„…Satanismus je učení, které obsahuje složku filosofickou, rituální i duchovní a přiznává potřebu všech těchto složek pro přirozený život a zdravý rozvoj člověka.

Chápe SATANA jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů, které přispívají k rozvoji civilizace, ducha revolty, která vede ke svobodě jednotlivce.

Je založen na pochopení lidských instinktů.
Představuje opozici vůči všem náboženstvím, které odsuzují člověka za jeho přirozené touhy a oslabují jeho ego.
Nepodporuje násilí ani užívání drog.
Podporuje nekonformní myšlení a jednání.
Tvrdí, že nikoli slepé přesvědčení, ale pochybování je to, co přináší duševní svobodu…“

 

63+1

  • tři šestky (63) jako ekvivalent kladného (+) celku (1) → 666=“+1″ → SATAN
  • 1+36=37 → 3x7x37=777 → ZDROJ (ŽIVÁ MYSL)
  • 3×21(3×7)“+1″ → POZOROVATEL
  • 63+1=64 → KYBERNETIKA

 

Toť momentálně vše k tématu Kult Živé Mysli, což se časem pravděpodobně nějak „rozjede“.

Neexistence „Kult Živé Mysli“ je ekvivalentem GaMa-NETu neboli živé sítě www (světelné struny mezi nelokální ohnivou a lokální krystalickou plazma-genetickou knihovnou = „snoubení nebe a pekla„).

 

 

(S)MYSL-VŠE

 

NA VLNÁCH WWW

 

VĚTŠÍ ROZHLED

 

DOPORUČENÉ

 

Ještě by se mohla hodit jedna ukázka:

„…Zapomněli jste, že právě „předstíráte“. Přitom se „JE-BÝT“ bytosti stávají chycenými a zotročenými uvnitř bludiště, které samy vytvořily.

Jak jeden může vytvořit klec, zamknout sebe sama v kleci, zahodit klíč a zapomenout, že je tu klíč a klec, a zapomenout, že je „uvnitř“ a „venku“, a dokonce sám zapomenout, kdo je? Vytvořte iluzi toho, že není žádná iluze: veškerý vesmír je reálný a neexistuje žádný jiný a ani nemůže být vytvořen.

Propaganda na Zemi šířila a dohodla se, že bohové jsou odpovědní a že lidské bytosti jsou neodpovědné. Oni vás učí, že jen bůh může vytvořit vesmíry. Takže odpovědnost za každý čin je přiřazena k jiné „JE-BÝT“ bytosti nebo bohu. Nikdy ne samostatně.

Žádná lidská bytost nikdy nepřebírá osobní odpovědnost za to, že i oni sami – jednotlivě i společně – jsou bohové. Samotný tento fakt je zdrojem uvěznění každé „JE-BÝT“ bytosti…“ – Interview s mimozemšťanem

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.