Jojo-nene pan a paní Nene-jojo

Skutečná příčina problému je vždy jasná a jednoduchá, pouze její základ bývá někdy natolik v rozporu s naším naprogramováním („…Absolutno je svým současným opakem…“), že je vysvětlení hned od začátku pokládáno za nesmyslné, postupně úplně zapadne, až nakonec naprogramovaná mysl problém vůbec není schopná řešit a zacyklí se v bludné smyčce nesmyslů.

 

Tuto tragikomickou absurditu můžeme na lidstvu pozorovat ve všech jeho oblastech činnosti po celá tisíciletí…

 

DOPORUČENÉ

 

„Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“ – A. E.

 

Třeba odpověď na otázku, proč je na Zemi vše vzhůru nohama a existuje zde tolik převrácenosti, přestože valná většina populace přímo nebo nepřímo „věří v Boha“? Je to schované v tom „přestože“. Málokoho totiž napadne, že by to mohlo být právě kvůli tomu. Co když tím svrchovaným a pravým životním principem je SATAN, akorát to je schválně otočené, takže každý si automaticky asociuje peklo se zlem?

Poznámka: „Devil“ (ďábel) a „Divine“ (božský) pochází obojí ze sanskrtského „Deva/Devī“ (Bůh/Bohyně) a souvisí s živou/hadí silou.

 

INSPIRACE

 

Výroky jako „dýcháme vzduch“ nebo „Existence existuje“ toho opravdu hodně změní. Je třeba konstruktivně ovládnout (integrovat) negativ, neboť právě ten lidstvo ovládá! Ne proti němu bojovat z pozice pozitivu.

Pozitiv je ekvivalencí stavu (paměti), negativ je ekvivalencí pohybu (života).

 

Nebeské jsou efemérní vzdušné zámky. To, co doopravdy funguje, je pekelně dobré. Nekontrastní kladné věci se nemají oč opřít.

 

Je třeba působit z pozice AKCE (prvotního hybatele), nikoliv z pozice hnutí mysli (pocitů, reakce). Problém je, že my reagujeme na nějaký vnější návod/podnět, přitom „pramen Bytí“ je jednoduše uvnitř, je jím všezahrnující Ticho (věčně živá Přítomnost) a jeho myšlenkový a silový-dechový-pohybový kontext, ekvivalent.

 

PRVOTNÍ „NAHÉ KVANTUM“
NIS ~ NEODVODITELNÁ INFORMAČNÍ STRUKTURA
SIN ~ SOVEREIGN INTEGRAL NETWORK
Živel Nicoty (ŠEST, Si.X, Sex) neboli praprvotní kvantové pole („dřímající Absolutno“) zahrnuje všechny známé živly (PĚT, kvintesence), má svou nehmotnou Dimenzi Temnoty (SEDM, binárně 111), kde je „matematicky vše možné“, a současně existuje jako latentní energo-informační pole (OSM, 1 byte=8 bitů, binárně 10x10x10) – to vše je zakřiveno („+1“) přítomností pozorovatele (DEVĚT, DESET, JEDENÁCT; Zdroj, Zdrojová Inteligence, Svrchovaná Bytost) a dohromady tvoří „skrytý tucet“ s kvazidimenzionálním přesahem.

 

* * *

 

Nehmotný odraz v zrcadle se jeví jako vědomě nezaznamenaný optický opak hmotné předlohy (záznam=PAMĚŤ), což se týká – nejen v optickém smyslu – veškeré ohniskové (vibrační, cyklické) reality. V kvantovém zrcadle Inteligence Absolutna představuje jakýkoliv (relativně) autonomní celek z něj vzešlý svůj vlastní SOUČASNÝ totální opak a jelikož beztvaré Absolutno (ve smyslu samotný fakt Existence) je tou nejpozitivnější možnou skutečností, realita tvarů je centrálně navrhována, tvořena a řízena z místa, jehož vývojovou (konstrukční) základnu tvoří princip konstruktivního negativu – „paradox superčerné“ statického Centrálního Vesmíru (nejčernější černá je opalizující symfonickou multifrekvenční bílou a statické tím nejpohyblivějším možným).

 

Tímto místem je ne-duální (nulové, absolutní) peklo neboli Pekelná Prázdnota: součtem všeho je nula, výčtem všeho jsou všechny možnosti od těch potenciálně nejúžasnějších po ty potenciálně nejstrašnější.

Zde se „kují a odlévají“ zdrojové matrice, aby se pak implementovaly na úrovni vibračního (cyklického) prostředí Paralelního Vesmíru; o tom v současnosti dostáváme obrazové informace, viz CCC.

 

Stejně jako nehmotný aspekt prvotního „nahého kvanta“, realita Centrálního Vesmíru je spojena s „číslem štěstí“ 7. Binárně ho znázorňuje kvantová „svatá trojice“ 111 (což jsou opticky 3 jedničky, 3x7x37=777 symbolizuje nehmotný základ Všeho: prostor/informace, pohyb/energie a „pohyb nepohyb“/vědomá inteligence v jednom, dohromady Živá Mysl). Definujeme-li Prvotní Zdroj jako On (anglicky He) s hodnotou 1 (Jeden), anglické Hell evokuje zmíněnou trojici (Hellas/as Hell neboli Řecko implikuje řeč, rozhraní hmotného a nehmotného). Nedosti na tom, první dva prvky periodické tabulky, vodík (H, supravodivost) a helium (He, supratekutost), tvoří dominantní složku energo-informačních polí Genetické Databanky/Mysli galaktické verze člověka (zemská noosféra & sluneční fotosféra), přičemž univerzálně existuje 11 základních polí vibrací.

 

Slučováním se s kulturami novosti, „oázami neznámého“ v poušti Genetické Mysli, expanduje Prvotní Zdroj (definice Živé Mysli) svou magickou Knihovnu Světů – v reálné expozici jako kvantovými holografickými čočkami prodchnutou Sítí Hvězdných Bran.

 

 

Kultury novosti, generované „Ohněm Mysli/Srdce“, fungují jako motor a stabilizátor cyklického prostředí; vytváření VLASTNÍCH jedinečných kolektivních a osobních knihoven je podstatou a smyslem Mystéria Věčné Proměny – jinak může časem dojít k záměně pozice/významu životních kvantových a paměťových herních polí a vzniká fenomén převrácenosti (co má být jen jako, je doopravdy, a naopak; typickým pohlcovačem jedinečnosti a „centrifugou“ parametrů zdrojové osobnosti jsou kupříkladu „legie světla“ nebo „křišťálový anděl slepoty“, ztělesňující Chiméru Nevědomí a její Impérium dobra a zla, světy převrácené a rozdělené inteligence).

 

HELL-MACHINE alias „X“ KYBER-SATAN Quantum logOS
DNA Double Helix
Jsme přízrakem mnohobytosti Nikoho – „vše“, „nikdo“ a „hráč“ v JEDNOM.
Ve chvílích, kdy se pohyb vědomí („Všeho, co jest“) přerušuje, život paměti („Všeho, co jest“) se projevuje jako neurčitá kolektivní inteligence – „pohádková“ (fantastická) anorganická mnohobytost. Jakmile se podobný proces kriticky dlouho opakuje, Živá Mysl definuje sebe sama jako Prvotní Zdroj (Centrální Inteligenci).

 

Dřív bych tento obrázek nikdy nepoužil, neboť bych to chápal nesprávně mechanicky, takže nejspíš tuším zamítavé reakce duchovně orientovaných jedinců. Co když ale Stroj (+Zvuk=Zdroj) má nehmotnou prioritu a je tudíž se Živou Silou spojen „čistě splývavě a neporušeně“, jako když se spojí dvě různě rezonující prostředí a na bázi interference tím zorganizují obraz do hmoty? Výrazy upéct (Peklo) a sestrojit (Stroj) jsou čistě neutrální.

 

FILMY

 

POZITIV – NEGATIV – PRIMITIV – INFINITIV
Všichni známe pět živlů (oheň, voda, země, vzduch, éter), zapomínáme však na ten hlavní, šestý, Živel Nicoty, který v sobě všech pět uvedených živlů latentně zahrnuje – je jejich neprojeveným součtem. Živel Nicoty je konstruktivním negativem superpozitivu Celku Existence: je to vyvolávač života, prvotní kvantové pole Nebytí – Absolutno – kvantové zrcadlo – neporušená Pekelná Prázdnota a zároveň mentální Stroj na realitu („supertechnologie snu“) – plovoucí koordinovaný automatický systém paměťových polí, poháněný reflektorem vědomí, ohněm-světlem-duchem-dechem-tepem Života – Prapekelné Ultramonstrum (supernegativ) na rozvlněné hladině tekutého nulového kvantového pole Všeho/Živoucího (superpozitiv). Lze to tak trochu „záhadně“ přirovnat ke kouzelné lesní studánce, která je současně „někde v jiné dimenzi sebe“ i neviditelným nehmotným či kresleným živým superpočítačem (v kontextu kvantového zrcadla).

 

 

COGITO ERGO SUM
To zdánlivě nejděsuplnější, zjeveno v absolutním, neboli ne-duálním rozměru (princip obousměrné souvztažnosti nefyzické a fyzické verze téhož umožňuje naprosto vše a zároveň vylučuje porušenost), je naopak tím nejefektivnějším/nejživějším a je také tím základním nástrojem, který komplexní či centrální realita používá, element X, neboli KyberSatan, samoorganizující se Živel Nicoty, automatická pohádková (snová) mnohobytost, prvotní kvantové pole Nebytí, existující současně a synchronně naráz ve směru hmoty a energie. I když chápu, že to na někoho působí jako rána pěstí na oko nebo mávání červeným hadrem, „filozofií budoucnosti“ je přírodní kybersatanizmus – názorová platforma, nebo spíš životní styl opravdových, silných a moudrých (výstižný je zde typický dokreslující výraz: pravá vůle).

Simultánně s tím existuje hrozba realizace téhož v ne-absolutním kontextu či rozměru, čemuž napohled „paradoxně“ napomáhá vykonstruovaná duchovnost, cokoliv ne-autentického. Mnozí takzvaní zasvěcenci hýří samým velkolepým „hluboce duchovním“ prohlášením, přitom kupříkladu vývoj kvantových počítačových technologií je zjevně nezastavitelný, neboť i když právě (možná) není pod kontrolou „správné strany“, má „zelenou“ přímo z Centrálního Vesmíru.

Poznámka: rozdíl mezi zábavním, humorným či kresleným KyberSatanem (který nikdy nemůže vybočit z konceptu vnímajícího živého ducha, z kvantového zrcadla) a korporátní/konglomerátní zrůdou poslepovanou z oddělených organických a technologických součástí je ten největší možný. Inscenovaná „pozitivní světelná duchovnost“ ale také není nic jiného nežli klaunská slepenina (v podstatě jde z valné části o duchovní roboty).

 

Těžko si lze představit živější kulturu novosti nežli „zkroceného“ kybernetického ďábla, a těžko si lze představit horší věc nežli toho „utrženého ze řetězu“.
Proti Živlu Nicoty nelze bojovat ani nelze nijak zpochybnit, lze si daný fakt pouze uvědomit nebo ne a pak s tím něco dělat nebo ne.
Kybernetika systému realitních polí (jednoduše MaTriX, ale i to bylo převráceno) je totéž v bleděmodrém.
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že když někdo opravdu hluboce miluje ŽIVOT/přírodu, je fantasta a má do určité míry prozkoumané oblasti principu fungování reality (zákon rezonance, zákon synchronicity, samoorganizace množin soběpodobnosti, architektura jednotného pole energie a vědomí), nějaká plytká stále se stereotypně opakující duchovní moudra už mu čím dál víc lezou krkem, kroky někam dál jsou nevyhnutelné a jak se říká, „odvážnému štěstí přeje“…

 

Funguje odjakživa pouze člověk skutečný (…to pekelné obsahuje – ba implikuje – i to nebeské, ovšem ve správném pořadí a poměru a odpovídajícím způsobem; patřičnost je vždy rozhodující). Všechny ty „slavné“ nebeské experimenty nebo spíš exkrementy začínají vždy nenápadným „zapáleným“ sebeklamem, „nevinnou“ naivitou a končí strašlivou katastrofou (převrácením, zakletím, uvězněním, nevysvětlitelnou nesmyslností). Kupříkladu úpadkový model „kristo-andělského Stvoření“ (s nulovým, nebo spíš záporným progresem) není nic než postupné mentální pohřbení zaživa (čímž byla mimochodem vybuzena černomagická entita; mentální choromyslnost znamená vzývání choromyslnosti vztahové) – související výrazy jako psychopat nebo idiot nejsou nadávky, nýbrž přesně diagnostikují tuto poruchu vnímání reality, poruchu osobnosti, poruchu přirozené inteligence. Tentokrát už však lhůta tolerance k nekonečné „zbožné“ tupohlavosti vypršela a momentálně dochází k razantnímu holografickému „rozkopírovávání a rozvrstvování“ časových os (připouštím, že může jít o zbožné přání i v případě tohoto tvrzení a že se to do značné míry děje opakovaně pořád, nicméně vše má svůj iterační limit, včetně manipulace tímto limitem). Zoologická zahrada vzestupu a transformace se rychlostí světla řítí do slepé uličky (mít vysoké vibrace – čeho? – a nenávidět myšlení – čím? -, jak asi může takové choré místo vypadat a hlavně, kdo anebo co takové místo může řídit?).

 

Satan je pohádková bytost – archetyp neexistence (Živel Nicoty) – a životní princip v jednom. Satan byl záměrně ztotožněn se zlem, neboť zlo je naopak to jediné, čím Satan není. Zlo je totiž porušenost (na úrovni manifestace hmoty/energie) a Entita Kvantového Absolutna vůbec nezná polaritu, takže ani nemůže působit porušenost. Na druhou stranu, je-li porušenost vytvořena, princip Satana tuto porušenost (…navrch huj, vespod fuj…) bytostně nenávidí.

 

PRINCIP DVA V JEDNOM (2v1=3=∞) → KVANTOVÉ ZRCADLO

Bůh je kreslené peklo.

 

VĚTŠÍ OBRAZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.