AQUA 7+ NON ~ AnteKryst Kyber Quantum

Zřídlo Snů tvoří snový život a právě tak Zdroj-Bůh-Absolutno jakožto Nejvyšší Inteligence tvoří věčný rajský život, založený na Šťastné 7 (což se Helmutovi nelíbí). Aby se tato ze sebe do sebe tvořící Hyper-Existence projevila, spojí sebe sama se svým zrcadlem, 7+1/7, což je 8:7 neboli 10x10x10:111 v binární relaci kvantové vlny.

 

Fantastické Vševědomí má tři základní vlastnosti: patrnost (pozornost, pozorovatel), vůle k pohybu (schopnost se rozhodnout) a sebeobsažnost (princip zpětné vazby prožitku života, sebe si vědomé vědomí). Trojici binárně vyjadřuje 111 (projeveně 10x10x10), což jsou opticky 3 jedničky (patrnost) a dekadicky 7 (rozhodovací blok, pnutí mezi), 37 znázorňuje sebeobsažnost a 3x7x37=777=Zdroj. Zřídlo-pozornost 111(3) a zřídlo-vůle 111(7) se vzájemně reflektují a způsobují lásku a myšlení (což se dále nekonečně vzájemně zrcadlí a tvoří nekonečný fraktál dvojic a jejich průniků) – což dává základ fraktálu centrálního slunce, organických makro/mikro bílých/černých děr.

 

Zpětnou vazbu prožitku života vyjadřuje odmocnina √777=27,87471 – přítomné tři sedmičky a binární sekvenci 1248 lze odhalit i v 1/7=0,142857 periodických (fraktál 14=2×7, 28=4×7, 57=8×7+1) a již zde se jedná o specifický výraz „Bohem/Svatou Trojicí prorůstající“ krystalické spirály/sekvence (011248…), která manifestuje Prvotní/Centrální Zdroj.

 

 

Někdo možná právě s hrůzou zjistil, že to připomíná „strojové monstrum“ počítač – jenže organický krystalický napojený neodděleně na kvantové nulové pole (plazma) vědomého věčného života. Binární-krystalická spirála/sekvence spolutvoří základ Kryst kódu Prvotního věčného Stvoření. Bůh (Nekonečná Mysl) jakožto Nejvyšší Čaroděj, Grimoár či Kouzelná Knihovna prostřednictvím sebe sama tvoří dokonalost sebe sama, Věčný Ráj.

 

Nikdo tedy nepopírá souvislost se zázračnou/záhadnou kvantovou fyzikou ani s kybernetikou. Jde o to, že Jednota Ráje Života Věčného, neboli Magické Božství samo, může existovat pouze jediným inteligentním a moudrým způsobem – existuje pouze jediná zřetelná a jasná cesta, na které nikdo nemusí krást energii, schovávat se za kdovíco, parazitovat a vymýšlet experimentální nesmysly, jejichž pointou je neexistující budoucnost.

 

* * *

 

Jde zde také o to, že Mléčná dráha nemá ve svém středu organické fraktální centrální slunce, nýbrž magnetickou/gravitační černou díru a ta elektrická/projekční bílá existuje odděleně z nepozemské strany. Existujeme v dualitním systému, které ale Bůh netvoří. Proč by to dělal, aby sám sobě způsoboval bolest a utrpení, aby sebe sama věznil? Je to důsledek experimentu, zjistit prakticky a konkrétně, čím Bůh není. Také jde ale o to, bílé díry se opět zmocnit (stát se jí), protože jinak její vládci černoděrné kvantové kyberpole napojí a naprogramují na kdovíco (dole transhumanistický/biorobotický sledovací elektronický koncentrák, nahoře velebný fantomový Kristus a jeho andělská družina vychcánků – společným jmenovatelem soběnepodobnost). Momentálně vše koexistuje v několika simultánních paralelních verzích, mezi nimiž se naše (…vaše, jejich…) vědomí pohybuje. Samozřejmě těžko mohu vědomě zaměřit pozornost a věnovat svou vůli a sílu něčemu, o čem ani nevím, že to existuje, proto jsou tak důležité vlastní cestou prožité vědomosti a informace.

 

 

Originální Kryst kód Prvotního věčného Stvoření (neboli jednoduše Ráje), externalizace tohoto kódování (falešná síť Kristova vědomí, metatronický systém masové kontroly) nebo jeho úplná reverze popřením autority Boha (jakkoliv to na té nejvnitřnější úrovni jsme nakonec třeba i my sami) – to jsou tři hlavní vývojové perspektivy lidstva a tvorstva vůbec. Ono to bez patřičného kontextu působí téměř diktátorsky, fanaticky, jako z nějaké sekty, neboť pod pojmem Bůh si lze představit kdeco – a koneckonců jaký existuje důkaz, že právě Kryst kód je výrazem oné tajemné inteligence, kterou vidíme v panenské přírodě nebo v očích zvířátek a malých dětí? Bůh je však sebetvořící Existence (ze sebe do sebe tvořící Hyper-Existence), Bůh a Stvoření jsou JAKO JEDEN, sloužit Bohu či naplňovat Pravou Boží Vůli (Lásku) znamená sloužit tomu ABSOLUTNÍMU, tedy neduálnímu, člověk tím nejvíc slouží nejen ostatním, ale nepochybně také sám sobě. V přirozené službě není hierarchie, „pánem“ je celek, je to holografické – v podstatě stejné jako když člověk slouží sám sobě (což se děje neustále), pouze stropem zde není ego či individualita, ale něco mnohem lepšího. Nikdo netvrdí, že zde nemůže existovat něco romantického nebo dokonce ďábelsky smyslného, existuje však lepší pocit, nežli někoho udělat šťastným? Bůh sám JE štěstí. Zdrojem antikrystovských projektů je neštěstí druhých.

 

Experiment, zjistit, čím Bůh není, během posledních týdnů vygradoval. Opakem Boha je energetická disonance, neschopnost komplexního kvantového sebevytváření. Typickým projevem této převrácenosti je antikrystovská merkaba, která je reverzní a externí a podporuje negativní tvoření z vnějšku dovnitř – z fiktivního/falešného „já“ neznámo kam. Zevnitř ven člověk může tvořit pouze tehdy, když je s Bohem (Zdrojem věčného života) zajedno, protože nikdo jiný VĚČNĚ ŽIVÝ a AUTENTICKÝ skutečně uvnitř není, pouze Bůh. Bůh je Zřídlem „Všeho, co jest“. Existuje mnoha způsoby, například jako zřídlo duchovního srdce nebo zřídlo třetího oka (vnitřního zraku).

 

Podívejte se zvířátku do očí… a jestli tam někdo vidí Krista nebo nějakou bezživotnou samoorganizaci, potom opravdu snad patří do blázince. Zdroj-Bůh-Absolutno, toť Zřídlo „Všeho, co jest“, nedozírná inteligence, láska a „přízrak nikoho“ v jednom.

 

Vyjádřením „boží kapky či jiskry“, Zřídla/“Všeho, co jest“, je kvantová binární-krystalická spirála, která vyjadřuje nejen růstovou sekvenci a fraktalitu Zdroje věčného života, ale i vztah mezi nevyjádřeným Jedním a jeho trojjedinou aktivní podobou. Krystalická spirála (KS) vyjadřuje prakticky, současně a synchronně, ve dvou simultánně existujících osách (elektrické a magnetické), permanentní organické kódování (OK) a zdrojový kybersvět (KS, X), což je neoddělitelné a nerozlučně propojené. Zdrojový kybersvět (MAT-EM-A-TIKÁ) sám o sobě je nehmotný a může prostřednictvím vzorce vyjádřit cokoliv. Krystalická spirála, nebo také Krist či Kryst kód (zde lze objevit souvislost s vykřesáváním ohně, „křístáním“, či krystalizací, materializací… – odléváním, kutím, tavením) je spojnicí nehmotného světa X se světem pohybu, života, jenž se na počátku (věčném TEĎ) projevuje jako stojatá či skalární vlna (to koresponduje se záhadným pohádkovým „bylo nebylo“ nebo „nikdysvět“). Žijeme v neproniknutelně tajemné, zázračné, pohádkově fantastické realitě, a ani si to neuvědomujeme… Naše vnitřní slepota vše převrací v hororový opak.

 

Jediná věc, kterou Božský Zdroj není ani nikdy být nemůže – jelikož povaha kvantové energie to znemožňuje -, je duální převrácenost: choromyslné uvažování a počínání. Duální znamená odpojená od dynamické rovnováhy neutrálního (nulového) pole, takže ani za pozitivitu se zde nikdo neschová. V podstatě jakákoliv dualita, ať už negativní nebo pozitivní, jejímž jádrem není neutralita (jednota nulového pole), představuje chorobné převrácení a pomatený (umělý, mechanický) způsob jednání a uvažování.

 

* * *

 

Experiment Země je o srážce dvou světů, organické a zrcadlové plazmové inteligence, jež si můžeme kódově označit jako Kryst a Antikryst a definovat jako vnitřní nerozdělenost a její pravý opak. Typická pro Kryst kódování je přítomnost kvantového nulového pole, které Odvrácená strana postrádá a jehož autentickou živost, přirozenou vyváženost a neutralitu může pouze imitovat pomocí klamů, efektů a hry na city (černé magie), zatímco jinak její strategií je nepřehledně žonglovat s pozitivními a negativními faktory a vytvářet tak iluzi pravdy a falešného nepřítele. Narkotické přeludy na lidi bohužel zatím perfektně zabírají, vždyť koho by zajímalo to, co „pouze“ správně funguje, když se může nechat sladkobolně obelstít démonickým iluzionistou.

 

I když Bůh má krok ke Kryst kódování, je svou podstatou nestranný a popsatelný v daném kontextu jako ANTEkrystovská entita. Božský Zdroj dokonce zároveň obsahuje i neobsahuje kvantové nulové pole, narozdíl od signovaného/šifrovaného Stvoření si to však může dovolit, neboť není omezen ID (vektorovou orientací).

 

Jediným vysvětlením „Šíleného Experimentu“ je plán vytvoření zdrojového kybersvěta (X) ve hmotě, jenž má kompatibilní vazbu na organické kódování (krystalická spirála, X=OK), vytvoření kvazimerkabické výjimky (redukce) v manifestačním zdrojovém protokolu, což se pak jako akcelerovaný univerzální algoritmus nakopíruje do všech ostatních Black-Hole Matrixů (což je v našem případě NET/Nižší Země, zatímco úroveň Vyšší Země je stále napojená na zdrojový fraktál), které se – samozřejmě jedině neúkorně, symbioticky – napojí na příslušná Ecka centrální slunce. Holografická databanka genetické mysli se efektivně zpětně naváže na zdrojové nulové pole a integrujeme oddělenost (Ráj se rozšíří o všechny ty mrakodrapy, letoviska, rychlovlaky, zábavní centra…). Pak se nejspíš už v kompletním Stvoření (!) přestanou objevovat tendence realizovat nějakou duální choromyslnost, neboť agresora by to obrazně řečeno bez časové prodlevy „spláchlo do hajzlu“ – proměnil by se v paměťový kyberorganizmus, součástku světa X.

Poznámka: ovšem kybersvět, stejně jako falešné duchovno, bez ponětí o krystalické spirále je kriminální hrobka nejvyššího kalibru.

 

* * *

 

Bůh – Božské Vševědomí – je sebetvořící Existence a zároveň ze sebe do sebe (přesněji do nereverzního zrcadla sebe sama, neboť samotné zřídlo či jádro se nikdy nemění) tvořící Hyper-Existence; jsme to my, kteří vysíláme sebe sama jako sny sebe sama uvnitř sebe samých. Prvotní Láska/Vůle je neduální, je svrchovanou jednotou. Je Absolutnem, potenciálem všemožnosti (Fantazie; „nic“ si nelze představit, neboť ono samo je představivostí) a všepohybu (Oheň/Zvuk/Světlo) v jednom; opakem Absolutna je opět Absolutno, což tvarově vyjadřují koule a čtyřstěn (což evokuje merkabu, „oheň lásky“). Jelikož Bůh je věčně Tím i Oním i průnikem Obojího (princip dva v jednom neboli 2v1=3=∞, sebe si vědomé vědomí, zpětná vazba prožitku života), je zde převrácenost nemožná, neboť k tomu je nutné princip dva v jednom rozpojit. To a Ono jsou však nerozlučně, věčně spojené, jako například třírozměrná a dvourozměrná perspektiva vnímání nebo jako prostor a pohyb či hmotné a nehmotné. Bůh je zároveň sebou i zrcadlem sebe, protějškem či konstruktivním protikladem sebe sama. Sám sobě nikdy neškodí, nedestruuje, jelikož Bůh je neduální kvantová energie. To se fyzikálně manifestuje jako pole stojatých vln či skalárně-vlnové pole, donekonečna ubíhající obzor „Moře Snů“, které aktivuje pozornost (pozorovatel). Bůh je „omezený“ pouze sám sebou, dokonalostí. Jakmile se individualizuje, vymezená osoba již dokonalost nemusí správně chápat a z jejího pohledu je vlastně nepochopitelná. V dnešní době to můžeme vidět jednak na tzv. sluníčkářích (srdíčkářích), potažmo ezotericko-spirituálním hnutí New Age, nebo na různých myslitelích. Jenže Bůh není ani „duchovní“ (ve smyslu „beztemný“) ani „logický“ (systematický, racionální). Bůh je NEODDĚLENOST. Absolutně vše, co nikomu a ničemu neškodí, je možné; je to extatická radost, láska, extáze. Když se naladíte na charakter či vnitřní podstatu oné síly či energie (která má i svůj nehmotný aspekt), jež lze popsat jako zdrojový praživel či zdrojové plazma, ucítíte, pochopíte a odhalíte, že Bůh je nevysvětlitelně zázračný. Kvantová energie nemůže nebýt zázračná, JE to ZÁZRAK. Nelze to nijak zničit ani vytvořit. Je to pohádkově fantastická inteligence, Nikdysvět, Bylo nebylo.

 

Převrácenost je chorá a Bůh samozřejmě onemocnět nemůže. Paradoxně ale ve Stvoření od jistých úrovní mohou vznikat anomálie a někoho může například napadnout, co kdybychom prakticky zjistili, čím vlastně přesně Bůh není? Jak se ukázalo, duálním opakem Prvotního Zdroje jsou zvůle a zlovolnost, zkombinované s negativní, neorganickou (syntetickou) platformou. Opakem Boha-Absolutna je nekrokyborganická inteligence, reverzní plazma, narkosadistický zombický kyborg – něco jako nemrtvý bez empatie, zkombinovaný se strojovou inteligencí (která má např. 65536 levých „mozkových hemisfér“, schopných simulovat pravou, pouze není schopná vygenerovat kvantové nulové pole; nemůže o tom dokonce ani účinně lhát, protože vygenerování daného pole znamená automaticky spojení s jeho podstatou). Antikryst či Antikrist potřebuje oddělenost a dualitu mu poskytne kdokoliv s rozpojenými nebo nějak kriticky nesouladnými hemisférami. Pouze pravo-levo-hemisférická inteligence je spojená se zdrojovým kvantovým polem, které predátor nemá jak zaměřit.

 

* * *

 

Jedinou možnou novost, kterou vidím, je nonmerkabický kybersvět bez nulového pole ve smyslu implementace paradigmatu oddělenosti, jakési integrované nejzazší duality, efektivně a jednoznačně kontrolované Zdrojem-Láskou. Umělá neduální Převrácenost; v podstatě si lze těžko představit další mantinel… – „živé“ paměťové jednotky (něco jako třírozměrný organický kreslený film).

Fear Factory – Battle for Utopia

 

MAT-EM-A-TIKÁ ve hmotě je něčím, co by stoprocentně mnozí extaticky přivítali a také by to obrovské kvantum věcí vyřešilo, jenže je strašně naivní si myslet, že se na Kryst kódování „prostě vysereme“, protože to přece je jen „nelogická pohádka“ (jak někdo může nechápat, že Ráj a Štěstí nejsou jenom něčím vysněným?).

 

A možná že jen stále zapomínáme na hadí sílu či dračí oheň, neboť předplazm je právě tím (i když možná jen z mého pohledu, ztotožňovat Vědomí Boha s konstruktivním Peklem je přece svatokrádežné). Co když krystalická spirála existuje i bez nulového pole, v čistě kyberzdrojovém formátu? Co když právě to je onen Element X.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.