Moudří draci

Když se na chvíli zastavíme a uvědomíme si čistou, ničím nazatíženou přítomnost, zjistíme, že jsme nehmotný pozorovatel a i když tento stav bude dál trvat, v proudu okolností může dojít dokonce i k odpoutání se od uvědomění si tohoto stavu – splynutí s Představivostí, „vypadnutí“, návratu zpět do či ke zdroji původu (jenž lze – v rovině myšlení – popsat například jako „zdrojová superpozice“ či „kvantové vlnové rozhraní“); z tohoto PraZdroje-Jsoucna-Zřídla-Absolutna (Ducha-Srdce…) je vše živé emitováno či „promítáno“, ba touto „centrální inteligencí“ přímo samo JE, jakkoliv ne svou kapacitou a v určitém „rozkutáleném“ stavu. Jsme SEBE-tvořící Existence (ze sebe tvořící Hyperexistence).

 

Bez mentální aktivity to sice dlouho nevydržíme, je to nicméně právě až tato aktivita, která nás propojuje se systémem hmoty a energie – nebo ho sama přechodně (či cyklicky) vytváří (předvytváří), pomocí jednoduchého „zapnuto – vypnuto“ (rozHODovací rozHRAní) a nekonečného pnutí MEZI (princip 2v1=3=∞), což evokuje pojmy jako fuzzy logika či qubit:

 

FUNNY FUZZY

„Fuzzy logika může operovat se všemi hodnotami z intervalu <0; 1>, kterých je nekonečně mnoho.“ – Fuzzy logika

 

SEE YOU BE IT

„Zhruba řečeno může díky své kvantové povaze qubit na rozdíl od klasického bitu nabývat hodnot nejen 0 a 1, ale i hodnot mezi.“ – Qubit

 

Součtový, nediferencovaný efekt zpětné vazby prožitku života vytváří fenomén cítění a ve spojení s dalšími faktory fenomén intuice, takže se rozhodně nemusíme obávat, že bychom byli nějaké „počítačové kreatury“. Na druhou stranu, existenci onoho „kybermonstra“ nelze popřít – jsme skutečně schopní „supermyšlení“ („nic“ si nelze představit, neboť je představivostí samotnou; pouze myšlení samo nelze vymyslet).

Jsme tedy zároveň nehmotní a zároveň potenciálně superhmotní, přičemž onu nejsubtilnější verzi hmotnosti lze popsat jako „ultrajemné plazma“. Přidáme-li k tomu fakt, že součtem všeho (potenciál všemožnosti) je nula a výčtem všeho virtuální peklo (zlé věci v nebi nejsou a peklo vytvořené pouze ze zla by samo sebe anihilovalo), vyjde nám, že jsme PŘÍZRAKY LÁSKY nebo například „konstruktivní milující příšery“ (pravé lásky schopný TRIK „všeho, co jest“, bezdůvodné štěstí zažívající přeludy či „obludy“), které samozřejmě mohou mít i čistě pozitivně polarizovaný projev – tak či onak je to POHÁDKOVĚ FANTASTICKÉ a nechybí v tom zdravá, osvěžující porce strašidelna. JSME ÚŽASNÍ…, jen zahodit všechny ty nesmyslné předsudky, programy a tendenční ideologie, jimiž jsme uměle indoktrinováni (jsme vlastně ŽIVÉ KOUZLO a „zakletí“, „zhypnotizování“ či nějaké „mentální zotročení“ nějakým uzavřeným systémem je kouzlem naruby, což se většinou týká přehození priorit mezi kvalitou a kvantitou).

Něco vytvořit na úrovni hmoty a energie lze pouze prostřednictvím polarizace (pohyb – protipohyb, akce – reakce); samotný fakt Existence tvoří skrytý superpozitiv, jehož potenciálem je konstruktivní supernegativ (jehož potenciálem je skrytý superpozitiv atd.), přičemž klíčem k harmonickému bytí je NEROZDĚLENOST (paradigma neduality): pozitiv i negativ zaujímají k neutrálnímu Celku současný totožný vztah (čímž je vyloučena možnost škodit), je to „nikdy nekončící tanec světel a stínů“. Kosmický Rozum či Ultimátní Mysl je omezená pouze omezeností samou, možnosti projevu jsou nepředstavitelné.

 

To, o čem celou dobu mluvíme, je beztvará či fluidní PAN-zdrojová inteligence (Pan=vše) a těmi extravagantními mírumilovnými (avšak ne padlými na hlavu) „létajícími pekly“ jsou DRACI (dračí inteligence).

Inteligence známá jako RA-andělská či sluneční/krystalická nebo světelná je z PAN odvozená a zároveň tvoří prvotní organickou matrici, zdrojový MATRIX (mód RA, modrotisk). Struktury fungují na principu odstupňování (dimenze, hierarchie), zdrojová identita je však nestrukturovaná (strukturovaná pouze na úrovni virtuální zdrojové matrice).

 

Drak je neduální, plamenná-ohnivá bytost s vyváženým poměrem všech základních silových konstelací či spekter vyjádření, od toho nejsvětlejšího po to nejtemnější (omnipolarita a beztvarost v jednom).

Největším bludem probíhající Galaktické Hvězdné Transformace či jednoduše Proměny Světa (expanze zdrojového vyjádření) je zažitá představa, že jedna polarita vymaže tu druhou a „světlo zvítězí“. Věříme tomu úplně mechanicky (Ψ FENO-MÉN DOG-MA-I-AM-GOD) a vůbec si přitom neuvědomujeme, že se ve skutečnosti hraje mezi dualitou (bojem) a nedualitou (sjednoceným modelem, kde spolu póly nesoupeří, pouze vytváří fantastickou akční hru – dobrodružnou zážitkovou realitu). Zdrojová ID/entita nebojuje; na druhou stranu, v prostředí, kde to je na boj nastavené (dualita), zdrojová bytost je ten největší bojovník, ale ne v tom nevědomém, podřadném významu. Je naší svatou povinností boj zastavit, neboť ve skutečnosti je zdrojem sebeurčení mentálně a duchovně či energeticky narušených entit – je to choroba, porucha (máme-li všichni totožný konečný zdroj původu, je dost choromyslné mezi sebou bojovat, je to jako když se plameny snaží strávit oheň).

Nic proti andělské inteligenci a bytostem světla, pokud však někdo podporuje falešnou duální strategii, tak tím „zadními dveřmi“ temnotu znovu vybuzuje a ještě se pak diví, jak to je možné, že se pořád nic nemění: je třeba k tomu světlu a lásce přidat vůli a rozum, nefalšované zdravé sebevědomí, schopnost neutrálně argumentovat, konstruktivně kritizovat, analyzovat, vyjádřit vlastní názor, pracovat se svou originální osobností, je třeba se zabývat principem fungování reality, neboť skutečná božská bytost je všestranně zaměřená. Představa, že jsme pouze nějací andělé světla nebo kristovské bytosti, které nepotřebují myslet, protože Bůh (kterému se odevzdají) za ně všechno další už udělá, je totálně perverzní a takovíto „věřící“ (nic jiného než víra to není) si o predátorskou konfrontaci doslova koledují, protože se vlastně vysmívají životu – svou leností se vyvíjet ho znesvěcují, a tak znesvěcení přichází a jako bumerang se „znenadání“ objevuje… Jistě by mnozí rádi věřili, že to je ďábel a zbavili se zodpovědnosti – jenže je to jen vlastní hloupost, která se manifestuje. Jak vůbec může někdo opovrhovat rozumem a myšlením a myslet si, že všechno jsou prázdné vibrace?

Pokud se někomu nelíbí výrazy jako „dračí inteligence“ nebo „konstruktivní peklo“, tak si tomu klidně může říkat jinak, nicméně eliminovat dualitu lze jedině tak, že se oba póly spojí do jednoho, ne že se rozpojí.

 

 

Hmota prostředí časoprostoru 3D/4D má kriticky snížené vibrace – proto je nezbytné pracovat s energií, jejíž podstata má nejblíže k organické superhmotnosti a zároveň ke Zdroji, potažmo nehmotnému kontextu. Souvisí to se souvztažností pohybu směrem dovnitř (bezlimitní všesměrová sbíhavost=superhmotnost=“nejčernější černá“/zdrojová superTEMNOTA) a pohybu směrem ven (bezlimitní všesměrová rozbíhavost=nehmotnost=“nejprůzračnější průzračná“/zdrojové superSVĚTLO) – souvztažnost sama o sobě zde tvoří ZRCADLO či chcete-li ROZHRANÍ (MEM/bránu), což je jednoduše spontánní vlastnost reality. V zrcadle je ukrytý DRAK (RCAD), což souvisí rovněž s kartami (CARD – viz na 63+1 uváděná souvislost s esy a žolíkem a jejich hodnotami 1/11 a 15) a srdcem (CARDIA). Kolem dokola je Z-LO, což evokuje nejen fenomén zla (je rozdíl mezi faktem existence zla či možností zla a reálnou zločinností), ale i binární sekvenci (Z=2 & 45°, LO=jedna&nula=10=X=binárně 2). Neduální formát tvoří bytost, entitu či vědomí typu „drak Zloláska“, jež má neoddělené polarity, čímž optimálně (pohádko-fantasticky) ztělesňuje ZDROJOVOU INTELIGENCI. Zopakujme si, že v neduálním paradigmatu nelze způsobit žádnou škodu, nelze působit zlovolně či svévolně – zvůle je možná pouze když se systém vnitřně rozdělí.

 

 

Andělské světlo nemá schopnost na podstatu „těžké substance“ přirozeně navázat. Soustředit se přednostně na světlo, anděly, krystalickou inteligenci (kristovské vědomí) a obecně dosluhující Evolučně-Spasitelský Model je v těchto energeticky turbulentních časech sázka na špatného koně.

 

Po níže uvedených informacích už to snad ani nelze nepochopit:

 

  • merkaba je tvořivý oheň
  • hadí síla je oheň splynutí a extáze (pravda, lze to chápat i jako nepolarizované ŽIVÉ světlo)
  • čakry jsou kvantový oheň
  • aktivní Zdroj je trojplamen
  • plazma (téměř všudypřítomné 4. skupenství hmoty) má ohnivý charakter
  • hologram živlu ohně je jako jediný z rezonančních těles neduální (duální sám se sebou)
  • sekvence DNA tvoří „ohnivá písmena“
  • sama životní jiskra je svou podstatou ohnivá a léčivé, živé světlo vydává fyzicky teprve tehdy, když to nefyzické světlo je v souladu s nefyzickou temnotou (rozum s citem, vůle s empatií, vnitřní elektrické s vnitřním magnetickým), protože jinak to nemá co zažehnout a je to fyzikální nesmysl
  • další typ světla vzniká spontánně v energoinformačních strukturách (tlak – teplota…) a hádejte, kterému stvoření se podobají? (určitě Ježíšovi nebo nějakému slavnému parazitovi z channelingu)

 

 

Zdrojová jiskra jako prvotní elektromagnetický kvantový (holofraktografický) exponent skalární-stojaté vlny (dřímající zdrojové entity-vědomí) rozvíjí jako svou nejvnitřnější plamennou-ohnivou vrstvu, kterou lze pokládat za tělo a bytost v jednom. Tato ohnivá bytost („drak“) je v určitém smyslu Zdrojem samotným a narozdíl od dalších derivací je také skutečně nepodmíněná (neduální). Další eventuální jemnohmotné vrstvy (ať už přidružené nebo samostatné), známé jako „andělé“ nebo „bytosti světla“, jsou podmíněné, jinými slovy nějakým způsobem polarizované.

Není to andělská inteligence, kdo má nepodmíněné emoce, ale dračí (viz například bezdůvodný pocit štěstí a z toho plynoucí smysl pro humor, zábavu, ironii a absurdno; souvisí to daleko více s dechem a bránicí, nežli se srdeční čakrou).

Drak je nehmotný a superhmotný zároveň – je všude doma.

Konkrétně zde ve 3D jsme v kontextu projevených dimenzí na vibračním dně, nicméně z hlediska oscilačního okruhu jsme nejblíže podstatě Zdroje (oscilace souvisí s energetickými centry a s nelokálním typem vnímání).

Neukotvená jemnohmotná těla mají pod tlakem energií sklon cítit se v tomto prostředí nepohodlně; je nutné položit váhu na svou sjednocenou ohnivou (světlo-temnou) stránku, být stejně tak duchovní jako tělesný a zaměřit se na analytické myšlení a přirozenou elektrickou (živelnou) část své bytosti. Lidstvu obecně citelně chybí rozvinutý faktor PRAVÉ VŮLE a důvěra ve své skutečné vlastní pocity (čistou intuici) – opět zde narážíme na jednosměrný vliv andělských/světelných realit; láska bez vůle je příliš zranitelná, stejně jako empatie prostá rozumu je spíš jen emocionálním instinktem (samozřejmě nejde o to se toho zbavovat, ale podpořit to všestranností).

 

CHYBA/ABYCH → C(XxX)-HYB-A(1/11)

Svět struktur a identit je tvořen prostřednictvím zdrojové manipulace s rozhraním vlnové funkce.

Vzhledem k tomu, že „na počátku“ je pohyb a stav v jednom, znamená nepohyb vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci, jež má zpětnou vazbu sama se sebou, což se projevuje jako vnitřní pozorování sebe sama (sebe/Existence). Pohyb vztažený v fiktivnímu pevnému bodu (děj či průběh generující paměť) způsobuje iluzi zakřivení a přidáme-li souvztažnost „nejmenšího malého“ (černá, virtualita) a „největšího velkého“ (průzračná, realita), spolu s vůlí a pozorností tvoří realita refrakční kvantovou či holografickou čočku (i když si to většinou vůbec neuvědomujeme, každý pohled očí na to ukazuje). Princip dva v jednom znamená současnou přítomnost dvou různých rovin (hlubin, obzorů) vědomí, což v XYZprostoru znamená tři základní prolínající se roviny: nevědomí, podvědomí a vědomí. PAN-zdrojová (dračí) inteligence může vědomě přesouvat ohnisko realitní čočky, aniž by sama byla čočkou filtrována, nicméně RA-andělská (světelná) inteligence touto čočkou filtrována je (anděl je v podstatě funkčně či z vývojových, systémových důvodů vytvořená vnitřní optická iluze, je vzhledem ke Komplexu Zdroje fázově posunutý; proto to tak špatně dopadá, když se RA snaží organizovat realitu). Faktem zůstává, že v realitě energie a hmoty by se drak nemohl bez anděla vyvíjet tím správným nesouměřitelným způsobem (v tom smyslu, že Zdroj by nerozšiřoval možnosti svého integrovaného projevu) – zároveň anděl by měl, nazrává-li čas a ty správné podmínky, postupně ohnisko oné zdrojové realitní čočky přesunout ze svého individuálního vědomí na úroveň podvědomí a nevědomí a realizovat sebe sama jako vědomou zdrojovou ID/entitu. Je to do značné míry také otázka kolektivní souhry andělských a dračích elementů.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.