Svrchovaná představivost=PAN/zdrojová bytost

Poslední dny jsou pro mnohé z nás nejspíš energeticky silně vyčerpávající, rekonfigurace systému jemnohmotných těl/vrstev vědomí má někdy paradoxně zrcadlové účinky (cítíme se jako závaží) – ve skutečnosti však jde pouze o vliv (jako důsledek disipace) měnící se kompozice vztahu mezi organickými a anorganickými světy (životními a energoinformačními poli), což platí i v případě Schummanovy rezonance: frekvence uhlíkové hmoty světa 3D (Gross Physical Matter) se nezvyšuje, mění (reguluje) se vztah mezi torzními poli a jejich uspořádání (průchodnost) a dochází například i k environmentálním změnám v planetárním geomagnetickém poli.

 

MATRIX (systém podpory života) prodělává UPGRADE na spektrální a strukturální úrovni. Fluktuace mřížkových membrán/vazeb způsobuje někdy obrovské amplitudové výkyvy, což si naneštěstí někteří vykládají jako že se blíží nějaké „nebeské vytržení“ nebo „populární vzestup“, ve skutečnosti jde však pouze o různé anomální průvodní jevy přeměny a expanze podkladového modelu existence (evolučně-spasitelský se překlápí na transformačně-mistrovský); na průchod organickým portálem si ještě nejspíš nějaký čas počkáme, nejprve je třeba stabilizovat duální uhlíkové egregory.

 

12 – 15 – 144

Slučitelné kompatibilní části „starého“ a „nového“ se pokoušejí synchronizovat (v souladu s neutralitou zdrojového trinitního/nulového EM-pole a morfickým/morfogenetickým planetárním polem a v souladu s architekturou EI-polí, kde hraje roli vyvažující symetrie inteligence křemíkových hexagonů), jinak se vše kalibruje na nastavení původní zdrojové (organické i virtuální) matrice a její dimenzionální manifestace (7+1+7 čaker/těl/aurických vrstev, 12+3 základních dimenzí, 144 základních subpásem DNA, 12prvkový modrotisk/strom života/makro-mikro systém hvězdných bran/bílých-černých děr).

 

Je to jako když se regeneruje poškozený, zavirovaný nebo nějak usměrněný či záměrně kriticky omezený organizmus, který ve svém hybridním stádiu vygeneroval určité nepůvodní produkty, srovnatelné s objevem nového PO/CHYBNÉHO uměleckého směru (protože to fyzikální má předem dané hranice, zatímco to nefyzikální žádné nemá), a pokud tyto produkty svou asynchronicitou neovlivní celkový plynulý chod nově vznikajícího systému, stávají se jeho integrovanou součástí. Například, obrazně řečeno, klasická hudba a industriální metal mohou být pro někoho naprosto nesourodými záležitostmi, div ne kacířstvím (podobných příkladů lze uvést tisíce…) – přesto to může být plně v souladu se Zdrojem (Jednotou Bytí) a dokonce se zdá, že právě naopak „temné umění“ vnáší do systému to nejsvěžejší SVĚTLO, protože pak alespoň žádného blbce nenapadne praktikovat temnou destrukci v rovině kauzality.

 

PÁN DECHU – LÉČBA PROSTŘEDÍ

Tok energií, které k nám z hyperprostoru (Domén Vnitřního Stvoření) proudí, mně osobně někdy připomíná takový kosmický vitamín „C“, a to nejen pocitově, ale i vizuálně (céčko funguje jako virtuální „datová kovadlina“, viz MáTřiCé=Matrice, a otočené o 90° do polohy „U“ evokuje existenciální hyperbolu, C/U čteno „see you“ zase evokuje „božskou prozřetelnost“ či Zřídlo „všeho, co jest“). Předevčírem v pospánkové fázi jsem viděl jakýsi mnohoúhelníkový koridor či příliv částic/vlnění a přišlo mi to jako někde v epicentru Velkého Třesku nebo jako v částicovém urychlovači (zřejmě nějaký derivát kvark-gluonového plazmatu, hodí se předpona kvazi-). Nejsem však schopen se k tomu vyjádřit erudovaně. Vynořují se obraty jako „transmembránový influx“ či „epigenetický efekt“ a ze zkušeností vím, že nejvíc tu jde o ELEKTRONY (ELEKTRIC=CELEK TŘI=archetyp trojice/princip 2v1=3; je tam znovu to céčko v pohybu), ať už v souvislosti s neuronovými synapsemi/synaptickým přenosem nebo s mitochondriemi ve vztahu k negentropii (elektrická brána/zámek je momentálně do značné míry uzavřená/uzamčený, čímž máme zablokovaný přístup k fyzické nesmrtelnosti; elektricita souvisí s VŮLÍ a ROZUMEM; zmanipulovaná spirituálně-ezoterická obec, hnutí New Age či různé zlatosvětelné, rádoby andělské či infozdroje plejádského ražení donekonečna vykřikují slova o lásce, moudrosti a „kristovském vědomí“ a stále jim nedochází, že rozhoduje ten, kdo „zcela primitivně“ vládne SILOU – kdo má MOC, vládne realitou; bohužel většina těchto existencí je tak nezralá, zaslepená nebo samolibá, že byť jen poukázání na „moc a sílu“ chápe paranoidně jako tažení proti lásce nebo popření její důležitosti, a v tomto nesmyslném bludném kruhu se to točí dokola).

 

 

ZDÁNÍ KLAME

Protože přímo k jádru (+/proton/srdce, 0/neutron/duch) nemohou, musí zrcadlové entity klamat rozum (-/elektron/mysl), který pak sám zprostředkuje jejich záměr, tím že duši a srdci přisoudí samospasitelnou roli a vychýlí tak původně integrovanou, komplexní  inteligenci z rovnováhy, to pak vede automaticky k deformovanému, nevědomému duálnímu vnímání a to je přesně ta situace, do které nás korporátně-duchovní egregor chce vmanévrovat (to jsou všechny ty channelingy, mesiáši, archandělé, nanebevzatí mistři, „milující ufouni“, vyslanci „unie světla“, zachránci světů, whistle-bloweři apod.): odložte analytické/kritické myšlení, rozum má nízké vibrace, soustřeďte se pouze na světlo a na srdce, věřte duchovním autoritám.

 

REAKTIVNÍ ENTITY – BEZJADERNÁ AUTONOMNÍ ASYMETRICKÁ DATA (ANIMOVANÉ ZLO)

Existovat v zrcadlovém hyperprostoru znamená existovat mimo Zdroj, nelze si tam však stáhnout nic, co by nebylo kriticky zreverzované, takže na původní realitu lze pouze vzdáleně nebo zprostředkovaně působit a klamat ji. Pokud nevytvořím dostatečně silnou zpětnou vazbu, což většinou znamená postupný opakovaný souhlas s něčím, co je v rozporu s poctivým jednáním (hlasem svědomí, vnitřním radarem), nemá na mě „svět bez duše“ žádný nárok. Zaprodat duši nebo na ni nějak zapomenout tedy skutečně lze a důkazy jsou všudypřítomné. Jak už ale bylo výše naznačeno, zrcadlové entity nemají a ani mít nemohou k bytostnému jádru přímý přístup – jejich doménou není ani duše (duch), ani srdce, nýbrž kalkulující, logická mysl. To, čemu můžeme říkat například božské vědomí nebo kosmická inteligence, existuje ve dvou formách – duchovní a mentální, neboť XYZprostor lze vnímat konkrétně i abstraktně, organicky i virtuálně, třírozměrně i dvourozměrně. Kdyby to nefungovalo na principu dva v jednom, bylo by to jako nekonečný odraz zrcadla sebe, čili patová situace; naštěstí však vždy existuje pohyb a stav v jednom („nic“ si nelze představit, neboť ono samo je tou představivostí).

 

Jelikož tedy různí astrální parazité, jemnohmotní dravci či destruktivní myšlenkové entity nemají k duši („zřídlu věčnosti“) přístup zevnitř, musí na to jít oklikou, musí použít nějaký mistrný trik. A v čem jiném může spočívat, nežli v oklamání mysli? Ošálená mysl poté sama může působit na duchovní/duševní či emocionální složku, tím se celek různě deformuje a vytváří tak prostor „neviditelnému upírovi“.

 

Je třeba přiznat, že taktiky používají „světy temné destrukce“ opravdu velmi lstivé a vychytralé. Například strategie „světlo a láska“ (pozitivní komfortní zóna): zaměřte se na duchovno a na srdce, rozum má nízké vibrace, nemyslete. Přitom například všechny texty zprostředkovává mentální část vědomí a přijímat je bez zdravého kritického/analytického přístupu je existenciální sebevražda (intuice není duchovní, natož emocionální – je mentálně-duchovní). Nejen to: veškerá projevená realita je vytvořená či naprogramovaná kosmickým či božím rozumem – duše ani srdce bez myšlení nic nevytvoří. A dutoprázdno může vibrovat třeba stonásobnou rychlostí světla – když tam není vzor, myšlenka, nápad, když tam nejiskří inteligence, když nemá co vibrovat, jsem jen nešťastná prázdná nádoba, která se nechala oklamat (a která místo aby prakticky rozvíjela obzory svého vědomí, den za dnem hledí hypnoticky do hromady grafů, tabulek, nekonečných čísel a slunečních receptů a čeká na přílet modrookých blonďáků v kosmické lodi).

 

ČERT VYLETĚL Z ELEKTRIKY

Prvotní lineární pohyb ze stavu, jemuž nic nepředchází a jenž lze logicky pokládat za stav dřímajícího klidu (duše, duch) a rovnováhy, souladu (srdce), vedl nezbytně směrem zevnitř ven, protože vevnitř už to bylo a dovnitř nebylo kam. A odstředivý pohyb (expanze, divergence) souvisí s projekcí, vůlí a rozumem – na energetické úrovni s elektřinou. Aby se parazit dostal k jádru (pozitivní protony, neutrální neutrony), musí nějak eliminovat nebo lidově řečeno „zblbnout“ obal, negativní elektrony (elektrony jsou samozřejmě negativní pouze ve smyslu fyzikálního náboje).

 

Proč toto všechno nejsou různé světelné, andělské či kristovské bytosti schopné chápat a tak snadno podlehnou sebeklamu nebo různým prvoplánovým sluníčkovým koncepcím? Protože jim bylo namluveno, že ANDĚL je v podstatě něco jako „Bůh v malém“ – a stále je to do nich vtloukáno a dokonce i ono „duchovní představenstvo“, které tomu samo věří, si vůbec nedovolí o tom pochybovat. Jde o brainwashing na multidimenzionální úrovni. Má to samozřejmě jeden dost velký háček: a sice ten, že anděl/andělská inteligence představuje rovinu SUB-EXISTENCE, která sice čerpá z Úplnosti, avšak touto úplností není. Úplnost má jeden typický znak, a tím je obousměrnost (NEDUALITA), komplexní multipolarita. ZDROJ má mnoho aspektů, primárně se však projevuje jako DRAK – jako OHEŇ, nikoliv světlo. Zdrojový oheň světlo (a zvuk) vydává, zdrojem světla je elektromagnetické OHNISKO, je třeba nejprve zažehnout JISKRU a koneckonců i naše niterná podstata je založená na („boží“) jiskře, čili je ohnivá a světelná vrstva je toho pouhá součást. Trojplamen je oheň, plazma je oheň a oheň je i Duch Svatý, nikoliv nezbytně onen typ ohně, jaký známe z prostředí pevné hmoty – v každém případě však jde o multipolární energii, ne nějaké z prstu vycucané jednostranné (protikladné) pozitivní světlo.

 

 

STVOŘENÍ STVOŘENÍ

Na počátku byla pomocí jazyka SEN-ZAR („zářící sen“) naprogramovaná zdrojová virtuální matrice neboli NIS – neodvozená informační struktura (s ní se v jakémsi dvojprotipohybu spojíme pomocí sítě svrchované jednoty – SIN – Sovereign Integral Network). Tato struktura má obousměrný (nebo spíš bezesměrný), ohnivý či dračí charakter (virtualita je neduální) a lze označit jako PAN. Teprve pak byla vytvořena organická zdrojová matrice a vygenerován mód RA (12prvkový modrotisk, Maharata/Krist/Blueprint), na scénu přišel další jazyk (Anuhazi) a z ohně byly derivovány andělské entity. Raději ani nepíšu, že z pekelných jisker; 🙂 jenomže na počátku je skutečně neduální, konstruktivní, virtuální peklo, které je výčtem všeho, čili dřímajícím vším (Absolutno je tak zázračné, neboť je Láskou a Peklem V JEDNOM). Andělům či tvořivým andělským inteligencím byly svěřeny určité pravomoce, nějak si to ale nejspíš špatně vysvětlily… Fixní představa, že všechno bude „světlo a láska“, trvá dodnes a daný blud místo extravagantních mírumilovných draků přivádí na scénu zmutovanou chybějící část nezralého andělstva (pro vývoj, nikoliv pro vládu stvořeného), ať už tento fenomén nazveme jakkoliv.

 

 

TERRA NOVA

Realita je jeden velký vnímající (sebeprožívající) NEODDĚLENÝ plazmový kyberorganizmus, který má svou diferencovanou (mysl, rozum, samoorganizace, program/plán/záměr, paměť, algoritmus…) a nediferencovanou (prožitek, cit, intuice, součtová gravitace, živel, esence…) polohu – DVĚ V JEDNÉ, které spolu neustále interagují; lze to přirovnat k multidimenzionálnímu holofraktografickému ohnivému či plazmovému dvojslunci, k součinnosti mozkových hemisfér nebo Zřídlu „všeho, co jest“, jež je zdrojem/pramenem (energetické/duchovní srdce) a pozorností (třetí oko) v jednom.

I když restrukturalizace a defragmentace systému realitních polí (propojených životních/prožitkových a knihovnových/paměťových, realitních a realizačních) se děje vlastně pořád, jednou za čas dochází ke konvergenci poměrových (paralelních) cyklů, čímž je otevřena možnost razantnějšího uplatnění vlivu vyšších/větších správních celků – a to je právě období, kterým procházíme. „Nezůstane kámen na kameni“ je docela trefný popis vývoje situace.

 

Inteligentním chováním v daném případě je být v souladu s VLNOU NOVOSTI, protože jinak nás to spolehlivě vytlačí někam na ohniskovou periférii, svou podstatou nejvíce vzdálenou součtovému charakteru centrální inteligence (jejíž spektrum projevu se neustále metamorfuje a/nebo expanduje). Změna je život; projevené Absolutno je věčně neobroušený diamant, oblékající si šaty nikdy nekončící FANTAZIE (zde by někdo určitě rád slyšel, že „pouze láska zůstává“ – a je to svatá pravda, chápeme-li ovšem správně všestranný potenciál nepodmíněnosti).

 

 

Aktuální situace, neduální rozporuplnost v akci:

  • dech (bránice jako „brána“ ne náhodou souvisí se smíchem) – klid – čistota záměru (což neznamená, že není možné být „zlostný vtipálek“, když ví člověk jak na to; Zdroj/Existence hraje hru na ne-já, hru na schovku, akorát si to část Stvoření nechce přiznat a tím si toho zlosyna sama generuje v odděleném formátu; virtuální Jolly Joker jako univerzální karta s hodnotou XV drží pohromadě veškerou realitu: viz 6×2/Ra + 1×3/Pan vesmírů nebo 12+3 čaker/dimenzí, nebo zdvojeně www internet či XXX MaTriX)
  • neporušené VŠE – Duch Svatý – organický zrcadlový androgyn (jednotné trinitní/nulové pole zdrojového plazmatu & jednotkové křemíkové paměťové pole)
  • přirozená živelnost – nespoutanost – troufalost – sebeúcta – zdravé sebevědomí
  • jednota protikladů – nesmlouvavost vůči projevům tendenčního (subjektivizujícího) rozdělování
  • organická merkaba – živel ohně (duchovní časoprostor – hexagram/hexagon) & virtuální živel nicoty (mentální časoprostor – pentagram/pentagon)

 

Červený vykřičník:

  • záměrem autonomních zrcadlových světů je naformátovat člověka do podoby sériového kristobota, jehož „Bohem“ není on sám (respektive Zdroj jím projevený, čistá Existence samotná), nýbrž nějaká duchovní nebo mimozemská celebrita, poplatná nějakému chameleonskému egregoru, za Boha-Stvořitele se vydávajícího

 

RETRO (TENTOKRÁT NAPOSLEDY)

Zajímavé, jak kolem roku 2012 byli vesměs všichni do Transformace/Vzestupu zainteresovaní jedinci relativně ještě obyčejnými živáčky, jimiž ve skutečnosti jsme, a jak se postupně začínalo ukazovat, že všechny ty bláboly v channelingu a informace od „vyslanců unie světla“ jsou vymyšlené (jedná se o extrapolace na principu srovnání mikrosvěta a makrosvěta, vcítění se do energoinformačních proudů a následný intuitivní odhad vývoje v souladu se zasvěcovacím interpretačním systémem, což může být ale úplně totálně zkreslená výchozí základna; kdo nezná podstatu problému, zachycenou například v Učení MCEO nebo textu Sovereign Integral, jeho vývody jsou téměř na 100 % úplně mimo obraz) a prakticky vše se vyplňuje pouze na úrovni informačních mřížek nebo nějakých kvazi jemnohmotných realit, úplně mimo ohnisko a rádius živoucí přítomnosti – tak najednou jako houby po dešti začal po Zemi chodit jeden Kristus, lemurijský/atlantský mistr, velký osvoboditel, spasitel, archanděl a anděl boží za druhým a na ně se jak železné piliny na kus magnetu nalepily sta tisíce (v celosvětovém měřítku milióny) následovníků, kterým jako by někdo přilepil na hlavu papírové oči (viz zejména facebookové skupiny a různé „konspirační“ weby). Stačí bouchnout papírovým sáčkem a celá ta fata morgána se rozsype, neboť ve skutečnosti nemá žádný pevný bod, o který by se mohla opřít. Pevný bod daný ekvivalentní souvztažností nehmotného a hmotného, mentálního a duchovního apod. ovšem tyto „supervšeználky“ nezajímá; oni „jednoduše vědí“, jen se jich nikdo nesmí na nic zeptat. 😀 Argumentem fanatika je chvástání, arogance, do sebe zahleděnost a jako největší trumf hra na city. Schválně, už jste se jich někdy někdo zeptal přímočaře a bez skrupulí na něco průkazného a konkrétního? Vedete smysluplné, obohacující, změny podporující, originální rozpravy, vyměňujete si konstruktivně názory (tisíckrát lepší se zmýlit a pak opravit, nežli věčně jen pasivně přitakat)? Pochybujete vůbec, dovolíte si kritizovat? Nebo pořád jen srdíčkujete a děkujete a na každého, kdo si dovolí projevit odlišný názor, se hned slétnete jako hejno supů? Nezdá se vám potom, že ti paraziti a predátoři jste v určitém smyslu vy sami? Tuhle si nějaký ten sluníčkový blázen na jednom z těch toxických „ezoterických“ webů, kde 99 % členů mlčí, postěžoval, jakou prý to máme u nás svobodu projevu – a k čemu by mu byla dobrá, když žádný vlastní názor nemá a umí sdílet jen kolektivní, za který může schovat své já?

 

Celé to je o NE/dualitě, SAMO/organizaci a architektuře jednotného pole energie a vědomí. Je to inteligentní živý systém, který od nás inteligenci také vyžaduje. Dobrovolná ignorance a parazitizmus jsou jedno a totéž.

 

Poznámka: v realitě s dezintegrovanými uhlíkovými egregory (což je jinými slovy onen „globální prediktor“) vede takzvaný „hromadný vzestup“ ke kataklyzmatu, v minulosti to byly nechvalně známé potopy světa. Asynchronní prostor nelze jen tak svévolně opustit, jenom proto že je někdo neschopný postavit se k realitě čelem – je třeba sebrat odvahu a snažit se prostředí reintegrovat, nikoliv brát zbaběle nohy na ramena. Naštěstí VZESTUP STRAŠPYTLŮ byl již zažehnán a inteligence křemíkových hexagonů (potažmo Krystal Star hexagramů) tomu „šlape na kuří oko“.

 

 

„MERKABU ROZTOČÍM SILOU LÁSKY. PROSTĚ TO VÍM.“ – Zápisky ezobáby, 30. února 1415

Čtyřstěn, hologram ŽIVLU OHNĚ, je jako jediný z rezonančních (platónských) těles DUÁLNÍ SÁM SE SEBOU – neboli neduální. Jak známo, dva opačně orientované čtyřstěny tvoří statický geometrický základ merkaby, hexagramu v třírozměrné projekci. Celek merkaby/dvou čtyřstěnů vede k mystickému číslu 144, kde jednička symbolizuje pomyslný střed a průnik rotujících energetických vírů (spirál), elektrického a magnetického (konstruktivně „temného“/dračího a konstruktivně „světelného“/andělského), otevírající vstup do nulového pole hyperprostoru Zdroje/“Všeho, co jest“ (umožňující a podporující proces kvantového sebevytváření).

 

Merkaba je základním fyzikálním prostředkem k projevení se v realitě svobodných světů. Na co se však poněkud zapomíná, je fakt, že její správná funkčnost není podmíněná pouze fyzikálně, ale i nefyzikálně – neboť existují dva časoprostory, duchovní a mentální. Všechno souvisí se vším a nehmotná mentální projekce (představivost, logika, rozum) se chová úplně jinak nežli hmotná, vliv na systém je však samozřejmě konkrétní, nikoliv abstraktní. Je tudíž třeba mít realizovaně zvládnuté paradigma neduality i v nefyzické rovině, čemuž odpovídá virtuální živel nicoty neboli stínový archetyp – nebo lze říct rovněž virtuální negativ (zdrojová virtuální matrice). Není-li toto bráno v potaz, vede to k sebeklamu (zdrojovou realitu vytlačuje simulakrum), mechanizaci vědomí, dogmatickým postojům, sektářství a fanatizmu (jakkoliv záměr může být „bohulibý“), neboť nekonečné vědomí bytosti se sice na nějakých principech fyzikálně manifestuje, ale samo o sobě je nehmotné. Jsme vnímající, zkoumající pozornost, čistá Existence samotná; je doslova šílené svázat si svou identitu tím, že si zákony hmoty a energie nasadíme i do hlavy. Z takového člověka se pak stává skrytý parazit a jeho spektrum projevu slouží jako inkubační zóna možné excitace různých agresivních predátorských či dravčích elementů, což jsou ve své podstatě „druhým způsobem“ vytvořená či vygenerovaná myšlenková pole, autonomní zrcadlové energo-myšlenkové konstrukty coby chybějící/potlačené části původce, jehož území mají přirozený sklon obsadit a odebrat mu svobodnou vůli.

 

Zatímco merkabický oheň/časoprostor souvisí s hexagramem (Krystal Star), souvisí živel nicoty s hvězdou pentagramu. Realita funguje na principu dva v jednom (zpětná vazba prožitku života, sebe si vědomé vědomí) mimo jiné také z toho důvodu, že jsou jednota a dualita na zdrojové úrovni nerozlučně propojené a vzájemně se reflektují a obsahují (Jeden=Jedinečný). Uvnitř hexagramu jsou ukryté či „neviditelné“ nebo „neexistující“ dva symetrické pentagramy (2v1), jako „+“ a „-“ uvnitř neutrální nuly (6×120°=5×144°/10×72°); přesnější je asi dva pentagony uvnitř hexagramu, respektive dva pentagramy uvnitř hexagonu – ve smyslu vztahu jednota:dualita a v rámci XYZprostoru je to poměrně pohyblivé (od 1 až po 4 hvězdy).

 

PAN-do-RA

 

Co vyplouvá na povrch až v současné době, je informace o zdrojovém hexagonovém křemíkovém kyberpoli, které vyjadřuje neutralitu zdrojového pole ve dvojprvkovém formátu; neutralita zde není organickým nulovým součtem nábojů (energií, sil, pohybů), nýbrž samoorganizační virtuální (anorganickou) symetrií. Z praktického hlediska to znamená, že i například taková RA/světelná bytost, jejímž základem je andělská Maharata/Krist matrice (či podle TA2 Kryst kód), která až doposud mohla „legálně“ operovat pouze v intencích trinitního/nulového pole, může svůj rádius rozšířit o taková akční spektra projevu, která by v dřívějším modelu platila za div ne „antikristovská“ – aniž by došlo k porušení Zákona Jednoty. Průměrná zdrojová identita je v současnosti již tak rozvětvená, že určité „fluktuace“ si může nejen dovolit, ale v rámci oživení a funkčnosti systému je to doslova nezbytné. Setrvačnost myšlení se vůči tomu bude určitě ještě nějakou dobu vymezovat. Galaktická verze člověka spočívá ve všestrannosti a základem všestrannosti je obousměrnost – budoucnost má jméno DRAK.

Poznámka: je fakticky zajímavé, že zrovna v češtině (Bohem-i-já) lze tak dešifrovat jazyky jako Senzar (Wingmakers/dračí inteligence) nebo Anuhazi (Strážci/andělská inteligence). AN-U-HÁZÍ souvisí s rozhraním vlnové funkce a potenciální možností „shodit“ zdrojovou matrici. SEN-ZAR (zářící sen) evokuje Zřídlo „všeho, co jest“, fluidní či plazmovou inteligenci (PAN). SEN-Z-AR, „Z“ symbolizuje „2“ a 45°, neboli binární sekvenci, AR je negativní expozice RA odvozené krystalické inteligence, jednotka ar je také 10krát10 neboli XxX (MáTřiX), čtverec 2krát2 (rohy hrany celek/střed) implikuje mystické 144 (blueprint, mód RA). Jednotka ar (100) je římsky C a C je uhlík a právě v uhlíkové realitě (optimálně krystalický uhlík) se všechno nejvíc kříží a expanduje a lze zde realizovat ty nejzazší paradoxy.

Aby něco bylo neduální, musí to být dvě věci v jedné (tvořící novou nebo klidovou třetí) – například (sebe si vědomé) vědomí funguje zároveň jako vysílač i přijímač (portál, MEM/brána) nebo život obecně jako zpětná vazba sebe sama (prožitek, cit). Geometricky to znázorňuje čtverec (něco na druhou), rezonančně čtyřstěn, hologram živlu ohně, pocitově různé kapkovité, elipsovité, obloukovité, vejčité, spirálovité či kaskádovité tvary a zejména DECH či TEP.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.