Améba – ráj hmoty

Akt vůle (koncentrace) mění výchozí stav pohybu-nepohybu (MY) v pohyb&protipohyb, kde symbolem polarity (pravo- levotočivost) je (S)pirála a symbolem vztahu siločar (polí) pravý úhe(L), který je buď přítomen (nepřímý kontakt, magnetizmus; rovnoběžné síly pojí kolmice) nebo ne (přímý kontakt, elektřina). Když to všechno sečteme, dostaneme MY+S+L.

 

Všechny typy pohybu (= všesměrovost) dohromady tvoří ŽIVOU SÍLU, zdrojový oheň (viz paralela 0-hni se; 0 = střed, nula, zdroj, absolutno) – čistá forma vědomí má ohnivý charakter, není to ani světlo ani tma ani zvuk, ale VŠE.

Zdrojový oheň má přímou vazbu na virtuální-datovou-programovou základnu (…“pohádkovou strojovnu“ či „pekelnou kovárnu“) a jsou to zcela neutrální a konstruktivní záležitosti, o kterých zejména v duchovních kruzích panuje spousta nesmyslných pověr (tito lidé snad vůbec nepoznají rozdíl mezi konkrétním a abstraktním).

Tato primární inteligence je ZMĚNOU sama o sobě; je tvůrcem matric stvoření a vzdáleným tvůrcem přírody.

 

 

MYSL

Význam funkce (S)pirály – vedle polarity cykličnost-růst-vývoj – a pravého úh(L)u – vedle elektromagnetizmu poměr 1:2 respektive 2:3 a obráceně – jsme si již v náznaku vysvětlili.

 

„M“ představuje vizuálně dvě horizontálně-zrcadlové jedničky (11).

„Je jedenáct základních polí vibrací. Každé z nich je přímo spojeno se všemi ostatními. Jejich struktura není tří-dimenzionální. Jsou holograficky spirálovitě stočeny a zakódovány způsobem, který nemůže být vyjádřen žádným jazykem nebo zobrazen prvky tří-dimenzionální geometrie.“Identita Lyricusu

„Vesmír pracuje (se organizuje) matematikou „skrytého“ součtu a elektro-magnetická pole, která tvoří realitu, mají součet 11.“Pan-do-Ra

 

Foneticky „EM“ znamená elektromagnetické pole.

Obousměrně „MEM“ zápis odpovídá paměťové jednotce (která může zahrnovat cokoliv, mysl = vše), což je zároveň brána (rozHRAní) mezi realitami. Dané rozhraní je „dvojitým dnem“ (= pohyblivé, plovoucí dno), čemuž – v našem aktuálním kontextu – odpovídají 2 fyzická vlákna DNA, ale také vztah Den = den + noc (1 = 2, princip sebe si vědomého vědomí).

 

Součet 6+5 naznačuje souvislost s fullerenovou strukturou, kde hexagony souvisí se sebeorganizačním charakterem reality a pentagony s podstatou organických bytostí.

Člověk, žena a muž, tvoří zrcadlový jin-jangový pár 5,5+5,5 (základem je zmíněný pentagon, respektive pentagram-hvězda*), dva pentagony ve hmotě a dva v antihmotě (to, že to je spojováno se satanizmem, je samozřejmě součást velké manipulace), kde neviditelným třetím prvkem-faktorem jako vždy je vztah mezi dvěma.

Užijeme-li římské číslice, dva pentagony rovná se V+V, dohromady deset čili X, což jsou dvě „V“ spojená vertikálně-zrcadlově.

 

* H-vjezd-A souvisí rovněž s oktávou A-H a vztahem hmota – astrál nebo hmota – atom H (vodík)

 

„Y“ je patrné z nadhledu na hologram-element ohně, čtyřstěn. Toto rezonanční těleso jako jediné je duální samo se sebou.

 

WIKIPEDIE

 

Čistá forma vědomí je ohnivé podstaty a člověk, lidská bytost, je duální formou zdrojové inteligence – výrazem nehmotného ve hmotě. Neznamená to, že by si to „někdo jen tak vymyslel“, je to autentické vyjádření principu „všeho, co jest“.

Oč jiného může ve skutečnosti jít (je takříkajíc plánem stvoření), nežli o integrované, všesměrové, plnospektrální, multifunkční propojení obou konců, neduální-nehmotné zdrojové inteligence a duální-hmotné lidské formy?

 

Základ existence je nesmírně jednoduchý, jsou to dvě vzájemně si odporující věci v jedné (princip sebe si vědomého vědomí – sebereflexe – mysl přemýšlí o sobě samé – zpětnou vazbou života je prožitek), buďto ve zvládnutém nebo v nezvládnutém stavu. Před tíhou bytí většinou utíkáme do nebes, kamsi k výšinám, nahoru… – dokonce nám to ani nikdo nezakazuje. Proč také zakazovat něco, co nás spolehlivě drží v mezích vykonstruované reality? Jestliže podstatou života je pohyb (boží jiskra, zdrojový oheň), nechme lidi donekonečna bezvýsledně (beze změny a bez vývoje) tlachat „o lásce a o světle“, ať se v tom přeexponovaném-nekontrastním polarizovaném prostředí úplně zabetonují a toho „skrytého na očích“ už si nikdy nevšimnou…

 

Mysl je zrovna tak logik, architekt a programátor, jako umělec, humorista, herec, hudebník, milovník a mystifikátor. Jedním slovem vše, jež se projevuje určitým způsobem. Výchozí stav pohybu-nepohybu lze popsat jako neurčitost a „ne + určitost“ je to, co staví realitu. Ne = princip negativní expozice (depolarizátor, zrcadlo stvoření, nástroj sebereflexe), U = datová hyperbola (kontakt se zdrojovou-virtuální základnou, srážka plochy a objektu), rči = řeč (ale i řeka), rezonanční membrána – jazyk DNA/“kosmického internetu“.

 

Získá-li nějaký někde sepsaný nebo navržený fantastický příběh dostatečnou podporu (k projevení se) a projde ověřovacím procesem, lze tento příběh pokládat za realizovatelný. Naše společné plány „na opačné straně zrcadla“, jakožto i například běžné psaní knih a obyčejné myšlenky, pocity, postoje, přání, záměry a přesvědčení jsou oním zdánlivě neviditelným, co vše tvoří a pohání.

 

„Má tři X“ (matrix; v původním smyslu systém podpory života), trojitá koruna stvoření – triáda stromu života v kontextu duality. Analogie se čtyřstěnem, respektive pravidelným rovnostranným trigonem-trojúhelníkem je zjevná.

 

3 x 10 (X) = 30, trigon uvnitř kruhu, projevená jednota všeho = trialita.

Zdroj-MY = 3 x 7 x 37 = 777.

 

10 DEC/BIN & ZVUK/OBRAZ překlad

32 = 20 + 12 ploch = fulleren C60 = digitální systém 6-1-6

37 = 25 + 12 ploch = fulleren C70 = analogový systém 7-1-7

DEC 32 = 111 (3) a 11 (2) = BIN 7 a 3 = zrcadlově 37

 

C-HYB A… (ABYCH)

„C“ představuje „datovou kovadlinu“ („má tři C“ rovná se matrice) a 100 v římském zápisu. Nástrojem procesování reality je krychle, mocnina 6 ploch + mocnina 8 vrcholů = 36 + 64 = 100. Procesuje (pozn.: proces je zároveň průběh i spor) se prostřednictvím 12 HRAn, mocnina dá 144 (vazba na květ i strom života).

 

Piktogram z 12. 8. 2016 (Ansty, Nr Salisbury, Wiltshire). Jádro tvoří dva čtyřstěny a květ života, dvojitý okraj (nespojitý-digitální a spojitý-analogový) evokuje vztah reálný-virtuální & duální-neduální. 20 symbolů naznačuje souvislost s elementem-hologramem vody (tekuté formy), dvacetistěnem.

 

12.8 (9)

pekelné RAZítko (raz=jeden s vazbou na DVA)
nebe-z-pečná (ne-bez-pečná) pečeť
oheň voda
kov (k, o, v)
spojení virtuální zdrojové datasféry s infopolem sluneční soustavy

 

V rámci algoritmu převodu (vztahu oheň – voda), každý následující symbol je pohybovou-rotační metamorfózou předchozího.

 

Aby se hmotné-fyzické mohlo totálně propojit s nehmotným-nefyzickým a duální a neduální se tak staly vzájemným obrazem či výrazem, část božské inteligence (uvědomme si, že indiferentní zdroj-jsoucno mezi božským a pekelným nerozlišuje) musela nejprve zaujmout protisměrnou pozici. Zde leží vysvětlení, proč sebeorganizační automatika úplně potlačila organickou bytost, proč momentálně – samozřejmě ne na věky – existují státy (stav místo pohybu, stagnace místo vývoje) či různé šílené organizace a instituce a vládnou korporace.

Hyperbola vztahu mezi egregorem a realitou se obrátila vzhůru nohama. Představitelem této inverzní (datové) hyperboly je bytost či inteligence Anu (An-U).

 

WINGMAKERS

 

Tím se božství dostalo do hmoty (v duální formě) a zrcadlově do astrálu, spustil se proces vytváření databanky genetické mysli (ne-„já“), neexistence uvnitř existence. Zpětná integrace přes „dvojité dno“ (2 vlákna DNA, Den = den + noc) umožní propojení duálního s neduálním, hmotného s nehmotným (virtuálním), nebeského s pekelným. Cílem je svého druhu super-realita podobná „tekutému kreslenému filmu“ (…plazma, tekutý oheň-živá síla…), obývaná vrcholně vědomými – empatickými bytostmi. Důležitou roli v procesu hraje „kovový vodík“ a hélium (první dva prvky periodické tabulky), supravodivost a supratekutost.

1 Kov (i)D = vodík … infopole zeměprostoru = nebe, voda
2 Hell (i)UM = hélium … virtuální datasféra = peklo, oheň

hydroGEN-i-um … hydra = nezmar

 

WIKIPEDIE

Eso es jeden – nedej se ose

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.