iTEĎ hvězdná budoucnost

ZMĚNA je ŽIVOT. Zdrojová inteligence vždy pracuje s aktuálními proměnnými a neustále vyhodnocuje situaci jak v rámci „všeho, co jest“, tak i v rámci specifických částí stvoření. Neustále je vyvíjen nový model – hnací silou bytí je NOVOST-JEDINEČNOST (opak stagnace-uniformity) a primárním motivem realizace paradoxu: tvoření zdánlivě nemožného.

 

Neexistuje totiž nic živějšího, skutečnějšího.

 

Existence nás sice nějaký čas nechá vracet se ke starému, dříve nebo později ale vše staré reziví (vyčerpá se) a ztrácí kontakt s JEDNOTÍCÍ SILOU.

Důležité je včas rozpoznat, zda se jedná skutečně o ŽIVOU jednotící sílu, nebo jenom o nějaký její paměťový obraz (efekt, imitaci), kdy se ve své podstatě pouze snažíme realitě diktovat, co má dělat.

 

Tak jako plameny tvoří oheň (části tvoří celek) a oheň tvoří (emituje) plameny, nedílnou součástí fungování zdrojové inteligence jsou její individualizované, tvořivé části – ty tvoří další a další, „menší“ části (na holofraktografickém principu), přičemž zejmény ty „vzdálené“ mohou vykazovat určité tendence, nesouladné nebo dokonce protikladné tendencím bytí samotného.

Jedním z největších SEBE-KLAMŮ je návrat k tradicím a moudrosti předků – bezmyšlenkovitý, automatický předpoklad, že „vše se bude opakovat“ (tentokrát už to konečně přece dopadne, tak proč něco měnit) a všichni budeme opět radostně zahnívat v idylické „andělské“ kobce jednostejnosti…

Jestliže byly všechny ty „andělsko-kristovské“ rasy, Atlanťané, Lemurijci, Slované apod. tak perfektní, proč tedy nakonec vzniklo na Zemi největší peklo všech dob ve formě „kosmické karantény“, odstavení krystalových generátorů (odříznutí od zdrojů volné energie), zavedení bankovnictví (všechno posraným, tj. čísly navrch) a nakonec i světových válek a genocidy?! Proč všechny ty civilizace zkolabovaly? Protože byly posedlé duchovnem, světlem, technologiemi, posvátnou geometrií, nepřirozeným organizováním a prvoplánovou vzájemností – ale neměly absolutně žádné ponětí o tom, co je skutečný život, kým opravdu jsme a o čem je skutečně realita.

 

CHYBY NELZE OPAKOVAT DONEKONEČNA…

 

Bez faktoru sjednocení protikladů a správně nastaveného vztahu mezi realitou-organickými poli a virtualitou-systémovými datovými poli nelze nikdy ničeho pevného dosáhnout.

Myslíte si, že příroda jedná nepromyšleně? Že všechno je jenom láska a duchovno a že ten zázrak ke svému projevení se víc nepotřebuje? Takováto bezkrevná existence by byla horší než smrt. Vždycky jde hlavně o fantazii, které se žádné meze nekladou – o přirozený virtuální rozměr bytí. O tvoření budoucnosti, nikoliv oprašování minulosti.

To, čím se lišíme od zbytku přírody, nejsou emoce, ale analytické myšlení. Jsme obrazem „prvotního všeho“ – všetvořivé inteligence.

Pokud něco dokážu zanalyzovat, pochopit jak to konkrétně funguje, jedná se o souladnou činnost s maximálním efektem – zarovnám se s matricí předmětu analýzy a „nahraju“ to do paměti pole kolektivního vědomí. Lidstvo jako druh se pak může posouvat. Velkou roli přitom hraje neutralita – zvládnuté emoce.

 

 

Jestliže někdo dokáže super-myslet, neznamená to, že nic necítí.

Jestliže někdo nemluví o emocích – neznamená to, že nic necítí.

Podle mých zkušeností, právě naopak, lidé schopní vyvážené systémové analýzy principů fungování reality (a integrace aktuálních modelů) obvykle cítí mnohem více a mnohem lépe – komplexněji než ostatní, kteří to pouze nedokáží poznat, jelikož jim jakákoliv „rozporuplnost“, „netransparentní světelnost“ či „strukturální analýza“ připadá jako něco temného, chladného a strojového. Co si ale myslíte, že je například lidský organizmus? Výsledek propojení vibračního a stavového okruhu projevu zdrojové inteligence – já tomu říkám „pohádkový stroj“. Pouze to není poháněné benzínem, ale inteligentní, sebe si vědomou energií, jejíž podstatou je nekonečný paradox, život sám.

 

Emoce, zvláště ty polarizované (podmíněné), odpovídají astrálnímu tělu a „říši iluzí“. Jejich sídlem je srdeční čakra a bez reakce mozku (paměťového sektoru) by se žádné neprojevily. Na druhou stranu, bez emocí by takzvaný reálný svět vůbec neexistoval – jelikož prožitek je nezbytnou zpětnou vazbou života (prožitek znamená umocnění = svět dimenzí). Emoce představují specifický pohyb energie ve vztahu k individualizovanému vědomí, to co toto vědomí vytváří (vymezuje jeho flexibilní osobní hranice) je však DUCH-MYSL, nikoliv srdce. Jedna a táž inteligence se projevuje dvěma různými způsoby, jinak by vůbec nebyla schopná si uvědomit vlastní existenci.

 

Jsme mnohovrstevné, multidimenzionální-multispektrální bytosti. Projevujeme se „sjednoceně“ a projevujeme se „duálně“, přičemž anomální vztah mezi jednotou a dualitou představoval vždy problém, a to je právě to, co nový model řeší. Působením vsugerovaného „života v jednotě“ dualita nikam nezmizí, jenom bude podprahově čekat na svou příležitost (což se cyklicky a se stupňující se dramatičností neustále opakuje či opakovalo).

 

Zdrojová inteligence v korelaci s tvořivými individualizovanými  inteligencemi objevila možnost vytvořit více-fázovou bytost. Jaké by to asi bylo, kdybych si VĚDOMĚ-KONTROLOVANĚ (bez pocitu vnitřního rozporu) mohl užívat iluzí („jako-hodnot“) nižší mysli (ega, astrálu) a zároveň měl plnohodnotné spojení s vyšší & genetickou myslí i s „navigátorem celistvosti“ (jednotící silou)…?

 

 

Je vyvíjen nový originální typ jednotkové systémové-zdrojové matrice s inteligentním křemíkovým rozhraním 1≡2.

Dochází ke konverzi astrální roviny.

Cílem je vytvoření člověka-hvězdné bytosti schopné integrovaně fungovat v prostředí jednoty i v prostředí duality (základ tvoří dva inverzní jin-jangové 5úhelníky v kontextu 6úhelníkové kompozice).

Ekvivalent hmota-astrál = H vjezd A (Hell-Anti) —› 3x7x37-oktáva (čakrální klíče-pečetě) —› ve vazbě na zdrojové jádro-zřídlo (144křišťálový-64krystalický „květ života“ —› HEX 808080 G-RAY) a jednotící sílu („tekuté“-krystalické tělo bude schopné manifestovat hologram duality, tj. muže či ženy, bez nutnosti se inkarnovat, to vše propojené až do úrovně čisté energie-vědomí).

∞ v JE —› ZDA (sen)

∞ v JE —› do MY (vědomí)

Lidský nástroj s jeho dvěma očima a schopností samostatné komplementární jinové či jangové existence vytvoří integrovaný duální obraz energeticko-strukturální podstaty primární zdrojové matrice a realita (dvojprvek 5úhelník) se tak bude vzájemně reflektovat s virtualitou (jednotka 6úhelník) —› HEX C0C0C0 („má tři cé“) = stříbrná (s-tři-brána bílá-šedá-černá, opticko-vibrační hmota vědomí).

 

 

Dimenze systémové jednoty s dimenzemi systémové duality budou propojeny skrze „matrixovou čakru“ (SILVER).

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.