Hibernační zóny, sítě NET a zóny Aurora

Zkratky viz strana 11 v PDF Tajemství Amenti 2.

 

Hibernační Zóny a sítě NET

 

Hibernační Zóny (HZ) jsou uměle Dravci vytvořené nepřirozené energeticko-hmotné konstrukty v planetárním Raša Těle Země. Vznikly v období 13400 – 9562 BC, po konečném dobytí a pádu Atlantidy. Jsou vytvořeny a při životě udržovány pomocí planetárního energetického pole zvaného NET. Odtud také pochází označení NET-Earth (zNETovaná Země), na které se právě teď nacházíme. Toto období je zvané Great Netting (Velké Zesíťování), kdy došlo k metatronickému zasíťování celé planety, které funguje dodnes. Na pozemské straně je NET-pole udržováno skrze satelity a systémy typu HAARP (tzv. ‚mírové‘, vědecké, výzkumné, navigační, monitorovací, bezpečnost udržující stanice). Na ne-pozemské straně je udržováno technologiemi typu BEAST apod. Tyto transmisní sítě a jimi vytvářená jařmová energetická pole ovládají Planetární Chrámový Komplex, kontrolují geo-magnetické pole Země ovlivňující paměťové záznamy a informační toky.
V naší Hustotě HU1 máme 3 NET sítě, v každé Dimenzi jednu: Derma-NET (D1), Intra-NET (D2), Ego/Epi-NET (D3). V každé přirozené dimenzi Země toto NET pole ovládlo její pod-dimenze v určitém vibračním pásmu a poškodilo je.

 

Derma-NET v D-1 zajišťuje destrukci, choroby a smrt fyzického, atomického těla, zajišťuje fyzickou manifestaci Genu Smrti v lidském genomu a molekulární nemožnost aktivace Junk-DNA kódující spirituální schopnosti a mravní kvality. Mění vlastnosti atomů, molekul, jejich vazebné a reakční vlastnosti tak, aby vytvářely samy-sebe destruující a požírající se biologické formy, zvracují směry biochemických pochodů a struktury metabolických schémat, reverzují funkce neuro-humorálního a imunitního systému. Např. je zaměněna polarita protonu a elektronu, mají opačná znaménka, než by měly mít v našem PCM Veca Kvadrantu. Mají kódování pro paralelní PKA Kvadrant a proto u nás způsobují problémy, různé energetické sraženiny, které se promanifestují do mnoha blokací a mutací. Příkladem je náš vykuchaný atom vodíku, který nemá proton (= atomární ManU Pole) a proto není možno provést splynutí DNA vláken na fyzické úrovni, vytvořit trans-dim prvek Celestalin a přeměnit tělo do světla pomocí Merkaby.

 

Intra-NET v D-2 způsobuje extrémní polarizaci emočního těla a kóduje reflexy typu Útěk-Útok (ev. Útěk-Útok-Zamrznutí) jako základní vzor řešení lidských konfliktů, včetně nekonečných bojů mezi pohlavími. Udržuje v rozštěpení různé vrstvy vědomí, které původně byly jedním organickým celkem plně pod naší vládou (viz Plazmové Fascie – Markheture Fields). Jsou to podvědomé úrovně mimo dosah našeho bdělého vědomí a volní kontroly. Jsou to hluboce vryté podvědomé archetypy (reverzní programy vložené do plazmových těl), které nás řídí.

 

Ego/Epi-NET v D-3 pervertuje mentální tělo tak, aby ve všech životních a každodenních situacích vidělo konflikt a takto vnímalo celý život a jeho poslání. Aby celou lidskou existenci, ale i smysl Stvoření, logicky a racionálně interpretovalo jako boj o přežití, nesmyslnost bytí, nutnost buď ovládat jiné nebo sám zaniknout, absenci motivace žít.
Ego-NET se tak jmenuje proto, že tato síť kóduje zvrácenou verzi (reverzně polarizovanou) vědomí naší přirozené Identity/Individuality Já, jako projevu Jedinečnosti Stvoření. Pokud duchovní mistři hovoří o zničení ega, tak je třeba vyložit teorii Raša Těla, aby žáci věděli, které programy ze sebe mají vymazat (ty reverzní) a které mají nechat (ty přirozené). Aby své normální Ego očistili a přitom si ho nepoškodili. Aby nevygumovali sami sebe. Ztráta či rozpad osobnosti nejsou projevy osvícení, ale těžké psychické nemoci. Přirozená expanze vědomí naši Identitu neničí, ale generickým způsobem ji rozšiřuje. Celý dravčí fígl spočívá v tom, že se uměle vytvoří poškozená a přemrštěná verze individuality, která je škodlivá. Pak se řekne, že individualita je škodlivá per se (sama o sobě) a je třeba ji vymýtit, aby mohla být nastolena univerzální jednota a mír, tedy celý uniformní svět řízený z jednoho centra – NWO.
Epi-NET se to jmenuje proto, že tato síť psychotronicky indukuje v lidech takové způsoby a vzory myšlení a uvažování, které skrze psycho-somatickou vazbu aktivují úroveň lidské genetiky, jež sluje epigenetic overlay. Jde o to, že molekulární genetický kód v DNA se vyjadřuje (expresuje, manifestuje) nikoli pouze podle svých vlastních neměnných a natvrdo zadrátovaných časových programů, ale také podle přítomnosti a koncentrací různých typů běžných nízko-molekulárních látek v buňkách. Tedy genetická exprese je proces s oboustrannou zpětnou vazbou. A přítomnost těchto spouštěcích molekul lze ovlivňovat stavem mysli, stavem svého vědomí. Proto je třeba v lidech indukovat sebe-zničující vzory myšlení, které budou indukovat expresi příslušných reverzních genů. K tomu slouží západní média, tzv. ‚americká kultura‘, umění, apod. Tato NET-zóna je energeticky držena kolem naší planety reverzním matrixem Falešná Síť Kristova Vědomí (False Net of Christos Consciousness), který je ukotvem do velkého množství povrchových míst a sycen energií díky aktivistům New Age. Planetární Chrám Země je touto výkonnou Anti-Krystovskou PIN-sítí doslova prošpikován. Na webu lze najít seznam míst s GPS souřadnicemi, kam si můžete přijít nabrat toto ‚kristovo vědomí‘ (frekvence BEASTu a Modrého Meče) a nechat se reverzně nakódovat. Je možné si také udělat skupinový duchovní výlet a projít celou řadu těchto míst ve svém okolí – práce ve skupině je silnější. Není ale nutno nikam cestovat, v každém městě jsou dnes ezoterické skupiny a semináře, kde si tyto energie můžete zakoupit.

 

Tři Hibernační Zóny

 

Tyto tři Dimenzní NET sítě energeticky uchvátily veliké kusy planetárního vědomí na úrovni Raša Těla Země a pře-manifestovaly ho do fyzické formy 3 Hibernačních Zón (HZ-1,2,3). Každá NET síť kolem sebe vytvořila jednu HZ, která má 2 vrstvy. Jedna vrstva je vibračně kousek pod NET a nazývá se Dolní HZ (Lower H-Zone). Druhá HZ je vibračně kousek nad NET a nazývá se Horní HZ (Upper H-zone). Je tedy celkem 6 HZ. Nacházejí se ve fyzických úrovních zemského jádra, pláště, kůry, atmosféry, kde vytvořily zcela nepřirozené útvary: ozonovou vrstvu, Van Allenovy pásy, magnetosféru, apod.
HZ jsou skutečná fyzicky existující realitní pole, jedoucí na reverzním spinu ARPS a proto jsou pro nás neviditelná. Jsou tvořena z materiální substance, která odpovídá původní reverzované dimenzní úrovni: D1-etherická, D2-telluricko/fyzická, D3-atmická. Všech 6 HZ je zhusta osídleno velkými civilizacemi Padlých Ras, které spolu často soupeří a bojují. Mají různé typy Metatronických Kódů ve své DNA, na kterých vytvořily propracované struktury padlých kultur a civilizací v realitních polích HZ. Od roku 13 400 BC tyto rasy přímo zasahují do vývoje pozemských životních polí s cílem ovládnout celou planetu a její energetický Chrám. HZ jsou dravčí vojenské základny na Zemi, ze kterých mohou velice rychle zaútočit na povrchový planetární život a odkud kontrolují planetární situaci. Jedná se např. o tyto lokality známé z různých zdrojů:

 

HZ-1
Dolní HZ. Uvnitř těla Země, horní plášť Země. Falešná Agharta a Vnitřní Země (Dutá Země) a jiné sub-terénní biomy a reverzní realitní pole.
Horní HZ. Je v atmosféře v oblasti ozonové vrstvy. Tato O3 vrstva je zcela klíčová pro existenci HZ a nesmí se poškodit. Proto je celosvětový trend na její ochranu. Je to typická dravčí technologie. Pokud se budeš bránit a tuto škodlivou vrstvu odstraníš, tak tě to zabije. Jsou zde kolektivy známé jako Čaroděj Oz (Wizard of Oz) a energetické kanály na tzv. ‚posvátnou‘ horu Mount (Mt) Shasta, což je dravčí ID portál pro kódování jejich pozemských New Age týmů.

 

HZ-2
Dolní HZ. Je v zemské atmosféře, v oblasti vnitřního Van Allenova Protonového Pásu (Proton Belt). Falešná Atlantida a Lemurie, vojenské základny dravčích ET Zeta Ras, které ovládají velkou část pozemského dění. Např. před 2. sv. válkou rasy Zeta navázaly spolupráci s vládami USA, UK, Německa, které jim slouží, výměnou za poskytnuté technologie, informace a různé výhody.
Horní HZ. Je v oblasti Van Allenovy mezery (Gap), což je zničená koronosféra Země. Je tam Olymp a jeho zvrácení bohové, kteří dlouho a systematicky ovlivňovali dějiny lidí (viz různé věštírny apod.).

 

HZ-3
Dolní HZ. Spodní vrstva vnějšího Van Allenova Elektronového Pásu (Electron Belt). Falešná Šambala a Zahrada Eden. Reverzní Oblačná Města NET Sítě.
Horní HZ. Horní vrstva Van Allenova elektronového pásu v magnetosféře Země. Je tam lokalita zvaná Telos a kanály na horu Mt Shasta. Rádio ‚St. Germain‘.

 

V HZ je nashromážděno obrovské množství útočných ID systémů, s nimiž Dravci mohou rychle vymazat z existence celý náš planetární život. Kdo se tam projekčně dostane, tak může vidět parkoviště plná vojenského arzenálu, o kterém se nám ani nezdá. Některé UFO fenomény pochází z těchto úrovní, pokud nejsou organizovány přímo SVS, která má tyto technologie k dispozici. V USA (a nejen tam) jsou vojenské základny, zcela mimo dosah a kontrolu oficiální federální vlády a armády (což jsou pouhé loutky skutečné SVS), kde provozují létající talíře a mají také továrny na výrobu mimozemšťanů. Stav současné oficiální vědy ve všech oborech je naprosto směšný se stavem poznatků, co má k dispozici SVS. HZ mají tu výhodu, že jsou ukotveny přímo do planetárního těla Země, tedy jsou v téže Hustotě a kontrolují všechny její 3 Dimenze. Není proto třeba překonávat velké ID bariéry a repulzní zóny, což je komplikace a stojí to dravčí ET-čka hromadu energie. Padlé rasy totiž nejsou schopny volně (tj. energeticky zadarmo) procházet skrze přirozené Brány, protože k nim již nemají Klíče. Tím, že zreverzovaly, si poškodily svoji anatomii, ve které ty Klíče byly uložené. Jsou tady přímo s námi. Jsou to vši v kožichu Země. Oni nás odtud vidí a velice podrobně monitorují každý náš krok. Mutacemi zablokovali náš percepční systém, takže my nejsme schopni vidět je, i když jsou ve stejných vibračních úrovních. Je to princip rozvědčíka: vidět a nebýt viděn. Proto je také možná plná kontrola planetárního dění a bleskový zásah. Kvůli tomu také byly HZ udělány. Protože HZ jedou na reverzním spinu a mají jiný ARPS, potřebují k přímému vstupu do našeho realitního pole (hologramu) jisté ID průchody (brány). Proto se odehrávají boje o tyto invazní brány a jejich aktivaci a otevření. Buď uchvátí přirozené průchody a zreverzují je, nebo si vytvoří své vlastní, které jsou reverzní již od začátku. To vše je součástí Chrámového Komplexu Země a proto je o něj takový boj.
Zajímavá je informace, že v HZ se opravdu nachází skutečná pozemská Atlantida a Lemurie. Po pádu a potopení Atlantidy byl tento celý kontinent pomocí speciálních technologií (Threshold, Time Warp, apod.) vyzvednut ze dna oceánu (dodnes tam jsou viditelné jizvy) a jeho předlohy byly překódovány na reverzní spin, takže se fyzicky zmanifestoval v jiném vibračním pásmu. Atlantida se teď nachází nahoře nad námi v HZ-2, v její spodní vrstvě, v oblasti Van Allenova protonového pásu. Je obydlená agresivními Zeta rasami, které tam mají vojenské základny. Její důležitost spočívá v tom, že atlantský kontinent v sobě měl velké množství energetických center, průchodů a bran, jak směrem na Zem, se kterou je přímo propojen, tak směrem ven do vesmíru. Tyto staré atlantské brány se měly aktivovat za účelem přímé invaze dravčích UFO na Zemi. Tudy k nám také přichází tzv. falešní Atlantští Mistři, dravčí entity, které mají na svědomí pád Atlantidy a na to navazující tragédie ve vývoji Země během posledních 20-10 tis. let BC. Týmy New Age jim otevírají vstupní portály z pozemské strany. Mnoho lidských Kanálů a Médií vědomě dostává tzv. duchovní sdělení a komunikaci z těchto zón. Nespočet lidí to dostává podvědomě, různě: tvůrčí inspirace, nápady, podněty, zcestné vedení, manipulace na všech úrovních. Jde to skrze Metatronic Broadcast System Mass Control Matrix, což je aplikace NET. Tyto HZ také dokáží zachytit mimotělní aspekty člověka (a nejen jeho: vědomí všech životních polí naší planety), když se projikuje či vytělesňuje během meditací či spánkových stavů, apod. Duševní esence tam zpravidla trvale uvízne, když jde nekvalifikovaným a nechráněným (tj. amatérským) způsobem skrze Bardo Cyklus. HZ jsou gulagy pro duchovní esence zachycené do sítí NET. Je tam uvězněno obrovské množství duší zemřelých lidí, které proto nemohou procházet přirozenými vývojovými cykly vedoucími k evoluční ascenci. Bez náležitého výcviku a ochrany skrze HZ prakticky nelze projít dál do normálních krystovských polí. Je možné (a děje se to), že se člověk může do HZ dostat. Např. za odměnu ho tam ‚bytosti světla a lásky‘ vezmou a provedou ho tudy. Tam se slušně nakóduje a příště už tam půjde automaticky. Jsou tam skutečné rozsáhlé civilizace, některé mají i zajímavou architekturu. Např. padlé rasy obývající falešnou Šambalu mají stavby ve stylu Gaudího, který byl touto reverzně kódovanou a sebe-deformující geometrií inspirován.

 

Aurora Zóny

 

Aurora Zóny (AZ) jsou jakýmsi proti-jedem vůči dravčím HZ. Jsou to strážcovské ascenční platformy (Aurora Safe Slide Zones) vystavěné v planetárním Raša Těle poblíž HZ, kam se z nich dá utéci. Kromě záchranné funkce slouží jako odrazové můstky, ze kterých je možno sklouznout do výše vibrujících ascenčních polí (Urtha, Sirius B, Střední Domény Edon, paralelní strana Adora – za zrcadlem). Přídomek slide znamená skluz (též promítací blány či průsvitky, lidově slajdy, neboť po sobě dobře kloužou). Souvisí to s různými stupni projekčních schopností člověka: Glide, Slide, Span. Jsou to pracovní označení podle navyšující se vibrační úrovně, aby se do různých záchranných lokalit (platforem) dokázal v případě potřeby přemístit a neuvízl v HZ. Např. smrt je důležitý proces, na který je třeba trénovat celý život.
Máme 5 AZ. AZ1 a AZ2 obklopují D-1 Derma-NET a její 2 HZ (Dolní+Horní). AZ3 je nad Dolní HZ Derma-NETu a pod Horní HZ sítě D-2 Intra-NET. AZ4 je nad Horní HZ sítě D-3 Ego/Epi-NET. AZ5 je vysoko, nad magnetosférou, v úrovni odpovídající fyzickému povrchu planety Urtha. Stejně jako HZ, i tyto AZ jsou v HU-1 a jedou na odlišném spinu ARPS, takže jsou pro nás neviditelné a neskutečné. Avšak je možné se do nich projikovat či je dokonce zahlédnout vnitřním zrakem, pokud naše vědomí expanduje do příslušných vibračních úrovní. Mají různé názvy: AZ1 – Ahrůnéva (pod-povrchová zóna mezi středním a horní pláštěm země), AZ2 – Oblačná Města (Cloud Cities, je možno občas zahlédnout v zemské termosféře), AZ3 – Oceánská Města (Ocean Cities, u nás jsou ve Van Allenově mezeře avšak na Urtha jsou v jejím Aquiferu – hlubinné podpovrchové masy vody: odtud název), AZ4 – Zimní Krajiny (Winterlands, za vnějším Van Allenovým pásem), AZ5 – Ledová Města (Frozen Cities).
Kromě AZ na naší straně (Etora) byly vybudovány podobné platformy na duální druhé straně, za zrcadlem (Adora). Jsou to platformy zvané Ecousha-Zones, EZ1-5.
V současné době SAC-2012 se HZ postupně rozpouští a odreverzovává se jejich poškozený ARPS. Jejich energetické i manifestační obsahy se uvolňují. Jejich obyvatelé mají možnost přijmout bio-regenezní programy a nastoupit na cestu ascence. Uvězněné duševní esence z našich planetárních životních polí se osvobozují a vrací se do normálních ascenčních cyklů.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.