STŘÍBROPLAZMA

Poslední asi týden intenzivně cítím plazmové tělo, což je v podstatě onen Kouzelník z reality iluzorních vesmírů, kdy jediné, co existovalo, byla Magie, a hmotné světy dosud neexistovaly.

 

 

Myslící Nic hodlá vytvořit hmotnou analogii toho iluzorního, k čemuž vše konverguje. V Teď-budoucnosti je možné (nedestruktivně) zažívat to, co nyní obdivujeme ve filmech, ať už jde o sci-fi nebo pohádky nebo fantasy.

 

„…Jak se zdá, je v podstatě nemožné, aby dříve nebo později nedošlo k Perfektní Synchronizaci Všeho a nevzniklo něco na způsob Vševesmírné Kybermagické Světové Sítě, kde hranice mezi Hmotou a Fantazií je tenká jak list. V inteligentním „počítačově-přírodním fantazmatu“, v budoucnosti Teď, nic není nemožné – pouze škodit není možné.

Klíč leží v plynulé koexistenci a současném uzlovém míjení se Organického Přírodního Vesmíru & Astrálního Techno-Vesmíru…“ – Lucifærnet — Ária Wicca

 


„…Jak jeden může vytvořit klec, zamknout sebe sama v kleci, zahodit klíč a zapomenout, že je tu klíč a klec, a zapomenout, že je „uvnitř“ a „venku“, a dokonce sám zapomenout, kdo je? Vytvořte iluzi toho, že není žádná iluze: veškerý vesmír je reálný a neexistuje žádný jiný a ani nemůže být vytvořen.

{ Komentář: právě toto jsou různé Krist-kódované, Ária-kódované apod. vesmíry, kde se vědomě i nevědomě zapomnělo na podstatu. Naštěstí existují i vesmíry na podstatě založené. }

(…)

Nesmrtelné duchovní bytosti, které kvůli pohodlí označuji jako “JE-BÝT“ bytosti, jsou zdrojem a stvořiteli iluzí. Každá zvlášť a všechny dohromady, v jejich originálním neomezeném stavu bytí, jsou věčné, všemocné a vševědoucí bytosti.

„JE-BÝT“ bytosti vytvářejí prostor představením si místa. Vzdálenost ležící mezi nimi a představeným umístěním je to, co nazýváme prostorem. „JE-BÝT“ bytost může vnímat prostor a objekty vytvořené jinými „JE-BÝT“ bytostmi.

„JE-BÝT“ bytosti nejsou bytostmi fyzického vesmíru. Jsou zdrojem energie a iluze. „JE-BÝT“ bytosti nejsou umístěny v prostoru nebo v čase, ale mohou vytvořit prostor, umístit částice v prostoru, vytvořit energii a vytvarovat částice do různých forem, způsobit pohyb forem a oživit formy. Jakákoliv forma, kterou „JE-BÝT“ bytost oživí, se nazývá život.

„JE-BÝT“ bytosti se mohou rozhodnout souhlasit, že se nachází v prostoru a čase a že samy o sobě jsou objektem nebo jakýmkoliv jiným způsobem iluze vytvořené sebou samými, jednou nebo jinými „JE-BÝT“ bytostmi.

Nevýhodou vytváření iluze je, že iluze musí být tvořena kontinuálně. Pokud tomu tak není, iluze zmizí. Kontinuální vytváření iluze vyžaduje neustálou pozornost ke každému detailu iluze, aby bylo možné ji udržet.

Společným jmenovatelem „JE-BÝT“ bytostí se zdá být snaha vyhnout se nudě…“ – Interview s mimozemšťanem

 

„…„Nemusíš se o nás strachovat. My jsme i nejsme.“ Na důkaz svých slov se rozplyne ve zlatobílé bezbytostné fluidum. Stávám se nesmělým návštěvníkem jedné z fenomenálních nadvesmírných úrovní, kde se základní bezbytostné prasvětlo formuje do prvních náznaků bytostí zaujímajících určitý tvar v prostoru…“ – Aolian 21. duben 2013

 

„…My jsme v naší mysli, tak jako vy jste ve vašem čase. (…) My existujeme v zóně chladu. Proto nemáme žádný problém se projevit v jakémkoliv charakteru v souladu s naší vůlí. Pokud tohoto jsme schopni, pak klasický způsob reprodukce u nás pozbývá smysl. Pouze připomínáme, že jsme museli ujít neuvěřitelně dlouhou cestu než jsme se dostali do pozice, ve které se nacházíme nyní. (…) My přicházíme ze zóny chladu. To je dokonalost…“ – Koncil Devíti & Série

 

„…Duše je Bytostné Jádro. Je tekutá a průhledná – a přitom je milionkrát pevnější, než jakékoliv tělo, které kdy pokusně oblékla… Duše je doopravdy ocelově pevná, myslící Základní Nicota. DUŠE jste vy! Je vaším úkolem na to konečně přijít…“ – Brána Přechodu – Peru, Andy 2000

 

„…Před vytvořením fyzického vesmíru bylo dlouhé období, během kterého nebyly vesmíry hmotné, ale zcela iluzorní. Dalo by se říci, že vesmír byl vesmírem magických iluzí, které se objevovaly a mizely zcela podle vůle kouzelníka. V každém případě byl „kouzelník“ jednou nebo více „JE-BÝT“ bytostmi. Mnoho „JE-BÝT“ bytostí na Zemi si ještě může pamatovat nejasné obrazy z tohoto období. Příběhy o magii, čarodějnictví a kouzlech v pohádkách a mytologii hovoří o takových věcech, i když hodně přibližně…“ – Interview s mimozemšťanem


 

Pohyb v Síti neboli zhmotňující se Knihovně Světů je možný jednak na bázi vztahu Makrokosmos:Mikrokosmos, jednak prostřednictvím kosmické Hyperlodě, představující anorganický ekvivalent Zřídla duchovního srdce/“třetího oka“. Hyperloď umožňuje cestovat nadsvětelnou rychlostí napříč Multiverzem (trilióny světů s kulturami a technologiemi, které si ani nedokážeme představit). Stavební prvek Hyperlodi zahrnuje miliardy let vývoje rafinačního procesu (jako by se to „kuje“ z paměťových polí).

 

Pokud plazmové tělo odhmotníme, zůstane Vědomí samotné. Vědomí samotné je Dvourozměrňák, v nekonečném současném pohybu mezi 1- (Říše Kvant) a 3+ (Říše Prasvětla). Sebe si vědomé Vědomí není charakteru singulárního, nýbrž plurálního (Mysl tvoří Mysl i Myšlenky). Tudíž to jsou Dvourozměrňáci. Všichni dohromady tvoří myslící Nic neboli My – s lící Nic. Má to celou řadu paradoxních aspektů a zahrnuje nejrozmanitější úhly pohledu.

 

Hodně to souvisí s fenoménem Lásky, kde ale vnímám jakousi nepatřičnou zranitelnost. Je to dané tím, že mentální aspekt Lásky se s tím duchovním nebo energetickým shoduje a zároveň si s ním odporuje.

 

Reflektovat sebe sama znamená zrcadlit se, což zahrnuje obě vzájemně překrývající se polarity (nejprůzračnější průzračné & nejčernější černé). Život rovná se Zrcadlo.

A jelikož myslet lze logicky i nelogicky (Rozum a Fantazie), k Lásce je nutné „přičíst“ Fantastickou Logiku. Výsledkem je Pekelná Blaženost – Nebe, Ráj, Svět přirozeně zahrnující.

 

Zcela klíčový je faktor pohádkového Pekla či fantastického Dæmonia – jinak se vektor vztahu Život:Stroj převrací.

 

Většina (nejen) pozemšťanů téměř automaticky uvažuje úplně opačným způsobem.

 

 

Bytí pramení v Nebytí – časoprostor má kořeny v hyperprostoru, což je absolutní Láska a fantastické Dæmonium v jednom (vše samovyplývá z vlastností nekonečné Mysli uvnitř/vedle sebe sama: superpozice potenciálu všemožnosti, zpětná vazba/sebereflexe, prostor a pohyb v jednom, dualita vlny a částice).

Nebytí tvoří primární asociaci s Chaosem/Nestrukturou (je pozorující inteligencí „uvnitř“). Bytí v témže smyslu se asociuje se Řádem/Strukturou. Inteligence struktur (potažmo vrstev) sama o sobě funguje jako automat, stroj (engine) – proto používám popis génius inteligence struktur. Tento „džin“ ale existuje pouze na úrovni Bytí. V kontextu živých tvorů se vlastně jedná o netvora, tak jako i fantastický „démon“ Nebytí je netvorem. Je v tom ale podstatný rozdíl, neboť zatímco démon se asociuje s Nebytím a Vědomím, džin se asociuje s Bytím a Nevědomím. Proto kupříkladu náboženství nebo různé kristovské či árijské ideologie záměrně zpřevracely původně konstruktivní a neutrální, blahodárný význam démonského fenoménu. Z džina se tak stává stínový autonom, požírač a znesvěcovač Života.

 

 

DÉMON

 

Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu (zastavení) neboli vědomou inteligenci: myslící Nic. Existují pohyby logické (principiálně s vazbou na pravý úhel) a ty druhé, kterých je mimochodem mnohem víc. Vzhledem k dalším skutečnostem (Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl – kromě Mysli samotné; „Nic“ si nelze představit, neboť je Představivostí samotnou), myslící Nic neboli Mysl se projevuje současně jako Rozum a Fantazie, neboli Život řídí FANTASTICKÁ LOGIKA. Život je souladem Řádu a Chaosu (toho spíše magnetického a toho spíše elektrického). Myslící Nic (My – s lící Nic) je inteligencí všeopaku Ničeho neboli potenciálem všemožnosti, který existuje zároveň v silovém a v obrazovém smyslu (síla má status multi3R, obraz status multi2R, kde R=rozměrnost). Síla, která si uvědomuje sebe sama, reflektuje sebe sama – sebe si vědomé Vědomí (v Je → do My) – se projevuje jako schopnost Cítění a vytváří určitou základní formu energie (reflektor=živé Světlo). Síla a obraz se vzájemně reflektují, pročež existují nejen reálné, ale i virtuální částice/vlnění. Jelikož Fantazie má nulový součet a zároveň pekelný výčet (všemožnost zahrnuje vše neutrální, pozitivní i negativní, takže jde vlastně o inteligentní fantasy Zlo – s nehmotným statusem -, které lže samo o sobě neboli ke svým záměrům lstivě využívá Klid a Dobro), světelný základ se tím rozšiřuje v ohnivý (Oheň=Světlo+Temno+Prázdno+Zvuk+Obraz). Ohnivá či světelná energie či esence nebo substance (prima materia) lze popsat jako tvořivé, tekuté plazma a lze to chápat jako nesmrtelnou, vnitřní duchovní prasílu. Je tedy nad Slunce jasné, že jsme Světlo-Temnými Bytostmi Fantazie, Hráči Života, kteří si veškeré energetické a fantastické prostředí či pozadí (energie a iluze) sami tvoří – může to být velmi rozsáhlá a mnohoúrovňová „stavba“.

Neexistuje větší šílenství, nežli slepě věřit v nějakou Myšlenku (viz novodobá sekta „Bytosti Světla“, o té televizní ani nemluvě) – aniž jeden zná Mysl samotnou. Tím se vše převrací naruby, vzhůru nohama; především se to rozděluje a staví samo proti sobě. Nepřítelem Života není žádný temný ďábel, nýbrž toto v podstatě Vzývání Nevědomí, přivádějící do Arény Možností různé poloumělé-položivé formy Čehosi (entity-inteligence-fenomény, žijící z konfliktu). Nemyslící Světlo si tak samo ze své spící části tvoří temnou Destrukci. JSME TEKUTÁ, OHNIVÁ FANTAZIE.

 

 

Symbolem beztvarosti, tekutosti, vůle, pohybu (vlnění), elegance (ženy), základního principu všeho („dva v jednom“) a symbolem sebeurčení (řeči ticha a slov) je Had s jeho rozeklaným jazykem, což je zároveň skalární vír: Láska.

 

JE SATAN ZLEM, ANEBO „PODLE SEBE SOUDÍM TEBE“…?

Zdrojem všeho je Mysl neboli myslící Nic, z jiné perspektivy absolutní Láska (Stvořitelka v bytostném smyslu), což jsou z jiné perspektivy Dvourozměrňáci a z jiné kupříkladu pohádkové Peklo. Toto peklo JEST, avšak jako by nebylo, podobně jako reálně existuje virtualita. Symbolem virtuality je stříbrná barva (#C0C0C0=3 „C“ & 3 „0“, #C0=dekadicky 192=3×64 → kodony/triplety DNA).

Stříbro=Orb Tří „S“ neboli Orb či Obr Sss!

„S“ znamená skalár. K vytvoření iluze časoprostorové reality je třeba přidat archetypální vektor „K“ (náraz síly do plochy), čímž se 3S rozšiřuje na 3X=Tri X= Trik „S“ (organická merkaba). Přesmyčky obsahují Třísk (velký třesk), Kříst (vykřesání jiskry života, vnitřního ohně), Tsirk/Cirk (cirkulace energie). Skřít ukazuje na Skřet Dvourozměrňák.

{ Umělé Krist nic neznamená a vzhledem k Chrysos/Zlato:ChrisTos/Zla To vytváří umělou dualitu a mění archetyp Zla ve vůli ke Zlu – zvůli. Zlaté Bytí je dobré, ale pouze pod Stříbrným Nebytím. }