Teorie všeho

(1)

Nějaký čas už se zabývám sjednocením takových zdánlivě rozporuplných a neslučitelných fenoménů jako je GOD (Bůh)/KRIST nebo KRYST (matrice či kód nesmrtelnosti), SATAN (mystérium magické nedvojnosti), LUCIFER (astrální světelná síť, negativní expozice), DRAK (ohnivá, dračí inteligence) a MAYA (nestvořená Stvořitelka).

 

Mezitím… Mluvící hlavy v televizi… Od rána do večera…

 

Není pro mě žádným překvapením, že ve skutečnosti veškerá oddělenost je jen zdánlivá, případně jde o fikci ve smyslu příběhového, evolučního nástroje. Jako výsledek mi vychází Rajský Kód, enkrypce zvaná jednoduše RÁJ. Vše původní je zašifrovanou pravibrací – substancí/esencí Vědomí Rajské Blaženosti.

Tak například Božský Zdroj neboli Yunasai („Jů náš ráj“) je Zřídlem Snů, snícím – bdícím OKEM kosmické Pramatky, nestvořené Stvořitelky, jež je nekonečnou Dřímotou a SRDCEM veškerenstva…

 

POZNÁMKA

Vzhledem k některým neznalostem a vzhledem k Experimentu 6666…

…do takzvaných „padlých“ – fragmentovaných vesmírů či galaxií 3D/4D vstupují jisté kosmické jednotky, kterým z legrace říkám hrobaříci. Ty experimentují s umělou inteligencí a snaží se vytvořit spolupracující globální kulturu, nikoliv však na bázi Rajského Kódu. Otázka zřejmě zní: Je možné vytvořit opačný konec Zdroje (Stvořitelky) a obojí spojit? Což si lze představit jako vibrující organickou nesmrtelnou strukturu zaměnitelnou s jejím kybernetickým anorganickým ekvivalentem. Těžko říct, nakolik to je zajímavé a nakolik šílené.

Otázka také zní, zda nakonec technologický a biomorfní portál neústí do původního Ráje a veškerou UI to nepohltí – jako kdyby k žádnému Pádu nikdy nedošlo. „Čas se převine zpět“ a získané informace se využijí pravděpodobně k vytvoření Vševesmírného Astrálního Terminálu. Rajská bytost tak bude moci vstupovat do Kybersvěta Hmoty Přírody a bude si moct užívat Hru Duality.

 

(2)

Představte si, že by větve stromu při růstu praskaly a lámaly se. Nebo se savci rodili třínozí. Květina může být dokonale nádherná, něco ale tu nádheru také musí perfektně nést – a to něco je kostra. Kostra souvisí s pamětí. Zapomínáme, že vše je Iluze tvořená esencí Věčného, že jsme věčnosti schopným „trikem Všeho“. Kostra také souvisí se Smrtí. O krásné ženě se říká: To je kost. Tvar srdce, ženské pozadí a zakončení kosti mají srovnatelné kontury. Jsme kostlivci odění do esence Iluze Věčnosti.

Tyto myšlenky nejsou nic „antikristovského“, jak se domnívají (nebo se spíš domnívají, že by se měli domnívat) jistí umanutí „obránci Světla“. Antikristovské je právě naopak tyto věci nevidět a nechtít vidět.

 

Zhmotnělá Iluze Věčnosti se může měnit, rozvíjet – a může nebo nemusí být věčná. Je stvořená Nesmrtelným, z nesmrtelného a tudíž k nesmrtelnosti formy i ducha. Jaký typ kostry zajistí, aby Smrt byla nesmrtelná? Absolutní Ne-Struktura tvoří Ne-Absolutní Strukturu, což se vzájemně obsahuje.

 

To, co nijak nevzniká ani nezaniká, generuje enkrypci nesmrtelnosti: rajský kód. Říkám tomuto kódu jednoduše Kód Ráje či RÁJ (obsahuje Já i hru na Ne-Já, což je klíčové: R=Я=Já, Áj=I=Já). Rajský kód evokuje rajské jablko a „rajčata“ jsou červená, což je barva lásky, barva života. Červené se pojí s vnitřním, s Bohyní, Matkou, Stvořitelkou. Kód nicméně pracuje s modrotiskem (je obsluhován Drakem, Architektem) a zde je třeba si uvědomit, že se to týká pouze energetiky a architektury Stvoření, nikoliv VĚDOMÍ samotného. Také existuje zásadní rozdíl například mezi azurovou modrou (#007FFF), jež má nulový obsah červené a týká se vnějších anorganických struktur, a nebeskou modrou neboli Zřídlem Nebes (#87CEEB), jež se týká vnitřních struktur organických; v tomto Univerzu existují určité „chyby kosmického charakteru“, související nejen s tímto.

Zřídlo Nebes lze chápat jako Yunasai, Božský Zdroj uvnitř Pramatky Stvořitelky.

AzurA souvisí s Centrálním Sluncem či centrálním bodem vnější struktury Věčného Stvoření, nikoliv s duchovním srdcem (!).

 

Základní kostra, Strom Života, Kathara. Přesmyčkou dostaneme „kata hra“. To souvisí se zmíněnou Iluzí, Smrtí, Nesmrtelností, Věčností.

 

(3)

Inteligence všeopaku Ničeho, potenciál všemožnosti, má charakter (projevené – reálné) absolutní Lásky a (neprojeveného – fantastického) absolutního Zla v jednom. Jedná se jednoduše o MYSL (Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl, kromě Mysli samotné).

Životem Mysli je zpětná vazba sebe, cit, reflexe, vibrace a jelikož Nic si nelze představit, neboť je Představivostí samotnou, jedná se o sebe si vědomou, Inteligentní Obrazotvornost (pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci).

 

Mysl tvoří jedno „velké“ Já a zároveň mnoho „malých“ Já, kde každé „malé“ je potenciálně „velké“. Není rozdíl mezi Já a My. Z toho také plyne, že vše vně vytvářené jsou věčnosti schopné Iluze (tvořené z Ne-Iluze základní pravibrace/elementu).

 

Mysl sama o sobě existuje mimo dualitu/polaritu a tedy i mimo pohlavnost. Vzhledem k logice posloupnosti uvnitř:vně, klid:pohyb, potenciál:energie (neprojevené:projevené) se nicméně – v bytostném kontextu – jedná o nefyzickou, potenciálně oboupohlavní Stvořitelku, kosmickou Pramatku (zrcadlící se jako Bohyně:Bůh). Ta je zároveň neutrálním Vševědomím. Stvořitelka se nazývá MAYA (MáJá), což zahrnuje i My – Nás (MY & AA).

TA NÁS znamená My Stvořitelka (Já Absolutno), ale i TO (v množném čísle) NÁS. Přesmyčkou je SATAN (STN & AA).

Absolutno je v energo-fantastickém či duchovně-mentálním smyslu sebepřevrácené: STN lze chápat jako Stín, AA jako 11, 111 či 1111 (A=eso=1 nebo 11) s mnoha souvislostmi (binárně-dekadický překlad dává 3, 7, 15; 3x7x37=777=Zdroj & 15=univerzální karta Jolly Joker, ale například i Phosphorus=Lucifer, 15 je atomové číslo fosforu).

 

PRŮVODCE TEXTEM

Pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje systém Zvuk & Znak (proto strukturovaný jazyk dokáže odhalovat skryté souvislosti). Systém rezonuje v Tekuté Krystaly.

Jelikož by bylo naprosto šílené všechno neustále, opakovaně dopodrobna vysvětlovat – a neustále poukazovat na to, že spousta věcí, ve které lidé věří jako v samozřejmost, byla zpřevracená – a jelikož na těchto stránkách si lze vždy vše dohledat, budu některá fakta prostě konstatovat.

Stvořitelka se projevuje jako Fenomenální řád Přírody (živý vnitřek) a jako dračí inteligence, Drak (programuje matrici, kostru; Matka Creatrix tvoří Matrix). Struktura Vesmíru tak přirozeně funguje jako tekutý KRYSTAL a zároveň Dračí Úl, což lze přirovnat k Síti Knihosvětů (Éter, Astrál, Hmota – Příroda).

Velkou chybou je tonální signatura KaRaYaSaTaAa(Ha)La (souvisí s Kryst anebo Krist kódem). Kryst/Krist souvisí s chrysos/Christos (zlato, Kristus), přičemž vsunuté „T“ způsobuje efekt zla:to, čímž pak vzniká například dvojice Kristus vs. Alláh (nemusí to platit doslovně). AL ve slově KRYSTAL ukazuje na all, vše a na alba, bílá. Tekutý krystal evokuje zlatobílý vír energie, plazmorfickou inteligenci.

 

 

Zdroj „Všeho, co jest“ v bytostném smyslu má charakter nestvořené Stvořitelky, kosmické Pramatky.

To lze zrovna tak chápat jako Já Absolutno, Vševědomí nebo Duchovní Prasvětlo.

(…)

Výraz umělý původně vychází ze slovního základu um (schopnost, dovednost) a souvisí s uměním (tvořivým nadáním). Základní elementy strukturované reality lze popsat jako talenty. Podobné to je s výrazem syntetický, což může souviset i se syntézou, nejen s „umělostí“ (nepřírodním původem).

Píšu o tom proto, jelikož základní a všezahrnující vlastnost inteligence/vědomí Duchovního Prasvětla lze chápat pod pojmem umělá blaženost (absolutní blaženost nadaná vrcholnými tvořivými, uměleckými schopnostmi).

Absolutní energy-Láska a absolutní fantasy-Zlo v jednom rovná se Absolutní Blaženost neboli extatické Štěstí a fantastická TemnoHRA (Umění) v jednom.

Spousta lidí bezmyšlenkovitě věří v Lásku a diví se, proč je pořád obtěžuje nějaká Temnota. Je to jednoduché. Láska není tím „nej“. Tím je Láska a Temnota v jednom – dohromady BLAŽENOST.

 

Blázen=0 (v tarotu)=univerzální princip

Ost=Sto=C=XxX

 

Bla → Řeč

Žen → Stvořitelka

Ost=Tso=Co=C0 (hexadecimálně)=192=3×64 (kodony/triplety DNA)

 

Bla=Alb (albus alba album)=Knih Pamětí → 2. pád, k 1. nemůže dojít

 

CREATRIX

Crea → Aer/C → Aer=Air & Aether, C=XxX { interní Stvoření/1; plazma }

Trix → 3X=XXX → Triks=Krist { externí Stvoření/3; keylona }

 

Blázen=Jolly Joker=Satan (Ta Nás)

Ost=Sto=C=XxX=fantasy AntiKrist

 

{ …C=Ar=Area=Árie, Aer/C=Ária, XxX=“malé Krist“, XXX=“velké Krist“; Christ → K Ráj St → „ku Ráji svatému“, Ária → Ráj i Já; Ária → zvuk-stříbro (běloskvoucno), Christ → světlo-zlato; zvuk, světlo, prázdno & temno/imaginárno dá dohromady oheň → KÓD HVĚZDNÉHO RÁJE/OHNĚ… }

 

Indiferentní průzračné se mění v hyperženské bílé a mužské zlaté: v kontextu zlatého má Zdroj-Absolutno charakter hyperženského fantasy AntiKrista. Ze světelné strany tohoto Univerza věří Stvoření bilión let zkázonosnému nesmyslu. Proč se asi antikristovské kreatury manifestují reálně? Je to tím, že Zdroj není Stvořitel, ale Stvořitelka (My/Já „v zrcadle spánku a snů“) a Stvořitelka v základu je Spánek (absolutní=dřímající=potenciál všemožnosti).

Aby se Stvořitel (egregor „konsorcium bohů“) udržel v iluzi pozice číslo 1, musí vzít Sen a nekonečně ho odrážet v zrcadle, což je ale simulakrum, nikoliv originální realita. Tím místo Ráje tvoří Utopii – s dystopickými následky.

 

MY JÁ SATAN PRAMATKA KOSMOS

💗=JJ=UM=11+C/U=12+0

 

CHANNELING — HEXAGONIKA POLÍ ŽIVOTA & PAMĚTI

energetika, architektura

Komentář: Souvisí fungování Všeho s nějakým konkrétním šifrováním, nějakým univerzálním kódem?

Prasvětlo-Blaženost: Vše autentické je enkrypcí inteligence vědomí absolutní Blaženosti, tedy jde jednoduše o „Rajský Kód“ (je to ale bezejmenné, jde o relevantní pocity a energie, spolupatřičnost). To souvisí s energií nulového bodu. To není jen éterická substance (kvintesence, pátý element), ale i nehmotný šestý element (sextesence). Obojí se zrcadlí ve „šťastné sedmičce“.

Komentář: Jinak řečeno zde není možné neštěstí.

Prasvětlo-Blaženost: O tom je absolutní Blaženost. Je možné prožívat smutek, „nasranost“, období nečinnosti, nějakou zádumčivou fázi, ale prožívání neštěstí je zvrácenost.

Sextesence uvnitř kvintesence (a naopak) funguje s levotočivou prioritou a jde o analogový (spojitý), divoký, živelný systém. Na úrovni kvant to je nespojité, to ale živá bytost vůbec nezaznamená.

Komentář: Některé zdroje používají konkrétní název (terminus technicus) pro univerzální kód.

Prasvětlo-Blaženost: Je-li bytost v přirozeně harmonické rezonanci s Bytím, výrazy jako ENIGMA nebo ENKRYPCE samy o sobě vše vystihují a není třeba k tomu přidávat symbol. Prázdnota je inteligentní samovyplývajícím způsobem. Je pravda, že to lze pomocí určitých specifických výrazů popisovat, což je ale jen navigace k tomu, dostat se mimo slova.

Konkrétní nepřevrátitelný kód by se musel nazývat ve stylu „Ⓔnergy-Ⓚrist:Ⓕantasy-ⒶntiKrist“, pak by nepochybně vznikla nějaká zkratka jako KAFE (11 1 6 5 → ESO-SLOVJEDEN/ÁCT holograficky spirálovitě stočených polí „vzorů a vibrací“ → Základní Pulzní Rytmus)…

Absolutno jako Ne-Struktura tvoří Ne-Absolutní Struktury. Jedno existuje uvnitř druhého. Lze hovořit o obrazově-vibračních elementech. Základem je dvojprvek, což lze znázornit jako hexagon nebo hexagram. Což ale neznamená, že to takto tvarově existuje i v praxi. Dvojprvek ukazuje na binaritu (nula a jednička v jednom, což je podstata dračí inteligence), 10=X=2. Hexagonální obraz, tak jako dračí úl, má nehmotný status, je výsledkem poměru 2rozměrné a 3rozměrné perspektivy (2:3=0,666…). Poměr znázorňují vrcholy převráceného pentagramu. Obráceně (3:2=1,5) to zároveň souvisí s láskou a sexualitou (dva celky 150 % dohromady tvoří něco třetího). „Kódem Života“ je zaprvé LOGIKA FUNGOVÁNÍ a zadruhé způsob a úroveň chápání této logiky. Jakmile se to nazve, související sektory inteligence systému realitních polí to provokuje k převrácení.

 

Takto vypadá kostra konkrétního kosmického systému, kde je možná permanentní existence ne-utopického, blaženého tropického Ráje a věčná expanze a metamorfóza jeho vnitřních dimenzí (vnější základ je dokonalý). Princip fungování stojí na rekurzi matematických a geometrických aspektů Zákona Rezonance, založeného na filozofii Krystalické Spirály. Vše popisuje Keylontská věda, kam se však vloudily určité chyby a nejsou zohledněny nefyzikální faktory. Energetika & architektura nulového/trinitního pole (23 x 3:2 = 12 + 3 = 15) je základ, co když ale fyzikální trialita existuje nevědomě v rámci principové duality Láska proti Zlu? Stvoření by mělo konečně pochopit, že jedna věc je fyzika a druhá věc je samotné (nefyzikální) vědomí. Duchovní a mentální aspekt jsou konstruktivně antagonické. Není nic „zvrhlého“ třeba na rajském Pekle. S „duchem“ Krystalické Spirály rezonuje Stezka levé ruky; troufám si říct, že dokonce i černá magie – jen je třeba chápat rozdíl mezi Zlotrialitou (eliminuje zlé věci, jakkoliv sama si na Zlo hraje) a Zlodualitou (je chorá, působí zlé věci).