Živá voda

Jakýkoliv obraz (představa) sám o sobě existuje v pomyslném stavu beztíže. Zažít ho lze pouze v rámci zrcadla pohybu živé síly: vytvořením interaktivní analogie obrazu a jeho negativu. Pohyb a protipohyb (dohromady vibrace) se cyklicky vzájemně ruší a procházejí bodem (ohniskem) stavu beztíže, čímž vzniká fyzikálně zcela reálná iluze existence obrazu a s tím související prožitek exploze/imploze či „nabití/vybití polarit“ (extatická blaženost, štěstí, orgazmus).

 

V nehmotném fantastičnu struktura (obraz, představa) není podmíněná svým zrcadlem (negativem), zatímco v reálnu podmíněná je. Přitom reálná bytost se myšlenkově pohybuje v obojím. Akčně-reakčním ekvivalentem stavu beztíže (potenciálu všemožnosti) je systém bílé a černé díry (projekce a gravitace, elektro-magnetizmus, odstředivost a dostředivost, mužský a ženský princip, světlo a temnota, vlna a částice).

 

Ve skutečnosti jde o bílou a černou díru pouze ve fyzikální rovině. V rovině filozofické (mystické, okultní, magické) jde o samovyplývající vlastnost reality: nejprůzračnější průzračné a nejčernější černé, láska a fantasy zlo v jednom (fantasy zlo není vůle ke zlu), krystal a dæmonium v jednom. Do určité míry tak lze obejít vibrační podmíněnost, přičemž zákon rezonance (zákon jednoty) zůstává neporušen.

 

„Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je představivostí. Existuje potenciálně nekonečný, rozbíhavý pohyb směrem ven a zároveň – naráz a souvztažně – potenciálně nekonečný, sbíhavý pohyb směrem dovnitř; tak existuje představivost potenciálně nekonečně sama uvnitř/vedle sebe, jako to nejprůzračnější průzračné a nejčernější černé v jednom: zrcadlo života.

 

Představivost (před-stav) znamená pohyb a stav v jednom neboli vůli k pohybu, potažmo k zastavení, neboli vědomou inteligenci.

 

Existuje elementární filozofická vibrace, vztažená ke světům nehmotna, fungující jako (neprojevený) potenciál (projevených) realit z opačné strany zrcadla. Lze hovořit o pravibraci zřídla nebytí. Ta je též známá jako černý plamen či zřídlo černého plamene (což lze chápat i jako pramen bytí – „živou vodu“).

 

Realita vibrujících energií a souvisejících vzorů má svá pravidla. Jejich znalost je však k ničemu bez znalosti nepravidel.

 

TOTENGEFLÜSTER

 

Je-li něco opravdu fenomén Satan, je to právě výše popsaný princip. Fenomén Satan chápu jako To (Mystérium magické nedvojnosti) a na druhé straně zrcadla přednostně v ženském rodě (Ta), jelikož nulové pole má charakter lůna, potenciálně zahrnujícího obě pohlaví (principy, archetypy). Napřed je klid, vnitřek, neprojevení, teprve pak pohyb, vnějšek, projevení – tedy to mužské.

 

Ke tvoření (zhmotňování představivosti) dochází energo-fantastickou „partenogenezí“. Základním faktorem, vlastností či parametrem tenzoriky (kymatiky) vrstev či hladin a dále struktur vědomí je skalár, tenzor nultého řádu, což je zároveň potenciál všemožnosti (tenzor jako takový); vektory, potažmo exponenty, aktivují tenzorovou matici (holografickou vazbu): výslednou prima materia lze v bytostném smyslu chápat jako Kosmickou Pramatku, jakkoliv vždy jde i o MYSL, Ducha, Duši, Vědomí, Nekonečno.

 

„…Co když prapůvodně vše funguje samo od sebe (jako Nejinteligentnější Inteligence) a co když základní jednotkou je jeden fantasy nevím?!

Pozn.: „nevím“ je univerzální odpověď na všechno. Je to upřímné, spontánní, intuitivní, hravé a legrační. Složené z „ne“ a „vím“. Pokud někdo/něco VÍ, není to vyjádřené do světa času a prostoru, nýbrž to splývá s tím Bezčasovým. Jednotka „jeden fantasy nevím“ není nic jiného nežli komplexní informace, složená z reálné a imaginární části (v souladu s charakteristikami kvantového vakua). Zápor informaci nuluje či reguluje, takže nedochází k vytváření nějakých zbytků či fantomových otisků. Nejprve existuje MAGIE (magická inteligence), vše ostatní (fyzika) se automaticky vytváří samo od sebe…“ – My, Fantazie

 

„…Vztah mezi živou sílou/3D (polaritou) a představivostí/2D (nepolaritou) vyjadřují relace 3:2=1,5 (LÁSKA, spojení dvou tvoří třetí) a 2:3=0,666 (fantastické DÆMONIUM)…“ – Svatý grál

 

„…Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV…“ – Satanizmus

 

Eso es Jeden. Nedej se ose.