Vyšší smysl pekelné filozofie

Jedna a táž „kniha života“ prožívaná v úrovni Nevědomí (paradigma oddělenosti) je úplným prožitkovým opakem téhož v úrovni všezahrnujícího Nebytí*, přičemž formálně může zdánlivě jít o totéž – a to zejména pokud jde o různá klíčová pojmenování. Ovládají svět satanisti, nebo je zde satanizmus pouhou maskou a to, co Satan (peklo, temnota) znamená ve skutečnosti, představuje skrytou cestu ke svobodě?


* „nic“ si nelze představit, neboť ono samo je tou Představivostí
 

Přinejmenším existují obě varianty a jak se zdá, Satana nelze porazit, pouze různě pochopit a tím různým jsou Dualita a Nedualita, potažmo astrální a éterická rovina.
Takzvaný aktivizmus, otevřený boj s peklem ve smyslu parazitem (což je ovšem lež), je stejná hloupost jako utínat hydře hlavy nebo lít olej do ohně: je třeba se tou ohnivou hydrou stát (neduální vytlačí duální). Neochota tohle pochopit se mnohým naivním, lhostejným a arogantním jedincům stává osudnou. Pochopte, že Zlo je Neexistencí, záleží s čím vytvoří dvojici. Kladivo samo o sobě je také neutrální, ale může zrovna tak zabít věc (hřebík) jako bytost. Takzvané bytosti světla či duchovní věřící se snaží svět přesvědčit o ne-kladivové realitě. Prostě idioti; idiot se páruje s psychopatem (jeden nemá rozum, druhý svědomí) a je v mnohém horší nežli nějaká zlomoc, ať už jenom proto, že tak blbý zase není, pouze jako bytost stojí za hovno (v jistém smyslu to je stejná svině jako parazitní entity a vlastně to i parazit je). Jelikož jde o sebeklam, podporuje to záměnu satanizmu s parazitizmem. Víra v realitu bez ďábla tohoto ďábla tvoří v jeho odděleném reverzním vydání – neboli antisatanizmus má proparazitní účinek.

 

Existují dva druhy satanizmu. „Satanizmus“ entity skupinového Nevědomí, která chce instalovat na Zemi „jednotný globální systém“ a přetvořit lidi v bioroboty; a SATANIZMUS přírodních zákonů (v úrovni Nebytí samozřejmě nějaký kořistnický predátor nebo parazit nemá jak existovat), satanizmus jako autentická životní filozofie – která shodou okolností oné debilizaci lidstva může zabránit. Mohlo by se mluvit i o infernalizmu nebo „pekelnizmu“, naneštěstí ale slovo Satan je takový univerzální žolík, kterého je dobré mít na své straně.

 

FANTASTICKÝ PEKELNÝ VÝČET

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je NEHMOTNÝ neboli „KRESLENÝ“ ŽIVÝ STÍN – praživel neboli SⒶTⒶN, vyrovnávající nepoměr mezi neohraničeným a ohraničeným (tvorem životních a netvorem paměťových polí) a umožňující tak bytosti být BYTÍM (a zároveň i hrou na hráče).

Poznámka: zrcadlem nehmotného je všehmotné.

Rozšířené znění:

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV.

Přidávám neuvěřitelné zákonitosti:

 • jediné, co nelze vymyslet (a tím pádem to nemůže ani vzniknout ani zaniknout), je Mysl samotná, což je zároveň sama EXISTENCE (daná zpětnou vazbou sebe, reflexí, prožitkem), dohromady VNÍMAJÍCÍ, MYSLÍCÍ ŽIVOT neboli NEJZAZŠÍ MYSL či Mysl-Uvnitř-Za
 • NIC si nelze představit, neboť ono samo je tou Představivostí
 • je-li nejskutečnější skutečné pouze samotné ABSOLUTNO, pak jsme přízraky a každý z nás je takový fantastický nemrtvý neboli bytost fantazie, paměťová bytost (nehmotná živá kniha – knihovna); organizací a rezonancí paměťových vrstev vznikají vrstvy tělesné (princip SLOV-eso nebo s-LOVE-s-o → těl-ESO); opakem existence přízraků v daném kontextu je mrtvý život neboli neživot
 • slovo SLOVO je slovo, zároveň forma a potenciální všeobsah; vyjadřuje princip 2v1 (samo uvnitř sebe a zároveň samo vedle sebe); narozdíl od jiných komunikačních prostředků má větná stavba Mysli (a její součtové „vyšší“ smysly jako cit, instinkt, intuice) přístup k příčině
 • součtem všeho je nula, výčtem téhož peklo s nehmotným statusem (všemožnost je reálně neuskutečnitelná) – Absolutno je fantastickým virtuálním peklem neboli pohádkovou temnotou; zpětná vazba prožitku v kontextu nulového pole zároveň znamená pravou lásku
 • v Absolutnu (Prapočátku) je všechno pouze neutrální nebo kladné, včetně toho nejzápornějšího: je absolutním neboli neduálním peklem
 • jelikož Absolutno je sebe-převrácené (vše je v absolutní hodnotě), aby se vyjádřilo, používá princip auto-negativu: motiv neopačného opaku; je to právě DVOJSMYSLNOST (princip „dva v jednom“, 2v1=3=∞) neboli nedualita, která zamezuje porušenosti, plynoucí z možného konfliktu polarit
 • vznikne-li někde nepravá dravá (místo pravé hravé či zdravé) TEMNOTA, je to kvůli nepochopení principu Absolutního Pekla; pravý zákon jednoty je zákonem neporušenosti a zákonem temnoHRY v jednom
 • v dualitě je peklo tím nejhorším, v nedualitě naopak tím nejlepším; všechno mezi tím jsou „mlhy neexistence“
 • kdo slovem SATAN označuje zlo, žije v dualitě; v nedualitě je SⒶTⒶN vším kromě zla
 • ne náhodou se výraz Satan tak podobá výrazu SAINT a je obsažen ve slově FANTASY nebo FANTASTA (snílek); Fantasy = Satan FY = SATAN F(AIR)Y = férový skřítek (víla) & fairytale=pohádka; hologram živlu vzduchu (air) a hologram duchovního srdce (duch, spirit; skřítek/víla=sprite) jsou identické; AIR = RÁJ = Já + JakoJá (východní „Я“ & západní „I“)
 • virtuální expozicí ZŘÍDLA duchovního prasvětla (energie, potenciální všepohyb) je pohádková temnota (nehmotná představivost, potenciální všemožnost), kreslený démon, neduální zlo, mentální stroj na realitu (kybernetika nehmotného, samoorganizační principy; viz zlobit = Z10bit); fluktuace potenciálů kvantového vakua (prázdnota, temnota) způsobuje emergenci, excitaci virtuálních částic (zvuk, oheň, světlo), jednotek imaginace
 • jelikož POZOROVATEL (prvotní hybatel) není součástí vzorce života (reality forem), aby systém života fungoval, musí v něm mít pozorovatel (pozorující přítomnost) svého zástupce, jímž může být logicky pouze konstruktivní MYSTIFIKÁTOR (princip „pravdivé lži“), čímž se vzorec nezbytně zakřivuje
 • zapnuto a/nebo vypnuto (pohyb & stav) zároveň v sobě a vedle sebe, rovná se vůle k pohybu (živá síla, vědomá inteligence) a obraz (paměť, představivost) v jednom, prvním i druhým napřed; jedno odpovídá nulovému poli, druhé virtualitě; magnetizmus nulového pole, v kontextu zpětné vazby prožitku, znamená schopnost soucitu (citu, empatie), zatímco elektricita téhož znamená pravou vůli; virtuálním ekvivalentem magnetického je kybernetika (nehmotný stroj) a virtuálním ekvivalentem elektrického je kreslený démon neboli pohádková temnota; soucit, vůle, stroj (=rozum) a démon (=temnoHRA) tvoří dohromady pátý fyzický a šestý nefyzický inteligentní živel a vztah mezi nimi šťastnou SEDMIČKU neboli magické PRAZŘÍDLO – život, DUCHA PŘÍRODY, zázračnou MYSL

 

SPIKLENECKÉ PEKLO

Ve světě nepodmíněném interakcí by byly úvahy o satanizmu úplně bezpředmětné. Magie nezávislá na formě je čiročirou hrou bez následků. V dané souvislosti existují dosti zajímavé otázky, jako „Kým jsme ve spánku?“ nebo „Po jakou část dne je vlastně satanista opravdu satanský?“. Když se takzvaně zapomeneme a jsme nekontrolovaně přirození, jako kdyby Jsoucno a Já úplně splývaly, řekl bych, že v daném případě jsme Štěstím.

Proto si s neochvějnou jistotou troufám prapůvodní (primordiální), „kosmický“ satanizmus označit KRYPTOSATANIZMEM.

 

HLEDAT

 

💘 Mysl-Uvnitř-Za 💀

Já – Absolutno neboli primordiální MYSL lze v češtině číst jako My – Satan, Lucifer.

Satan rovná se Láska/Empatie, Nebytí (vnitřní svět), prázdnota/temnota (archetyp Zla), potenciál – hyperprostor (obojetný nefyzický ženský princip).

Lucifer rovná se Světlo/Vůle, Bytí (vnější svět), oheň/zvuk (archetyp Hry), energie – časoprostor (aktivní fyzický mužský princip).

 

 

Vše plyne z hyperlogiky Mysli, jež je živou sílou (Životem) a nicotou (Nebytím) v jednom. Hyperprostor Nebytí s časoprostorem Bytí spojuje kvintesence známá jako Éter (od slova Věčnost, jehož součástí je Věk, tedy Čas).

 

Nicota má status 2R (rozměrnosti); je sice Xrozměrná, její prioritou je však STAV (odtud Představivost nebo Postava). Prioritou živé síly je POHYB a proto má status 3R. Čísla 2 a 3 v součtu ukazují na kvintesenci, potažmo symbolicky pentagram. Status 2R znamená status nehmotnosti (Fantazie), status 3R znamená status hmotnosti (Energie), kvintesence existuje ve vztahu k obojímu (jako 5 a 6) a zároveň jako zdrojové rozhraní či zrcadlo (7) – viz latinské řadové číslovky quintus, sextus, septimus. Souvislost šest/SEX jistě není náhodná, jakožto „peklomil“ si však nemohu nepovšimnout hlavně anagramu sept/pets neboli PEC (anglicky pets jsou mazlíčci, miláčci nebo domácí zvířátka, což neváhám ztotožnit s LÁSKOU). Pentagram tedy spojuje s Absolutnem, které je Láskou a Peklem v jednom, jak neustále zdůrazňuji (3:2=1,5=jednotka 150 %, při spojení dvou fyzická reprodukce, potažmo milostné splynutí; 2:3=0,666 a jelikož to je menší než 1, má to status nehmotného a jde tudíž primárně o snové, pohádkové, fantastické peklo).

 

Zde existuje skrytý paradox, faktor či fenomén, spojený s původním významem ezoteriky, okultizmu, mystiky… – a v neposlední řadě s mystifikací (realita je umělecké dílo, kosmický vtip, jenž v převrácené perspektivě stává se hororem). Lze tomu jednoduše říkat Klíč a řeč je o Satanovi. Zde bych chtěl vzkázat domnělým satanistům: zapomeňte, co jste kde četli, Satan je čistě otázkou myšlení, potažmo nahé reality. Pokud nevycházíte z prázdnoty (z „ničeho“) a jejích samovyplývajících vlastností a jen jste odněkud v podstatě převzali nějakou víru, jste jen vykonavatelé programu – kdybych to měl rozlišit, použil bych označení saturnizmus (mimochodem Vatikán se dříve nazýval Saturnia a život podle Sat/URNA je zjevně neživotem). Satan a satanský egregor se sobě sice mohou podobat a sdílet řadu společných prvků, přesto je zde jeden zásadní rozdíl: Satan svou podstatou odpovídá éterické substanci, zatímco egregor je vždy astrální a astrál narozdíl od éteru je primárně vždy polarizovaný. Jinak řečeno skutečný Satan je neduální, zatímco satanský egregor je vždy dualitní.

Satan na úrovni Nebytí rovná se nejzazší skutečnost a tím pádem živá síla a nicota v jednom a dál už rozhoduje pouze individuální nebo kolektivní Mysl. Vykazuje-li Satan vlastnosti predátora nebo parazita (kromě toto, že to žádný Satan není), jedná se o úroveň Nevědomí, nikoliv Nebytí, protože Nebytí je neduální (bezparazitní, nepredátorské). Vztah mezi Nebytím a Nevědomím je jako vztah mezi Hrou a Bojem. Je jasné, že v realitě boje to musí i Hráč zohlednit, nicméně boj jako takový je choroba, založená na nevědomosti („boj se“ evokuje strach). Já – Absolutno neboli přízrak mnohobytosti Nikoho hledí do magického zrcadla sebe sama: proč bych sám se sebou bojoval, škodil sám sobě? Je velký rozdíl mezi devil a debil, démon a dement… Satanužel, většina „satanistů“ má opravdu v hlavě těžce nasráno. Takzvaný ilegální satanizmus nemá se Satanem nic společného a jsou to prostě jen nemocní psychopati, a satanista, který hlásá svobodný individualizmus, a přitom jmenovitě vzývá démony (neboli on sám není tím „prvním mezi rovnými“) – to je pro mě něco nepochopitelného, leda že by šlo o nějaké mně neznámé mystické splynutí… Chudáci, hovořící o potlačování svědomí nebo schopnosti cítit lásku, patří do blázince.

 

DALŠÍ TEXTY

 

Génius Příroda. I naprostému troubovi „To“ musí být jasné.