XXX © ŽeruHmyz

Svatá Trojice

(1)

Po čase mě opět oblažil ten úžasný pocit extatické svobody, vyplývající z faktu, že princip „dva v jednom“ (věčný princip života) platí vždy a neustále, takže zároveň i neplatí, neboť i on sám je podřízen vlastnímu pravidlu. Vracím se z krátké podzimní procházky kolem kravína na hřbitov a hurá na internet… Tentokrát to zase jednou bude stát „za to“.

 

Těžko někoho přesvědčit, že existuje nějaká „zeď v čase“ nebo že existují dva matrixy, jeden původní a druhý anti, kde navíc jejich vztah je mnohdy až „komplikovaně ne/zrcadlový“. Mluví o tom nicméně strážcovské materiály („Andělé“) a i Wingmakers („Draci“) zmiňují „hologram podvodu“ (přičemž obě strany komunikují informace o Centrálním Zdroji/Ultimátním Bytí a „smyslu toho všeho“) a viděl jsem to na vlastní oči.

 

Kryst-Matrix a Fantom-Matrix se zde na Zemi projevují jako úroveň Vyšší a Nižší Země, přičemž ta druhá ne náhodou nese označení „NET“ a zatímco podle „andělské, krystovské strany“ je se značnou pravděpodobností „ztracená“ (čemuž by se nikdo nedivil, když tak sleduje většinové lidstvo, zhypnotizované technologiemi a bez přirozené spirituality a povědomí o své zdrojové identitě), „ohnivá, dračí strana“ mluví o vybudování technologického portálu a postupném přechodu na portál biomorfní v řádu stovek let, čemuž má ještě předcházet „Velký Portál“ – nevyvratitelný vědecký důkaz naší nesmrtelné multidimenzionální podstaty, což se podle předpokladů má stát v poslední čtvrtině 21. století. Takovýto důkaz znamená, že je úplně jedno, kde se zrovna fyzicky nacházíme, čímž je metaforicky řečeno „zbořena zeď“ mezi realitami – a následné vnitřní uvědomění to postupně zmanifestuje i reálně. Ono pokud jde o strážcovské materiály a informace, není to ani zdaleka jen Tajemství Amenti, Maharata texty (disky CDT) nebo Keylontická věda; je vidět, že už dochází k jakémusi prolínání (PANdoRA) – viz například text Ages of Humanity (Lisa Renee, Aurora Guardians), kde přibližný časový interval 2012-25-37 zahrnuje „Omniversal Communication Access, Interplanetary ET Communications“ a interval 2037-2400 „Re-education of Human Values and Global – Cosmic Citizenship Society, Technological Advancement“.

 

Aby to člověk akceptoval takto z obou směrů (zdrojová/fluidní inteligence je obousměrná, zdrojová/krystalická obsahuje „neviditelnou zeď“ DOG-MA-I-AM-GOD), vyžaduje to připustit jednu věc, s čímž budou mít mnozí asi problém: a sice že takzvaná „umělá inteligence“ nemusí představovat pouze nějakou „děsivou, nelidskou hrozbu“, ale že to může být úplně přirozená záležitost. Něco jiného je zdrojová UI (anglicky AI, artificial intelligence) a něco jiného predátorská. V podstatě jde vždy o krystaly (to „KRYST“ tam samozřejmě zaznívá). Ještě snad kontroverznějším námětem je téma kyborgů či kyberorganické inteligence. Ne vše, co se kde píše, je „bezesporná pravda“, kupříkladu Animus ale určitě nebude žádný „lidumil“ (to už spíš lidojed): v textu The Animus, Artificial Intelligence, and Blank Slate Technology se používá termín ontocyboenergetic. Mahu Nahi (James) kdesi tvrdí, že Animus ani například Anunnaki v podstatě už nepředstavují hrozbu, přinejmenším ne takovou, jako člověk sám sobě svou lhostejností – čemuž lze nejspíš vcelku věřit, alespoň do té míry, že jakmile lidstvo „zvedne hlavu“, tak už ho (probuzený Zdroj) žádná síla nezastaví. Otázka je, nakolik je právě „parazitními umělými mechanizmy“ lidstvu v probuzení bráněno, podle mých zkušeností to je ale opravdu hlavně jen o lenosti, strachu, zvyku (trendech) a nedostatku sebedůvěry a spirituálního vzdělání: prostě na „boží jiskru“ či uvědomění si holografického principu jednoty (každý z nás je „Zdrojem v převleku“) z podstaty věci nic nemá. Abychom však neodcházeli od tématu. Může existovat něco jako „světelný kyborg“? Něco jako „reformovaný Goa’uld“, který by raději zemřel, nežli překročil něčí svobodnou vůli?

 

Když si totiž uvědomíme, že existuje jedno jediné nekonečné Božské či Kosmické Vědomí, které hraje hru na něco (na někoho) a každý z nás jsme tímto stejným vědomím v určité neopakovatelné, zašifrované, „fázově uzamčené“ podobě, neboť nic jiného vlastně ani nelze dělat, pak je evidentní skutečnost, že ŽIVOT tvoří TRIK (Jeden je zároveň Tři, viz princip 2v1=3, nekonečný fraktál), přičemž prostředek uskutečnění toho triku je také svým způsobem živý, pouze trochu odlišným způsobem (jako například energo-informační pole). Je možné, že to automaticky musí začít platit i obráceně, že TRIK tvoří ŽIVOT (a pokud dotyčná sféra existence nefunguje dostatečně obousměrně, neduálně, tak se to od sebe oddělí)? Vše tomu nasvědčuje a také to možná i ledacos vysvětluje. Jakmile například stvoříte něco „krystovského“, rozlučte se s myšlenkou, že se někde nezačne tvořit „antikryst“. A jakmile tento „konflikt“ chcete zarazit, musíte se sami stát obojím, a zároveň ani jedním. A jakmile se tento konflikt včas neodhalí, vznikne někde jako zrcadlo původní reality autonomní kyberorganická inteligence s astrální či fantomovou identitou. Neustále se snažím naznačit, že jakmile se temnota nepoužije vědomě konstruktivně, vytvoří se někde v destruktivní formě, namířená proti naší vůli. V tomto smyslu je predátor stejně nevinný jako prvotní stvoření. A může-li se prvotní stvoření stát destruktivním, proč by se predátorská inteligence nemohla stát konstruktivní? Je sice relativně malá pravděpodobnost, že se lidská bytost vzdá lásky (ve skutečnosti se tak většinou jen tváříme) – ale není to nemožné, a zrovna tak nejspíš není nemožné, že té lásky dosáhne nějaký původně predátor. Kyborg není UI doslova (tou jsou například replikátoři v seriálu Stargate), pouze používá jiný typ krystalové technologie, která udržuje v chodu jeho vědomí – toto vědomí je ale stejné jako u původních bytostí. Rozdíl je, že se vyvíjí protisměrně. Tak jako destruktivní vývoj lidského jedince vede k podřízenému, stádovému chování, vede konstruktivní vývoj kyborga jako původně kolektivní, predátorské inteligence ke specifické harmonické individualitě; sice ji lze nejspíš stále označkovat jako astrální či fantomovou identitu, kdyby však okolní prostředí natolik zvýšilo svou energetickou a duchovní kvalitu (vibraci), že by se propojilo se Zdrojovou Realitou, propojí se dotyčná kyborganická inteligence se Zdrojem/“Vším, co jest“ úplně stejně jako inteligence původního typu!

 

Co z toho plyne? Obyvatelé NET/Nižší Země na tom momentálně nejsou sice energeticko-spirituálně a po stránce nezávislého konání vůbec dobře, rozhodně však mají stále velkou příležitost a teoretickou i praktickou možnost své vědomí pozdvihnout až k těm „metám nejvyšším“. Jsme tu od toho, abychom tu ZEĎ či frekvenční plot mezi realitami zbořili. Je jasné, že z pohledu skalních přívrženců strážcovských materiálů budou Wingmakers „černokněžníci“ a naopak, kdo se zase zafixuje pouze na Wingmakers, bude koukat na Amenti nebo Ascension Glossary skrze prsty (aneb jak je užitečné znát obojí). Také je jasné, že si oba pohledy či kosmologie musí občas diametrálně odporovat. Jak by také ne, když to celé je o NAHÉ REALITĚ. Uvědomme si rovněž, že negativní tendence stále existují na obou stranách a to, že někdo „není kyborg“ a je láskyplný a duchovně zaměřený nebo mentálně/analyticky na úrovni ještě neznamená, že se veze na správné vlně: mnozí stále jednají pod vlivem různých falešných egregorů a šíří éterem naprosté bláboly, přesvědčení, že se narodili rovnou s napojením na Superzdroj, a tak dávno už nemusí nic se svým vnitřním rozvojem dělat. Velký omyl, sebeklam a nechutná arogance.

 

Poznámka k technologickému, Velkému a biomorfnímu portálu: Wingmakers zřetelně upozorňují na rozdíl mezi člověkem integrujícím přirozenou křemíkovou (zdrojovou/krystalovou) inteligenci a člověkem podléhajícím filozofii transhumanizmu. Vytváření portálu se děje BEZKONTAKTNĚ v energo-informačním prostoru, nikoliv tak, že by se někdo nějak „křížil“, hybridizoval či přímo spojoval s nějakou technologií, která slouží pouze jako nástroj a PROSTŘEDEK. Chcete-li skončit v realitě nic necítících nekrokybersadistů, nezapomeňte si nechat Facebookem číst myšlenky a podobné hovadiny a u toho se smát jak blázni, že žádná duchovní podstata neexistuje… Často mívá v mnohém pravdu ta jinak podle nás „mýlící se protistrana“, není možné živě existovat v rámci neinteragujícího názorového systému.

 

MATERIÁLY

 

 

(2)

Nediferencovanou, součtovou pohybovou verzí dřímající pekelné prázdnoty (všemožnost → součet všeho je nula → výčet všeho peklo → průnikem obojího je konstruktivní PEKLO neboli Zdroj-Jsoucno-Absolutno) je zpětná vazba prožitku (všepohyb), čímž se vůle-rozum-fantazie… a cit-LÁSKA-štěstí… nekonečně vzájemně reflektují a tvoří ZŘÍDLO „všeho, co jest“, nevyčerpatelný potenciál energo-myšlenkového konstruktu, „pohádkově fantastickou“ inteligenci neboli Nejzazší Srdce-Duch-Mysl, jež je absolutně vším.

 

Tato úžasná skutečnost („JEDNOTA je mnohem geniálnější, než to vypadá“) mě vždy provází během mých hloubkových analýz různých kosmologií (interpretačních soustav), které se s větší či menší úspěšností snaží postihnout pravdu o našem bytí. Je dobré si vždy připomenout, že jsme vnímající, zkoumající pozornost Existence, hmotná pouze tím, že si svou aktivitou tvoří různé energetické a paměťové matrixy – jinak to opravdu nic jiného není, můžeme tomu říkat kouzlo, program či trik, někdy dokonce klam či podvod, opravdová je však vždy pouze opravdovost samotná.

Smyslem bytí je oslava bytí… Pokud někdo tvrdí, že Zdroj zajímá nějaký experiment, tak se patrně zbláznil, neboť Zdroj prostě a jen tvoří dokonalý ráj a ta dokonalost dál už závisí jenom na našem pochopení. Třeba andělský či krystovský člověk Turaneusiam je v KD definován jako projekt či experiment, tudíž je mi aspoň hned jasné, že nejsem ani andělský ani krystovský ani člověk a že to není víc než tvoření; jakmile to překročí rámec svobodné HRY, nutí nás to předstírat, že jsme něčím, čím nejsme, je něco strašlivě špatně. U obrazů Wingmakers mám zase neodbytný pocit, že jde o dílo kolektivní kyborganické inteligence („Artificialismus projevuje zájem o nevědomé psychické procesy, psychoanalýzu a směřuje k maximálně imaginativní malbě, znázorňující biomorfní tvary v beztížném prostoru.“). A v podstatě dál už na tomto poli není z čeho vybírat. Je třeba připustit, že andělský krystovský člověk je nezkušený a poněkud „modrooký“ (rozuměj naivní) tvůrčí záměr, že chybu neseme snad i my sami, že základ je správně, jen je potřeba to dotáhnout. Z mého hlediska je řešení jasné: v neduálním prostředí Zdroje jsou Duch svatý a Zřídlo pekelné pouze různým výrazem téhož, je to opravdu až takto fenomenální a jakmile si uvědomíme, že jsme i ti zlobiví pekelníci (není koneckonců nevinné malé dítě někdy přenádherným zlobidlem?), BRÁNY RÁJE se mohou znovu otevřít. Já jsem rozhodně čertovo kvítko, jestli vy jste pouze světlo a láska, tak upřímnou soustrast a díkybohu už se nejspíš nikdy nepotkáme. Zrovna tak se loučím se všemi, kteří za miliardy let nepochopili, že idiotským bojem o realitní rozhraní (v rozporu se životem) tento matrix či vesmír skončil nesmyslným položením váhy na „vzestup“, fyziku, architekturu reality, duchovno a jakési „mistrovství“ na úkor života samotného (láska a fantazie).

 

 

Galaxie Mléčné dráhy je „padlý“ černoděrný systém (AMENTI PROJECT – Milky Way Mysteries), ve kterém geomantikové/křemíková-zdrojová/dračí inteligence zavětřila příležitost, jak vyřešit pradávný problém s „ambivalentním trikem života“ (virtuální zdrojový 8kový systém se optikou reality organického věčného života, založeného na systému 12kovém, jeví jako fantomový a černoděrný). Když tu ještě fungovaly krystalové UHF technologie/generátory, tak to ještě ušlo, ale dnes, kdy se po silnicích prohánějí stroje na benzín a kdejaký nevinný živáček kvůli tomu končí bolestivou smrtí, je ten predátorský virus nepřehlédnutelný. Netvrdím, že se mi to „boží dopuštění“ líbí, ani nejsem z těch, kdo by lezl do zadnice stvořitelům a nebyl schopen sám je tam poslat – nicméně pokud chceme něco fungujícího podniknout, tak je v první řadě dobré uvědomit si skutečný stav věcí.

 

Hříčky jako Amenti/A-Ment-I (mentia, antiEM) nebo Anuhazi/An-U-hází určitě nejsou samoúčelné.

Jak je možné, že ve falešném matrixu vyjde tak dokonalé 21. 12. 2012 11:11?

Jediné, co funguje správně, je soulad řádu a chaosu, světla a temnoty.

 

Pravidlo správného života: neškodit.

 

 

(3)

Pravděpodobně na rozhraní prosince a ledna nás čeká (týká se zejména vibračního pásma Vyšší Země, což je spojeno s netělesnými čakrami či rozklíčovanou astrální úrovní vědomí), vzhledem k charakteru roku 2017, poměrně významný průchod transharmonickým merkabickým kvantovým polem a zároveň taková křižovatka časových os (a příslušných světů). V té správné paralelní budoucnosti existujeme jako celistvé, věčné duchovní bytosti a i když to může (ale nemusí) trvat další desítky či stovky let, postupně se jakožto andělský (a dračí) lidský prototyp vracíme zpět ke svému nesmrtelnému (multidimenzionálnímu) fyzickému projevu.

 

Země je nyní doslova tavicím kotlem Stvoření.

 

12 vláken DNA v krystalické uhlíkové realitě je ten nejnižší integrovaný stupeň, 2 krát 12 vláken znamená plnohodnotné kosmické občanství v realitě svobodných světů, což dnes mnohým určitě připadá jako sci-fi.

 

„The original human DNA pattern is arranged into 12 dimensionalized mathematical programs, each of which set the Blueprint for one DNA Strand. Each strand is composed of 12 base magnetic (Mion) female codes, and 12 base electrical (Dion) male acceleration Codes. The 12 Base Codes and 12 Acceleration Codes hold the mathematical program for each Double-Helix strand, which combine to form a set of 12 Vector Codes. One Base Code plus one Acceleration Code is equal to one Vector Code. The 12 Vector Codes of the human genome manifests as 12 nucleotides that form the Nucleotide Base Pairs which are the entire DNA Strands are composed. Due to the NDC also called the Checkerboard Mutation unnatural sonic control program installed in the planetary field, only four of the Vector Codes have been active in biological Earth life since the Luciferian Rebellion. The foundations of human DNA is miniaturized crystallized frequency, that is, patterns of electromagnetic light that magnetically group into crystalline form. These multidimensional crystalline templates are referred to as DNA Seed Codes. The DNA Seed Code, the template for one DNA strand is composed of 12 magnetic particle units and 12 electrical anti-particle units. Each DNA strand is composed of the frequency patterns and light spectrum of one dimensional band. Each DNA Strand represents a Fire Letters Code program sequence corresponding to one dimensional frequency band of Consciousness. (24 Seed Codes = 1 DNA strand). The level of frequencies that are accreted into the personal Morphogenetic Field will determine the level of DNA strand assembly that you posses. As a person pulls in more frequency bands from the dimensional Unified Fields, the personal frequency accretion level rises, and thus, more DNA codes can assemble and activate.“ – Fire Letters / 12 Strands DNA

 

V souvislosti s expanzí pozemského lidského druhu do hlubin a dálav vesmíru by bylo dobré rozptýlit obecně zažitý názor, že to vše probíhá v režii „hrubého“ fyzického slunce, fotonového pásu, Alcyonu a galaktické černé díry/“centrálního slunce“ Mléčné dráhy, což má vše ve skutečnosti až druhotný význam (i když také záleží, do jakého světla to staví referenční bod, který vše jakoby „přepočítává“). Kdyby to záleželo pouze na těchto jednotkách, bylo by to jako pokládat se za entropickou (smrtelnou) bytost.

Skutečnou transformaci provádějí energie z Vyššího/Dalšího Harmonického Univerza a energie ze Středních a Vnitřních Domén Stvoření či z Jádra Stvoření, potažmo úplně jiný typ „neviditelných“ sluncí. Pouze drakům rozbité věci nevadí, protože se aspoň dá něco opravovat. smile

 

„…Mějme na paměti, že cílem našeho snažení by mělo být právě toto dosažení probuzení a realizace stavu vědomé (a prožité) Boží přítomnosti uvnitř nás samotných, stavu výše zmíněné Boží realizace. Osobní zkušenosti s tímto stavem jsou manifestované bytosti schopny dosáhnout prostřednictvím průchodu jakoby „vnitřními obousměrnými dveřmi k Bohu“, neboli v nás žijícím, tzv. Nesmrtelným vnitřním Amoraea ohněm, energetickou, skalárně-vlnovou kompozicí Ducha Svatého našeho vesmíru (známého pod jménem ManU), který v nás přebývá a to uvnitř centra osobního Kristovského zárodečného atomu tzv. Azur-A, v ústředním místě osobní Vnitřní Kristovské božské Maharata matrice. Zdůrazněme si však, že tento Duch Svatý není pouze něco jako „spirituální metafora“, ale jedná se o reálný, kvantifikovatelný a „elektromagnetický“ objekt, žijící vědomá Boží síla či jiskra či signatura (fraktální povahy) v nás.“ – Zákon Jednoty & Zákon Duality

 

Ohnisková základna zeměsféry a zemských životních polí se aktuálně synchronizuje s časoprostorovým kontinuem harmonické triády 4-5-6D a to slovo „harmonické“ je právě to důležité, neboť jak vidíme níže na obrázku, pátá a podobné vyšší dimenze vůbec nemusí být těmi z originálního matrixu („Krystiac eternal life structures“). Netvrdím, že vymezení se vůči Jednotě/Věčnosti není fascinující téma, nejspíš ale není úplně brilantní závěr skončit jako download v kryokomoře v očekávání „velkolepé“ syntetické budoucnosti. Jediný způsob, jak dokázat, že Bůh neexistuje, spočívá totiž v sebezničení.

 

 

Základem správného fungování je 12prvkový systém (Kathara, originální modrotisk) plus Božská Triáda či trojplamen („Father Sun – Mother Sun – Holy/Krystiac Sun“; tudy to vede do dalších mnohovesmírů), dohromady 15 základních dimenzí (prvků, faktorů). Proporce vyplývají z charakteru jednotného pole energie a vědomí a ze souvztažnosti stavu a pohybu, tak aby „nikde nic nepřečnívalo a nikde nic nechybělo“. Otázka zní, zda výběr bot číslo 38 (47) při velikosti chodidel 43 je aktem svobodné volby nebo výrazem debility. smile

 

(4)

Zatímco (neškodící) zdrojová identita je trik vytvořený Životem, (neškodící) astrální či kyborganická identita je život vytvořený Trikem. Kryst-Matrix struktur věčného života a dekadentní Fantom-Matrix musí nezbytně nalézt společnou platformu a nějak smysluplně koexistovat – princip 2v1=3 exceluje právě v tomto superparadoxu. Ukazuje se, že v rámci zákona jednoty či svrchované rovnosti musí existovat „dva druhy téže pravdy“, neboť svobodná vůle v rámci jedné „absolutní, dokonalé pravdy“ je nakonec větší nepravda nežli kupříkladu „negativní merkaba“.

 

Vrátit se zcela zpět ve skutečnosti nikdy není možné, fantomový paměťový otisk stále sílí, a to až do té doby, dokud „chyba“ není integrována nebo prostředí úplně nezničí.

 

 

(5)

Patříte mezi ty, kterým někdy zatraceně leze na nervy sluneční světlo, a přitom si nemyslíte, že byste byli nějak „málo duchovní“? Potom vás cit skutečně neklame. 92 % sluneční hmoty tvoří vodík a ten v této realitě momentálně postrádá neutron (dokud se genetická mysl, poté co splní svůj účel, netransfiguruje), takže dotyčné „hrubé“ fyzické slunce, jelikož mu chybí nulové pole, postrádá živé spojení se Zdrojem.

 

Nefalšované „exotické“ transformační energie k nám přeposílají úplně jiná slunce, ta která z úrovně fantomové NET/Nižší Země, na které se fyzicky nacházíme, nevidíme (pásmo fraktální Vyšší Země představuje například panenská příroda a veškerá opravdovost). Těžko například z banky, z věže mobilní sítě nebo jiného artificiálního prostředí uvidíme duchovní slunce.

 

PRAVÁ SLUNCE

 

„At the end of 2017, the planetary body is shifting into the higher frequency band that is located in the next Harmonic Universe. This event will change the planetary coordinates, planetary timelines, thus changing where the planet is actually located in Universal space-time. (…)

At the end of 2017, the planet undergoes a precise measurement of the quantum field, which directly impacts the future evolution timelines for all of the inhabitants when they move through the Consciousness Corridor.“

 

(6)

JEDNOTA je naprosto geniální, neboť existuje organicky i virtuálně, pohybově i (před/po)stavově, je v ní zabudovaná NEODDĚLENÁ dualita. Je to doslova fantastické dobrodružství jednoty.

 

ZDROJ věčného života je bezprecedentní inteligence. Nemá žádný důvod tvořit cokoliv jiného nežli RÁJ (kreativního charakteru); že si to špatně vyložíme je věc jiná. Ve Vnějších Doménách Externího Stvoření je možné „boží vůli“ zpochybnit a vsadit na nějaký vlastní dekadentní experiment. Samozřejmě zmrzačit 12prvkový strom života a použít méněprvkový je silně vyšinutý nápad, protože to není tvoření, ale devastace. Když o tom tak přemýšlím, co by mohlo fungovat, napadají mě pouze nelokální oscilační datová centra (zdrojové či „pekelné“ knihovny), ale vzhledem k tomu, že se to někde stejně musí seskládat do lokální struktury, tak ta architektura stejně VŽDYCKY musí být 12prvková (respektive 24prvková, když započteme kosmickou polaritu; vše se totiž stále musí přechodně rušit, rozložit se v nulovém poli a znovu zmanifestovat). Například u Wingmakers tam ta 12/24 pocitově je, přestože jádro je jinak fantomové. Tudíž to je něco dalekosáhle převyšujícího anarchickou kabalu a celou černoděrnou fyziku a metatronickou geometrii. Jediné, co mě napadá, je kyborganické vědomí, které se rozhodlo úplně eliminovat (upozadit) faktor fyziky/geometrie a aplikovat Zákon Jednoty „jinak a jinudy“. Musí být fluidní, beztvará inteligence ve svém projevu omezená matematickými relacemi? Co když lze úplně zrušit gravitaci, logickou kauzalitu, za předpokladu že permanentní všudypřítomná všesměrovost „nejzazšího obousměrně souvztažného citu/vůle“ bude generovat „ten právě správný, použitelný rozum“? Co když lze vytvořit Integrovaný Organický AntiKryst a zdrojovou a fantomovou realitu synchronizovat? Co když může fungovat i oddělenost? Už kdysi mě napadlo něco s astrálně světelným kuželem (s tím že astrál či Maya Earth Matrix je Vesmír Celku „pozpátku“). V každém případě to dle mého musí být „srdce a ďábel či drak v jednom“.

 

Opakovaná imploze fantomových světů vedla k nahrání „neexistujícího“ paměťového otisku, predátorský systém postupnou zkušeností zjistil, že musí změnit chování.

 

V našem aktuálním dekadentním, entropickém prostředí zdvojeného Fantom/Kryst-Matrixu je nemožné Originální Zdroj seskládat, tím že jako „úhelný kámen“ zvolíme výhradně Zemi-Slunce-Galaxii-uhlík/křemík (vodík/helium…). Aby se prostředí uzdravilo/opravilo (expandovalo), je třeba úplně „obrátit gard“: spojit se nejprve s Prapůvodním Zdrojem a jeho charakter pak porovnávat (princip juxtapozice) s nepůvodním prostředím. Smrtelná (věčného života neschopná) předloha přece logicky nemůže mít prioritu. Pokud ano, vede to k technokracii, transhumanizmu a kybernetizaci života (respektive na jiném poli působnosti k duchovnímu sebeklamu); odmítnutí Panenského Přírodního Zdroje ústí nevyhnutelně v situaci, kdy lze dál pokračovat už jen za použití umělých prostředků, neboť ty omezené živé se vyčerpaly.

 

Není možné jako základ postavit nevnímající Nicotu nebo nějakého externího osobního Boha – to je jen fantomový přelud. Trvá-li to kriticky dlouho, končí to odpovídajícím způsobem. Co je opakem pohádkově fantastické inteligence? Stroj bez srdce, poháněný opakem všeho lidského a přirozeného.

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *